Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


295

ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd. Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS. Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS.“ zrušují a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES. Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd. Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slovo „brambor“ vkládají slova „nebo sadba česneku“ a slovo „ni“ se nahrazuje slovem „ně“.

3. V § 2 odst. 1 písm. n), § 3 odst. 1 písm. a) a § 19 odst. 2 písm. a) se za slova „materiál révy“ vkládají slova „a chmele“.

4. V § 2 odst. 1 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:

„u)   standardním rozmnožovacím materiálem chmele rostlina, která je odrůdově pravá a čistá, určená k produkci chmele anebo k produkci rostlin, určených k produkci chmele, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem, a u níž bylo úřední zkouškou ověřeno splnění těchto požadavků,“.

Dosavadní písmena u) až z) se označují jako písmena v) až aa).

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   úředně uznaným popisem odrůdy popis odrůdy ovocného druhu sestavený na podkladě jiném než úřední zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůdy, zahrnující znaky odrůdy přinejmenším v rozsahu vyžadovaném při podání žádosti o registraci odrůdy nebo žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě, který byl Ústavem nebo obdobným úřadem členského státu schválen jako úředně uznaný popis odrůdy.“.

6. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „chmele a druhů“ nahrazují slovem „chmele“.

7. V § 3 odst. 8 se za slovo „révy,“ vkládají slova „ovocných rodů a druhů a chmele,“ a za slovo „základního“ se vkládají slova „a certifikovaného“.

8. V § 3 odstavec 9 zní:

„(9) Dodavatel, který uvádí do oběhu rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, chmele a rozmnožovací materiál révy jinému než konečnému spotřebiteli, je povinen k tomuto rozmnožovacímu materiálu vystavit pod dozorem Ústavu doklad, který musí splňovat náležitosti stanovené vyhláškou. Tento doklad slouží společně s návěskou k označení různých odrůd nebo typů rozmnožovacího materiálu, které jsou na trh uvedeny společně. Pokud jsou údaje na dokladu v rozporu s údaji na návěsce, mají vždy přednost údaje uvedené na návěsce.“.

9. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Občanský zákoník.“.

10. V § 3 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 až 13, které znějí:

„(11) Sadbu česneku lze uvádět do oběhu pouze, pokud byla uznána v kategoriích šlechtitelský rozmnožovací materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo pokud jde o kategorii standardní osivo.

(12) Dodavatel, který uvádí do oběhu konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů nebo rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů podle § 3d jinému než konečnému spotřebiteli, je povinen k tomuto rozmnožovacímu materiálu vystavit doklad, který musí obsahovat informace, které jsou stanoveny pro tento dokument vyhláškou. Tento dokument musí být nesmazatelně vytištěn v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být snadno viditelný a čitelný.

(13) Při uvádění do oběhu konformního rozmnožovacího materiálu nebo rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle § 3d konečnému spotřebiteli lze náležitosti dokladu dodavatele podle § 3 odst. 12 omezit na údaje stanovené vyhláškou.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 14.

11. V § 3 odst. 14 písmeno d) zní:

„d)   náležitosti dokladu podle odstavců 9, 12 a 13,“.

12. V § 3 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování a uvádění sadby česneku do oběhu.“.

13. V § 3a odst. 6 písm. j) se slovo „pesticidů“ nahrazuje slovy „přípravků na ochranu rostlin“.

14. V § 3b odst. 5 písm. a), § 3c odst. 3 písm. a) a v § 19 odst. 8 písm. k) se slovo „ES“ nahrazuje slovem „EU“.

15. Za § 3c se vkládá nový § 3d, který včetně nadpisu zní:

㤠3d
Uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů za zvláštních podmínek

(1) Na území České republiky lze uvádět do oběhu rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, jejichž popis je uložen u dodavatele, a který je určen

a)   k pokusům nebo vědeckým účelům,
b)   ke šlechtění, nebo
c)   na podporu zachování genetické rozmanitosti.

(2) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů podle odstavce 1 může dodavatel uvádět do oběhu pouze za předpokladu, že splňuje požadavky na vlastnosti a označování rozmnožovacího materiálu v kategorii konformní rozmnožovací materiál.

(3) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů určený pro uvádění do oběhu za zvláštních podmínek lze uvádět do oběhu pouze v množství stanoveném vyhláškou.

