Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 397/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 139, ze dne 29. 11. 2017

397

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.  304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č.  403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013  Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb. a vyhlášky č. 273/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se text „319,“ zrušuje.

2. V § 22 odst. 1 písm. a) se slova „za odběrateli“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „mezi odběrateli a dodavateli“.

3. V § 25 odst. 3 písm. e) se slova „za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a“ zrušují a slovo „pokutové“ se nahrazuje slovem „příkazové“.

4. V § 31 písm. a) se za slovo „úvěrů“ vkládají slova „a zápůjček“.

5. V § 32 odst. 2 písm. a) se slova „stav a pohyby krátkodobých“ nahrazují slovem „částky“, slova „vůči dodavatelům,“ se zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „mezi odběrateli a dodavateli“.

6. V § 45 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

7. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 71 odst. 3 se slova „známa pořizovací cena“ nahrazují slovy „známé jejich ocenění“.

 9. V § 71 odst. 4 se slova „známé ocenění“ nahrazují slovy „známa pořizovací cena“.

10. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž ocenění je známé, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění o ocenění této věci a tato věc je vykázána v položce „A.II.2. Kulturní předměty“.“.

11. V § 72 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

12. V § 72 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

13. V § 72 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

14. V příloze č. 1 v závazném vzoru pro organizační složky státu se položka „C.II.3. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření“ zrušuje.

15. V příloze č. 5 položce „F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky“ se položka „B.II.7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany“ zrušuje.
Dosavadní položka B.II.8. se označuje jako položka B.II.7.

16. V příloze č. 5 položce „F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky“ položce „B.II. Tvorba fondu“ se ve sloupci „BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ“ text „B.II.8.“ nahrazuje textem „B.II.7.“.

17. V příloze č. 5 se položka „N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady““ zrušuje.

18. Příloha č. 6 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není-li v bodu 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 31 a 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2017.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům ... pokračování

Cena: 669 KčKOUPIT

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další ... pokračování

Cena: 595 KčKOUPIT

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Zdeněk Nejezchleba - Nakladatelství PARIS

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.