Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 133/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 47, ze dne 28. 4. 2017

133

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. dubna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013  Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014  Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „požadavky na kvalitativní kritéria“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na“.

2. Poznámky pod čarou č. 2 až 14, 17, 19, 21 až 23 a 25 se zrušují, a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

3. V § 1 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení, písm. b), písm. c) úvodní části ustanovení, písm. d), g) a v písm. h) se slovo „pravidel“ nahrazuje slovem „pravidla“.

4. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „pravidel pro používání“ nahrazují slovy „pravidla pro používání“.

5. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 1 odst. 1 písm. d), § 1 odst. 3 písm. a), § 22 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 3 a v § 65 odst. 2 písm. b) se slova „majetkových hodnot“ nahrazují slovem „věcí“.

6. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 1 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. d) se slova „majetkovým hodnotám“ nahrazují slovem „věcem“.

7. V § 1 odst. 1 písm. e) se slovo „technik“ nahrazuje slovem „techniky“.

8. V § 1 odst. 1 písm. h) se slovo „standardní“ zrušuje.

9. V § 1 odst. 1 písm. i) se slovo „limitů“ nahrazuje slovem „limity“.

10. V § 1 odst. 2 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria pravidel, technik a limitů uvedených“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na pravidla, techniky a limity uvedené“.

11. V § 1 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „požadavky na kvalitativní kritéria pravidel“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na pravidla“.

12. V § 1 odstavec 4 zní:

„(4) Toto nařízení dále upravuje pro fond kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, kvalitativní požadavky na limity pro míru využití pákového efektu na účet tohoto fondu a pro poskytnutí investičních nástrojů z majetku tohoto fondu jako finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu anebo jiného zajištění.“.

13. V § 1 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Používá-li toto nařízení pojem

a)   standardní fond, rozumí se jím v případě standardního fondu, který vytváří podfondy, podfond standardního fondu,
b)   zahraniční investiční fond, rozumí se jím v případě zahraničního investičního fondu, který vytváří zařízení srovnatelná s podfondy, toto zařízení; přitom platí, že zařízení není srovnatelné s podfondem, lze-li majetek v tomto zařízení použít ke splnění dluhu, který není dluhem tohoto zařízení,
c)   fond kolektivního investování, rozumí se jím v případě fondu kolektivního investování, který vytváří podfondy, podfond fondu kolektivního investování,
d)   speciální fond, rozumí se jím v případě speciálního fondu, který vytváří podfondy, podfond speciálního fondu,
e)   fond nemovitostí, rozumí se jím v případě fondu nemovitostí, který vytváří podfondy, podfond fondu nemovitostí,
f)   fond peněžního trhu, rozumí se jím v případě fondu peněžního trhu, který vytváří podfondy, podfond peněžního trhu,
g)   krátkodobý fond peněžního trhu, rozumí se jím v případě krátkodobého fondu peněžního trhu, který vytváří podfondy, podfond krátkodobého fondu peněžního trhu,
h)   fond kvalifikovaných investorů, rozumí se jím v případě fondu kvalifikovaných investorů, který vytváří podfondy, podfond fondu kvalifikovaných investorů.“.

14. V části druhé hlavě I nadpis dílu 1 zní: „Věci“.

15. V § 2 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. d), § 32 odst. 2 a v § 45 odst. 1 písm. a) se slova „majetkovou hodnotu“ nahrazují slovem „věc“.

16. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

17. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „vydaný“ nahrazuje slovy „ , který je cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem vydaným“.

18. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , splňuje-li tento investiční cenný papír podmínku podle písmene a) nebo b)“.

19. V § 3 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 2 písm. c), § 16, § 22 odst. 2 písm. b), § 32 odst. 4, § 33 odst. 4, § 45 odst. 2 písm. d), § 65 odst. 2 písm. b) a v § 81 odst. 1 se slova „majetkové hodnoty“ nahrazují slovem „věci“.

20. V § 3 odst. 1 písm. d) se za číslo „16“ vkládají slova „ , splňuje-li tento investiční cenný papír podmínku podle písmene a) nebo b)“.

21. V § 3 odst. 2 písm. c) úvodní části ustanovení se slovo „cenu“ nahrazuje slovem „hodnotu“.

22. V § 3 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slova „přesná, spolehlivá a obvyklá cena, kterou je tržní cena, nebo cena určená způsobem, který je nezávislý“ nahrazují slovy „spolehlivé a pravidelné ocenění, kterým je závěrečný kurz vyhlášený na trhu, nebo jiné ocenění nezávislé“.