(4) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové čistoty rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro uvádění do oběhu za zvláštních podmínek.

(5) Postupem podle odstavců 1 až 4 nelze uvádět do oběhu registrované odrůdy s úředním nebo úředně uznaným popisem odrůdy.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   množství rozmnožovacího materiálu podle odstavce 3 a
b)   způsob provádění následné kontroly odrůdové pravosti a čistoty podle odstavce 4.“.

16. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   standardní rozmnožovací materiál chmele.“.

17. V § 4 odst. 4 písm. a) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „odrůdy nebo úředně uznaný popis odrůdy“.

18. V § 5 odst. 1 písm. e) se slova „jeho umístění v příslušném katastrálním území“ nahrazují slovy „přesné označení pozemku podle identifikace dílu půdního bloku podle zákona o zemědělství16)“.
Poznámka pod čarou č. 16 zní:


16) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 5 odst. 1 písm. h) se za slovo „práv“ vkládají slova „nebo v případě rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů souhlas držitele licence k nim“.

20. V § 5 odst. 2 se za slova „uznání množitelského porostu,“ vkládají slova „s výjimkou chmele, révy, ovocných rodů a druhů,“.

21. V § 5 odst. 8 písm. g) se slova „podle odstavců 6 a 7“ nahrazují slovy „vydávaných pověřenou osobou“.

22. V § 5 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   výčet dokladů, kterými lze prokázat souhlas držitele šlechtitelských práv nebo držitele licence.“.

23. V § 7 odst. 6 písm. r) se slova „Ústavem nebo“ zrušují.

24. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , u sadby česneku po dobu její použitelnosti“.

25. V § 15 odst. 3 se slovo „česnek“ nahrazuje slovy „sadbu česneku“.

26. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „uvádí do oběhu,“ zrušují, slova „pro jiného než konečného spotřebitele“ se nahrazují slovy „za účelem uvádění do oběhu“ a za větu první se vkládá věta „Dodavatel, který uvádí do oběhu rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů, popřípadě okrasných druhů pro jiného než konečného spotřebitele, musí být pro tuto činnost registrován u Ústavu.“.

27. V § 16 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , v případě dodavatele rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů také výčet převažujících ovocných rodů a druhů“.

28. V § 16 odst. 5 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

29. V § 16 odstavec 5 zní:

„(5) Ústav registraci zruší

a)   na žádost registrované osoby,
b)   zjistí-li, že registrovaná osoba hrubě porušila povinnost stanovenou tímto zákonem, nebo
c)   zjistí-li, že registrovaná osoba již déle než tři roky nevykonává žádnou činnost podléhající registraci podle odstavce 1.“.

30. V § 16 odst. 10 se za slovo „materiál“ vkládají slova „a rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů určený pro výrobu a uvádění do oběhu za zvláštních podmínek“.

31. V § 16 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Dodavatelé registrovaní podle odstavce 1 a dodavatelé evidovaní podle odstavce 6 jsou povinni nahlásit Ústavu každou změnu týkající se údajů uvedených v odstavci 4 písm. a) až c) a v odstavci 6 ve lhůtě do 90 dnů ode dne, kdy změna nastala.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

32. V § 16 odst. 12 se za slovo „materiál“ vkládají slova „a rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů určený pro výrobu a uvádění do oběhu za zvláštních podmínek“.

33. V § 17 odst. 2 písm. d), § 17 odst. 3 písm. b) a v § 17 odst. 6 písm. c) se slova „a pod úředním dozorem“ zrušují.

34. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   souběžné úřední ověřovací přehlídky množitelských porostů probíhaly po dobu alespoň dvou let a dosáhly shodnosti alespoň 90 % s výsledky přehlídek množitelských porostů prováděných žadatelem o pověření.“.

35. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   souběžné úřední ověřovací odběry vzorků rozmnožovacího materiálu probíhaly po dobu alespoň dvou let a dosáhly shodnosti alespoň 90 % s výsledky odběrů vzorků rozmnožovacího materiálu prováděných žadatelem o pověření.“.

