Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


294

ZÁKON

ze dne 17. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna branného zákona

Čl. I

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 47/2016  Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Příprava vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil se provádí formou vojenského cvičení.“.

2. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Vojenským cvičením je

a)   pravidelné vojenské cvičení, které je vojenským výcvikem vojáka v aktivní záloze,
b)   pravidelné vojenské cvičení, ve kterém probíhá prohlubování kvalifikace vojáka v aktivní záloze v zájmu ozbrojených sil v rámci vzdělávacích aktivit organizovaných Ministerstvem obrany (dále jen „ministerstvo“),
c)   pravidelné vojenské cvičení, při kterém se voják v aktivní záloze účastní nebo podílí na zabezpečování akcí k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti, nebo
d)   dobrovolné vojenské cvičení, které je vojenským výcvikem vojáka v záloze.“.

3. V § 12 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

4. V § 12 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“.

5. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňují věty „V případě povolání vojáka v aktivní záloze na vojenské cvičení podle § 12 odst. 2 písm. c) lékařskou prohlídku nahrazuje písemné prohlášení vojáka v aktivní záloze. V písemném prohlášení voják v aktivní záloze uvede, zda od doby posledního vyšetření lékařem vojenského poskytovatele zdravotních služeb, podle kterého byl schopen vykonat vojenskou činnou službu, se jeho zdravotní stav změnil nebo nezměnil.“.

6. V § 13 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „V případě, že voják v záloze podle závěru vstupní lékařské prohlídky není schopen ze zdravotních důvodů vykonat vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, vojenské cvičení nebo služba v operačním nasazení se od počátku považují za nezahájené.“.

7. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě propuštění vojáka v aktivní záloze z vojenského cvičení, na které byl povolán podle § 12 odst. 2 písm. c), lékařskou prohlídku nahrazuje písemné prohlášení vojáka v aktivní záloze, že nemá zdravotní obtíže a v průběhu vojenského cvičení nedošlo ke změně jeho zdravotního stavu.“.

8. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o službě vojáků v záloze

Čl. II

Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, se mění takto:

1. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Hodnost odnímá

a)   prezident republiky vojákovi v záloze v hodnostním sboru generálů na návrh vlády České republiky,
b)   ministr obrany vojákovi v záloze v hodnostním sboru nižších a vyšších důstojníků,
c)   ředitel Vojenského zpravodajství vojákovi v záloze ve své podřízenosti neuvedenému v písmenu a) nebo b), nebo
d)   náčelník Generálního štábu Armády České republiky vojákovi v záloze neuvedenému v písmenech a) až c).“.

2. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 26 odst. 1 se slova „minimálně jedno“ zrušují a za slova „pravidelné vojenské cvičení“ se vkládají slova „v celkovém rozsahu alespoň 7 dnů“.

4. V § 26 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Vojákovi v aktivní záloze náleží podle délky služby v pravidelném vojenském cvičení nebo službě v operačním nasazení odměna podle odstavce 1 zvýšená o

a)   40 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 2 roky,
b)   50 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 4 roky,
c)   60 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 7 let,
d)   70 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 10 let, nebo
e)   80 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 13 let.

(3) Zvýšená část odměny podle odstavce 2 se vyplácí v nejbližším pravidelném výplatním termínu po propuštění z vojenského cvičení a náleží v poměrné výši počtu kalendářních dnů vykonaného pravidelného vojenského cvičení a maximálního počtu kalendářních dnů pravidelného vojenského cvičení v kalendářním roce. Při službě v operačním nasazení se zvýšená část odměny nebo její zbývající část vyplácí v nejbližším pravidelném výplatním termínu po propuštění z vojenské činné služby.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.

5. V § 27 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.

6. V § 33 odst. 3 se za slova „zařazován do aktivní zálohy“ vkládají slova „do dvou let po zániku služebního poměru vojáka z povolání“.

7. V § 46 odst. 2 se text „§ 27“ nahrazuje textem „§ 3, 27“.

8. V § 47 se za text „70b,“ vkládá text „77,“.

Čl. III
Přechodná ustanovení

1. Pro účely zvýšení odměny se za dobu zařazení do aktivní zálohy považuje i doba, po kterou měl voják v záloze uzavřenu dohodu o udržování své vojenskoodborné připravenosti podle § 35 odst. 5 zákona č. 218/1999 Sb., ve znění zákona č. 128/2002 Sb.

2. Je-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona voják v záloze ve výkonu vojenské činné služby, náleží mu zvýšená odměna podle § 26 odst. 2 zákona č. 45/2016 Sb. ode dne zahájení pravidelného vojenského cvičení.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r. 

E-shop

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář /Beck/

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář /Beck/

Tomáš Kaplan, Alžběta Sojková - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích je první publikací na knižním trhu zabývající se problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existence, předmětu činnosti, hospodaření s majetkem a působností jednotlivých orgánů a jejich zřizovatelů, a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Jiří Srstka a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o geologických pracích - Komentář

Zákon o geologických pracích - Komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.