Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 443/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 158, ze dne 15. 12. 2017

443

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.  304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb., vyhlášky č. 399/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2007 Sb., vyhlášky č.  411/2009 Sb., vyhlášky č. 421/2010 Sb., vyhlášky č. 469/2013 Sb. a vyhlášky č. 252/2015  Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo „unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie56)“.
Poznámka pod čarou č. 56 zní:


56) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 3 odst. 1 se text „(§ 8 odst. 1)“ zrušuje.

5. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací v příloze v účetní závěrce o cenných papírech, podílech a derivátech a o operacích s nimi použije účetní jednotka ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017, není-li stanoveno jinak.“.

6. V § 5 odst. 3 se slova „u položek „F.I.“, pokud se týká dlouhodobého hmotného majetku, a „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“, „C.I. Pozemky a stavby“ a „C.II. Investice v podnikatelských seskupeních“, „C.III.2.b) dluhopisy „OECD“ držené do splatnosti“ jejich“ nahrazují slovy „výše aktiv podle jednotlivých položek“.

7. V § 5 odst. 3 písm. a) se slovo „výše“ zrušuje.

8. V § 5 odst. 3 písm. b) se text „(§ 32 odst. 2 a § 33 odst. 7)“ zrušuje.

9. V § 5 odst. 3 písm. c) se za slovo „výše“ vkládá slovo „aktiv“.

10. V § 5 odst. 3 závětí se věta první zrušuje.

11. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

12. V § 8 odst. 1 se slova „přehled o peněžních tocích a“ zrušují.

13. V § 8 odst. 5 se slova „Ostatní dluhy“ nahrazují slovy „Ostatní závazky“.

14. V § 8 odst. 13 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“.
Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

15. V § 8a odst. 2 se slovo „škod52)“ nahrazuje slovem „škod3)“.
Poznámka pod čarou č. 52 se zrušuje.

16. V § 8a odst. 3 se slovo „(investic)“ zrušuje.

17. V § 10 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 15 se označují jako odstavce 1 až 14.

18. V § 10 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 14 se označují jako odstavce 2 až 13.

19. Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.“.

20. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 4 až 12.

21. V § 10 odst. 4 se slova „a vliv, které se neuvádějí v položkách „C.II.1. Podíly v ovládaných osobách“ a „C.II.3. Podíly s podstatným vlivem“ aktiv“ nahrazují slovy „ , které nemají charakter účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem“ a slovo „zajišťovatel“ se nahrazuje slovem „zajistitel“.

22. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Položka „C.III.2. Dluhové cenné papíry“ obsahuje cenné papíry s pevným výnosem včetně naběhlého příslušenství, a to cenné papíry s pevnou úrokovou mírou a cenné papíry s proměnlivou úrokovou mírou, jestliže její proměnlivost je předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím. Položka obsahuje dluhové cenné papíry zajistitele, které jsou depozitem při aktivním zajištění, dluhové cenné papíry poskytnuté jako kolaterál v repo obchodech a poskytnuté dluhové cenné papíry zápůjčkou. V této položce se nevykazují vlastní dluhové cenné papíry, které se vykazují v položce „G.V. Ostatní závazky“ pasiv a dále dluhové cenné papíry, které se vykazují v položkách „C.II.2.“ a „C.II.4.“ aktiv.“.

23. V § 10 odst. 6 se slova „poměrnou část, kterou má“ nahrazují slovy „účasti držené účetní jednotkou, do kterých“, slova „na prostředcích společně investovaných“ se nahrazují slovy „společně investovala s“ a za slova „účetními jednotkami,“ se vkládá slovo „a“.

24. V § 10 odst. 9 se za slova „hodnota derivátů“ vkládají slova „včetně reálné hodnoty vložených derivátů oddělených od hostitelského nástroje“ a věta poslední se zrušuje.

25. V § 10 odst. 10 písm. a) se slova „v rozvaze pojišťovny, která přebírá zajištění (dále jen „zajišťovatel“),“ zrušují, slovo „zajišťovatele“ se nahrazuje slovem „zajistitele“, slova „(dále jen „prvopojistitel“) se zrušují a slova „zajišťovatelem u prvopojistitele“ se nahrazují slovy „zajistitelem u této pojišťovny“.