36. V § 17 odst. 2 písm a), § 17 odst. 3 písm a) a § 17 odst. 6 písm. a) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

37. V § 17 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   souběžné úřední ověřovací laboratorní zkoušky osiva probíhaly po dobu alespoň dvou let a dosáhly shodnosti alespoň 90 % s výsledky laboratorních zkoušek osiva prováděných žadatelem o pověření.“.

38. V § 17 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Ústav může pověřit fyzickou nebo právnickou osobu k provádění vzorkování a testování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, chmele a révy za účelem

a)   uznávání rozmnožovacího materiálu předstupňů, základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu, nebo
b)   kontroly konformního rozmnožovacího materiálu, rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro výrobu a uvádění do oběhu za zvláštních podmínek.“.

Dosavadní odstavce 9 až 14 se označují jako odstavce 10 až 15.

39. V § 17 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

„(12) Ústav zajišťuje vstupní proškolení a přezkoušení teoretických a praktických dovedností žadatele o pověření a pravidelné proškolování a přezkušování pověřených osob minimálně jednou za dva roky.“.
Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 13 až 16.

40. V § 17 odstavce 13 a 14 znějí:

„(13) Osoby a laboratoře podle odstavců 1 až 9 jsou povinny vést evidenci o činnostech, které jsou předmětem smlouvy nebo pověření, a na vyžádání Ústavu ji musí kdykoli předložit. Osoby a laboratoře podle odstavců 1 až 8 jsou povinny komunikovat s Ústavem prostřednictvím veřejné datové sítě.

(14) Všechny úkony prováděné osobami podle odstavců 2, 3, 6, 8 a 9 podléhají dozoru Ústavu. Při nesplnění některé z podmínek stanovených pověřením může Ústav osobám, kterým udělil pověření, toto pověření zrušit spolu s uvedením důvodů. Opakovaně lze pak stejné osobě udělit pověření po uplynutí nejméně 3 let. Ústav může zrušit pověření též v případě, pokud zjistí, že osoba, které udělil pověření, po dobu alespoň jednoho roku nevykonává žádnou činnost, jež je předmětem pověření.“.

41. V § 17 odst. 16 písm. a) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

42. V § 17 odst. 16 písm. b) se slova „6 a 8“ nahrazují slovy „6, 8 a 9“.

43. V § 18 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

44. V § 18 odst. 4 písm. c) bodě 2 a v § 18 odst. 4 písm. d) bodě 2 se slova „a e)“ nahrazují slovy „a d)“.

45. V § 18 odst. 4 písm. c) bodě 3 a v § 18 odst. 4 písm. d) bodě 3 se číslo „15“ nahrazuje číslem „17“.

46. V § 18 odst. 9 se za slova „materiálu révy“ vkládají slova „a chmele“.

47. V § 18 odst. 11 se slova „okrasných druhů a ovocných rodů a druhů“ nahrazují slovy „okrasných druhů, ovocných rodů a druhů a révy“.

48. V § 19 odst. 2 písm. b) se za slovo „materiálu“ vkládají slova „a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro výrobu a uvádění do oběhu za zvláštních podmínek“.

49. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud je rozmnožovací materiál, který je uznáván podle § 24a s výjimkou rozmnožovacího materiálu révy a chmele uváděn do oběhu v partiích o dvou nebo více rostlinách nebo částech rostlin, musí být partie dostatečně homogenní. Balení nebo svazek musí být uzavřen tak, aby nebylo možné oddělit jednotlivé rostliny bez poškození uzávěru či vazby svazku a musí být označeny tak, že je odstranění návěsky zneplatní.“.
Dosavadní odstavce 4 až 15 se označují jako odstavce 5 až 16.

50. V § 19 odst. 8 se na konci textu písmene f) doplňují slova „na ochranu rostlin“.

51. V § 19 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Dodavatel, který uvádí do oběhu rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, připraví a opatří pod dohledem Ústavu tento rozmnožovací materiál úřední návěskou.“.
Dosavadní odstavce 11 až 16 se označují jako odstavce 12 až 17.

52. V § 19 odst. 13 se za slova „konformního rozmnožovacího materiálu“ vkládají slova „ , rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro výrobu a uvádění do oběhu za zvláštních podmínek“.

