Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 442/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 158, ze dne 15. 12. 2017

442

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.  304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č.  350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012  Sb., vyhlášky č. 468/2013 Sb. a vyhlášky č. 251/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „důchodovým fondem,“ a „nebo důchodovým fondem podle zákona upravujícího důchodové spoření“ zrušují.

2. V § 2 odst. 3 větě první se slova „ustanovení části druhé týkající se účetní závěrky“ nahrazují textem „§ 3, 4, 5 až 65“ a na konci odstavce 3 se doplňují věty „Od ustanovení v ostatních částech se Česká národní banka může odchýlit, pokud bude postupovat v souladu s pravidly stanovenými Evropskou centrální bankou pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank. Použití odchylných postupů musí být popsáno v příloze účetní závěrky.“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Přehled o peněžních tocích je do účetní závěrky účetních jednotek podle § 2 zahrnut jen při splnění podmínek podle § 18 odst. 2 zákona.“.

4. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pro sestavení přehledu o peněžních tocích účetní jednotky použijí přiměřeně vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

㤠4a

(1) Účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů23) (dále jen „mezinárodní účetní standard“).

(2) Finančním nástrojem podle odstavce 1 se rozumí finanční nástroj podle mezinárodních účetních standardů.


23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.“.

6. V § 6 odst. 1 větě první se slova „institucemi a“ nahrazují slovem „institucemi,“, za slovo „společnostmi“ se vkládají slova „a opravné položky k těmto cenným papírům“ a ve větě poslední se slovo „bankou“ nahrazuje slovy „oprávněny se refinancovat u centrální banky“.

7. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

8. V § 7 odst. 1 se slova „pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou“ zrušují.

9. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

10. V § 8 odst. 1 se slova „pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou“ zrušují.

11. V § 8 odst. 4 se text „§ 7 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 2“.

12. V § 8 se odstavec 5 zrušuje.

13. V § 9 odst. 1 větě druhé se za slova „papíry oceňované“ vkládají slova „naběhlou hodnotou, dluhové cenné papíry oceňované“, slova „držené do splatnosti“ se zrušují a slova „drženým do splatnosti“ se nahrazují slovy „oceňovaným naběhlou hodnotou“.

14. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

15. V § 10 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

16. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.

17. V § 11 odst. 1 větě poslední se za slova „účast oceněna“ vkládají slova „reálnou hodnotou nebo“.

18. V § 11 odst. 2 větě poslední se za slova „účast oceněna“ vkládají slova „reálnou hodnotou nebo“.

19. V § 14 odst. 1 se text „§ 6 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 3“.

20. V § 17 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) V položce „1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám“ se nevykazuje vložený derivát, který musí účetní jednotka oddělit od hostitelského nástroje, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:

a)   ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje,
b)   finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu a
c)   hostitelský nástroj není oceňován reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů.

(4) Vložený derivát oddělený od hostitelského nástroje se vykáže v příslušné položce podrozvahy, reálná hodnota vloženého derivátu se vykáže v položce „11. Ostatní aktiva“ nebo v položce „4. Ostatní pasiva“.“.

21. V § 18 odst. 4 se text „§ 6 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 3 a 4“.

22. V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Přecenění závazků z dluhových cenných papírů na reálnou hodnotu je součástí položky „3. Závazky z dluhových cenných papírů“.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

23. V § 19 odst. 4 se text „§ 6 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 3 a 4“.

24. V § 20 odst. 1 větě druhé se text „§ 6 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 3“.

25. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Položka „13. Oceňovací rozdíly“ obsahuje zejména rozdíly zjištěné při ocenění cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu a zajišťovacích derivátů reálnou hodnotou, v případě použití metody zajištění peněžních toků nebo metody zajištění čistých investic spojených s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, a kurzové rozdíly z majetkových cenných papírů, zejména z akcií a podílů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu a z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů. Dále obsahuje opravnou položku k dluhovým cenným papírům oceňovaným reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.“.

26. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Účetní jednotky v položce „14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období“ dále vykazují při realizaci majetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, oceňovací rozdíly z těchto cenných papírů, vykazované do okamžiku jejich realizace v položce „13. Oceňovací rozdíly“.“.

27. V § 44 se odstavce 3 a 4 zrušují.

28. V § 47 odstavec 1 zní:

„(1) Položka „6. Zisk nebo ztráta z finančních operací“ obsahuje zejména zisk nebo ztrátu z operací s cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s cennými papíry, které jsou vykázány v položkách „2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování“, „3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami“, „4. Pohledávky za klienty – členy družstevních záložen“, „5. Dluhové cenné papíry“ a „6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly“ s výjimkou zisku nebo ztráty z majetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, zisk nebo ztrátu z krátkých prodejů. Položka dále obsahuje zisk nebo ztrátu ze zajišťovacích derivátů s výjimkou úrokových derivátů, zisk nebo ztrátu z devizové činnosti, zisky a ztráty z ostatních operací nákupu a prodeje souvisejících s finančními nástroji k obchodování včetně drahých kovů a zisky nebo ztráty z jiných než zajišťovacích derivátů. Položka dále obsahuje oceňovací rozdíly z ocenění dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, s výjimkou kurzových rozdílů, při realizaci těchto cenných papírů. Položka obsahuje také ztráty ze znehodnocení těchto dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.“.

29. V § 47 odst. 2 se slova „a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem oceňovaných reálnou hodnotou“ zrušují.

30. V § 50 odst. 2 se za slova „rezerv k pohledávkám“ vkládají slova „ , cenným papírům“ a slova „pořízeným v primárních emisích neurčených k obchodování“ se nahrazují slovy „oceňovaných naběhlou hodnotou“.

