Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 392/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 138, ze dne 29. 11. 2017

392

VYHLÁŠKA

ze dne 14. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 7, § 12a odst. 4, § 12m odst. 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15 odst. 2, § 22 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., podle § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3, § 7ad odst. 3, § 8aj odst. 6, § 8b odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., a podle § 199 odst. 2 k provedení § 9aj odst. 6, § 12f písm. a), c) a e), § 12i odst. 3, § 16 odst. 7 zákona č. 256/2004  Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č.  230/2008 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, se mění takto:

1. V § 2 se slova „ , investičního zprostředkovatele“ zrušují.

2. § 5 zní:

㤠5

Ustanovení § 116a se vztahuje pouze na banku, která má v licenci povolenou činnost podle § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách, a na obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“.

3. V § 7 odst. 1 písm. i) se slova „a zákazník investičního zprostředkovatele“ zrušují.

4. V § 7 odst. 1 písm. m) se za slovo „jiný“ vkládá slovo „vedoucí“.

5. V § 7 odst. 2 písm. d) se za slovo „člen“ vkládá slovo „vedoucího“.

6. V § 7 odst. 2 písm. j) se za slovo „podřízena“ vkládá slovo „vedoucímu“ a za slovo „člen“ se vkládá slovo „vedoucího“.

7. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova „investiční zprostředkovatel,“ zrušují.

8. V § 7 odst. 3 písm. j) se za slovo „jiný“ vkládá slovo „vedoucí“.

9. V § 7 odst. 4 písm. m) se za slovo „člen“ vkládá slovo „vedoucího“.
10. V části druhé hlavě I text pod nadpisem „POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM“ zní:
„[K § 8b odst. 7, § 8c odst. 3 a § 10a odst. 3 zákona o bankách, § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3 a § 7ad odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 12f písm. a) a e) a § 12i odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu]“.

11. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

㤠25a

(1) Povinná osoba zajistí v souvislosti s poskytováním investičních služeb informování klientů o povaze nebo zdroji střetu zájmů, pokud ani přes jí přijatá opatření podle § 12a odst. 1 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta.

(2) Informace podle odstavce 1 poskytne povinná osoba klientovi před poskytnutím investiční služby na trvalém nosiči informací podle § 15e zákona o podnikání na kapitálovém trhu způsobem a v rozsahu, který

a)   zohlední povahu klienta z hlediska poskytování investičních služeb a
b)   umožní klientovi řádně vzít v úvahu střet zájmů související s investiční službou nebo další podnikatelskou činností povinné osoby podle § 6a zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“.

12. V § 38 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou „Úrokový šok je počítán pouze z úrokově citlivých položek, mezi které nelze zařazovat položky vlastního kapitálu.“.

13. V § 61 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   zápisy z jednání vedení pobočky banky z jiného než členského státu, zápisy z jednání řídicího a kontrolního orgánu a zápisy z jednání poradních orgánů, výborů nebo jiných útvarů zahraniční banky o dané oblasti a“.

14. V části třetí hlavě II text pod nadpisem „KAPITÁLOVÉ REZERVY“ zní:
„(K § 12m odst. 6 zákona o bankách, § 8aj odst. 6 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9aj odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)“.

15. V § 68 odstavec 3 zní:

„(3) Multiplikační faktor F se stanoví tak, že pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou nad rámec požadavků na kapitál podle článku 92 odst. 1 nařízení a požadavků na kapitál uložených povinné osobě opatřeními obecné povahy, opatřeními k nápravě a jinými opatřeními, a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu, vyjádřený v procentech v poměru k celkovému objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení, nachází

a)   v prvním (nejnižším) intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak F = 0,
b)   ve druhém intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak F = 0,2,
c)   ve třetím intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak F = 0,4,
d)   ve čtvrtém intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice, pak F = 0,6.“.

