Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 216/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 79, ze dne 21. 7. 2017

216

VYHLÁŠKA

ze dne 10. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 6 a 17, § 30 odst. 2 a § 36 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č.  376/2007 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

Čl. I

Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 23 odst. 7 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 6 a § 30 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.“.

2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   technické požadavky na umístění a provedení staveb a ploch určených k výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo zpracování výbušnin1), a to včetně výroby, laborace, delaborace nebo ničení střeliva nebo munice2) nebo výroby pyrotechnických výrobků3), je-li při těchto činnostech nakládáno s výbušninou, a
b)   třídy nebezpečí výbušnin.


1) § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.“.

3. V § 2 písmeno a) zní:

„a)   objektem stavba nebo plocha určená k výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo zpracování výbušnin,“.

4. V § 2 písm. c) se slova „místem nebo objektem, v němž se vyrábějí, zpracovávají a skladují výbušniny, nebo hranicí místa manipulace s výbušninami a ohroženým objektem“ nahrazují slovy „objektem a okolní stavbou nebo plochou, které tato vyhláška přiznává ochranu (dále jen „ohrožená stavba“)“.

5. V § 2 písm. d) se slovo „objektu“ nahrazuje slovy „ohrožené stavby“.

6. V § 2 se písmena p) až s) a w) až y) zrušují.

Dosavadní písmena t) až v) se označují jako písmena p) až r) a dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno s).

7. V § 2 písm. p) se slovo „objektům“ nahrazuje slovy „stavbám“.

8. V nadpisu části druhé se slovo „ , STŘELNIC“ zrušuje.

9. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 4 odst. 1 se slova „podle přílohy č. 1, která je součástí této vyhlášky“ nahrazují slovy „podle přílohy č. 1 vyhlášky o skladování výbušnin5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č.  342/2001 Sb., vyhlášky č. 200/2006 Sb. a vyhlášky č. 12/2017 Sb.“.

11. V § 5 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

„(1) Bezpečnostní vzdálenost se stanoví podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Při výpočtu bezpečnostní vzdálenosti se do obložení zahrnují všechny výbušniny, s výjimkou výbušnin 1.4S podle Přílohy A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)6). Jsou-li v objektu výbušniny různých tříd nebezpečí, určí se bezpečnostní vzdálenosti pro výbušninu nejvyšší třídy a skupiny nebezpečí, přičemž se počítá s celkovým obložením. Je-li dílčí část objektu oddělena od ostatních způsobem zamezujícím eskalaci následků vlivem iniciace výbušnin i v ostatních částech, lze pro stanovení bezpečnostní vzdálenosti použít dílčí obložení části objektu; požadavek se považuje za splněný, je-li dílčí část objektu od ostatních oddělena způsobem zamezujícím přenos výbuchu a požáru. Při určování bezpečnostní vzdálenosti mezi dvěma vzájemně se ohrožujícími objekty se stanoví bezpečnostní vzdálenost pro každý objekt zvlášť, přičemž rozhodující je větší z nich. Bezpečnostní vzdálenost se počítá od stěny nebo hrany ohrožujícího prostoru.


6) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.“.

12. V § 5 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Pokud se v objektu nachází též střelivo, munice či pyrotechnické výrobky v rámci jejich výroby, laborace nebo delaborace, použijí se odstavce 1 až 3 a § 4 obdobně.

(5) Pokud je ohroženou stavbou stavba určená pro střelivo, munici nebo pyrotechnické výrobky, použijí se odstavce 1 až 3 a § 4 obdobně.“.

13. V § 6 odst. 1 větě čtvrté se číslice „8“ nahrazuje číslicí „5“.

14. V § 7 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Požadavek podle věty první se považuje za splněný, jsou-li použity stavební výrobky třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B, a v případě stavebních výrobků ze dřeva výrobky s úpravou zajišťující třídu reakce na oheň B, klasifikované podle právního předpisu upravujícího technické podmínky požární ochrany staveb7).“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) § 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.“.

15. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obložení příručního skladu se pro účely stanovení bezpečnostních vzdáleností připočítává k obložení objektu, ve kterém je zřízen, není-li splněna podmínka podle § 5 odst. 2 věty třetí.“.

