Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 153/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 52, ze dne 22. 5. 2017

153

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2017,

kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011  Sb., zákona č. 234/2013 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.“.

3. V § 2 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„a)   kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku6), ve znění platném ke dni 1. ledna 2002,


6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.“.

Dosavadní písmena a) až o) se označují jako písmena b) až p).

4. V § 2 písm. b) se slovo „nomenklatury2)“ nahrazuje slovem „nomenklatury“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

5. V § 2 písm. i) se číslo „3824 90 91“ nahrazuje číslem „3824 90 99“.

6. V § 2 písm. j) se číslo „3824 90 97“ nahrazuje číslem „3824 90 99“.

7. V § 2 písmeno m) zní:

„m)   zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,“.

8. V § 2 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) a o), která znějí:

„n)   biomethanem upravený bioplyn, jehož kvalita a čistota je srovnatelná se zemním plynem uvedeným pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,
o)   vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů nebo pro palivové články s proton výměnnou membránou uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2804 10 00,“.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena p) až r).

9. V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520) nebo vodík pro palivové články s proton výměnnou membránou ČSN ISO 14687 – 2.“.

10. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k)   LNG ČSN 65 6517 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
l)   biomethan ČSN 65 6514.“.

11. V § 4 odst. 4 větě první se za slovo „kontrolovanou“ vkládají slova „nebo povinnou“.

12. V § 5 písm. c) se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.

13. V § 6 odst. 1 větě poslední se číslo „26“ nahrazuje číslem „10“.

14. V § 7 odst. 2 větě poslední se slova „a CNG“ nahrazují slovy „ , CNG a LNG“.

15. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8
Evidence pohonných hmot

Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných na čerpacích stanicích v předchozím kalendářním roce nebo za období z tohoto roku, po které byla uvedená činnost provozována, obsahuje

a)   údaje o provozovateli čerpací stanice, který zprávu předává, a to:

1. 

jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
2.  jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
b)   jednoznačnou identifikaci jednotlivých čerpacích stanic,
c)   údaje o množství pohonných hmot prodaných na jednotlivých čerpacích stanicích, uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce,
d)   jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby odpovědné za zpracování souhrnné zprávy.“.

16. V příloze č. 1 v tabulce č. 1 v řádku 11 se číslo „6,0“ nahrazuje číslem „2,0“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňuje řádek 12, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 3 se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.

19. V příloze č. 4 v tabulce č. 2 se za slovo „CNG“ vkládají slova „nebo LNG“.

20. V příloze č. 5 se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. Přílohy č. 7 a 8 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 12 se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.

23. Příloha č. 14 se zrušuje.

24. V příloze č. 15 se za řádek „CNG“ vkládají řádky, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.

E-shop

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Ivana Štenglová - C. H. Beck

Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých zkušeností s investiční výstavbou i z rozhodovací praxe ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především podstatně novelizovaný zákon o ochraně veřejného zdraví, který kromě několika menších novel obsahuje i zásadní novelu k 1. 5. 2020 (129 změn). Nově je zařazen zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dále je zde zákon o ochraně zdraví před ...

Cena: 98 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.