16. § 79 až 82 včetně nadpisů znějí:

㤠79
Předmět kategorizace

Povinná osoba kategorizuje expozice uvedené v příloze V části druhé odst. 217 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění, (dále jen „prováděcí nařízení 680/2014“).

§ 80
Základní kategorie

Povinná osoba zařazuje expozice podle § 79 do těchto kategorií:

a)   nevýkonné expozice,
b)   výkonné expozice.

§ 81
Nevýkonné expozice

Povinná osoba zařazuje expozice podle § 79 do kategorie nevýkonných expozic podle pravidel uvedených v příloze V části druhé odst. 213 až 216 a 219 až 239 prováděcího nařízení 680/2014.

§ 82
Výkonné expozice

Povinná osoba zařazuje do kategorie výkonných expozic expozice podle § 79 nezařazené do kategorie nevýkonných expozic podle § 81.“.

17. § 83 se včetně nadpisu zrušuje.

18. § 84 až 86 včetně nadpisů znějí:

㤠84
Očekávané úvěrové ztráty

(1) Povinná osoba stanovuje očekávané úvěrové ztráty u expozic podle § 79 jiných než oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty.

(2) Povinná osoba postupuje při stanovení očekávaných úvěrových ztrát podle mezinárodního účetního standardu IFRS 9 Finanční nástroje, uvedeného v příloze nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. Může při tom uplatnit praktická zjednodušení uvedená v tomto standardu, a to s ohledem na svou velikost, model svého podnikání nebo rozsah a složitost činností, které vykonává.

§ 85
Opravné položky a rezervy

(1) Povinná osoba kryje očekávané úvěrové ztráty podle § 84 opravnými položkami a rezervami.

(2) Povinná osoba alespoň jednou za čtvrtletí posuzuje dostatečnost a důvodnost vytvořených opravných položek a rezerv podle odstavce 1 a upravuje jejich výši.

(3) Povinná osoba je povinna kdykoli prokázat České národní bance dostatečnost a důvodnost opravných položek a rezerv podle odstavce 1.

§ 86
Zohlednění zajištění

Povinná osoba může při stanovení výše opravných položek a rezerv podle § 85 zohlednit zajištění, pokud

a)   zajištění a s ním související uplatňované zásady a používané postupy vedoucí ke snižování úvěrového rizika zakládají nároky, které jsou právně účinné a vymahatelné ve všech právních řádech, jež jsou rozhodné pro nároky ze zajištění,
b)   odpovídajícím způsobem řídí rizika, kterým je nebo může být vystavena v souvislosti se zajištěním, které zohledňuje; pokud je zajištěním nemovitá věc, je taková nemovitá věc dostatečně pojištěna proti škodám,
c)   bez ohledu na zohledňované zajištění nadále provádí plné posuzování úvěrového rizika spojeného s dotčenou expozicí,
d)   je kolaterál v přiměřené době zpeněžitelný alespoň v hodnotě, v jaké je zohledněn při výpočtu opravné položky a rezervy; pokud byl kolaterál v uplynulých 3 letech zobchodován, je možné jej při stanovení výše opravné položky a rezervy zohlednit nejvýše do ceny posledního obchodu,
e)   je v případě selhání dlužníka nebo, jestliže to připadá v úvahu, osoby, která převzala kolaterál do úschovy, ke skladování, anebo do správy, zejména bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku některé z těchto osob, nebo nastala-li jiná stanovená úvěrová událost, oprávněna uspokojit svou pohledávku v přiměřené době od rozhodné skutečnosti,
f)   stupeň korelace mezi hodnotou kolaterálu a úvěrovou kvalitou dlužníka je nevýznamný,
g)   je poskytovatel osobního zajištění dostatečně důvěryhodný tak, aby byla zabezpečena dostatečná jistota, že dosažená úroveň snížení úvěrového rizika odpovídá míře, v jaké je toto snížení zohledněno při výpočtu výše opravné položky a rezervy,
h)   má stanovena a uplatňuje jednoznačná kritéria pro posuzování způsobilosti poskytovatelů osobního zajištění a
i)   rozsah zajištění je jasný a nesporný, smlouva o zajištění neobsahuje žádné ustanovení, jehož splnění by bylo mimo přímou kontrolu povinné osoby, a zajišťovací závazek je řádně zdokumentován.“.

