Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 355/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 123, ze dne 30. 10. 2017

355

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003  Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb., k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1 a 6 a § 47 odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb., vyhlášky č. 443/2009 Sb., vyhlášky č. 299/2010  Sb. a vyhlášky č. 40/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova „v příloze č. 3“ nahrazují slovy „v příloze č. 2“, slova „podle přílohy č. 3“ se nahrazují slovy „podle přílohy č. 2“ a slova „v příloze č. 2“ se nahrazují slovy „v příloze č. 1“.

2. V § 3 odst. 2 se slova „podle přílohy č.  3“ nahrazují slovy „podle přílohy č. 2“.

3. V § 4 odst. 1 větě první se slovo „třemi“ nahrazuje slovem „dvěma“, slova „intervalech nejméně jednoho měsíce“ se nahrazují slovy „intervalu dvou měsíců“, slovo „čtvrtou“ se nahrazuje slovem „třetí“ a slova „nejméně šest měsíců po podání třetí dávky“ se nahrazují slovy „mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte“.

4. V § 4 odst. 1 se věta druhá zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky.“.

5. V § 4 odst. 3 se slovo „páté“ nahrazuje slovem „čtvrté“ a věta poslední se zrušuje.

6. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

7. V § 4 odst. 5 se text „1, 2 a 4“ nahrazuje textem „1 až 4“.

8. V § 4 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

9. V § 5 odst. 1 se slovo „patnáctého“ nahrazuje slovem „třináctého“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte“.

10. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte.“.

11. V § 6 odst. 1 větě první se slova „polysacharidovou očkovací látkou“ zrušují.

12. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

13. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Očkování se provede aplikací tří dávek očkovací látky u fyzických osob, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů.“.

14. V § 9 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 4 až 6 zní:

„(1) Očkování se provede4), 5), 6) aplikací tří dávek očkovací látky u fyzických osob, které

a)   pracují na pracovištích uvedených v § 16 odst. 1, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat,
b)   jsou činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog,
c)   jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg,
d)   jsou dosud neočkovány a nově přijaty do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem,
e)   jsou vystaveny rizikové expozici biologického materiálu,
f)   studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, a u studujících připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,
g)   poskytují terénní nebo ambulantní sociální služby,
h)   jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky,
i)   jsou zařazeny do rekvalifikačních kurzů a zajišťují péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, nebo
j)   manipulují ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem.


4) Ustanovení 3 bod 6 přílohy směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU.5)*Ustanovení 6 bod 4 přílohy směrnice Rady 2010/32/EU.6)*Ustanovení 6 bod 3 přílohy směrnice Rady 2010/32/EU.
Čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec a bod 10 třetí věta přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).“.

15. V § 9 se slovo „neprovede“ nahrazuje slovem „neprovede4), 5)“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „a dále u fyzických osob, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B“.

16. V § 10 se slovo „provede“ nahrazuje slovem „provede5)“.

17. V § 11 se slovo „provede“ nahrazuje slovem „provede5), 6)“.

18. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně nadpisů znějí:

㤠11a
Zvláštní očkování proti spalničkám

(1) Očkování se provede aplikací jedné dávky očkovací látky u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém.

(2) Očkování podle odstavce 1 se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček.

§ 11b
Provedení pravidelného očkování
v pozdějším věku dítěte

Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.“.

19. V § 13a se slova „v příloze č. 4“ nahrazují slovy „v příloze č. 3“.

20. V § 15 odst. 3 se text „§ 4 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 7“.

21. V § 16 se slovo „Pracoviště“ nahrazuje slovem „Pracoviště4), 5)“.

22. V § 18 větě první se slovo „druh“ nahrazuje slovy „nemoc nebo nemoci, proti nimž se očkuje,“ a slova „a údaj o očkování provedeném postupem podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona jinou očkovací látkou, než zajistil příslušný orgán ochrany veřejného zdraví“ se zrušují.

23. Příloha č. 1 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 2 až 4 se označují jako přílohy č. 1 až 3.

24. V příloze č. 3 se ve vzoru mezinárodního osvědčení o očkování proti žluté zimnici v části uvádějící platnost osvědčení slovo „do“ nahrazuje slovy „bez omezení“ a v anglické verzi vzoru se slovo „until“ nahrazuje slovem „longlife“.

25. V příloze č. 3 v části „Vysvětlivky“ se věta „Platnost tohoto osvědčení trvá až do data uvedeného pro určité očkování.“ zrušuje.

26. V příloze č. 3 v části „Notes“ se věta „The validity of this certificate shall extend until the date indicated for the particular vaccination.“ zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám dětem, kterým nebyla podána tato dávka do doby nabytí účinnosti této vyhlášky, se provede v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

E-shop

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Zabývá se nejen samotným majetkem, ale také hospodařením, peněžními fondy a finanční kontrolou. Text je ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále působením ...

Cena: 635 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.