53. V § 19 odst. 17 písm. b) a l) se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

54. V § 19 odst. 17 písm. k) se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

55. V § 22 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Kontrolovaná osoba nebo povinná osoba je povinna poskytnout pověřeným zaměstnancům Ústavu účetní evidenci a daňové doklady, které obsahují čísla partií rozmnožovacího materiálu.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

56. V § 23 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňuje slovo „odrůdy“.

57. V § 24 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   je předmětem žádosti o úřední registraci v kterémkoliv členském státě nebo je předmětem žádosti o odrůdové právo podle písmene b) a zpráva vypracovaná příslušným úředním subjektem v Evropské unii nebo ve třetí zemi prokazuje, že odrůda je odlišná, uniformní a stálá (§ 26 odst. 3 až 5); tento rozmnožovací materiál nelze uvádět do oběhu do doby registrace odrůdy nebo do doby udělení ochranných práv k odrůdě, nebo“.

58. V § 24 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   je registrována v seznamu alespoň jednoho členského státu jako odrůda s úředně uznaným popisem odrůdy.“.

59. V § 24 odst. 5 písm. a) se slova „a vést o nich evidenci“ nahrazují slovy „vést o nich evidenci a uchovávat ji nejméně po dobu 3 let ode dne schválení uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu a na žádost je zpřístupnit Ústavu“.

60. V § 24 odst. 5 písm. b) se za slovo „laboratoři5)“ vkládají slova „nebo osobě pověřené podle § 17 odst. 9“.

61. V § 24 odstavec 6 zní:

„(6) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, kromě dodavatele nepodléhajícího registraci podle § 16, je povinen vést evidenci o přehlídkách porostů, odběrech vzorků a testování na škodlivé organismy, nákupu a prodeji podle partií a uchovávat ji nejméně po dobu 3 let ode dne odstranění rozmnožovacího materiálu z porostu nebo jeho uvedení do oběhu.“.

62. V § 24 odst. 9 se slova „do oběhu a požadavky na osivo a sadbu ovocných rodů a druhů“ nahrazují slovy „do oběhu, požadavky na osivo a sadbu ovocných rodů a druhů a podrobnosti vedení evidence kritických bodů“.

63. V § 24 se odstavec 10 zrušuje.

64. V § 24a odst. 1 se za slova „§ 6 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až d)“.

65. V § 24a odst. 2 se slova „§ 6 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 3“.

66. V § 26 odst. 1 písm. g) se slovo „zákona;1)“ nahrazuje slovy „zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty;“.

67. V § 29 odst. 2 písm. b) se slovo „zákona1)“ nahrazuje slovy „zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty“.

68. V § 30 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Ústav zkoušení odrůdy ovocného druhu neprovede, pokud na základě žadatelem předloženého úředního popisu odrůdy vyhodnotí, že podmínky pro registraci odrůdy uvedené v § 26 jsou splněny, a je k dispozici vzorek rozmnožovacího materiálu odrůdy.“.

69. V § 33 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   v případě geneticky modifikované odrůdy identifikační údaje o schválení pro uvádění do oběhu v České republice a údaje o funkci genetické modifikace podle zvláštního zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, a pokud je odrůda určena k použití jako potravina nebo pro výrobu potravin, i údaje o schválení podle zvláštního zákona11),“.

70. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   v případě odrůdy ovocného druhu údaj úřední popis odrůdy nebo úředně uznaný popis odrůdy,
j)   dobu platnosti registrace.“.

71. V § 34 odst. 1 se slovo „dvacátého“ nahrazuje slovem „třicátého“.

72. V § 34 odst. 5 se číslo „20“ nahrazuje číslem „30“.

73. V § 34 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Ústav může usnesením, které pouze poznamená do spisu, prodloužit registraci odrůdy, pro kterou nebyla podána žádná písemná žádost o prodloužení registrace, pokud takové prodloužení slouží k zachování genetické rozmanitosti, udržitelné produkci nebo slouží k jinému obecnému zájmu.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

74. V § 34 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) V případě geneticky modifikované odrůdy je doba platnosti registrace omezena na dobu, po kterou je geneticky modifikovaný organismus, ze kterého odrůda sestává, povolen za účelem pěstování podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.“.