19. § 87 až 90 se včetně nadpisů zrušují.

20. § 91 včetně nadpisu zní:

㤠91
Pravidla pro posuzování aktiv pobočky banky z jiného než členského státu

Pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje pravidla pro posuzování aktiv podle § 79 až 82 a § 84 až 86.“.

21. V § 92 se slova „článků 411 a 412 nařízení“ nahrazují slovy „části šesté nařízení v rozsahu, v jakém se tyto požadavky vztahují na banku“.

22. V § 96 odstavec 2 zní:

„(2) Povinná osoba, která uveřejňuje informace podle části osmé nařízení, uveřejňuje také čtvrtletně údaje podle

a)   čl. 437 odst. 1 písm. a) nařízení s výjimkou úplného sesouhlasení položek, filtrů a odpočtů na rozvahu v rámci auditované účetní závěrky,
b)   čl. 438 písm. c) až f) nařízení a
c)   čl. 451 odst. 1 písm. a) nařízení s výjimkou způsobu, jak povinná osoba uplatňuje článek 499 odst. 2 a 3 nařízení.“.

23. V § 97 odstavec 1 zní:

„(1) Povinná osoba uveřejňuje údaje ke dni

a)   31. března do 13. května,
b)   30. června do 12. srpna,
c)   30. září do 12. listopadu,
d)   31. prosince do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.“.

24. V § 97 odstavec 3 zní:

„(3) Současně s údaji podle odstavců 1 a 2 uveřejní povinná osoba i datum jejich uveřejnění. To platí i pro doplnění nebo opravu již uveřejněných údajů.“.

25. V § 97 se odstavec 4 zrušuje.

26. V § 98 odstavec 1 zní:

„(1) Pobočka banky z jiného než členského státu uveřejňuje údaje ke dni

a)   31. března do 13. května,
b)   30. června do 12. srpna,
c)   30. září do 12. listopadu,
d)   31. prosince do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.“.

27. V části šesté text pod nadpisem „NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE“ zní:
„[K § 24 odst. 1 a 2 zákona o bankách, § 27 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 12f písm. c) a § 16 odst. 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu]“.

28. § 104 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  13 zní:

㤠104
Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu

(1) Informaci o systému vnitřně stanoveného kapitálu předkládá České národní bance povinná osoba, která podle zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nebo zákona o podnikání na kapitálovém trhu plní povinnosti týkající se vnitřně stanoveného kapitálu13).

(2) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o

a)   systému, který v rámci svého řídicího a kontrolního systému zavedla a udržuje pro
1. stanovení a průběžné posuzování vnitřně stanovené kapitálové potřeby a
2. plánování a průběžné udržování vnitřně stanovených kapitálových zdrojů v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrývaly rizika, kterým je nebo by mohla být vystavena, a

b)   řídicích a organizačních předpokladech a uspořádání, postupech, výstupech a jejich využití a kontrolních mechanismech systému podle písmene a).

(3) Rozsah a míra podrobnosti informace odpovídá rozsahu a složitosti systému vnitřně stanoveného kapitálu povinné osoby podle odstavce 1. Jde-li o informaci o tomto systému na konsolidovaném základě, povinná osoba podle odstavce 1 uvede údaje také v členění podle jednotlivých osob, které jsou členem téhož konsolidačního celku a jsou zahrnuty do jejího systému vnitřně stanoveného kapitálu.

(4) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o systému vnitřně stanoveného kapitálu za uplynulé účetní období nejpozději do 30. dubna, nedohodne-li se s Českou národní bankou jinak. Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu obsahuje informaci o plánu a skutečnosti za dané účetní období a o plánu dalšího udržování vnitřně stanovených kapitálových poměrů.