26. V § 10 odst. 10 písm. b) se slova „zajišťovatele za prvopojistitelem“ nahrazují slovy „zajistitele za pojišťovnou“ a slova „zajišťovatele vůči prvopo-jistiteli“ se nahrazují slovy „zajistitele vůči pojišťovně“.

27. V § 10 odst. 10 písm. c) se slovo „prvopojistitele“ nahrazuje slovem „pojišťovny“, slova „přecházejí do“ se nahrazují slovy „zůstávají v“ a slovo „zajišťovatele“ se nahrazuje slovem „zajistitele“.

28. V § 10 odst. 11 se slova „zdrojem financování je technická rezerva uváděná v položce „D. Technické rezervy životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník“ pasiv“ nahrazují slovy „hodnota se používá ke stanovení hodnoty nebo výnosnosti pojištění vztahujících se k určitému investičnímu fondu a dále investice určené ke krytí závazků, které se stanoví pomocí určitého indexu“, slova „Tyto investice také zahrnují“ se nahrazují slovy „Tato položka také zahrnuje“ a slovo „uskutečňovány“ se nahrazuje slovem „drženy“.

29. V § 10 se odstavec 12 zrušuje.

30. V § 11 se odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 29a a 30 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.

31. V § 11 odst. 1 se slovo „zajišťovateli“ nahrazuje slovem „zajistiteli“.

32. V § 12 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

33. Poznámka pod čarou č. 32 zní:


32) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

34. V § 12 odst. 1 písm. c) se slovo „souvisejí“ nahrazuje slovem „související“.

35. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova za čárkou zrušují a poznámka pod čarou č. 33 zní:


33) Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.“.

36. V § 13 odst. 1 větě poslední se slova „podle § 10 odst. 15“ zrušují.

37. V § 13 odst. 2 se slova „uvedené částky, které jsou příjmy příštích období“ nahrazují slovy „výnosové úroky a nájemné dosažené k rozvahovému dni, které se doposud nestaly splatnými, není-li stanoveno jinak“.

38. V § 13 odst. 3 se slova „uvedené částky, které jsou náklady příštích období“ nahrazují slovy „pořizovací náklady na pojistné smlouvy, které se časově rozlišují“.

39. V § 13 odst. 4 se slova „podpoložce a)“ nahrazují slovy „této položce“.

40. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

41. V § 14 odst. 4 se slova „v účetnictví“ zrušují a za slovo „zdrojů“ se vkládají slova „ , bezúplatné nabytí majetku“.

42. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Položka „A.VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období“ obsahuje zisk za předchozí účetní období, který nebyl rozdělen, a ztrátu za předchozí účetní období, která nebyla uhrazena. Položka dále obsahuje změny účetních metod a opravy zásadních chyb minulých účetních období. V případě, že se nejedná o opravy zásadních chyb, vykazují se tyto opravy v příslušných položkách výkazu zisku a ztráty běžného období.“.

43. V § 16 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 1 až 9.

44. V § 16 odst. 1 se slova „a podpoložky C.1.b), C.2.b), C.3.b), C.4.b), C.6.b) a D.b) pasiv obsahují hodnotu zajištění, která“ nahrazují slovy „technických rezerv se vykazují v členění na hrubou výši a hodnotu zajištění. Hodnota zajištění“ a věta poslední se zrušuje.

45. V § 16 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují a slovo „pojistného“ se nahrazuje slovem „zajistného“.

46. V § 16 odst. 4 se za slova „vyplývajících z“ vkládá slovo „pojistných“ a věta druhá se zrušuje.

47. V § 16 odst. 5 se slova „pro pojistníky“ nahrazují slovem „pojistníkům“, slova „pro osobu“ se nahrazují slovem „osobě“ a za slova „tyto částky“ se vkládá slovo „již“.

48. V § 16 odst. 6 se slova „mimo jiné“ nahrazují slovem „zejména“, slova „po skončení účetního období“ a věta druhá se zrušují a za slova „úrokové míry“ se vkládají slova „a ostatních početních parametrů“.

49. V § 16 odstavec 8 zní:

„(8) V položce „F. Depozita při pasivním zajištění“ uvádí účetní jednotka dluhy ze záručních depozit složených zajistitelem nebo od něj převzatých podle smlouvy o zajištění. Tyto dluhy nelze vzájemně zúčtovat s dluhy nebo pohledávkami účetní jednotky vůči zajistiteli. Pokud účetní jednotka přijala záruku v podobě cenných papírů, které byly převedeny do jeho majetku, obsahuje tato položka částku, kterou účetní jednotka dluží zajistiteli z titulu této záruky, včetně naběhlého příslušenství.“.