75. V § 35a odst. 2 písm. b) a v § 35b odst. 2 písm. b) se slova „odst. 6 a 7“ nahrazují slovy „odst. 7 a 8“.

76. Za § 35b se vkládá nový § 35c, který včetně nadpisu zní:

㤠35c
Registrace odrůd s úředně uznaným popisem odrůdy

(1) Jako odrůda s úředně uznaným popisem odrůdy může být registrována odrůda ovocných druhů, jejíž rostliny nebo rozmnožovací materiál byly uváděny do oběhu přede dnem 30. září 2012.

(2) Žádost o registraci odrůdy s úředně uznaným popisem obsahuje údaje stanovené v § 29 odst. 1 písm. a) až e) a g).

(3) Při registraci odrůdy s úředně uznaným popisem odrůdy musí registrovaná odrůda splňovat podmínky stanovené v § 26 odst. 1 písm. a) až c), e) a g).

(4) Ústav může od zkoušení pro registraci upustit, pokud k dané odrůdě dříve existoval úřední popis odrůdy nebo pokud má k dispozici dostatečné informace včetně popisných, umožňující schválení jako úředně uznaný popis odrůdy.

(5) Další odrůdy ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy, stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

77. V § 37 odst. 1 písm. g) se slovo „zákona.1)“ nahrazuje slovy „zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.“.

78. V § 38a odst. 1 písm. b) se slova „§ 19 odst. 10“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 12“.

79. V § 38a odst. 2 písm. r) se slova „§ 19 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 5“.

80. V § 38a odst. 2 písm. s) se slova „§ 19 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 6“.

81. V § 38a odst. 2 písm. v) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

82. V § 38a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   jako dodavatel neohlásí změny údajů podle § 16 odst. 11.“.

83. V § 38a odst. 4 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. a)“.

84. V § 38a odst. 5 písm. a) se slova „až w)“ nahrazují slovy „až x)“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů pocházející z matečných porostů, které existovaly přede dnem 1. ledna 2017 a byly certifikovány nebo kontrolovány Ústavem jako konformní rozmnožovací materiál, lze na území České republiky uvádět do oběhu podle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle do 31. prosince 2022 za předpokladu, že na návěsce a v průvodním dokladu bude vyznačeno, že se jedná o rozmnožovací materiál a sadbu uváděnou do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU.

2. Návěsky rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle dosavadních právních předpisů lze používat pro označení rozmnožovacího materiálu uznaného v roce nabytí účinnosti tohoto zákona. U ovocných rodů a druhů lze takto návěsky používat pouze pro materiál pocházející z matečných porostů založených přede dnem 1. ledna 2017.

3. Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Přehlídky konformního rozmnožovacího materiálu, jehož výroba byla dodavatelem oznámena Ústavu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly dokončeny před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 219/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Technický předpis

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.  553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.  130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006  Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006  Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008  Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008  Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009  Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009  Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010  Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011  Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011  Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012  Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012  Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013  Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013  Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.  101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015  Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016  Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016  Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., se mění takto:

1. V části I položce 3 v odstavci „Předmětem poplatku není“ bod 4. zní:

„4.  Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).“.

2. V části I položce 14 písm. a) se před první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„- 30 dní Kč  200“.

3. V části I položce 14 písm. a) se za slova „10 let pro osoby“ vkládají slova „mladší 15 let nebo“.

4. V části I položce 14 se na konci textu písmene a) doplňuje text:

„- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let Kč 1 000  ……
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500“.

5. V části I položce 14 se v poznámce slova „druhé, čtvrté a šesté“ nahrazují slovy „třetí, páté, sedmé a deváté“.

6. V části I položce 14 se v poznámce slova „osobám mladším 15 let“ zrušují.

7. V části V položce 88 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   o registraci odrůdy uchovávané, odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek a odrůdy s úředně uznaným popisem odrůdy51) Kč 500,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hnojivech

Čl. V

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č.  147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005  Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 263/2014 Sb., zákona č. 61/2017  Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „§ 3b odst. 3“ nahrazují slovy „byla ohlášena podle § 3b“.

2. V § 3b odst. 1 se slova „hospodářského prostoru nebo“ nahrazují slovy „hospodářského prostoru,“ a za slova „Švýcarské konfederaci“ se vkládají slova „nebo Turecku“.

3. V § 3b odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   doklad obsahující informaci o uvádění vzájemně uznaného hnojiva do oběhu v souladu s právními předpisy v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace nebo Turecka, a“.