(5) Povinná osoba podle odstavce 1 předkládá informaci o svém systému vnitřně stanoveného kapitálu v elektronické podobě. Formát dat dohodne povinná osoba podle odstavce 1 s Českou národní bankou individuálně.


13) § 12c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
§ 8a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.  470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013  Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb.
§ 9a zákona č. 256/2004  Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.  230/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 41/2011  Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb.“.

29. Za § 104 se vkládá nový § 104a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

㤠104a
Informace o systému hodnocení přiměřenosti likvidity a financování

(1) Informaci o systému a postupech hodnocení přiměřenosti likvidity a financování předkládá České národní bance povinná osoba, která podle zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nebo zákona o podnikání na kapitálovém trhu plní povinnosti týkající se řízení rizika likvidity18).

(2) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o

a)   systému, který v rámci svého řídicího a kontrolního systému zavedla a udržuje pro
1. stanovení a průběžné posuzování vnitřně stanovených požadavků na likviditu a financování a
2. plánování a průběžné udržování vnitřně stanovených zdrojů likvidity a financování v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrývaly rizika, kterým je nebo by mohla být vystavena, a
b)   řídicích a organizačních předpokladech a uspořádání, postupech, výstupech a jejich využití a kontrolních mechanismech systému podle písmene a).

(3) Rozsah a míra podrobnosti informace odpovídá rozsahu a složitosti systému pro hodnocení přiměřenosti likvidity a financování povinné osoby podle odstavce 1.

(4) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o systému a postupech pro hodnocení přiměřenosti likvidity a financování za uplynulé účetní období nejpozději do 30. dubna, nedohodne-li se s Českou národní bankou jinak. Informace o systému a postupech pro hodnocení přiměřenosti likvidity a financování obsahuje informaci o plánu a skutečnosti za dané účetní období a o plánu dalšího udržování vnitřně stanovené přiměřenosti likvidity a financování.

(5) Povinná osoba podle odstavce 1 předkládá informaci o svém systému vnitřně stanovené přiměřenosti likvidity a financování v elektronické podobě. Formát dat dohodne povinná osoba podle odstavce 1 s Českou národní bankou individuálně.


18) § 8b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
§ 7a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
§ 41 této vyhlášky.“.

30. V § 108 odstavec 2 zní:
„(2) Povinná osoba, která používá interní přístup pro výpočet objemů rizikově vážených expozic nebo pro výpočet kapitálových požadavků jiných, než jsou kapitálové požadavky k operačnímu riziku, informuje Českou národní banku o výsledcích výpočtů svých interních přístupů pro své expozice nebo pozice uvedené ve srovnávacích portfoliích spolu s vysvětlením použitých metodik v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2070 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

31. V § 113 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Tato povinnost je splněna také tím, že povinná osoba v uvedeném termínu informaci uveřejní v souladu s článkem 450 nařízení.“.

32. § 114 včetně nadpisu zní:

㤠114
Informace o změně osoby

(1) Pokud povinná osoba provádí změnu osoby ve vedení klíčové funkce, informuje o tom bez zbytečného odkladu Českou národní banku. Součástí informace je přesné označení funkce, o kterou jde,

a)   upřesnění důvodu změny; to neplatí, pokud jde o změnu prováděnou výhradně z podnětu osoby, která z dané funkce odchází,
b)   základní identifikační údaje o obou dotčených osobách,
c)   termín změny,
d)   zpráva povinné osoby o výsledcích posouzení vhodnosti osoby pro výkon funkce, do které nastupuje, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby, a
e)   případné další podstatné informace k oznamované změně.