50. V § 16 se odstavec 9 zrušuje.

51. V § 16a odst. 2 větě první se za slova „úrokové míry“ vkládají slova „a ostatních početních parametrů“ a slova „podle § 16 odst. 5“ se zrušují.

52. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.

53. V § 18 se odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 30 a 40 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 1 až 5.

54. V § 18 odst. 1 se slova „částky určené k překlenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů nesplacení pohledávek z vydaných dluhopisů“ nahrazují slovy „zejména emitované dluhové cenné papíry, dluhy ze splatných, dosud neproplace- ných emitovaných dluhových cenných papírů a dále vlastní dluhové cenné papíry a závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů. Závazky z krátkých prodejů akcií a podílových listů se vykazují v položce „G.V. Ostatní závazky““.

55. V § 18 odst. 2 se slova „ze směnek a jejich eskontu, z emitovaných dluhových papírů,“ a slova „ , dluhy z dotací“ zrušují a poznámka pod čarou č. 41 se nahrazuje poznámkou pod čarou č. 12.

56. V § 18 odst. 3 se slova „podle § 10 odst. 5 nebo § 15 odst. 8“ zrušují.

57. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

58. V § 18 odst. 4 se slova „podpoložce a)“ nahrazují slovy „této položce“ a za slova „se uvádějí“ se vkládá slovo „také“.

59. V § 19 odst. 1 písm. e) se slovo „zajišťovateli“ nahrazuje slovem „zajistiteli“.

60. V § 19 odst. 2 se slovo „zajišťovatelům“ nahrazuje slovem „zajistitelům“.

61. V § 19 odst. 4 se slovo „zajišťovatelů“ nahrazuje slovem „zajistitelů“.

62. V § 19 odst. 5 písm. a) větě první a poslední se slovo „zajišťovatelů“ nahrazuje slovem „zajistitelů“, slova „schválené k výplatě za účetní období osobám, které mají právo na plnění“ se nahrazují slovy „uskutečněné za účetní období“ a slovo „zajišťovatelů“ se nahrazuje slovem „zajistitelů“.

63. V § 19 odst. 6 písm. a) se za slovo „částky“ vkládá slovo „zúčtovatelné“, slovo „pojištěným“ se nahrazuje slovem „pojistníkům“, slova „nebo na bonusy a slevy“ se zrušují, za slova „které jsou“ se vkládá slovo „připsány“, slova „v rezervě na bonusy a slevy“ se zrušují, slovo „používaných“ se nahrazuje slovem „použitých“ a slova „v případě, že tyto částky jsou vyměřením přebytku pojistného nebo zisku, plynoucího z veškerých operací nebo pouze z nich, po odečtení částek, které tvořily rezervu v předchozích“ se nahrazují slovy „ , a to v takovém rozsahu, v jakém tyto částky představují rozložení přebytku nebo zisku plynoucího z veškerých operací nebo pouze z některých z nich po odečtení částek poskytnutých v předcházejících“.

64. V § 19 odst. 6 písm. b) se za slovo „zahrnují“ vkládá slovo „takové“ a slova „podle písmene a) v případě, kdy jde o částečné proplácení pojistného plnění na základě“ nahrazují slovy „ , které představují částečné vrácení pojistného na základě zkušenosti z plnění“.

65. V § 19 odst. 6 závětí se slovo „zajišťovatelů“ nahrazuje slovem „zajistitelů“.

66. V § 19 odst. 7 se za větu druhou vkládá věta „Pořizovacími náklady se rozumí náklady vyplývající z uzavírání smluv.“, slova „založení spisu“ se nahrazují slovy „vypracování pojistné dokumentace či na začlenění pojistné smlouvy do pojistného kmene“ a za slovo „tak“ se vkládá slovo „i“.

67. V § 19 odst. 8 se slovo „prémií“ nahrazuje slovem „bonusů“.

68. V § 19 odst. 9 písm. d) se slova „se uvádí tvorba“ nahrazují slovem „tvorbu“ a slova „dluhopisům drženým do splatnosti, které se neoceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona a jsou vykazovány v položce C.III.2.b)“ se nahrazují slovy „dluhovým cenným papírům a k účastem, které mají charakter účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, pokud není tato účast oceněna ekvivalencí“.

