Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 387/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 136, ze dne 29. 11. 2017

387

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 k provedení § 101a odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011  Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 254/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/2010 Sb., vyhlášky č.  391/2011 Sb., vyhlášky č. 389/2013 Sb. a vyhlášky č. 218/2016 Sb., se mění takto:

1. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST SEDMÁ

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ A STRUKTURA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KRAJE

§ 39a
Části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje

(1) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje (dále jen „střednědobý plán“) obsahuje vždy část popisnou, část analytickou, vyhodnocení plnění předchozího střednědobého plánu, část strategickou a způsob zajištění sítě sociálních služeb.

(2) Popisná část obsahuje

a)   způsob informování a zapojení občanů kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, do zpracování střednědobého plánu,
b)   způsob zpracování střednědobého plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, včetně popisu, jak se potřeby lidí na území obcí kraje promítly do střednědobého plánu,
c)   časový harmonogram přípravy a schválení návrhu střednědobého plánu,
d)   popis vzniku a fungování organizační struktury procesu plánování rozvoje sociálních služeb kraje při zpracování střednědobého plánu, ale také při naplňování a vyhodnocování střednědobého plánu,
e)   popis koordinace činností při zpracování, naplňování a vyhodnocování střednědobého plánu, vymezení cílů a postupů spolupráce s obcemi při plánování rozvoje sociálních služeb kraje.

(3) Analytická část tvoří východiska pro strategickou část a obsahuje

a)   informace z analýz, zjištění a strategických dokumentů, které zahrnují
1. zhodnocení potřeb a nepříznivých sociálních situací občanů kraje ve vztahu k sociálním službám a zajištění těchto potřeb na území kraje, zejména se zaměřením na dosud nepokryté potřeby, nedostatečné kapacity sociálních služeb, nedostupnost jednotlivých druhů sociálních služeb v daném území, a to vždy minimálně na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
2. kvalifikovaný odhad počtu osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, a odmítnutých zájemců o jednotlivé druhy sociálních služeb, a to vždy minimálně na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
3. shrnutí informací z metodických a strategických dokumentů kraje a ministerstva, případně dalších orgánů státní správy a samosprávy, které mají přímý dopad na území kraje a oblast sociálních služeb,
4. shrnutí výsledků analýz potřeb v oblasti zajištění sociálních služeb ze střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb obcí, případně správních obvodů obcí s rozšířenou působností, svazků obcí, mikroregionů nebo místních akčních skupin v daném kraji, včetně počtu odmítnutých zájemců o jednotlivé druhy sociálních služeb, a dostupnost jednotlivých druhů sociálních služeb na území kraje,
5. shrnutí informací zpracovaných v souvislosti s výkonem sociální práce na úrovni obcí a kraje,
6. další informace, které mají dopad na oblast sociálních služeb,
b)   ekonomickou analýzu včetně analýzy možných zdrojů zajištění zjištěných potřeb, která zahrnuje
1. shrnutí výsledků analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření minimálně po dobu platnosti střednědobého plánu,
2. aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb včetně uvedení obvyklých nákladů,
3. analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb včetně výhledu na období platnosti střednědobého plánu,
4. předpokládanou výši celkových nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb; plán nákladovosti sociálních služeb se sestavuje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(4) Strategická část obsahuje

a)   popis budoucího žádoucího stavu rozvoje sociálních služeb na území kraje, popis hlavních a dílčích cílů a opatření,
b)   údaje k zajištění kapacit sociálních služeb na území kraje vycházející ze zjištění z analytické části, a to v členění podle jednotlivých druhů sociálních služeb a dále nejméně podle území jednotlivých obcí vykonávajících rozšířenou působnost.

(5) Způsob zajištění sítě sociálních služeb obsahuje

a)   popis sítě sociálních služeb, zejména souhrn jednotlivých kapacit sociálních služeb ve vztahu ke zjištěním podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 2,
b)   zásady, podmínky a postupy pro stanovení a zajištění sítě sociálních služeb.

§ 39b
Návrh střednědobého plánu

(1) O zahájení zpracování střednědobého plánu spolu s popisem způsobu možnosti zapojení do jeho zpracování kraj informuje občany kraje na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Návrh střednědobého plánu je veřejně projednán zpravidla se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, obcí a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. O veřejném projednání kraj informuje na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 15 dní přede dnem konání veřejného projednání, na kterém bude návrh střednědobého plánu představen.

(3) Návrh střednědobého plánu je zveřejněn na úřední desce kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup spolu se stanovením lhůty pro podání písemných připomínek a sdělením informací o způsobu vypořádání zaslaných připomínek.

§ 39c
Akční plán

(1) Akční plán reaguje na východiska popsaná v analytické části střednědobého plánu a obsahuje vždy nejméně náležitosti stanovené v § 39a odst. 3 písm. b). Pokud dochází ke změnám oproti schválenému střednědobému plánu, akční plán obsahuje i ty části, ve kterých ke změnám došlo.

(2) Při tvorbě akčního plánu se postupuje podle § 39b.“.
Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části osmá a devátá.

2. Příloha č. 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Kraje zajistí, aby střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje byly uvedeny do souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 31. prosince 2020.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 19 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné. Od minulého vydání byl změněn zákon o státní sociální podpoře, zákon ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.