Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 235/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 86, ze dne 4. 8. 2017

235

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006  Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 směrnice 2002/24/ES, o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2002/24/ES“)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „příloze II kapitole A směrnice 2003/37/ES, o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2003/37/ES“)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 odst. 7 a čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

4. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „čl. 2 písm. a) a čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/37/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

5. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7
Vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, na které se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie
(K § 16 odst. 9 zákona)

Příslušné předpisy Evropské unie se nepoužijí na

a)   silniční vozidla kategorií M, N a O zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku,
b)   silniční vozidla podkategorie LZ,
c)   zvláštní vozidla kategorií T4.1, T4.2, C, R a S,požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a dále zvláštní vozidla podkategorií SS a SN,
d)   vozidla kategorie Z, nebo
e)   systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro vozidla podle písmen a) až d).“.

6. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O. To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12). To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se přiměřeně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

7. V § 8 odst. 2 se za slovo „se“ vkládá slovo „přiměřeně“ a zároveň se slovo „obdobně“ zrušuje.

8. V § 9 odst. 1 se za slovo „schvalování“ vkládá slovo „silničních“.

9. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

10. V § 11 odst. 1 se za slovo „výroby“ vkládá slovo „silničních“.

11. V § 11 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

12. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

13. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

14. V § 13 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

15. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

16. V § 14 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

17. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.

18. V § 15 odst. 1 se za slovo „vozidla“ vkládají slova „kategorií M, N a O“.

19. V § 16 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

20. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

21. V § 17 odst. 1 se za slovo „vozidel“ vkládají slova „kategorií M, N a O a vozidel podle § 7“ a slovo „silničním“ se zrušuje.

22. V § 17 odst. 2 se slovo „silničních“ zrušuje.

23. V § 18 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

24. V § 18 odst. 4 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

25. V § 19 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro silniční vozidla kategorií M, N a O, vozidla podle § 7 a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky těchto vozidel.

(5) Náležitosti seznamu schvalovací dokumentace a způsob rozšíření a revize schválení typu při schvalování mezinárodního typu jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.“.

26. V § 20 odst. 1 se text " , O a L“ nahrazuje textem „a O“.

27. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

28. V § 20 odst. 2 se slova " , pro vozidla kategorie L v čl. 7 a v příloze IV směrnice 2002/24/ES, pro vozidla kategorií T, C, R a S v čl. 6 a v příloze III směrnice 2003/37/ES“ zrušují.

29. § 21 zní:

㤠21

(1) Značka schválení typu se umisťuje na všechna silniční vozidla kategorií M, N a O, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O; to neplatí pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich konstrukční části a samostatné technické celky.

(2) Značka schválení typu se při schvalování mezinárodního typu umisťuje na všechny konstrukční části vozidel a samostatné technické celky vozidel a je uvedena v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Značka schválení typu vozidel podle § 7, jejich konstrukčních částí a samostatných technických celků se umisťuje na všechna vozidla, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č.  8 k této vyhlášce.“.

30. V § 22 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

31. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a
Schvalování neharmonizovaného typu
(K § 16 odst. 9 zákona)

(1) Při schvalování neharmonizovaného typu se přiměřeně použije

a)   příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
b)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
c)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
d)   příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky.

(2) Při schvalování neharmonizovaného typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro vozidla podle § 7 se rovněž přiměřeně použije příloha č. 5 k této vyhlášce.

(3) Předpisy podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně použijí pro stanovení

a)   způsobu zajištění shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem,
b)   rozsahu a obsahu technické dokumentace,
c)   způsobu ověření shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem a
d)   rozsahu a způsobu ověření technických požadavků.“.

32. V § 23 odstavec 3 zní:

„(3) Pro určení kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků se přiměřeně použije

a)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), je-li ověřováno

1. 

při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie L,
2.  při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, nebo

b)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno

1. 

při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie T, C, R a S,
2.  při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky,
c)   příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky.“.

33. V § 23 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.

34. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠27a
Rozsah zkoušek prováděných výrobcem tachografů
[K § 28 odst. 1 písm. d) zákona]

Výrobce je povinen provádět zkoušky na celcích ve vozidlech a snímačích pohybu dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontroly tachografů14) nejméně jednou za 2 roky.


14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

35. V § 29 odst. 6 se za slova „zkapalněným zemním plynem“ vkládají slova „nebo vodíkem“.

36. V § 33 odstavec 1 zní:

„(1) Pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorie Z, která nejsou uvedena v příloze č. 13 k této vyhlášce, se přiměřeně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

37. V § 33 odst. 2 se slova „kategorií SS a SN“ nahrazují slovy „podkategorií SS a SN a některých zvláštních vozidel kategorie Z“.

38. V § 36 odst. 3 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 5“.

39. V § 38 odst. 5 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

40. V § 38 odst. 6 se text „SS a S“ nahrazuje textem „S a podkategorie SS“.

41. V § 38 odst. 6 písm. b) se slova „kategorií SS a S“ nahrazují slovy „kategorie S a podkategorie SS“.

42. V § 39 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slovo „výšky“ zrušuje.

43. V § 39 odst. 4 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

44. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze č. 3 bod 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze č. 3 bodu 7 se druhá věta zrušuje.

48. V příloze č. 3 se bod 13 zrušuje.

49. Příloha č. 4 se zrušuje.

50. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. Příloha č. 6 se zrušuje.

52. V příloze č. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

53. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze č. 10 bodu 6 se věty druhá a poslední zrušují.

55. V příloze č. 11 se na konec nadpisu přílohy doplňují slova „nebo vodíkem“.

56. V příloze č. 11 bodu 2 písmeno a) zní:

„a)   bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popis postupu v případě dopravní nehody,“.