23. V § 3 odst. 2 písm. c) bodě 2 se slova „analýzy investičních příležitostí“ nahrazují slovy „investičního výzkumu“.

24. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) V tomto nařízení pojem „investiční cenný papír“ nezahrnuje investiční cenný papír, který je cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem vydaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; to neplatí, jde-li o investiční cenný papír uvedený v odstavci 1 písm. c).“.

25. V § 3 se odstavec 5 zrušuje.

26. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pro účely tohoto nařízení platí, že investiční cenný papír neobsahuje derivát, pokud ve vztahu k podkladovému aktivu nevyužívá pákový efekt.“.

27. V § 12 písm. a) se slova „majetková hodnota“ nahrazují slovem „věc“.

28. V § 17 odst. 1 se za slovo „fondu“ vkládá text „(§ 98)“.

29. V § 21 odst. 3 se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu kolektivního investování“.

30. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „12 a“ zrušují.

31. V § 22 odst. 4 se slova „Majetková hodnota“ nahrazují slovem „Věc“.

32. V § 25 odst. 4 se za slovo „od“ vkládají slova „odstavců 1 a 2,“ a slova „a § 22 odst. 1“ se nahrazují slovy „ , § 22 odst. 1 a § 23“.

33. V § 25 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Při zajištění rozložení rizika se lze odchýlit od limitu podle § 246 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, nejdéle však na dobu 6 měsíců ode dne vzniku standardního fondu, jehož statut mu umožňuje investovat jako podřízený fond, nebo ode dne, kdy nabyla účinnosti změna statutu standardního fondu tak, že tomuto fondu umožnuje investovat jako podřízený fond nebo do jiného řídícího fondu než doposud.“.

34. V § 30 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   standardní fond je v každém okamžiku schopen splnit svou povinnost převést peněžní prostředky nebo dodat podkladové aktivum plynoucí z finančního derivátu sjednaného na účet tohoto fondu.“.

35. V § 31 odst. 2 větě první, § 33 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 33 odst. 3 se slova „Majetkové hodnoty“ nahrazují slovem „Věci“.

36. V § 31 odst. 2 větě druhé a poslední se slovo „hodnoty“ nahrazuje slovem „věci“.

37. V § 31 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavec 2 se nepoužije pro cenné papíry a zaknihované cenné papíry vydané jedním emitentem, vydal-li tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry nebo převzal-li za ně záruku stát, územní samosprávný celek členského státu, nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, jestliže

a)   je to uvedeno ve statutu standardního fondu,
b)   je ve statutu standardního fondu výslovně uveden stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, ve vztahu k němuž může dojít k překročení limitu 20 % hodnoty majetku standardního fondu,
c)   jsou v majetku standardního fondu v každém okamžiku cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry z nejméně 6 různých emisí a
d)   cenné papíry a zaknihované cenné papíry z jedné emise netvoří více než 30 % hodnoty majetku tohoto fondu.“.

38. V § 32 odst. 2 se slova „nebo dluhopis vydaný státem s ratingem v investičním stupni“ nahrazují slovy „nebo vysoce kvalitní dluhopis“.

39. V § 33 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovy „ , vysoce kvalitní a, nejde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry přijatelné jako finanční kolaterál pro měnové operace České národní banky na domácím peněžním trhu,“.

40. V § 33 odst. 2 písm. c) se slova „ani emitentem, kterému byl udělen úvěrový rating v jiném než investičním stupni,“ zrušují.

41. § 34 včetně nadpisu zní:

㤠34
Zajištění finančního derivátu poskytnuté standardnímu fondu

Pro věci poskytnuté standardnímu fondu k zajištění finančního derivátu sjednaného na účet standardního fondu se § 31 odst. 2 a 3, § 32 odst. 2 a 3 a § 33 odst. 2 a 3 použijí obdobně.“.

42. V poznámce pod čarou č. 20 se slova „IAS 39 - Finanční nástroje: účtování a oceňování a IAS 40 - Investice do nemovitostí“ nahrazují slovy „v platném znění“.

43. V § 35 odst. 1 písm. a), § 36 a v § 44 odst. 1 se slovo „standardní“ zrušuje.

44. V nadpise nad označením § 36 se slova „Standardní závazková“ nahrazují slovem „Závazková“.

45. Pod označení § 38 se vkládá nadpis „Celková expozice podřízeného fondu“.

46. V § 38 úvodní části ustanovení se slova „standardní závazkovou metodou,“ zrušují.

47. V § 43 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie20)“.

48. V § 43 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Měnovým derivátem se pro účely tohoto nařízení rozumí derivát, jehož podkladovým aktivem je měnový kurz nebo měna.“.