16. V § 13 odst. 1 se slova „a před nebezpečnými účinky statické elektřiny“ zrušují a na konci odstavce 1 se doplňují věty „V prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin v důsledku účinků statické elektřiny se provedou opatření proti hromadění elektrického náboje. V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin se mohou použít jen elektrická zařízení určená do tohoto prostředí; tento požadavek se považuje za splněný, jestliže je vyhověno požadavkům české technické normy, která stanoví požadavky na elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin8).“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.“.

17. V § 13 odst. 2 se slova „Objekty, ve kterých přerušení elektrického proudu by mohlo způsobit“ nahrazují slovy „Objekty, ve kterých by přerušení dodávky elektrického proudu mohlo způsobit ohrožení osob,“.

18. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

㤠14
Pomocné prostory

(1) Do objektu lze umístit jen nezbytně nutná technická a technologická zařízení související s danou výrobní operací a zřizují se v nich jen nezbytně nutné prostory související s danou výrobní operací.

(2) Zřizuje-li se v objektu sanitární zařízení9) nebo prostor nebo úkryt pro obsluhu, musí být oddělen od zbylé části objektu způsobem omezujícím ohrožení osoby v tomto prostoru nebo úkrytu se nacházející; nezřizují se však v zářezu valu. Věta první se použije obdobně pro kancelářské prostory a laboratoře; jde-li o laboratoř určenou k nakládání s výbušninami, nesmí její obložení převýšit hodnotu podle § 18 odst. 1.


9) § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“.

19. V § 15 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

20. V § 16 odst. 2 se slova „zkušebny, vývojová pracoviště a střelnice,“ nahrazují slovy „zkušebny a vývojová pracoviště“.

21. V § 17 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

22. V § 18 se odstavce 2 až 4 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 2 až 4 a dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 5.

23. V § 18 odst. 3 se za slovo „umístěné“ vkládá slovo „zpravidla“.

24. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Zkušebny slouží k stanovování a ověřování funkčních a jiných vlastností výbušnin.“.

25. V § 19 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zkušebna musí být rovněž zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob oplocením nebo jiným vhodným způsobem.“.

26. V § 19 odstavec 4 zní:

„(4) V případě, že zkoušky výbušnin ve zkušebně ohrožují obsluhu, zkušebna musí být opatřena vhodným úkrytem pro obsluhu, a to ve vzdálenosti zamezující ohrožení osoby v něm se nacházející nebo v provedení zamezujícím ohrožení osoby v něm se nacházející.“.

27. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.

28. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

29. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

30. Příloha č. 1 se včetně nadpisu zrušuje.

31. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba třaskavin a třaskavých složí“ se ve sloupci C věta „Objekty výroby a úpravy třaskavin a třaskavých složí mokrou cestou s obsahem zvlhčovadla nad 10 %.“ zrušuje.

32. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba černého prachu a jeho zpracování“ se ve sloupci C věta „Výroba dvojné směsi na bázi ledek-uhlí, ledek-síra, zpracování a laborace černého prachu za sucha“ zrušuje.

33. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba a zpracování trhavin plastických, poloplastických a sypkých s výbušninami skupin AII a AIII“ se ve sloupci C věta „Objekty pro přípravu vsádky dinitrolátek (tavení, čerpání, vážení)“ zrušuje.

34. V příloze č. 2 se řádek druhu výroby „Výroba trhavin DAP a emulsních trhavin“ zrušuje.

35. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba pyrotechnických složí skupiny 1“ se ve sloupci D věta „Příprava oxidovadel a kovových prášků pro pyrotechnické slože skupiny 1“ zrušuje.

36. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba munice s trhavinovou náplní třídy A“ se ve sloupci B věty „Výroba a kompletace náplní bezdýmného prachu, kompletace nábojek, sestava zápalkových šroubů, zapalovačů a rozněcovačů. Povrchová úprava munice (stříkání apod.). Balení“ zrušují a ve sloupci C se za text „200 g)“ doplňují slova „ . Výroba a kompletace náplní bezdýmného prachu, kompletace nábojek, sestava zápalkových šroubů, zapalovačů a rozněcovačů.“.