57. V příloze č. 11 se na konci bodu 4 doplňují věty „Vozidlo přestavěné na pohon H2 musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 134 a podmínkám této vyhlášky. Životnost nádrže u H2 je obvykle 15 let.“.

58. V příloze č. 12 části A bodu 10 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

59. V příloze č. 12 části B bodě 3 se slova „kategorií T a SS“ nahrazují slovy „kategorie T a podkategorie SS“.

60. V příloze č. 12 části C bodu 10 se slova „směrnice 2002/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

61. V příloze č. 12 části D bod 1 zní:

„1. Vozidla kategorie M, N, O, L, T, C, R nebo S mohou být vybavena jen takovými světelnými zdroji a zařízeními, která jsou pro daný druh a kategorii vozidla stanovena na základě technických požadavků platných v době výroby vozidla nebo technických požadavků pozdějších, včetně požadavků na jejich počet a zapojení. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3 této vyhlášky, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), pro traktory a jejich přípojná vozidla přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), pojízdné pracovní stroje v příloze č. 13 této vyhlášky, další zvláštní vozidla v příloze č. 6 této vyhlášky.“.

62. V příloze č. 12 části D bodu 2 se slovo „na“ zrušuje.

63. V příloze č. 12 části E se na konci bodu 3 doplňují věty „Zvláštní výstražné zařízení se dvěma úrovněmi svítivosti musí být zapojeno tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovalo vždy jako celek, a to buďto automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Návod k obsluze pro konečného uživatele musí obsahovat informace o používání zvláštního výstražného zařízení.“.

64. V příloze č. 12 části F bodu 2 se slovo „kapacitu“ nahrazuje slovem „kategorii“.

65. V příloze č. 12 části F bodu 4 se věta druhá nahrazuje větou „U dvojité montáže kol musí být ventily pro huštění vnitřní pneumatiky a kola uspořádány tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace.“.

66. V příloze č. 12 části G se doplňují body 8 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 znějí:

„8. Vozidla kategorie M2, M3, N2 a N3 musí být dovybavena omezovači rychlosti, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující montáž a použití omezovačů rychlosti15).

9. Vozidla kategorie M1 a N1, třídy I musí být z pohledu emisí z klimatizačních systémů vybavena tak, jak stanoví předpis Evropské unie upravující emise z klimatizačních systémů motorových vozidel16).

10. Vozidla kategorie N2 a N3 musí být dovybavena zrcátky, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující vybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky17).


15) Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství.
16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS.
17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky.“.

67. V příloze č. 12 části I bodu 3 se slova „směrnicí 2009/61/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

68. V příloze č. 13 nadpis zní:

„Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie Z a podkategorií SS a SN“.

69. V příloze č. 13 ve skupinovém nadpisu se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

70. V příloze č. 13 bodu 1 se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

71. V příloze č. 13 bodu 3 se text „4,00 t“ nahrazuje textem „8,00 t“.

72. V příloze č. 13 bodu 4 se slova „směrnici 76/432/EHS“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

73. V příloze č. 13 bodu 5 se text „nouzové brzdění s <>;= 0,15v + v2/115“ nahrazuje textem „nouzové brzdění s <>;= 0,15v + 2v2/115“.

74. V příloze č. 13 bodu 7 se slova „2009/66/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

75. V příloze č. 13 bodu 11 se slova „směrnice 2009/63/ES, příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13),“.

76. V příloze č. 13 bodu 13 se slovo „směrnicí“ nahrazuje slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“ a text „2009/64/ES“ se zrušuje.

77. V příloze č. 13 bodu 24 se text „2009/59/ES, 2009/144/ES“ zrušuje a text „směrnicí 2008/2/ES“ se nahrazuje slovy „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

78. V příloze č. 13 bodu 48 se slova „směrnice 2009/64/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

79. V příloze č. 13 bodu 57 se slova „směrnice 2009/63/EHS, příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

80. V příloze č. 13 bodu 58 se slova „technického předpisu 76/432/EHS“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

81. V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „technického předpisu 93/14/EHS, o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

82. V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška“ nahrazují slovem „Zkouška“.

83. V příloze č. 13 bodu 59 se slova „technickém předpisu 2009/66/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

84. V příloze č. 13 bodu 62 se text „2009/61/ES, 2009/68/ES“ nahrazuje slovy „a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

85. V příloze č. 13 bodu 63 se slova „směrnicí 2009/64/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

86. V příloze č. 13 bodu 64 se slova „2009/63/ES, příloha V“ nahrazují slovy „nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

87. V příloze č. 13 bodu 76 se slova „směrnicí 2009/144/ES příloha II“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

88. V příloze č. 13 bodu 76 se slova „technického předpisu 80/720/EHS“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

89. V příloze č. 13 bodu 77 se slova „technického předpisu 97/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

90. V příloze č. 13 bodu 79 se za slova „trakčního vedení“ vkládají slova „ , elektromotory napájenými z baterií v kombinaci s napájením z troleje“.

91. V příloze č. 13 bodu 82 se slova „kategorií SS, SN a Z“ nahrazují slovy „kategorie Z a podkategorií SS a SN“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 53, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní ...

Cena: 3 500 KčKOUPIT

Restituce podle zákona o půdě

Restituce podle zákona o půdě

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace se věnuje restituční problematice v podobě převodů náhradních pozemků na oprávněné osoby podle zákona o půdě. Na ty mají restituenti nárok, není-li možné navrátit jim původní nemovitosti, o které přišli mezi lety 1948 až 1989. Přestože od přijetí zákona o půdě již uplynulo ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.