31. V § 50 odst. 3 se za slova „rezerv k pohledávkám“ vkládají slova „ , cenným papírům“ a slova „dluhovým cenným papírům neurčených k obchodování“ se nahrazují slovy „k dluhovým cenným papírům oceňovaným naběhlou hodnotou“.

32. § 52 se zrušuje.

33. V § 54 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

34. V § 54 odst. 1 písm. e) se slovo „ohrožených“ zrušuje.

35. V § 54 odst. 2 písm. f) se slova „finančních nástrojů nebo aktivech“ nahrazují slovem „aktiv“.

36. V § 54 odst. 2 písm. f) bodu 2 se slova „finančního nástroje nebo“ zrušují.

37. V § 54 odst. 2 písm. f) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

38. V § 54 odst. 3 se písmena a) až c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena a) až e).

39. V § 54 odst. 3 se písmena d) a e) zrušují.

40. V § 60 odst. 1 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmena g) až p) se označují jako písmena e) až n).

41. V § 60 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena f) až m).

42. V § 60 odst. 1 písm. h) se slova „a mimořádných výnosech“ a slova „a mimořádných nákladech“ zrušují.

43. V § 60 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).

44. V § 60 odst. 1 písm. k) se slova „z přepočtu zajišťovacích derivátů, realizovatelných cenných papírů,“ zrušují.

45. V § 60 odst. 2 písm. c) se slovo „ohrožených“ zrušuje.

46. V § 60 odst. 2 se písmena e) až g) zrušují.

47. § 67, 68 a 70 se zrušují.

48. V § 72 se za slova „ceny pohledávek“ vkládají slova „ , s výjimkou pořízení pohledávek následně oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů,“.

49. V § 74 odst. 1 se slova „ , které je prokázáno na základě inventarizace“ nahrazují slovy „a dále v souladu s § 4a odst. 1“.

50. V § 74 odst. 2 se za slova „podle § 27 zákona“ vkládají slova „a podle § 4a odst. 1“, za slova „reálnou hodnotou“ se vkládají slova „proti účtům nákladů a výnosů“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Opravné položky se také nevytvářejí u majetkových cenných papírů, zejména akcií a podílů, dobrovolně zařazených do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu.“.

51. V § 74 odst. 4 větě druhé se za slova „Kurzové rozdíly“ vkládají slova „z opravných položek“.

52. V § 76 odst. 1 se slova „dluhů nebo výdajů“ nahrazují slovy „závazků nebo nákladů“.

53. V § 79 odst. 2 větě první se slova „čistých investic spojených s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem vyjádřených v cizí měně na českou měnu a kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu“ zrušují a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Čisté investice spojené s cizoměnovými účastmi s rozhodujícím nebo podstatným vlivem vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro den, který je okamžikem ocenění podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona.“.

54. V § 79 odst. 5 se slova „a realizovatelných“ nahrazují slovy „nebo oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu“.

55. V § 79 odst. 6 se za slova „oceňují ekvivalencí“ vkládají slova „nebo reálnou hodnotou“, za slovo „vykazují“ se vkládají slova „v tomu odpovídajících položkách,“ a za slova „ocenění ekvivalencí“ se vkládají slova „nebo spolu se změnou jejich reálné hodnoty“.

56. § 80 se zrušuje.

57. V příloze 1 části PASIVA se za bod „7. Podřízené závazky“ vkládají slova „Cizí zdroje celkem“.

58. V příloze 1 části PASIVA bodu 10 písm. a) se slova „rezervní fondy“ nahrazují slovem „rezervní“.

59. V příloze 1 části PASIVA bodu 13 písm. c) se slovo „účastí“ nahrazuje slovy „cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů“.

60. V příloze 1 části pasiva se za bod „15. Zisk nebo ztráta za účetní období“ vkládají slova „Vlastní kapitál celkem“.

61. V příloze 2 bodech 12 a 13 se za slova „k pohledávkám“ vkládají slova „ , cenným papírům“.

62. V příloze 2 se body 20 až 22 zrušují.

63. V příloze 4 bod 21 zní:

„21 a 24 Poskytnuté úvěry a jiné pohledávky“.

64. V příloze 4 se bod 24 zrušuje.

65. V příloze 4 bod 36 zní:„36 Cenné papíry a ostatní podíly oceňované proti účtům vlastního kapitálu“.

66. V příloze 4 v Účtové třídě 4 se slova „držené do splatnosti“ nahrazují slovy „oceňované naběhlou hodnotou“.

67. V příloze 4 v Účtové třídě 6 se bod „67 Mimořádné náklady“ zrušuje.

68. V příloze 4 v Účtové třídě 7 se bod „77 Mimořádné výnosy“ zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Účetní jednotka podle § 2 odst. 1 písm. c), d) a g) vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použije pro účetní období započaté před 1. lednem 2021 vyhlášku č. 501/2002  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou § 3, 52, § 54 odst. 3 písm. g), § 60 odst. 1 písm. k) a § 60 odst. 2 písm. g), které tato účetní jednotka použije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

E-shop

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář. 5. vydání

Daňový řád. Komentář. 5. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Správu daní lze za více jak 10 let od účinnosti DŘ označit již za ustálenou oblast. Výklad daňového řádu je dnes jen výjimečně předmětem významnějších judikatorních zásahů a změn. Judikatura k tomuto zákonu zůstává něčím, co by daňový profesionál měl průběžně sledovat, zejména, když ... pokračování

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Pavel Šámal a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb. Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a ... pokračování

Cena: 8 900 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.