37. V příloze č. 3 odst. 1 se slova „ohroženého objektu a stupně jeho“ nahrazují slovy „ohrožené stavby a stupně jejího“.

38. V příloze č. 3 odst. 2 se slova „ohroženého objektu, jeho“ nahrazují slovy „ohrožené stavby, jejího“.

39. V příloze č. 3 odst. 4 se slovo „koeficientu“ nahrazuje slovy „vybraných koeficientů“.

40. V příloze č. 3 odst. 6 písm. c) a odst. 7 písm. c), tabulce č. 1 v řádku bezpečnostního pásma 2 a tabulce č. 4 v řádku bezpečnostního pásma 3 se slovo „sociální“ nahrazuje slovem „sanitární“.

41. V příloze č. 3 odst. 2, odst. 6 písm. a), odst. 7 písm. a), tabulkách č. 1 a 4 v řádku bezpečnostního pásma 1 se slovo „výrobní“ zrušuje.

42. V příloze č. 3 odst. 3 a nadpisu tabulky č. 2 se slovo „výrobních“ zrušuje.

43. V příloze č. 3 odst. 6 písm. c) a odst. 7 písm. c) se slovo „objekty“ nahrazuje slovem „stavby“.

44. V příloze č. 3 odst. 6 písm. b) a odst. 7 písm. b) se slova „výrobní objekt“ nahrazují slovy „stavbu pro výrobu a skladování“.

45. V příloze č. 3 odst. 8 se slova „a ohroženého objektu“ nahrazují slovy „objektu a ohrožené stavby“.

46. V příloze č. 3 odst. 11 se slova „nebo se nestanoví“ zrušují.

47. V příloze č. 3 se odstavce 13 a 14 zrušují.

48. V příloze č. 3 tabulkách č. 1, 2 a 4 se slova „Ohrožený objekt“ nahrazují slovy „Ohrožená stavba“ a v tabulce č. 1 se slova „Stupeň poškození objektu“ nahrazují slovy „Stupeň poškození stavby“.

49. V příloze č. 3 tabulkách č. 1 a 4 v řádku bezpečnostního pásma 1 se slova „objekty malé důležitosti“ nahrazují slovy „stavby malé důležitosti“.

50. V příloze č. 3 tabulkách č. 1 a 4 v řádku bezpečnostního pásma 1 se slova „a střelnice“ zrušují.

51. V příloze č. 3 tabulce č. 4 v řádku bezpečnostního pásma 2 se slova „Výrobní objekty“ nahrazují slovy „Stavby pro výrobu a skladování“ a v řádku bezpečnostního pásma 3 se slovo „objekty“ nahrazuje slovem „stavby“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Při změně dokončeného objektu, udržovacích pracích nebo změně v užívání objektu musí být objekt uveden do souladu s vyhláškou č. 102/1994  Sb., ve znění účinném po nabytí účinnosti této vyhlášky. Při změně části objektu nebo udržovacích pracích na části objektu musí být uvedena příslušná část objektu do souladu s vyhláškou č. 102/1994 Sb., ve znění účinném po nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

Čl. III

Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 6 odst. 6, § 23 odst. 7, § 33 odst. 5, § 36 odst. 6 a v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky podle § 23 odst. 7 a § 36 odst. 7 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 17 a § 36 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb., (dále jen „zákon“)“.

2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 16 zní:

㤠1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví

a)   požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě, zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení a zneškodňování výbušnin1) (dále jen „práce s výbušninami“),
b)   obsah provozní dokumentace pro činnosti podle písmene a),
c)   rozsah a podmínky výuky a podmínky získání způsobilosti k zacházení s výbušninami při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin,
d)   požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě, zpracování, výzkumu, vývoji a zkoušení výbušnin, a
e)   druhy a obsah detekčních látek v plastických trhavinách.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na ničení selhávek v místě provádění trhacích prací podle jiného právního předpisu16).


1) § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
16) Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 odst. 3 se slova „při němž pracovník určený k této činnosti se nesmí od pracovníků vzdálit“ nahrazují slovy „a to organizací pověřeným pracovníkem, který se nesmí od pracovníků vzdálit, anebo jiným vhodným způsobem zaručujícím obdobnou míru ochrany“.

4. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3
Způsobilost pro práce s výbušninami

Osoba, která provádí práce s výbušninami, jakož i osoba, která provádí úkoly v hodnocení a prevenci rizik při práci s výbušninami a osoba vypracovávající a schvalující provozní dokumentaci podle této vyhlášky musí mít odbornou způsobilost nejméně v rozsahu stanoveném v čl. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce.“.

5. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠4
Pyrotechnik

Podmínky získání oprávnění pyrotechnika k zacházení s výbušninami při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby, splňuje žadatel, pokud kromě požadavku na věk podle § 35 odst. 2 zákona

a)   je plně svéprávný,
b)   dosáhl alespoň základního vzdělání,
c)   je bezúhonný podle § 34 odst. 2 zákona,
d)   je zdravotně způsobilý k nakládání s výbušninami, což doloží příslušným lékařským posudkem; za zdravotně způsobilého nelze uznat toho, kdo trpí nemocemi vylučujícími zdravotní způsobilost k práci při nakládání s výbušninami podle vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče2),
e)   je odborně způsobilý pro práce s výbušninami podle § 3 a
f)   absolvoval výuku v pyrotechnickém kurzu podle učebních osnov uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce a úspěšně složil zkoušku, jíž je výuka v pyrotechnickém kurzu zakončena, k prokázání teoretických a praktických znalostí potřebných pro ničení a zneškodňování výbušnin podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.


2) Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.  373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).“.

6. § 5 a 7 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 3 až 5 zrušují.

7. V § 6 odst. 2 se slova „přihlašování a“ zrušují.

8. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; zjistí-li při práci s výbušninami nepravidelnosti a podezřelé jevy, z nichž se dá usuzovat na nebezpečí výbuchu, nesmí dále pokračovat v práci s výbušninami a musí ohrožený prostor opustit“.

9. V § 9 odst. 3 se slova „odpovědným zástupcem organizace“ nahrazují slovy „organizací, a to nejméně jednou za rok“.

10. V § 9 odst. 5 se slova „pro pracovníky při práci s výbušninami a při změně druhu práce preventivní zdravotnické prohlídky podle zvláštních předpisů.7)“ nahrazují slovy „stálý dozor.“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

11. § 11 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.  8 a 9 zrušuje.

12. V § 12 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 1 až 10.

13. V § 12 odst. 1 větě první se slova „ , jejichž užívání může ovlivnit provoz objektu,“ zrušují a na konci odstavce 1 se doplňují věty „Vnější prostor do vzdálenosti 5 m od vnější stěny nebo hrany objektu a vnitřní strana ochranného valu musí být průběžně zbavovány hořlavého porostu a materiálu. Únikové cesty a nouzové východy musí být udržovány průchodné. Dopravní cesty a cesty pro chůzi musí být udržovány tak, aby přeprava včetně přenášení výbušnin po dopravních cestách a chůze po cestách pro chůzi byla vždy bezpečná.“.

14. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V objektu smí být hořlavá kapalina, plyn nebo jiný snadno hořlavý materiál jen v množství nezbytně nutném pro pracovní úkony, a to ve vhodných nádobách, na stanoveném místě a musí být označeny způsobem předepsaným v provozní dokumentaci.“.

15. V § 12 odstavec 10 zní:

„(10) Pro laboratoře a zkušebny se použijí přiměřeně odstavce 2 a 4, přičemž v nich mohou být trvale ukládány vzorky výbušnin, pracuje-li se s nimi pravidelně.“.

16. V § 13 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 1 až 10.

17. V § 13 odst. 7 se slova „hromadnému, těžkému nebo smrtelnému úrazu“ nahrazují slovy „události, jež podléhá ohlašovací povinnosti podle § 6 odst. 3 písm. b) zákona nebo jiného právního předpisu17)“ a slova „od úrazu“ se nahrazují slovy „od takové události“.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.“.

