Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 424/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 151, ze dne 11. 12. 2017

424

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2017

o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3, § 90c odst. 4 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky, a dále předkládání a uveřejňování dalších informací těmito osobami.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,
b)   datovým souborem elektronické seskupení údajů s definovanými datovými strukturami,
c)   vykazující osobou
1. obchodník s cennými papíry, který je bankou,
2. zahraniční banka s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky“),
3. obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
4. zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která není bankou a která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky,
5. investiční společnost a zahraniční osoba s povolením k činnosti obhospodařovatele2), která není srovnatelná s investičním fondem, pokud obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)3),
6. investiční společnost z jiného členského státu Evropské unie, která v České republice prostřednictvím své pobočky obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)3),
7. organizátor regulovaného trhu,
8. provozovatel mnohostranného obchodního systému,
9. provozovatel organizovaného obchodního systému,
10. provozovatel vypořádacího systému,
11. poskytovatel služeb hlášení údajů.

§ 3
Výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie

Výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících oblast kapitálových trhů nebo obezřetnostní požadavky úvěrových institucí a investičních podniků a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie je provádějících1) se sestavují a předkládají způsobem podle § 9 odst. 1.

§ 4
Výkazy o poskytování investičních služeb, obchodování v obchodních systémech a vypořádání obchodů a převodů

(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 1, 3, 5 a 6 za každý obchodní den sestavují a nejpozději do konce pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládají tyto výkazy:

a)   FIM (ČNB) 20-97 „Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech“,
b)   FIM (ČNB) 30-97 „Informace o všech přijatých pokynech“,
c)   FIM (ČNB) 11-97 „Doplňkové informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech“,
d)   REF (ČNB) 10-97 „Informace o investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny, obchody a převody“ a
e)   REF (ČNB) 30-97 „Informace o osobách“.

(2) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 2 a 4 za každý obchodní den sestavují výkazy podle odstavce 1 a předkládají je nejpozději do 7 dnů následujících po tomto obchodním dni.

(3) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7 až 9 za každý obchodní den sestavují a nejpozději do konce pracovního dne následujícího po tomto obchodním dni předkládají tyto výkazy:

a)   FIM (ČNB) 12-97 „Informace o obchodech s investičními nástroji pro obchodní systémy“,
b)   FIM (ČNB) 40-97 „Informace o objednávkách v obchodním systému“,
c)   FIM (ČNB) 60-97 „Informace o cenách a objemech obchodů“,
d)   FIM (ČNB) 70-97 „Informace o indexech“ a
e)   REF (ČNB) 40-97 „Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání“.

(4) Provozovatel vypořádacího systému sestavuje a předkládá

a)   nejpozději do konce pracovního dne následujícího po každém provozním dni tyto výkazy:
1. FIM (ČNB) 50-97 „Informace o vypořádání obchodů a převodů“ a
2. REF (ČNB) 40-97 „Informace o účastnících obchodního systému a vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání“ a

b)   nejpozději do konce pracovního dne, jenž předchází dni, ke kterému se údaje nebo jejich změna vztahují, výkaz REF (ČNB) 20-97 „Informace o nástrojích přijatých k vypořádání“.

(5) Obsah výkazů podle odstavců 1 až 3 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5
Výkazy o majetku zákazníků, finanční a ekonomické situaci, organizační struktuře a o osobách s kvalifikovanou účastí

(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 1 až 6, pokud jsou oprávněny přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, k poslednímu dni kalendářního měsíce sestavují a do 20 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce předkládají tyto výkazy:

a)   MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“,
b)   MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o jiných investičních nástrojích v majetku zákazníků“,
c)   MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků“,
d)   MKT (ČNB) 54-12 „Přehled o změnách v počtu investičních nástrojů v majetku zákazníků“ a
e)   MKT (ČNB) 55-12 „Přehled o změnách peněžních prostředků v majetku zákazníků“.

(2) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 3 a 4 k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí sestavují a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, předkládají tyto výkazy:

a)   FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,
b)   FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“,
c)   FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“ a
d)   OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 6
Hlášení o struktuře konsolidačního celku a operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby

(1) Obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, který je odpovědnou osobou ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnou osobou ve skupině zahraniční ovládající úvěrové instituce, odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové osoby nebo odpovědnou osobou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou, nevztahují-li se na takovouto vykazující osobu pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu sestavuje a do 31. ledna předkládá výkaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 dále předkládá výkaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“ bez zbytečného odkladu poté, co se stane odpovědnou osobou nebo přestane být odpovědnou osobou.