(2) Povinná osoba informuje Českou národní banku o výsledcích posouzení vhodnosti vždy, pokud navrhuje změnu člena vedoucího orgánu. Součástí informace je výsledek

a)   vyhodnocení, zda v řádném výkonu funkce nebrání hodnocené osobě profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, například činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání,
b)   vyhodnocení splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti hodnocené osoby pro výkon dané funkce a
c)   vyhodnocení splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti vedoucího orgánu jako celku po zohlednění změn v jeho složení.

(3) Na pobočku banky z jiného než členského státu se odstavce 1 a 2 vztahují obdobně.“.

33. Za § 116 se vkládá nový § 116a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 zní:

㤠116a
Zpráva o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka

(1) Zpráva o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka podle § 12e odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se předkládá

a)   v případě roční informace do 4 měsíců po skončení příslušného účetního období a
b)   bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků kdykoliv v průběhu roku.

(2) Zpráva podle odstavce 1 písm. a) obsahuje zhodnocení funkčnosti a efektivnosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka a identifikaci zavedených mechanismů kontroly, alespoň

a)   informace o věcném a časovém rozsahu oblastí ověřovaných auditorem,
b)   zhodnocení souladu účetních zásad a postupů účtování o peněžních prostředcích a investičních nástrojích zákazníka s právními předpisy,
c)   zhodnocení shody vedení majetku zákazníka v systému vnitřní evidence s právními předpisy,
d)   zhodnocení, zda rekonciliace zákaznického majetku je prováděna přiměřeně často, průkazným způsobem a v souladu s právními předpisy a vnitřním předpisem povinné osoby,
e)   ověření správnosti systémového a funkčního nastavení procesu rekonciliace veškerého majetku zákazníků, prováděné povinnou osobou, a ověření výsledků nejméně jedné rekonciliace veškerého majetku zákazníků v každém měsíci v průběhu kalendářního roku, za který se zpráva zpracovává,
f)   výsledek ověření souladu ukládání investičních nástrojů a peněžních prostředků u třetích osob s právními předpisy,
g)   výsledek ověření souladu použití investičních nástrojů s právními předpisy a vnitřními předpisy povinné osoby,
h)   specifikaci chybějících kontrolních mechanismů, popis zjištěných nedostatků a vyhodnocení jejich závažnosti,
i)   další důležité informace, které se týkají ochrany majetku zákazníka povinnou osobou.

(3) Zpráva podle odstavce 1 je předkládána v elektronické podobě podepsaná způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu19), případně v listinné podobě na adresu České národní banky.


19) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016  Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.“.

34. V příloze č. 1 bodu 1 písmeno b) zní:

„b)   zvláštní zásady a postupy odměňování na vybrané oblasti celkového systému odměňování povinné osoby a alespoň pro odměňování pracovníků, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový rizikový profil povinné osoby, určených postupem podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, v platném znění, (dále jen „vybraný pracovník“), ledaže by uplatnění postupů podle bodů 13 až 20 nebylo přiměřené vlivu vybraného pracovníka nebo skupiny vybraných pracovníků na celkový rizikový profil povinné osoby; ustanovení písmene c) tím není dotčeno s tím, že za zavedení, udržování a uplatňování vhodných kritérií pro určování vybraných pracovníků odpovídá povinná osoba, a“.

35. V příloze č. 1 bodu 2 se slova „bodů 2 a 4“ zrušují.

36. V příloze č. 1 bodu 9 písmeno a) zní:

„a)   celková odměna je založena na kombinaci hodnocení individuální pracovní výkonnosti a výkonnosti dotčeného útvaru s hodnocením celkových výsledků povinné osoby; výsledky skupiny nebo osoby ovládající povinnou osobu lze zohlednit pouze výjimečně, zejména pokud se jedná o výkon činností, které prokazatelně podstatněji ovlivňují výkonnost skupiny nebo výkonnost osoby ovládající povinnou osobu a jejich podíl na celkových činnostech hodnoceného není zanedbatelný, a způsobem, který bude řádně odůvodněn,“.