69. V § 19 odst. 10 písm. a) se slovo „(investic)“ zrušuje.

70. V § 19 odst. 10 písm. b) se slovo „(investic)“ zrušuje.

71. V § 19 odst. 11 se slovo „(investic)“ a slova „podle § 29“ zrušují.

72. V § 20 odst. 3 písm. a) se věty druhá a třetí zrušují.

73. V § 20 odst. 3 písm. d) se slovo „rozdíly“ nahrazuje slovem „ztráty“ a slova „podle § 24 odst. 6 písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou hodnotou je kursový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se neuvádí“ se zrušují.

74. V § 20 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

75. V § 20 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují slova „s výjimkou pohledávek z pojistné činnosti,“.

76. V § 20 odst. 4 písm. d) se slovo „rozdíly“ nahrazuje slovem „zisky“ a slova „podle § 24 odst. 6 písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou hodnotou je kursový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se neuvádí“ se zrušují.

77. V § 20 se odstavce 5 a 6 zrušují.

78. V § 22 úvodní část ustanovení v odstavci 1 zní: „Účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede alespoň informace“.

79. V § 22 odst. 1 písm. h) se slovo „prémií“ nahrazuje slovem „bonusů“.

80. V § 22 odst. 1 písm. k) se slovo „zajišťovatelů“ nahrazuje slovem „zajistitelů“.

81. V § 22 odst. 1 písmeno l) zní:

„l)   o mimořádných nákladech a výnosech, jejich výši a charakteru,“.

82. V § 22 odst. 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

„n)   o použitých metodách výpočtu jednotlivých technických rezerv,
o)   za každou skupinu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o pořizovací ceně, o přírůstcích, úbytcích a převodech během účetního období, o konečném zůstatku na konci účetního období a dále obdobné informace o oprávkách a opravných položkách vztahujících se k tomuto majetku, případně výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku.“.

83. V § 22 odst. 2 písm. a) se za slovo „odpisování“ vkládají slova „dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,“ a na konci textu se doplňují slova „ ; u investic vykázaných v pořizovací ceně se uvede informace o jejich reálné hodnotě, u investic vykázaných v reálné hodnotě se uvede jejich pořizovací cena, účetní jednotka dále uvede pro každou jednotlivou položku investic použitou metodu ocenění“.

84. V § 22 odst. 2 písm. g) se za slovo „závazků,“ vkládají slova „podmíněných závazků a poskytnutých věcných zajištění s uvedením jejich povahy a formy,“ a slova „ , v tomto případě tyto informace slouží ke stanovení finanční pozice“ se zrušují.

85. V § 22 odst. 2 písm. n) se slovo „vyplacených“ nahrazuje slovem „přiznaných“, slova „jak v peněžní, tak i nepeněžní formě“ se zrušují a za slova „dozorčích orgánů“ se vkládají slova „z důvodu jejich funkce“.

86. V § 22 odst. 2 písm. o) se za slova „jakýchkoliv splatných“ vkládají slova „ , odepsaných nebo prominutých“.

87. V § 22 odst. 2 se na konci písmene s) čárka nahrazuje tečkou a písmeno t) se zrušuje.

88. V § 22 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

89. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

90. V § 22 odst. 5 písm. a) se slova „vyššího konsolidačního celku (§ 39 odst. 2), do kterého účetní jednotka jako ovládaná nebo řízená osoba náleží“ nahrazují slovy „která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,“.

91. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova „nižšího konsolidačního celku (§ 39 odst. 2), vstupujícího do konsolidačního celku podle písmene a), do kterého účetní jednotka jako ovládaná nebo řízená osoba náleží“ nahrazují slovy „která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,“.

92. V § 22 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   použité nové účetní metody oproti předchozímu účetnímu období, důvody jejich uplatnění a vliv na výsledek hospodaření a vlastní kapitál účetní jednotky,
e)   informace o čistém obratu rozděleném podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů, pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou významně liší z hlediska způsobu, jakým je poskytování služeb organizováno; informace nemusejí být uvedeny, pokud by jejich uvedení vážně poškozovalo kteroukoli účetní jednotku, jíž se týkají; informace o vynechání těchto údajů se vždy uvede v příloze v účetní závěrce.“.

