Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 238/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 87, ze dne 9. 8. 2017

238

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb. a vyhlášky č. 261/2013  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo „specifikaci“ vkládají slova „žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“.

2. V § 4a se v závorce pod nadpisem text „18 a 19“ nahrazuje textem „19 písm. i)“.

3. V § 4a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

4. V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

„(3) V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje další náležitosti individuálního vzdělávacího plánu vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných21).


21) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 4a odst. 4 se slovo „osobní“ zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ve školní matrice“.

6. V § 6 odst. 6 se slova „a pátek, které předcházejí Velikonočnímu pondělí“ nahrazují slovy „předcházející Velkému pátku“.

7. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.“.

8. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Postup při podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení
(K § 64 zákona)

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.“.

9. V § 13 nadpis zní: „Pozvánka k přijímací zkoušce a náhradní termín“.

10. V § 13 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jeho konáním.

(2) Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje zejména obor vzdělání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místo a čas konání přijímací zkoušky, obsah a formu přijímací zkoušky, seznam povolených pomůcek.“.

11. V § 13 se odstavce 3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

12. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

㤠13a
Školní přijímací zkouška
(K § 64 zákona)

(1) Rozhodne-li ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky, stanoví termín a místo konání, její formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

(2) Termíny konání školní přijímací zkoušky se nesmí časově překrývat s termíny jednotné zkoušky.“.

13. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a
b)   kritéria přijímacího řízení.“.

14. V § 15 odst. 1 se slovo „veřejnosti“ nahrazuje slovem „veřejně“.

15. § 15a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  5b zní:

㤠15a
Zápisový lístek
(K § 64 zákona)

Pro náležitosti zápisového lístku se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání5b).


5b) Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.“.

16. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

㤠16a
Další pravidla řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání
(K § 64 zákona)

Pro předávání údajů z přihlášek a předávání údajů ze záznamových archů Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, způsob nakládání se zkušební dokumentací, průběh jednotné zkoušky a bezpečnostní pravidla jednotné zkoušky se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání5b).“.

17. V § 18 písm. e) se slova „večerní,“ a „distanční“ zrušují.

18. V § 23 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

(2) Odbornou praxi žáků vyučuje učitel odborných předmětů a učitel praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorů.“.

19. V § 26 odst. 1 se slova „na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby“ zrušují.

20. V § 26 odst. 2 se slova „na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu ostatních vyučujících“ zrušují.

21. V § 27 odst. 3 a 5 se slova „do 30. září“ nahrazují slovy „do posledního pracovního dne měsíce října“.

22. V § 30 odst. 1 se slovo „program“ nahrazuje slovy „obsahovou náplň“ a za slovo „předmětu“ se vkládají slova „nebo modulu“.

23. V § 30 odst. 1 písm. a) se za slovo „předmětu“ vkládají slova „nebo modulu“.

24. V § 30 odst. 4 se za slovo „předmětu“ vkládají slova „nebo modulu“.

25. V § 31 odst. 4 se za slovo „předmětu“ vkládají slova „nebo modulu“.

26. V § 34 odst. 2 se za slovo „předmětů“ vkládají slova „nebo modulů“.

27. V § 35 odst. 3 se za slova „sboru České republiky“ vkládají slova „ , Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby“.

28. V § 35a odst. 1 se za slovo „předmětů“ vkládají slova „nebo modulů“.

29. V § 42 odst. 1 se slova „nebo studenti“ zrušují.

30. V příloze č. 2 se doplňuje text

„Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Ministr:
Chovanec v. r.

E-shop

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Alena Bányaiová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální. Autorka zaměřila publikaci ...

Cena: 705 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.