37. V příloze č. 1 bod 10 včetně nadpisu nad bodem zní:
„Forma a struktura odměn
10. Pevná a pohyblivá složka celkové odměny vybraného pracovníka jsou vhodně vyvážené; pevná složka odměny tvoří dostatečně velký podíl celkové odměny, aby bylo možno uplatňovat plně flexibilní přístup k pohyblivé složce odměny, včetně možnosti pohyblivou složku odměny nevyplatit.“.

38. V příloze č. 1 bod 11 zní:
„11. Povinná osoba stanoví vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny individuálně pro jednotlivé osoby nebo skupiny osob; o tomto schválení povinná osoba bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku, včetně sdělení veškerých vyšších maximálních poměrů, počtu osob, pro které byly schváleny, a jejich funkcí.“.

39. V příloze č. 1 bodu 13 se za větu třetí vkládají věty „Povinná osoba je povinna vhodně určit objem pohyblivé složky odměny, který pro účely oddalování vzniku nároku na odměnu do více let považuje za mimořádně vysoký. Povinná osoba vždy posoudí objem pohyblivé složky odměny jako mimořádně vysoký také v případě, že maximální pohyblivá složka odměny jednotlivce může přesahovat 100 % jeho pevné složky odměny.“.

40. V příloze č. 3 bod 10 zní:
„10. Povinná osoba dále zajistí, že

a)   příslušní pracovníci, včetně osob ve vrcholném vedení a příslušných výborech, pokud jsou zřízeny, byli náležitě seznámeni s předpoklady, ze kterých systém měření a sledování úvěrového rizika vychází,
b)   předpoklady, ze kterých systém vychází, jsou dostatečně zdokumentovány a
c)   v případě identifikace situací, které naznačují pravděpodobnost nesplácení protistranou, postupuje podle bodů 35 až 65 obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví k používání definice selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013.“.

41. V příloze č. 10 bod 5 zní:
„5. Údaje o finanční situaci povinné osoby

a)   čtvrtletní rozvaha povinné osoby,
b)   čtvrtletní výkaz zisku a ztráty povinné osoby,
c)   informace povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, o výkonných a nevýkonných expozicích s uvedením hrubé účetní hodnoty, kumulovaného znehodnocení a kumulovaných negativních změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv, a to v členění na
1. dluhové cenné papíry a z toho dluhové cenné papíry nefinančních podniků,
2. úvěry a jiné pohledávky a z toho úvěry a jiné pohledávky za nefinančními podniky a úvěry a jiné pohledávky za domácnostmi,
3. dluhové nástroje určené k prodeji podle mezinárodního účetního standardu IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti uvedeného v příloze nařízení Komise (ES) č.  1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění, (dále jen „mezinárodní účetní standard IFRS 5“) a
4. podrozvahové expozice a z toho podrozvahové expozice vůči nefinančním podnikům a domácnostem; nefinančními podniky a domácnostmi se rozumí nefinanční podniky a domácnosti podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014,

d)   informace povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, o výkonných a nevýkonných expozicích s úlevou podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014, s uvedením hrubé účetní hodnoty, kumulovaného znehodnocení a kumulovaných negativních změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv, a to v členění na
1. dluhové cenné papíry a z toho dluhové cenné papíry nefinančních podniků,
2. úvěry a jiné pohledávky a z toho úvěry a jiné pohledávky za nefinančními podniky a úvěry a jiné pohledávky za domácnostmi,
3. dluhové nástroje určené k prodeji podle mezinárodního účetního standardu IFRS 5 a
4. podrozvahové expozice a z toho podrozvahové expozice vůči nefinančním podnikům a domácnostem; nefinančními podniky a domácnostmi se rozumí nefinanční podniky a domácnosti podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014,

e)   reálné a jmenovité hodnoty derivátů, a to
1. souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace,
2. souhrnně za deriváty, u nichž povinná osoba uplatňuje zajišťovací účetnictví, a souhrnně za deriváty ostatní,