4. V § 3b odst. 2 písm. d) se slova „hospodářského prostoru nebo“ nahrazují slovy „hospodářského prostoru,“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „nebo Turecku“.

5. V § 3b se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

6. V § 9 odst. 8 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“.

7. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „ ; to neplatí pro pozemky druhu trvalého travního porostu“ zrušují.

8. V § 11 odst. 1 se za slovo „chemické“ vkládají slova „ , fyzikální a mikrobiologické“.

9. V § 11 odst. 4 se slovo „chemických“ zrušuje.
10. V § 11 odst. 5 se za slovo „chemických“ vkládají slova „ , fyzikálních a mikrobiologických“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. VI

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004  Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 242/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017  Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se písmena e) a j) zrušují včetně poznámky pod čarou č. 4.

2. V § 1 odst. 2 se písmeno t) zrušuje.

3. V § 6a odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

4. V § 6a odst. 2 písm. a) se slovo „ , i)“ zrušuje.

5. V § 6a odst. 4 a 5 se slova „a i)“ zrušují.

6. V § 6b odst. 2, § 7 odst. 1 a 3, § 9 odst. 1 a 5 a v § 13d odst. 2 se slovo „ředitel“ nahrazuje slovy „generální ředitel“.

7. V nadpisu § 9 se slovo „Ředitel“ nahrazuje slovy „Generální ředitel“.

8. V § 9 odst. 1, 4 a 5 se slovo „Ředitel“ nahrazuje slovy „Generální ředitel“.

9. V § 9 odst. 2, 3 a 5 se slovo „ředitele“ nahrazuje slovy „generálního ředitele“.

10. V § 11a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího vyplacení.“.

11. § 11d, 11f a 11h se zrušují včetně poznámky pod čarou č. 29.

12. § 11e se zrušuje.

13. V § 13b odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Čl. VII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

Čl. VIII

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č.  280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 185/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Jedná-li se o zemědělské pozemky v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, vycházejí uživatelské vztahy k těmto pozemkům, zejména nájemné, z podmínek a omezení pro jejich nájemce při jejich požívání vyplývajících zejména z působnosti Státního pozemkového úřadu podle tohoto zákona. Roční nájemné za požívání pozemků v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, činí 2,2 % z ceny pozemku25), pokud se Státní pozemkový úřad s nájemcem nedohodnou jinak.“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:


25) Vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   zemědělské pozemky nebo jejich části určené územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury8) nebo těmito stavbami již zastavěné, s výjimkou zemědělských pozemků
   1.  převáděných podle § 3 odst. 4, § 7 nebo § 10 odst. 1 nebo 2,
   2.  převáděných se souhlasem obce nebo kraje na osoby, které mají podle schválené stavební dokumentace uskutečnit výstavbu podle § 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
   3.  převáděných se souhlasem obce nebo kraje směnou za jiné nemovitosti podle § 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
   4.  již využitých ke zřízení technické infrastruktury8);
     v případě pochybností vydá na základě žádosti Státního pozemkového úřadu vyjádření příslušný úřad územního plánování,“.

3. V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ustanovení § 21a odst. 3 zákona č. 229/1991  Sb., ve znění pozdějších předpisů, se použije na postup Státního pozemkového úřadu pouze v případech, kdy nezbytné náklady spojené s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků souvisí s řízením o vydání pozemků do vlastnictví oprávněné osoby nebo poskytnutím náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Čl. IX

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 53/2004  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb. a zákona č. 185/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 4 se za druhou větu vkládá věta „Údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách zajišťuje Státní pozemkový úřad v celostátní databázi bonitovaných půdně ekologických jednotek.“.

2. V § 19 písm. g) se slova „změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek“ nahrazují slovy „změny údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části čtvrté čl. VI

a)   bodu 1, pokud jde o § 1 odst. 2 písm. e) a j),
b)   bodu 3, pokud jde o § 6a odst. 1 písm. i),
c)   bodu 4, pokud jde o § 6a odst. 2,
d)   bodu 5, pokud jde o § 6a odst. 4 a 5,
e)   bodu 11, pokud jde o § 11d, 11f a 11h, a
f)   bodu 13, pokud jde o § 13b odst. 1 písm. e),

která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčNedostupné

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Jakub Hanák, Jana Tkáčiková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.