Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 243/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 88, ze dne 15. 8. 2017

243

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 20 odst. 4, § 28 odst. 6, § 38 odst. 8, § 56, § 81 odst. 11, § 113a odst. 2 a § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č.  49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Čl. I

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., vyhlášky č. 256/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

2. Nadpis nad § 18 se zrušuje.

3. Pod označení § 18 se vkládá nadpis, který zní: „Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky“.

4. V § 18 odst. 1 se za slova „území České republiky“ vkládají slova „a současně je žákem kmenové školy“.

5. V § 18 odst. 2 se ve větě první slovo „vysvědčení“ nahrazuje slovem „hodnocení“.

6. V § 18 odst. 3 se slova „vysvědčení žáka ze školy“ nahrazují slovy „dokladu o této skutečnosti vydaného školou“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , kromě případů podle § 18c odst. 1 a 2“.

7. V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Plnění povinné školní docházky podle odstavce 3 lze doložit také čestným prohlášením zákonného zástupce žáka potvrzujícím plnění povinné školní docházky žáka, pokud škola mimo území České republiky takový doklad nevydává. Čestné prohlášení podle věty první musí obsahovat alespoň název a adresu školy a školní rok, za který se čestné prohlášení vydává.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

8. V § 18 odst. 6 a § 18a odst. 4 se slova „a znalosti vyučovacího jazyka“ nahrazují slovy „ , zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku“.

9. Pod označení § 18a se vkládá nadpis, který zní: „Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí“.

10. Pod označení § 18b se vkládá nadpis, který zní: „Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky“.

11. Pod označení § 18c se vkládá nadpis, který zní: „Vydávání vysvědčení žákovi kmenové školy, který nekonal zkoušky“.

12. Pod označení § 18d se vkládá nadpis, který zní: „Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky“.

13. V § 18d odst. 1 se slova „v kmenové škole“ nahrazují slovy „ve škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení“ a slovo „kmenové“ se nahrazuje slovem „této“.

14. V § 18d se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

15. Za § 18d se vkládají nové § 18e a 18f, které včetně nadpisů znějí:

㤠18e
Dokládání plnění povinné školní docházky žákem bez kmenové školy

(1) Pokud žák plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. a), b) nebo d) školského zákona a není zároveň žákem kmenové školy, zákonný zástupce žáka ministerstvu

a)   oznámí zahájení plnění povinné školní docházky čestným prohlášením, které musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, název a adresu školy, ve které se žák vzdělává, den zahájení vzdělávání, údaj, že žák nebude zároveň žákem kmenové školy, adresu bydliště žáka a kontaktní údaje zákonného zástupce žáka,
b)   dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka dokladem vydaným školou mimo území České republiky za období nejvýše 2 školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ministerstvo oprávněno požadovat předložení úředně ověřeného překladu,
c)   oznámí den ukončení plnění povinné školní docházky a
d)   oznamuje změny údajů podle písmene a), které nastanou v době plnění povinné školní docházky.

(2) Plnění povinné školní docházky podle odstavce 1 písm. b) lze doložit také čestným prohlášením zákonného zástupce žáka potvrzujícím průběh plnění povinné školní docházky žáka, pokud škola mimo území České republiky takový doklad nevydává. Čestné prohlášení podle věty první musí obsahovat alespoň jméno a příjmení žáka, datum narození, název a adresu školy a školní rok nebo roky, za které se čestné prohlášení vydává.

(3) Pokud žák plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 2 školského zákona a není zároveň žákem kmenové školy, zákonný zástupce žáka ministerstvu

a)   oznámí zahájení plnění povinné školní docházky čestným prohlášením, které musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, den zahájení vzdělávání, způsob, jakým se žák individuálně vzdělává a jak a kde je vzdělávání organizováno, údaj, že žák nebude zároveň žákem kmenové školy, adresu bydliště žáka a kontaktní údaje zákonného zástupce žáka,
b)   dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka čestným prohlášením o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše 2 školních roků,
c)   oznámí den ukončení plnění povinné školní docházky a
d)   oznamuje změny údajů podle písmene a), které nastanou v době plnění povinné školní docházky.

(4) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky ve škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, zařadí ředitel školy žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Škola oznámí ministerstvu přijetí takového žáka.

(5) Zákonný zástupce žáka oznamuje skutečnosti podle odstavce 1 písm. a), c) a d) a odstavce 3 písm. a), c) a d) do 1 měsíce ode dne jejich vzniku a dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 3 písm. b) do 1 měsíce od uplynutí období 2 školních let.

§ 18f
Společné ustanovení

Doklady o plnění povinné školní docházky žáka podle § 18 až 18e se uchovají 12 let.“.

16. Pod označení § 19 se vkládá nadpis, který zní: „Zkouška“.

17. V § 19 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud se zkouška koná na konci druhého pololetí devátého ročníku a žákovi nebylo vydáno v předešlých 2 letech vysvědčení, je obsahem zkoušky vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 nebo § 18a odst. 1 za poslední 2 ročníky základního vzdělávání.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o krajských normativech

Čl. II

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb., vyhlášky č. 110/2011 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 280/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 se slova „jemuž ředitel mateřské školy v souladu se zvláštním právním předpisem11) stanovil“ nahrazují slovy „s jehož zákonným zástupcem ředitel mateřské školy dohodl“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

2. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) V případě mateřské školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,05, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o dítě individuálně vzdělávané.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

3. V § 4 odst. 10 se text „písm. s)“ nahrazuje textem „písm. t)“.

4. V § 7 odst. 1 se text „§ 4 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 6“.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Čl. III

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010  Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovo „vzdělání,“ vkládají slova „formu vzdělávání,“.

2. V § 4 odst. 2 písm. h) se slova „žáka-cizince na uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a literatury“ nahrazují slovy „žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury“.

3. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „K přihlášce podle odstavce 2 písm. h) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání.“.

4. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Přihláška k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se ukládá ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11). Skartační lhůta činí 5 let.“.

5. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.“.

6. V § 19a odst. 3 se za slovo „vždy“ vkládají slova „doklad nebo úředně“.

7. V § 22 odst. 3 se slova „do začátku“ nahrazují slovy „nejpozději poslední pracovní den před začátkem“.

8. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.“.

9. V § 50 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Na vedení a uchovávání dokumentace o konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se obdobně vztahují § 26a až 31.“.

10. Přílohy č. 1 a 1a znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Čl. IV

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, se mění takto:

1. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Dokladem podle odstavce 1 písm. a) až d) je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

2. V nadpisu pod označením § 14 se slovo „cizinců“ nahrazuje slovy „osob podle § 20 odst. 4 školského zákona“.

3. V § 14 se slova „cizinců, kteří“ nahrazují slovy „osob, které“.

4. V § 17 odst. 7 se za slova „školní rok,“ vkládají slova „pro který je uchazeč přijímán a“.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Ministr:
prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.