18. V § 13 odstavce 9 a 10 znějí:

„(9) Požadavky na obsah provozní dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(10) Na výzkum a vývoj výbušnin a na výrobu výbušnin v laboratořích nebo poloprovozu, jakož i na zkoušení výbušnin, nejedná-li se o provádění funkčních zkoušek sériově vyráběných výbušnin, se použijí přiměřeně požadavky odstavců 1 až 9; v provozní dokumentaci však musí být

a)   určen pracovník odpovědný za tuto činnost,
b)   stanoveny obecné bezpečnostní pokyny a
c)   stanoveno nejvyšší povolené množství výbušnin pro toto pracoviště.“.

19. § 14 včetně nadpisu zní:

㤠14
Opravy strojů a zařízení

(1) Nejde-li o opravu standardně prováděnou podle provozní dokumentace, provádí se oprava stroje a zařízení jen na základě písemného příkazu k opravě vydaného organizací. Příkaz k opravě je součástí provozní dokumentace a obsahuje alespoň

a)   vymezení stroje nebo zařízení včetně vymezení pracoviště, kde bude oprava provedena,
b)   popis postupu opravy,
c)   nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu před zahájením opravy, v jejím průběhu a případně po jejím skončení, včetně očištění od zbytků výbušnin a kontroly čistoty,
d)   určení osob odpovědných za provedení opravy,
e)   způsob kontroly plnění opatření podle písmene c) a kontroly provádění opravy, včetně určení odpovědnosti za tuto činnost, a
f)   časové vymezení platnosti příkazu, datum jeho vydání a podpis vydávající osoby.

(2) O provedení opravy podle příkazu pořídí organizace záznam, který je součástí provozní dokumentace.

(3) Má-li být oprava prováděna jinou osobou než pracovníkem organizace, stroj nebo zařízení se nejpozději před jeho předáním k opravě jinému subjektu dokonale očistí od zbytků výbušnin a jiných nebezpečných látek a směsí; odstavce 1 a 2 se použijí přiměřeně.“.

20. V § 15 odst. 3 se na konci textu doplňují slova „a nepřenosnými zapalovači“.

21. V § 15 odstavec 4 zní:

„(4) Použití otevřeného ohně je dovoleno jen v nezbytně nutných případech, po provedení opatření vylučujících možnost výbuchu nebo požáru a současně za podmínky, že provozní dokumentace takový postup připouští. Nepřipouští-li provozní dokumentace takový postup, lze tak učinit též na základě písemného povolení organizace; písemné povolení tvoří součást provozní dokumentace.“.

22. § 16 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

㤠16
Elektrická zařízení a elektrostatická energie

V prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin v důsledku účinků statické elektřiny se provedou opatření proti hromadění elektrického náboje. V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin se mohou použít jen elektrická zařízení určená do tohoto prostředí. Tyto požadavky se považují za splněné, jestliže je vyhověno požadavkům české technické normy, která stanoví požadavky na elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin a požadavkům české technické normy stanovící požadavky na vyloučení nebezpečí statické elektřiny10).


10) ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.
ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny.“.

23. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.

24. V nadpise části šesté se za slovo „BALENÍ,“ vkládá slovo „VNITROPODNIKOVÁ“ a slovo „EVIDENCE,“ se zrušuje.

25. § 18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

㤠18
Balení a vnitropodniková přeprava

(1) Obal výbušniny musí být proveden tak, aby

a)   chránil výbušninu před vnějšími vlivy prostředí,
b)   jeho obsah nemohl uniknout,
c)   byl k výbušnině netečný a neznamenal riziko její iniciace,
d)   umožňoval snadné vyjmutí výbušniny z něj a
e)   při předepsané manipulaci nedošlo k jeho samovolnému otevření ani k poškození výbušniny.

(2) Požadavky odstavce 1 se považují za splněné, jsou-li splněny požadavky na obaly podle Přílohy A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a podle přímo použitelného předpisu upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí11).

(3) Výbušnina určená k vnitropodnikové přepravě se na jejím obale zřetelně označí alespoň názvem výbušniny a datem výroby nebo jiným údajem umožňujícím jeho identifikaci. Pro vzorky výbušnin se použije obdobně věta první.