93. V § 22 odstavec 7 zní:

„(7) V případě, že účetní jednotka provádí u rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí v neživotním pojištění diskontování nebo odpočty, uvede

a)   celkovou výši rezerv před diskontováním nebo odpočtem,
b)   kategorie nároků z pojistných událostí, které byly diskontovány nebo u nichž byly provedeny odpočty; u každé takové kategorie nároků z pojistných událostí i použité metody, především zvolené sazby pro odhady uvedené v příloze č. 1, část D. odst. 1 písm. g) body 3 a 5, a
c)   kritéria použitá pro odhady doby zbývající pro výplatu náhrad.“.

94. V § 23 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 1 až 7.

95. V § 23 odst. 1 písm. d) se slovo „výdaje“ nahrazuje slovem „náklady“.

96. V § 23 odst. 1 písm. e) se slova „ , který zahrnuje příslušné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty“ zrušují.

97. V § 23 odst. 2 se slova „odstavce 2 písm. a) až e)“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

98. V § 23 odst. 3 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“ a za slovo „informace“ se vkládá slovo „alespoň“.

99. V § 23 se na konci odstavce 4 doplňují slova „a výsledek zajištění“.

100. V § 23 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“.

101. V § 23 odst. 5 písm. c) se slovo „prémií“ nahrazuje slovem „bonusů“ a slovo „prémiemi“ se nahrazuje slovem „bonusy“.

102. V § 23 odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

103. V § 23 odst. 7 se za slova „informaci o“ vkládá slovo „celkové“.

104. § 25 se zrušuje.

105. V § 26 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.

106. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Účetní jednotka může podíl vykázaný v položkách „A.II.1. Podíly v ovládaných osobách“ a „A.II.3 Podíly s podstatným vlivem“ ocenit ekvivalencí.“.

107. V § 26 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

108. V § 26 odst. 2 písm. a) se slova „pořizovací cena podílu, po vyloučení goodwillu,“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „goodwill zahrnutý v pořizovací ceně převede do dlouhodobého majetku a ocenění podílu je následně“.

109. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slovo „sníží“ nahrazuje slovem „snižováno“.

110. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slovo „zvýší“ nahrazuje slovem „zvyšováno“, slovo „sníží“ se nahrazuje slovem „snižováno“, za slovo „ztrátě“ se vkládají slova „ovládané osoby nebo osoby pod podstatným vlivem“ a slova „okamžiku pořízení“ se nahrazují slovy „datu nabytí“.

111. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slovo „sníží“ nahrazuje slovem „snižováno“, slovo „zvýší“ se nahrazuje slovem „zvyšováno“, za slovo „kapitálu“ se vkládají slova „ovládané osoby nebo osoby pod podstatným vlivem“ a na konci bodu se doplňují slova „ovládané osoby nebo osoby pod podstatným vlivem“.

112. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „nebo ztráta“ zrušují a slova „(protihodnotou), uvedená“ se nahrazují slovem „uvedený“.

113. V § 26 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova „účetní jednotky; je-li účetní jednotka na základě záruky nebo ovládací smlouvy povinna vyrovnat záporný vlastní kapitál společnosti, ve které uplatňuje rozhodující nebo podstatný vliv, tvoří rezervu“.

114. § 27 se zrušuje.

115. V § 28 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Výpočet technických rezerv se provádí na základě uznávaných metod pojistné matematiky.

(3) Oceňovací rozdíly u technických rezerv se uvádějí v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, ve které se uvádí tvorba nebo použití této rezervy, a v příslušné položce technické rezervy v pasivech.“.

116. V § 29 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 1 až 8.

117. V § 29 odst. 1 se slova „podle odstavce 1“ a slova „s výjimkou oceňovacích rozdílů u technických rezerv,“ zrušují.

118. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

119. V § 29 odst. 2 se slova „podle odstavce 1 u“ nahrazují slovem „realizovatelných“, slova „a ostatních investic, které jsou obsahem položky „C.II. Investice v podnikatelských seskupeních“,“ a slova „podle odstavce 2“ se zrušují a na konci textu odstavce se doplňuje věta „Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) realizovatelného cenného papíru, musí být tato ztráta bez zbytečného odkladu uvedena ve výkazu zisku a ztráty.“.

120. V § 29 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

121. V § 29 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“, slovo „(investic)“ a slova „podle odstavce 2“ zrušují.