49. V § 44 odst. 1 a 2 se slova „fondového kapitálu“ nahrazují slovem „majetku“.

50. V části třetí hlavě I nadpis dílu 1 zní: „Věci“.

51. V § 45 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydávaný fondem kvalifikovaných investorů nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

52. V § 45 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

53. V § 45 odst. 3 se slova „a z něhož vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích“ zrušují.

54. V nadpise § 47 a v nadpise § 63 se slova „fondem kolektivního investování nebo srovnatelným“ nahrazují slovy „investičním fondem nebo“.

55. V § 47 odstavec 3 zní:

„(3) Do jmění speciálního fondu lze nabýt cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný fondem kvalifikovaných investorů nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem,

a)   obhospodařuje-li tento fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit,
b)   lze-li tento fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond nabízet v České republice a
c)   investuje-li tento fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond podle svého statutu nebo srovnatelného dokumentu pouze do věcí, které lze nabýt do jmění tohoto speciálního fondu.“.

56. V § 47 odst. 4 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

57. V § 51 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

58. V § 63 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů uvedených v § 47 odst. 3 nelze investovat více než 10 % hodnoty majetku speciálního fondu.“.

59. V § 64 odst. 1 se text „25 %“ nahrazuje textem „50 %“, slova „fondu kolektivního investování“ se nahrazují slovy „investičního fondu“ a slovo „srovnatelného“ se zrušuje.

60. V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

61. V § 65 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „12 a“ a slova „2 a“ zrušují.

62. V § 70 odst. 4 se slova „v majetkových hodnotách“ nahrazují slovy „ve věcech“.

63. V § 70 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Pro speciální fond se § 25 odst. 5 věta druhá použije obdobně.“.

64. V § 71 odst. 1 se slova „pouze od osoby, která je přípustnou protistranou a podléhá dohledu České národní banky, orgánu dohledu jiného členského státu nebo orgánu dohledu jiného státu“ nahrazují slovy „se splatností kratší než 6 měsíců“.

65. V § 77 odst. 1 písm. a) se za slovo „derivát“ vkládají slova „ , který nesplňuje požadavek § 30 odst. 2 písm. a),“.

66. V § 77 odstavec 2 zní:

„(2) Způsob výpočtu celkové expozice speciálního fondu vymezují čl. 6 až 11 a přílohy I až III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled; § 44 odst. 1 se pro speciální fond použije obdobně.“.

67. § 78 včetně nadpisu zní:

㤠78
Zajištění finančního derivátu nebo komoditního derivátu poskytnuté speciálnímu fondu

Pro věci poskytnuté speciálnímu fondu k zajištění finančního derivátu nebo komoditního derivátu sjednaného na účet speciálního fondu se § 31 odst. 2 a 3, § 32 odst. 2 a 3 a § 33 odst. 2 a 3 použijí obdobně.“.

68. V § 79 odst. 1 se slovo „pouze“ nahrazuje slovem „i“.

69. V § 79 se odstavec 4 zrušuje.

70. V § 80 se odstavec 3 zrušuje.

71. V § 84 se odstavec 3 zrušuje.

72. V části páté se označení „Hlava I“ včetně nadpisu zrušuje.

73. § 90 až 93 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 24 zrušují.

74. § 95 se včetně nadpisu zrušuje.

75. V části páté se hlava II včetně nadpisu zrušuje.

76. V nadpise § 98 se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu kolektivního investování“.

77. V § 98 úvodní části ustanovení, § 98 písm. a) a v § 98 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu kolektivního investování“.

78. V § 98 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond kolektivního investování“.

79. V § 98 se stávající text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Jde-li o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, zohledňují se pro účely odstavce 1 pouze aktiva z investiční činnosti a dluhy z investiční činnosti.“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2017, s výjimkou čl. I bodu 23, který nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí:
Ing. Babiš v. r.

E-shop

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Ke změnám došlo u všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Kateřina Demlová, Margerita Vysokajová - Wolters Kluwer, a. s.

Život a zdraví jsou to nejvzácnější, čeho se člověku dostane, proto jsou právním řádem chráněny jako absolutní základní práva a hodnoty demokratického právního státu. Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklých pracovním úrazem či nemocí z povolání jsou proto velmi důležitou součástí ...

Cena: 755 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.