(4) Vnitropodniková přeprava včetně přenášení výbušnin se řídí provozní dokumentací zpracovanou podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.


11) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.
Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.“.

26. § 19 a 21 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 12 zrušují.

27. V § 20 odst. 2 a v příloze č. 3 čl. 1 odst. 2 se slova „schválených technologických postupů“ nahrazují slovy „provozní dokumentace“.

28. § 22 včetně nadpisu zní:

㤠22
Ponechání místa v původním stavu

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při práci s výbušninami se na místě, kde se přihodil závažný pracovní úraz nebo kde došlo k závažné události, nebezpečnému stavu nebo závažné provozní nehodě (havárii), které podléhají ohlašovací povinnosti podle zákona, nesmí nic měnit, dokud obvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nebo neurčil jinak. Požadavek věty první se neuplatní v případě záchrany postižených, dalších záchranných prací nebo vylučuje-li to bezpečnost provozu. V takových případech organizace, je-li to možné, pořizuje z místa před započetím příslušných úkonů dokumentaci s vyznačením provedených změn. Změny nutné z jiných závažných důvodů mohou být provedeny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu.“.

29. V § 23 se věta první zrušuje a za slova „Detekční látkou“ se vkládají slova „pro účely značkování plastických trhavin“.

30. V § 25 se odstavec 2 a označení odstavce 1 zrušují.

31. V příloze č. 1 články 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 18 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze č. 1 se články 3 a 4 včetně nadpisů zrušují.

Dosavadní článek 5 se označuje jako článek 3.

33. V příloze č. 1 čl. 3 se odstavce 7 a 8 zrušují.

34. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 327/1992 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze č. 3 čl. 1 odst. 6 se slova „odpovědný zástupce“ zrušují.

36. V příloze č. 3 čl. 2 se slova „místo, odpovídající požadavkům zvláštních předpisů,13) a které musí být schváleno podle zvláštních předpisů.14)“ nahrazují slovem „místo13),14).“.

Poznámky pod čarou č. 13 a 14 znějí:


13) § 29 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

37. V příloze č. 3 čl. 3 odst. 6 se slova „technologických postupech“ nahrazují slovy „provozní dokumentaci“.

38. V příloze č. 3 čl. 3 odst. 8 se věta poslední nahrazuje větou „Na provozní dokumentaci se použije přiměřeně čl. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.“.

39. V příloze č. 3 čl. 3 odst. 11 se věta poslední zrušuje.

40. V příloze č. 3 čl. 4 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

41. V příloze č. 3 čl. 4 odst. 3 se slova „přiměřeně ustanovení zvláštních předpisů“ nahrazují slovy „obdobně ustanovení vztahující se ke způsobu roznětu a k ochraně elektrického roznětu podle vyhlášky o používání výbušnin16)“.

42. V příloze č. 3 čl. 4 odst. 9 se věta první nahrazuje větou „Ničení se ukončuje signálem, který se vyhlašuje po uplynutí stanovené čekací doby a po prohlídce místa ničení pyrotechnikem, zatímco ostatní pracovníci zůstávají na určených místech.“.

43. V příloze č. 4 tabulka v odstavci 2 zní:

„Název detekční látky Minimální obsah
Ethylenglykoldinitrát (CAS č.  628-96-6) 0,2 % hm.
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (CAS č. 3964-18-9) 1,0 % hm.
4-Nitrotoluen (CAS č. 99-99-0) 0,5 % hm.“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Odborná způsobilost získaná podle § 3 a 4 vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za odbornou způsobilost získanou podle této vyhlášky.

2. Osnova výuky v pyrotechnickém kurzu podle vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a související učební texty, se považují za osnovu výuky v pyrotechnickém kurzu a učební texty podle této vyhlášky nejdéle do 30. června 2019.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Čl. V

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.

Předseda:
Ing. Štemberka v. r.

E-shop

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

ÚZ č. 1399 - Státní služba

ÚZ č. 1399 - Státní služba

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o státní službě po dvou novelách, které mj. zjednodušily změny systemizace a přiznaly státním zaměstnancům plat za dobu účasti na akcích pro mládež. Vedle zákona je v publikaci 14 aktuálních nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.