Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 330/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 112, ze dne 11. 10. 2017

330

VYHLÁŠKA

ze dne 27. září 2017,

kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, se mění takto:

1. V nadpisu vyhlášky, § 3 písm. m), § 4 odst. 1 písm. k), § 5 včetně nadpisu a v § 7 písm. f) se slovo „podzemního“ zrušuje.

2. V § 1 písm. c) bodě 5 se slova „poskytnutý přenos elektřiny“ a slova „přenos elektřiny“ nahrazují slovy „poskytnutí služby přenosové soustavy“.

3. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova „poskytování podpůrných služeb“ vkládají slova „na straně dodávky i odběru elektřiny“.

4. V § 2 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

„c)   podmínky poskytnutí služby distribuční soustavy, kterými jsou
1. způsob stanovení velikosti distribuční kapacity pro provozní zabezpečení distribuční soustavy,
2. platební podmínky poskytnutí služby distribuční soustavy včetně stanovení záloh na platbu za poskytnutí služby distribuční soustavy,

d)   technické podmínky připojení výrobny elektřiny, jiné distribuční soustavy, zařízení umožňujícího akumulaci elektrické energie nebo odběrného elektrického zařízení, včetně dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, kterými jsou
1. charakteristiky požadavku na připojení,
2. technické požadavky na vybavení místa připojení a na instalaci měřicího zařízení,
3. technické požadavky na připojení výrobny elektřiny,
4. technické požadavky na připojení zařízení umožňujícího akumulaci elektrické energie,
5. technické požadavky na připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla,
6. technické požadavky pro potřeby dispečerského řízení,“.

5. V § 2 odst. 1 písm. h) bodě 11 se slova „využívání hromadného dálkového“ nahrazují slovy „provozování technických prostředků pro“.

6. V § 3 písm. b), i) a k) se slova „přepravě plynu“, slova „přepravu plynu“ a slova „přepravy plynu“ nahrazují slovy „poskytnutí služby přepravy plynu“.

7. V § 3 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:

„c)   údaje týkající se přepravních kapacit, kterými jsou
1. údaj o internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje výši kapacit,
2. informace o maximální výši technické kapacity v návaznosti na technickou kapacitu na jiných propojovacích bodech, dynamickém přístupu u každého propojovacího bodu,
3. postup stanovení vyčleněné přepravní kapacity na každém propojovacím bodě,
4. stanovení konkurenční kapacity,
5. opatření k maximalizaci koordinované kapacity optimalizací technické kapacity, společná metoda podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách3),
6. koordinace výpočtů kapacit se sousedními provozovateli přepravních soustav, postup při nesouladu kapacit provozovatelů přepravních soustav,
7. postup při nabízení nekoordinované přepravní kapacity,
8. postup stanovení velikosti přepravních kapacit pro využití těžebních a vtláčecích výkonů nabízených provozovatelem zásobníku plynu,
d)   náležitosti týkající se aukcí přepravní kapacity, kterými jsou
1. údaj o internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje aukční kalendář,
2. mechanismus a podmínky stanovení koordinované kapacity pro každý propojovací bod a údaj o internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje konkrétní výši koordinované kapacity,
3. údaje o platformách na jednotlivých propojovacích bodech, prostřednictvím nichž probíhá rezervace přepravních kapacit,


3) Čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009.“

Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena e) až o).

8. V § 3 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , včetně požadavků na finanční způsobilost v případě aukce, u níž není známá konečná cena“.

9. V § 3 písmeno f) zní:

„f)   stanovení podmínek pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu k přepravě,“.

10. V § 3 se písmeno n) zrušuje.
Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).

11. V § 3 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až r), která znějí:

„o)   mechanismus řízení toků plynu na každém propojovacím bodě,
p)   pravidla zajišťující soulad mezi přidělovanými množstvími plynu na obou stranách každého propojovacího bodu,
q)   postup sesouhlasení nominací pro každý propojovací bod,
r)   forma a náležitosti žádosti o přepravu plynu ve zkušebním provozu.“.

12. V § 4 odst. 1 písm. b), g) a h) se slova „distribuci plynu“ nahrazují slovy „zajištění služby distribuční soustavy“.

13. V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje bod 4, který zní:

„4. zánik a ukončení rezervace distribuční kapacity,“.

14. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   stanovení podmínek pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu k distribuci,“.

15. V § 4 odst. 1 písm. h) se slova „distribuce plynu“ nahrazují slovy „zajištění služby distribuční soustavy“.

16. V § 4 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

17. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, jsou obsahové náležitosti podle odstavce 1 písm. a) až d), g), h) a j).“.

18. V § 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , popis nabízených produktů a způsob určení ceny denních produktů“.

19. V § 5 se na konci písmene c) doplňuje bod 5, který zní:

„5. náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o uskutečnění aukce skladovací kapacity,“.

20. V § 5 písmeno e) zní:

„e)   postup uplatňovaný provozovatelem zásobníku plynu při vtláčení nebo těžbě plynu mezi vtláčecím a těžebním obdobím,“.

21. V § 6 a 7 se na konci písmene a) doplňuje bod 3, který zní:

„3. metodikách a použitých zdrojích, včetně jejich internetových adres,“.

22. V § 6 se na konci písmene d) doplňují body 4 a 5, které znějí:

„4. zahájení nebo ukončení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
5. stanovení národního energetického mixu,“.

23. V § 6 písm. f) bodě 6 a v § 7 písm. f) bodě 5 se slova „s průběhovým měřením“ zrušují.

24. V § 6 se na konci písmene f) doplňují body 8 až 12, které znějí:

„8. způsob označení náhradních platných hodnot při poruše měřicího zařízení,
9. způsob informování operátora trhu o nulové hodnotě odběru elektřiny v odběrném místě,
10. způsob stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu,
11. postup při vyhodnocení rozdílů mezi odečty spotřeby a odhady spotřeby podle typových diagramů,
12. postup při stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách,“.

25. V § 6 se na konci písmene h) doplňuje bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„5. postup evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů z krátkodobých trhů s elektřinou4),


4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií.“.

26. V § 6 se na konci písmene j) a v § 7 na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

„4. postup při finančním vypořádání odchylek a termíny jednotlivých etap.“.

27. V § 7 úvodní části ustanovení se za slovo „náležitostmi“ vkládají slova „obchodních podmínek“.

28. V § 7 se na konci písmene d) doplňuje bod 4, který zní:

„4. zahájení nebo ukončení dodávky plynu dodavatelem poslední instance,“.

29. V § 7 se na konci písmene f) doplňují body 7 a 8, které znějí:

„7. postup při vyhodnocení rozdílů mezi odečty a hodnotami spotřeby na základě typových diagramů dodávek,
8. postup při vyhodnocení rozdílů mezi plánovanou a skutečnou hodnotou ztrát v distribuční soustavě,“.

30. V § 7 písm. h) bodě 4 se slovo „tolerancí“ nahrazuje slovem „flexibilitou“.

31. V § 7 se na konci písmene h) doplňuje bod 6, který zní:

„6. postup evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů z krátkodobých trhů s plynem4),“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Outrata v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.