f)   kapitálové poměry, a to
1. kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1,
2. kapitálový poměr pro kapitál tier 1,
3. kapitálový poměr pro celkový kapitál,

g)   poměrové ukazatele povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, a to
1. rentabilita průměrných aktiv,
2. rentabilita průměrného kapitálu tier 1,
3. aktiva na jednoho pracovníka,
4. správní náklady na jednoho pracovníka,
5. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho pracovníka,

h)   poměrové ukazatele povinné osoby, která je obchodníkem s cennými papíry, a to
1. zadluženost I (celkový dluh bez majetku klientů/aktiva bez majetku klientů),
2. zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál),
3. rentabilita průměrných aktiv (aktiva bez majetku klientů),
4. rentabilita průměrného kapitálu tier 1,
5. rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb),
6. správní náklady na jednoho pracovníka.“.

42. V příloze č. 13 bod 3 zní:
„3. Údaje o plnění obezřetnostních pravidel pobočky banky z jiného než členského státu

a)   údaje podle článku 437 odst. 1 písm. a) nařízení s výjimkou úplného sesouhlasení položek, filtrů a odpočtů na rozvahu v rámci auditované účetní závěrky pobočky banky z jiného než členského státu,
b)   údaje podle článku 438 písm. c) až f) nařízení,
c)   informace pobočky banky z jiného než členského státu o výkonných a nevýkonných expozicích s uvedením hrubé účetní hodnoty, kumulovaného znehodnocení a kumulovaných negativních změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv, a to v členění na
1. dluhové cenné papíry a z toho dluhové cenné papíry nefinančních podniků,
2. úvěry a jiné pohledávky a z toho úvěry a jiné pohledávky za nefinančními podniky a úvěry a jiné pohledávky za domácnostmi,
3. dluhové nástroje určené k prodeji podle mezinárodního účetního standardu IFRS 5 a
4. podrozvahové expozice a z toho podrozvahové expozice vůči nefinančním podnikům a domácnostem; nefinančními podniky a domácnostmi se rozumí nefinanční podniky a domácnosti podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014,

d)   informace pobočky banky z jiného než členského státu o výkonných a nevýkonných expozicích s úlevou podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014, s uvedením hrubé účetní hodnoty, kumulovaného znehodnocení a kumulovaných negativních změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv, a to v členění na
1. dluhové cenné papíry a z toho dluhové cenné papíry nefinančních podniků,
2. úvěry a jiné pohledávky a z toho úvěry a jiné pohledávky za nefinančními podniky a úvěry a jiné pohledávky za domácnostmi,
3. dluhové nástroje určené k prodeji podle mezinárodního účetního standardu IFRS 5 a
4. podrozvahové expozice a z toho podrozvahové expozice vůči nefinančním podnikům a domácnostem; nefinančními podniky a domácnostmi se rozumí nefinanční podniky a domácnosti podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014,

e)   reálné a jmenovité hodnoty derivátů, a to
1. souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace,
2. souhrnně za deriváty, u nichž pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje zajišťovací účetnictví, a souhrnně za deriváty ostatní,
f)   kapitálové poměry, a to
1. kapitálový poměr pro kapitál tier 1,
2. kapitálový poměr pro celkový kapitál,

g)   poměrové ukazatele pobočky banky z jiného než členského státu, a to
1. rentabilita průměrných aktiv,
2. rentabilita průměrného kapitálu tier 1,
3. aktiva na jednoho pracovníka,
4. správní náklady na jednoho pracovníka,
5. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho pracovníka, a

h)   údaje o objemu obchodů uskutečněných v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům, pokud pobočka banky z jiného než členského státu je oprávněna poskytovat investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 s výjimkou čl. I bodů 1 až 11 a 33 až 39, které nabývají účinnosti dnem 3. ledna 2018.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

JUDr. Antonín Kottnauer - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.