Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 441/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 158, ze dne 15. 12. 2017

441

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.  304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007  Sb., vyhlášky č. 469/2008 Sb., vyhlášky č. 419/2010 Sb., vyhlášky č. 413/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2013 Sb., vyhlášky č. 293/2014 Sb. a vyhlášky č. 250/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Podle § 13 účetní jednotka vykazuje časové rozlišení v aktivech rozvahy

a)   v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“; rozvaha neobsahuje položku „D. Časové rozlišení aktiv“, nebo
b)   v položce „D. Časové rozlišení aktiv“; rozvaha neobsahuje položku „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“.

(4) Podle § 19 účetní jednotka vykazuje časové rozlišení v pasivech rozvahy

a)   v položce „C.III. Časové rozlišení pasiv“; rozvaha neobsahuje položku „D. Časové rozlišení pasiv“, nebo
b)   v položce „D. Časové rozlišení pasiv“; rozvaha neobsahuje položku „C.III. Časové rozlišení pasiv“.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech v příloze v účetní závěrce a operacích s nimi použije účetní jednotka ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017.“.

3. V § 3a odst. 2 písm. a) se slova „a „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“ “ nahrazují slovy „ , „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“ a „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“ “.

4. V § 4 odst. 5 ve větě první se slova „a z položek přehledu o změnách vlastního kapitálu“ nahrazují slovy „ , z položek přehledu o změnách vlastního kapitálu a z položek přehledu o peněžních tocích“.

5. V § 6 odst. 1 a odst. 3 písm. a) se slova „výzkumu a“ zrušují.

6. V § 6 odst. 3 písm. c) se věta „Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“ zrušuje.

7. V § 13 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Časové rozlišení v aktivech rozvahy je možné vykazovat v položce „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“ nebo v položce „D. Časové rozlišení aktiv“. Účetní jednotka rozhodne, který způsob vykazování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombinace obou způsobů vykazování není přípustná.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

8. V § 13 odst. 2 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

9. V § 13 odst. 3 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3.1. Náklady příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

10. V § 13 odst. 4 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

11. V § 13 odst. 5 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.II.3.3. Příjmy příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

12. V § 15a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Položka „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ obsahuje převedený nerozdělený zisk minulých let a převedenou neuhrazenou ztrátu minulých let (-).“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

13. V § 15a odst. 2 větě první a poslední se slova „ „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ “ nahrazují slovy „ „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ “.

14. V § 18 odst. 3 se slova „ „B.II.4. Závazky ke společníkům“ “ nahrazují slovy „ „C.I.9.1. Závazky ke společníkům“ “.

15. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Časové rozlišení v pasivech rozvahy je možné vykazovat v položce „C.III. Časové rozlišení pasiv“ nebo v položce „D. Časové rozlišení pasiv“. Účetní jednotka nejpozději k rozvahovému dni rozhodne, který způsob vykazování zvolí. Kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování musí být shodný se způsobem vykazování časového rozlišení v aktivech rozvahy podle § 13.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

16. V § 19 odst. 2 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.III. Časové rozlišení pasiv“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

17. V § 19 odst. 3 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.III.1. Výdaje příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

18. V § 19 odst. 4 se za slovo „Položka“ vkládají slova „ „C.III.2. Výnosy příštích období“, respektive“ a slovo „obsahuje“ se nahrazuje slovem „ , obsahuje“.

19. V § 23 se za slovo „oblasti“ vkládá slovo „zejména“.

20. V § 39 odst. 1 písm. i) se slovo „přepočtený“ zrušuje.

21. § 52 a 53 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15a zrušují.

22. Za § 54b se vkládá nový § 54c, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

㤠54c

Účetní jednotka, která není obchodní korporací a která postupuje při přeměnách podle zvláštního právního předpisu23), použije § 14a a 54 až 54b obdobně.


23) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

23. V § 56 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud dobu použitelnosti goodwillu a nehmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu a nehmotných výsledků vývoje, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.“.
Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 3 až 12.

24. V § 56 odst. 3 písm. a) se slova „od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby“ nahrazují slovy „nebo požívání“.

25. V § 56 se odstavec 11 zrušuje.
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 11.

26. V § 60 odst. 4 se slova „podle § 52 odst. 3 a 4“ zrušují.

27. Za § 61b se vkládá nový § 61c, který včetně nadpisu zní:

㤠61c
Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

(1) Mikro účetní jednotka, která změnila kategorii účetní jednotky podle § 1e odst. 2 zákona, ocení příslušný majetek reálnou hodnotou podle § 27 zákona, a to k prvnímu dni účetního období podle § 1e odst. 2 zákona; ustanovení § 15a tímto nejsou dotčena.

(2) Účetní jednotka podle § 1b odst. 2 až 4 zákona, která změnila kategorii účetní jednotky podle § 1e odst. 2 zákona na účetní jednotku podle § 1b odst. 1 zákona a oceňovala majetek reálnou hodnotou podle § 27 zákona, ocení příslušný majetek podle § 25 zákona, a to k prvnímu dni účetního období podle § 1e odst. 2 zákona. Změny reálných hodnot majetku vykázané v položce „A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“ účetní jednotka vykáže v položce „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření“; ustanovení § 15a tímto nejsou dotčena.“.

28. V příloze č. 1 se slova „B. Dlouhodobý majetek“ nahrazují slovy „B. Stálá aktiva“.

29. V příloze č. 1 se slova „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje“.

30. V příloze č. 1 se za slova „C.II.2.4.6. Jiné pohledávky“ vkládají slova:
„C.II.3. Časové rozlišení aktiv
C.II.3.1. Náklady příštích období
C.II.3.2. *Komplexní náklady příštích období
C.II.3.3. Příjmy příštích období“.

31. V příloze č. 1 se slova „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ a „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“ nahrazují slovy „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ a slova „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ se nahrazují slovy „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“.

32. V příloze č. 1 se za slova „C.II.8.7. Jiné závazky“ vkládají slova:
„C.III. Časové rozlišení pasiv
C.III.1. Výdaje příštích období
C.III.2. Výnosy příštích období“.

33. V příloze č. 2 se slova „F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu“ nahrazují slovy „F.2. Prodaný materiál“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Účetní jednotka, která vykazovala nehmotné výsledky výzkumu v položce „B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokračuje v jeho odpisování podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a vykazuje tento majetek až do jeho vyřazení v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

3. Účetní jednotka, která vykazovala nerozdělený zisk minulých let v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykáže tento nerozdělený zisk v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

4. Účetní jednotka, která vykazovala neuhrazenou ztrátu minulých let v položce „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“ podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykáže tento nerozdělený zisk v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

Nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2020. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2020

Abeceda mzdové účetní 2020

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Jubilejní 30. vydání zcela jedinečné a nepostradatelné pomůcky všech mzdových účetních. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, ...

Cena: 689 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2020

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2020

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 20. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2020 a sestavováním účetní závěrky za rok 2019 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2020 ve všech právních a daňových ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 17. vydání populární publikace, která vychází po roční odmlce, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních dvou letech nebyla v oblasti účetnictví ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.