(3) K výkazu podle odstavce 1 předkládá vykazující osoba doplňkové informace uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Tyto informace zašle vykazující osoba České národní bance ve lhůtě shodné s lhůtou pro předložení tohoto výkazu.

(4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, který je odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové osoby, k poslednímu dni kalendářního pololetí sestavuje a do 30 dnů po skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, předkládá výkaz OCP (ČNB) 72-02 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“. Obsah výkazu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7
Předkládání ostatních informací

(1) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7, 10 a 11 předkládají České národní bance nejpozději do 30 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí informace v rozsahu a struktuře podle právního předpisu upravujícího účetnictví o výsledcích svého hospodaření v uplynulém čtvrtletí a dále, s výjimkou organizátora regulovaného trhu, o své finanční situaci k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí.

(2) Pokud je vykazující osoba povinna předkládat České národní bance výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu, předkládá ji způsobem podle § 9 odst. 3 a 4.

(3) Provozovatel vypořádacího systému předkládá informace podle odstavce 2 do 6 měsíců po skončení účetního období.

(4) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7 až 10 informují Českou národní banku o

a)   obchodních nebo provozních dnech a jejich změnách nejpozději 2 pracovní dny před prvním dnem období, ke kterému se údaje a změny vztahují,
b)   číselnících a jejich změnách používaných ve výkazech podle § 4 odst. 3 a 4 nejpozději 2 pracovní dny před obchodním nebo provozním dnem, ke kterému se údaje a změny vztahují, a
c)   osobách, které na nich měly v době konání valné hromady kvalifikovanou účast, do 30 dnů od konání valné hromady.

(5) Má-li provozovatel vypořádacího systému jen jediného akcionáře, předává informace o tomto akcionáři podle odstavce 4 písm. c) do 30 dnů po rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.

(6) Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 7 až 9 informují Českou národní banku o parametrech obchodování a jejich změnách v rozsahu a struktuře podle bodu 23 přílohy č. 1 k této vyhlášce nejpozději do konce pracovního dne před obchodním dnem, ke kterému se parametry a jejich změny vztahují. O změně v parametrech, jejíž účinnost nastává v průběhu obchodního dne, informují bez zbytečného odkladu a uvedou čas účinnosti této změny.

(7) Poskytovatel služeb hlášení údajů informuje Českou národní banku o druzích a rozsahu poskytnutých služeb tak, že jí umožní vzdálený přístup k systému pro uveřejňování údajů o obchodech.

§ 8
Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů podle zákona o účetnictví a předpisů jej provádějících4) nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie5).

(2) Vykazující osoba přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpisy upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije vykazující osoba přepočet podle právních předpisů upravujících účetnictví.

§ 9
Způsob a forma předkládání informací

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 až 5 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Informace podle § 6 a 7 předkládá vykazující osoba v elektronické podobě ve formě datové zprávy prostřednictvím datové schránky České národní banky nebo na elektronickou adresu podatelny České národní banky s jednoznačným označením informační povinnosti. Datová zpráva zasílaná na elektronickou adresu podatelny České národní banky musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(5) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje předložení informace podle § 7 odst. 2 způsobem podle odstavce 4, zašle ji vykazující osoba na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.

(6) Vykazující osoba, která sestavuje a předkládá výkazy České národní bance způsobem podle odstavce 1, sdělí České národní bance jména a příjmení, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§ 10
Opravy a změny v předložených informacích

(1) Je-li po předložení informací České národní bance zjištěna chyba nebo byla-li provedena změna v údajích či doplnění údajů, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravené, změněné či doplněné informace. Pokud oprava, změna či doplnění údajů ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, upraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem u vykazující osoby ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba do 30 dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v § 9 odst. 1 a 2 společně s informacemi o obsahu a důvodu opravy.

§ 11
Uveřejňování informací

Organizátor regulovaného trhu uveřejní údaje o osobách, které na něm měly v době konání valné hromady nebo rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady kvalifikovanou účast, a o osobách jej ovládajících, a velikost jejich účasti v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání nebo rozhodnutí.

§ 12
Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije

a)   vyhláška č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
b)   vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
c)   vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů.

2. Vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.

3. Vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.

Guvernér:
v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 424/2017  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 424/2017  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 424/2017  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
2) § 481 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb.
3) § 11 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb.
4) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
5) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

E-shop

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

Zákon o znalcích. Komentář

Zákon o znalcích. Komentář

Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger - C. H. Beck

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.