122. V § 29 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „V případě zajišťovacích derivátů, pro něž je použita“.

123. V § 29 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   metoda zajištění reálné hodnoty, se oceňovací rozdíly uvádějí v příslušných položkách výkazu zisku a ztráty,“.

124. V § 29 odst. 4 písm. b) se slova „v případech, ve kterých se zajišťují změny budoucích“ nahrazují slovy „metoda zajištění“, za slova „peněžních toků“ se vkládají slova „ , se oceňovací rozdíly vztahující se k zajišťovanému riziku uvádějí“ a slova „podle odstavce 2“ se zrušují.

125. V § 29 odst. 4 písm. c) se slova „v případech, ve kterých se zajišťuje měnové riziko vyplývající z“ nahrazují slovy „metoda zajištění“, slova „do cizoměnového podílu“ se nahrazují slovy „spojené s cizoměnovými účastmi“, za slovo „vlivem,“ se vkládají slova „se oceňovací rozdíly, které se vztahují k měnovému riziku, uvádějí“ a slova „podle odstavce 2“ se zrušují.

126. V § 29 odst. 5 se středník nahrazuje čárkou a slova „u cenných papírů, podílů a derivátů se oceňovací rozdíly uvádějí podle této vyhlášky“ se nahrazují slovy „není-li stanoveno jinak“.

127. V § 32 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

128. V § 32 odst. 3 se věta druhá zrušuje, slova „dluhopisů držených do splatnosti“ se nahrazují slovem „investic“, slova „podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona a jsou vykazovány v položce C.III.2.b)“ se zrušují a za slovo „ , se“ se vkládají slova „tvorba a“.

129. V § 32 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) K účtům majetku vedených v cizí měně se tvoří opravné položky v cizí měně. Kurzové rozdíly se vykazují stejně jako kurzové rozdíly z ocenění majetku, k němuž se vztahují.“.

130. V § 33 odst. 1 se slova „ , který se uvádí v položce „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“ aktiv,“ a slova „ , který se uvádí v položce „F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce „C.I. Pozemky a stavby“, a zásoby“ aktiv,“ zrušují.

131. V § 33 odst. 4 se slova „a není uveden v odstavcích 3 a 4,“ zrušují.

132. V § 33 odst. 5 se za slova „ „II.8.c) Správní režie““ doplňují slova „v případě dlouhodobého hmotného majetku vykazovaného v položce F.I. aktiv“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě dlouhodobého hmotného majetku vykazovaného v položce „C.I. Pozemky a stavby“ se odpisy uvádějí v Netechnickém účtu v položce III.5.a) nebo v Technickém účtu k životnímu pojištění v položce II.9.a)“.

133. V § 33 se odstavec 6 zrušuje.

134. V § 34 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

135. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu se vykazují v položce „III.8. Ostatní náklady“ nebo „III.7. Ostatní výnosy“ v Netechnickém účtu ve výkazu zisku a ztráty, není-li dále stanoveno jinak.“.

136. V § 37 odst. 2 se slova „uvedených v § 4 odst. 12 zákona při jejich ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, způsoby podle § 27 zákona se neuvádějí samostatně podle odstavce 1, ale“ nahrazují slovy „oceňovaných reálnou hodnotou nebo ekvivalencí“, za slovo „součástí“ se vkládá slovo „tohoto“, slova „reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí (protihodnotou)“ a slova „podle § 29“ se zrušují.

137. V § 39 odst. 3 písm. c) se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

138. V § 39 odst. 4 se slova „v plné výši“ zrušují.

139. V § 39 odst. 6 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

140. V § 43 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „podle § 22“ vkládají slova „a 23“ a slovo „způsobu“ se nahrazuje slovem „způsobů“.

141. V § 43 odst. 1 písm. a) se text „[§ 22 odst. 2 písm. i)]” zrušuje.

142. V § 43 odst. 1 písm. b) se text „[§ 22 odst. 2 písm. k)]” zrušuje.

143. V § 43 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Účetní jednotka neuvede informace podle odstavce 2, pokud by tyto informace svou povahou vážně poškozovaly kteroukoliv účetní jednotku, které se týkají; informace o vynechání těchto údajů se vždy uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce.“.

144. V příloze 1 části Aktiva bodě C.III.2. písm. a) se slova „cenné papíry“ a slova „proti účtům nákladů a výnosů“ zrušují.

