Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 158/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 54, ze dne 29. 5. 2017

158

VYHLÁŠKA

ze dne 23. května 2017,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005  Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016  Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 7, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 12 odst. 9, § 13 odst. 7, § 14 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 38d odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb. a vyhlášky č. 86/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se v textu pod nadpisem slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „§ 9 odst. 4“ se vkládá text „ , § 12 odst. 9 a § 13 odst. 7“.

2. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla je uveden v příloze č. 28 k této vyhlášce.“.

3. V § 9 až § 14 a v § 16 se v textu pod nadpisem číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

4. V § 13 odst. 1 se na začátek písmene e) vkládají slova „vozidlo zvláštního určení a“.

5. § 15 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

㤠15
Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla
(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o technických prohlídkách silničního vozidla jsou

a)   druh technické prohlídky prováděné ve stanici technické kontroly, kterým je

1. 

pravidelná technická prohlídka,
2.  opakovaná technická prohlídka,
3.  technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla,
4.  technická prohlídka na základě Evropské mezinárodní silniční dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)4),
5.  evidenční kontrola,
6.  technická prohlídka na žádost zákazníka,
7.  technická prohlídka před registrací, nebo
8.  technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly,
b)   datum provedení technické prohlídky,
c)   datum platnosti technické prohlídky,
d)   označení stanice technické kontroly a
e)   údaje o stavu silničního vozidla podle výsledku technické prohlídky.

(2) Údaje o technické způsobilosti silničního vozidla zjištěné na pozemních komunikacích jsou

a)   druh technické kontroly stavu vozidla, kterým je

1. 

kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy, nebo
2.  kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy při objasnění dopravní nehody,
b)   datum provedení technické kontroly stavu vozidla a
c)   údaje o stavu vozidla podle výsledku kontroly.


4) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 16 odst. 1 písm. b) se slovo „jednotlivého“ zrušuje.

7. V § 20 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 21 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „místa podnikání nebo“ zrušují.

8. V § 34 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „nebo místa podnikání“ zrušují.

9. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:

㤠37a
Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu
(K § 38d odst. 4 zákona)

(1) Pro zápis v osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu platí § 17 obdobně.

(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben převážně v odstínech světle modré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm.

(3) Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce.“.

10. V § 39 se za číslem „14“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za číslo „24“ se vkládá text „ , 28 a 29“.

11. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 343/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. Příloha č. 14 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. Příloha č. 18 zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 343/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 343/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. Za přílohu č. 27 se doplňují přílohy č. 28 a 29, které znějí:

„Příloha č. 28 k vyhlášce č. 343/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 343/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Tiskopisy žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel, žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, žádosti o vydání nového dokladu k vozidlu, žádosti o vydání tabulky s registrační značkou a oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Lucie Mikulíková - C. H. Beck

Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.