Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 235/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 86, ze dne 4. 8. 2017

235

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006  Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 směrnice 2002/24/ES, o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2002/24/ES“)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „příloze II kapitole A směrnice 2003/37/ES, o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2003/37/ES“)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 odst. 7 a čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

4. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „čl. 2 písm. a) a čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/37/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

5. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7
Vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, na které se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie
(K § 16 odst. 9 zákona)

Příslušné předpisy Evropské unie se nepoužijí na

a)   silniční vozidla kategorií M, N a O zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku,
b)   silniční vozidla podkategorie LZ,
c)   zvláštní vozidla kategorií T4.1, T4.2, C, R a S,požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a dále zvláštní vozidla podkategorií SS a SN,
d)   vozidla kategorie Z, nebo
e)   systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro vozidla podle písmen a) až d).“.

6. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O. To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12). To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se přiměřeně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

7. V § 8 odst. 2 se za slovo „se“ vkládá slovo „přiměřeně“ a zároveň se slovo „obdobně“ zrušuje.

8. V § 9 odst. 1 se za slovo „schvalování“ vkládá slovo „silničních“.

9. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

10. V § 11 odst. 1 se za slovo „výroby“ vkládá slovo „silničních“.

11. V § 11 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

12. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

13. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

14. V § 13 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

15. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

16. V § 14 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

17. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.

18. V § 15 odst. 1 se za slovo „vozidla“ vkládají slova „kategorií M, N a O“.

19. V § 16 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

20. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

21. V § 17 odst. 1 se za slovo „vozidel“ vkládají slova „kategorií M, N a O a vozidel podle § 7“ a slovo „silničním“ se zrušuje.

22. V § 17 odst. 2 se slovo „silničních“ zrušuje.

23. V § 18 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

24. V § 18 odst. 4 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

25. V § 19 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro silniční vozidla kategorií M, N a O, vozidla podle § 7 a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky těchto vozidel.

(5) Náležitosti seznamu schvalovací dokumentace a způsob rozšíření a revize schválení typu při schvalování mezinárodního typu jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.“.

26. V § 20 odst. 1 se text " , O a L“ nahrazuje textem „a O“.

27. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

28. V § 20 odst. 2 se slova " , pro vozidla kategorie L v čl. 7 a v příloze IV směrnice 2002/24/ES, pro vozidla kategorií T, C, R a S v čl. 6 a v příloze III směrnice 2003/37/ES“ zrušují.

29. § 21 zní:

㤠21

(1) Značka schválení typu se umisťuje na všechna silniční vozidla kategorií M, N a O, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O; to neplatí pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich konstrukční části a samostatné technické celky.

(2) Značka schválení typu se při schvalování mezinárodního typu umisťuje na všechny konstrukční části vozidel a samostatné technické celky vozidel a je uvedena v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Značka schválení typu vozidel podle § 7, jejich konstrukčních částí a samostatných technických celků se umisťuje na všechna vozidla, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č.  8 k této vyhlášce.“.

30. V § 22 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

31. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a
Schvalování neharmonizovaného typu
(K § 16 odst. 9 zákona)

(1) Při schvalování neharmonizovaného typu se přiměřeně použije

a)   příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
b)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
c)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
d)   příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky.

(2) Při schvalování neharmonizovaného typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro vozidla podle § 7 se rovněž přiměřeně použije příloha č. 5 k této vyhlášce.

(3) Předpisy podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně použijí pro stanovení

a)   způsobu zajištění shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem,
b)   rozsahu a obsahu technické dokumentace,
c)   způsobu ověření shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem a
d)   rozsahu a způsobu ověření technických požadavků.“.

32. V § 23 odstavec 3 zní:

„(3) Pro určení kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků se přiměřeně použije

a)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), je-li ověřováno

1. 

při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie L,
2.  při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, nebo

b)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno

1. 

při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie T, C, R a S,
2.  při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky,
c)   příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky.“.

33. V § 23 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.

34. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠27a
Rozsah zkoušek prováděných výrobcem tachografů
[K § 28 odst. 1 písm. d) zákona]

Výrobce je povinen provádět zkoušky na celcích ve vozidlech a snímačích pohybu dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontroly tachografů14) nejméně jednou za 2 roky.


14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

35. V § 29 odst. 6 se za slova „zkapalněným zemním plynem“ vkládají slova „nebo vodíkem“.

36. V § 33 odstavec 1 zní:

„(1) Pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorie Z, která nejsou uvedena v příloze č. 13 k této vyhlášce, se přiměřeně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

37. V § 33 odst. 2 se slova „kategorií SS a SN“ nahrazují slovy „podkategorií SS a SN a některých zvláštních vozidel kategorie Z“.

38. V § 36 odst. 3 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 5“.

39. V § 38 odst. 5 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

40. V § 38 odst. 6 se text „SS a S“ nahrazuje textem „S a podkategorie SS“.

41. V § 38 odst. 6 písm. b) se slova „kategorií SS a S“ nahrazují slovy „kategorie S a podkategorie SS“.

42. V § 39 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slovo „výšky“ zrušuje.

43. V § 39 odst. 4 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

44. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze č. 3 bod 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze č. 3 bodu 7 se druhá věta zrušuje.

48. V příloze č. 3 se bod 13 zrušuje.

49. Příloha č. 4 se zrušuje.

50. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. Příloha č. 6 se zrušuje.

52. V příloze č. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

53. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze č. 10 bodu 6 se věty druhá a poslední zrušují.