145. V příloze 1 části Aktiva bodě C.III.2. písm. b) se slova „dluhopisy „OECD““ zrušují.

146. V příloze 1 části Aktiva bodě C.III. 2. se písmeno c) zrušuje.

147. V příloze 1 části Aktiva bodě G.III. se slova „ , z toho:“ zrušují.

148. V příloze 1 části Aktiva bodě G.III. se písmeno a) zrušuje.

149. V příloze 1 části Pasiva se položka C.8. Rezerva pojistného neživotních pojištění zrušuje.

150. V příloze 1 části Pasiva bodě H.II. se slova „ , z toho:“ zrušují.

151. V příloze 1 části Pasiva bodě H.II. se písmeno a) zrušuje.

152. V příloze 4 bodě A. 3. se slova „v souladu s § 16 odst. 4“ zrušují.

153. V příloze 4 textu bodu B. se slova „uvedená v § 16 odst. 9“ zrušují.

154. V příloze 4 textu bodu C. se slova „uvedená v § 16 odst. 5“ zrušují.

155. V příloze 4 bodu D. 1. písm. a) se slova „v § 16 odst. 6“ zrušují.

156. V příloze 4 bodu D. 1. písm. b) se za slova „je stanovena“ vkládají slova „na základě pojistně matematických metod“ a slova „ , výše rezervy se stanoví pojistně matematickými metodami“ se zrušují.

157. V příloze 4 bodu D. 1. písm. c) se slova „z § 19 odst. 5 písm. a)“ zrušují.

158. V příloze 4 bodu D. 1. písm. d) se za slovo „odečítají“ vkládají slova „zpětně získatelné“ a slova „uvedené v § 19 odst. 5 písm. b)“ se nahrazují slovy „vyplývající z nabytí práv pojistníků vůči třetím osobám nebo z nabytí zákonného vlastnictví pojištěného majetku“.

159. V příloze 4 bodu D. 1. písm. f) se za slovo „použít“ vkládá slovo „implicitní“ a slova „způsobu ocenění“ se nahrazují slovy „současné hodnoty“.

160. V příloze 4 bodu D. 1. se doplňuje písmeno g), které zní:

„g)  Účetní jednotky mohou použít pro účely zohlednění výnosů z investic explicitní diskontování nebo odpočty pouze, pokud jsou splněny následující podmínky
1. očekávaný termín pro vypořádání nároků z pojistných událostí je nejméně 4 roky po dni uskutečnění účetního případu,
2. diskontování nebo odpočet se provádí na všeobecně uznávaném obezřetném základě,
3. při výpočtu celkových nákladů na vypořádání nároků z pojistných událostí vezme účetní jednotka v úvahu veškeré faktory, které by mohly způsobit zvýšení těchto nákladů,
4. účetní jednotka má k dispozici odpovídající údaje k tomu, aby mohla vytvořit spolehlivý model četnosti vypořádání nároků z pojistných událostí,
5. úroková míra použitá pro výpočet současné hodnoty není vyšší než opatrný odhad investičního výnosu z aktiv investovaných v rámci rezervy na pojistná plnění během období nutného k výplatě nároků z pojistných událostí; kromě toho nesmí přesáhnout ani jeden z ukazatelů, kterými jsou investiční výnos z takových aktiv za předcházejících 5 let a investiční výnos z takových aktiv za rok předcházející rozvahovému dni.“.

161. V příloze 4 v textu bodu D. 2. se slova „uvedené v § 16 odst. 6“ zrušují a slova „oprávněným osobám, kterým vznikne právo na pojistné plnění“ nahrazují slovy „majitelům pojistných práv“ a na konci textu se doplňuje věta „Zahrnuje rezervu na vzniklé, ale dosud neohlášené škody.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pro účetní období, která započala přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 502/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

E-shop

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Ondřej Mocek - C. H. Beck

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ... pokračování

Cena: 430 KčKOUPIT

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Helena Chaloupková, Petr Holý - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právo ve zdravotnictví

Právo ve zdravotnictví

Jaroslav Svejkovský, Ladislav Řípa a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší kvalitní, logicky členěný pohled na problematiku současného světa zdravotnictví. Autoři stručně, jasně a logicky vysvětlují situace, do kterých se dostává nejeden poskytovatel zdravotních služeb. Lékaři a sestry zde mohou najít informace, jak reagovat na nepříjemné ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.