Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 228/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 83, ze dne 31. 7. 2017

228

VYHLÁŠKA

ze dne 19. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006  Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 260/2014 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., k provedení § 54 odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb., vyhlášky č. 9/2006 Sb., vyhlášky č. 83/2012 Sb., vyhlášky č. 342/2014 Sb. a vyhlášky č. 132/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „ ; číslo protokolu se skládá z pořadového čísla měření emisí provedeného v kalendářním roce lomeného posledním dvojčíslím kalendářního roku“ zrušují.

2. V § 9 odst. 2 se za druhou větu vkládá věta „Pokud je vozidlo vybaveno motorem s pohonem na plynné palivo CNG, v případě, že tak stanoví výrobce, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými kryty palivových nádrží.“.

3. V § 14 odst. 1 se za slova „Činnost stanic technické kontroly“ vkládají slova „a stanic měření emisí.

4. V § 14 odstavec 2 zní:

„(2) Základní funkcí automatizovaného systému je tvorba a evidence protokolů o technické prohlídce a protokolů o měření emisí, evidence kontrolních a ochranných nálepek, evidence výsledků měření ze stanic měření emisí a shromažďování a ukládání dat v reálném čase v datovém úložišti správce systému. Tisk protokolů o technické prohlídce a protokolu o měření emisí je možný výhradně z těchto dat a pouze programem správce systému.“.

5. V § 14 odst. 3 se ve větě první za slova „Stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí“ a za slova „technických prohlídkách“ se vkládají slova „a měření emisí“.

6. V § 14 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a stanice měření emisí“.

7. V § 14 odst. 4 se ve větě první za slova „stanicím technické kontroly“ vkládají slova „a stanicím měření emisí“.

8. V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova „stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí“.

9. V § 14 odst. 6 se za slova „Stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí.

10. V § 14 odst. 7 se za slova „stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí“ a za slova „technické prohlídky“ se vkládají slova „a měření emisí“.

11. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:

㤠14b
Předávání údajů správci Informačního systému stanic technické kontroly provozovatelem stanice měření emisí
(K § 48a odst. 4 zákona)

(1) Údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici měření emisí jsou pořizovány v průběhu měření emisí. Jsou to snímky vozidla z místa konání měření emisí, které musí obsahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo zezadu a opačného boku, na VIN umístěný na karoserii nebo rámu a výrobní štítek vozidla s VIN, pokud je jím vybaveno. Údaje jsou v reálném čase ukládány do sběrného zařízení, které je propojeno s CIS STK a umožňuje přenos těchto snímků do systému. Podrobnější popis obsahu snímků, technického vybavení k jejich pořizování a ukládání, rozhraní pro komunikaci s CIS STK a způsob přenosu dat s ohledem na rozvoj informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(2) Údaje o zahájení a provedení měření emisí se vkládají do systému automaticky pomocí čárových kódů přidělených mechanikovi a konkrétnímu číslu protokolu prováděného měření emisí. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(3) Údaje o vozidlech, na kterých bylo měření emisí provedeno, a výsledcích měření zjištěných v průběhu měření emisí se vkládají do systému automaticky prostřednictvím zápisu do aplikace CIS STK na základě údajů zjištěných z dokumentace předkládané k provedení měření emisí a výpisů z měřicích přístrojů pro provádění měření emisí. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(4) Údaje o mechanicích provádějících měření emisí se předávají za účelem přiřazení mechanika k provozovně stanice měření emisí. Provozovatel stanice měření emisí neprodleně předá údaje o zahájení nebo ukončení pracovního poměru mechanika. Tyto údaje musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození mechanika, číslo osvědčení mechanika, datum zahájení nebo ukončení pracovního poměru a na jaké provozovně pracuje a evidenční číslo provozovny. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.“.

12. V § 15 písm. b), c) a d) se text „T, OT1, OT2, OT3 a OT4“ nahrazuje textem „T, C, OT, R, S a Z“.

13. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a
Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek
(K § 54 odst. 4 zákona)

(1) Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek je uveden v příloze č. 19.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na stanice technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.“.

14. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

15. V § 16 odst. 6 a 10 se text „1, 2, 4 a 5“ nahrazuje textem „1 až 4“.

16. V § 16 odst. 7 písmeno e) zní:

„e)   telefonním přístrojem s veřejným telefonním číslem a zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci.“.

17. V § 16 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

18. § 16a se včetně nadpisu zrušuje.

19. V § 22 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

20. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Stanice musí být kromě přístrojů a zařízení uvedených v odstavci 2 dále vybavena nejméně

a)   zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a vytápěním,
b)   počítačem s hardwarovým a softwarovým vybavením splňujícím požadavky informačního systému stanic technické kontroly,
c)   telefonním přístrojem s veřejným telefonním číslem a zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci,
d)   kontrolní jámou nebo zvedákem na vozidlo, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu palivového a výfukového systému,
e)   ochozem nebo rampou k přístupu na střechu vozidla v případě stanice měření emisí kategorie vozidel M3, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu střechy vozidla kategorie M2 a M3 poháněná CNG.“.

21. V § 23 odst. 8 se slova „oprávněná zkušebna (§ 19 odst. 7)“ nahrazují slovy „technická zkušebna (§ 27 odst. 1)“.

22. Příloha č. 19 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


10) Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 20, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 4. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 4. vydání

Helena Kučerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky

Matěj Krupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka uvádí čtenáře do problematiky právní úpravy tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky, což jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt (dříve známý jako Taxify). Po stručném popisu fenoménu sdílené ekonomiky, principů fungování ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Kniha je ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.