55. V příloze č. 11 se na konec nadpisu přílohy doplňují slova „nebo vodíkem“.

56. V příloze č. 11 bodu 2 písmeno a) zní:

„a)   bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popis postupu v případě dopravní nehody,“.

57. V příloze č. 11 se na konci bodu 4 doplňují věty „Vozidlo přestavěné na pohon H2 musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 134 a podmínkám této vyhlášky. Životnost nádrže u H2 je obvykle 15 let.“.

58. V příloze č. 12 části A bodu 10 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

59. V příloze č. 12 části B bodě 3 se slova „kategorií T a SS“ nahrazují slovy „kategorie T a podkategorie SS“.

60. V příloze č. 12 části C bodu 10 se slova „směrnice 2002/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

61. V příloze č. 12 části D bod 1 zní:

„1. Vozidla kategorie M, N, O, L, T, C, R nebo S mohou být vybavena jen takovými světelnými zdroji a zařízeními, která jsou pro daný druh a kategorii vozidla stanovena na základě technických požadavků platných v době výroby vozidla nebo technických požadavků pozdějších, včetně požadavků na jejich počet a zapojení. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3 této vyhlášky, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), pro traktory a jejich přípojná vozidla přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), pojízdné pracovní stroje v příloze č. 13 této vyhlášky, další zvláštní vozidla v příloze č. 6 této vyhlášky.“.

62. V příloze č. 12 části D bodu 2 se slovo „na“ zrušuje.

63. V příloze č. 12 části E se na konci bodu 3 doplňují věty „Zvláštní výstražné zařízení se dvěma úrovněmi svítivosti musí být zapojeno tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovalo vždy jako celek, a to buďto automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Návod k obsluze pro konečného uživatele musí obsahovat informace o používání zvláštního výstražného zařízení.“.

64. V příloze č. 12 části F bodu 2 se slovo „kapacitu“ nahrazuje slovem „kategorii“.

65. V příloze č. 12 části F bodu 4 se věta druhá nahrazuje větou „U dvojité montáže kol musí být ventily pro huštění vnitřní pneumatiky a kola uspořádány tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace.“.

66. V příloze č. 12 části G se doplňují body 8 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 znějí:

„8. Vozidla kategorie M2, M3, N2 a N3 musí být dovybavena omezovači rychlosti, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující montáž a použití omezovačů rychlosti15).

9. Vozidla kategorie M1 a N1, třídy I musí být z pohledu emisí z klimatizačních systémů vybavena tak, jak stanoví předpis Evropské unie upravující emise z klimatizačních systémů motorových vozidel16).

10. Vozidla kategorie N2 a N3 musí být dovybavena zrcátky, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující vybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky17).


15) Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství.
16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS.
17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky.“.

67. V příloze č. 12 části I bodu 3 se slova „směrnicí 2009/61/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

68. V příloze č. 13 nadpis zní:

„Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie Z a podkategorií SS a SN“.

69. V příloze č. 13 ve skupinovém nadpisu se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

70. V příloze č. 13 bodu 1 se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

71. V příloze č. 13 bodu 3 se text „4,00 t“ nahrazuje textem „8,00 t“.

72. V příloze č. 13 bodu 4 se slova „směrnici 76/432/EHS“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

73. V příloze č. 13 bodu 5 se text „nouzové brzdění s <>;= 0,15v + v2/115“ nahrazuje textem „nouzové brzdění s <>;= 0,15v + 2v2/115“.

74. V příloze č. 13 bodu 7 se slova „2009/66/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

75. V příloze č. 13 bodu 11 se slova „směrnice 2009/63/ES, příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13),“.

76. V příloze č. 13 bodu 13 se slovo „směrnicí“ nahrazuje slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“ a text „2009/64/ES“ se zrušuje.

77. V příloze č. 13 bodu 24 se text „2009/59/ES, 2009/144/ES“ zrušuje a text „směrnicí 2008/2/ES“ se nahrazuje slovy „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

78. V příloze č. 13 bodu 48 se slova „směrnice 2009/64/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

79. V příloze č. 13 bodu 57 se slova „směrnice 2009/63/EHS, příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

80. V příloze č. 13 bodu 58 se slova „technického předpisu 76/432/EHS“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

81. V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „technického předpisu 93/14/EHS, o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

82. V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška“ nahrazují slovem „Zkouška“.

83. V příloze č. 13 bodu 59 se slova „technickém předpisu 2009/66/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

84. V příloze č. 13 bodu 62 se text „2009/61/ES, 2009/68/ES“ nahrazuje slovy „a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

85. V příloze č. 13 bodu 63 se slova „směrnicí 2009/64/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

86. V příloze č. 13 bodu 64 se slova „2009/63/ES, příloha V“ nahrazují slovy „nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

87. V příloze č. 13 bodu 76 se slova „směrnicí 2009/144/ES příloha II“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

88. V příloze č. 13 bodu 76 se slova „technického předpisu 80/720/EHS“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

89. V příloze č. 13 bodu 77 se slova „technického předpisu 97/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

90. V příloze č. 13 bodu 79 se za slova „trakčního vedení“ vkládají slova „ , elektromotory napájenými z baterií v kombinaci s napájením z troleje“.

91. V příloze č. 13 bodu 82 se slova „kategorií SS, SN a Z“ nahrazují slovy „kategorie Z a podkategorií SS a SN“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 53, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

Mgr. Tomáš Fecák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Problematika vztahu mezinárodních dohod o ochraně investic a práva Evropské unie v posledních letech přitáhla značnou pozornost akademiků i praktiků a postupně se dostává i do povědomí širší veřejnosti. Aktuálnost tématu, ale i kontroverznost některých dílčích otázek dokládají ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.