Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 127/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 45, ze dne 24. 4. 2017

127

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č.  131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012  Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, se mění takto:

1. V § 10 odst. 6 se slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.

2. § 17 zní:

㤠17

(1) Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se neregistrují postupem podle § 16 odst. 6, registruje provozovatel lokální distribuční soustavy u operátora trhu jako souhrnná odběrná místa zákazníků nebo souhrnná předávací místa výrobců elektřiny jednotlivě podle typu měření. Za tato odběrná nebo předávací místa předává provozovatel lokální distribuční soustavy operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření podle § 20 až 22.

(2) Pokud je v nové výrobně elektřiny uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo pro odběr elektřiny.

(3) Již registrované předávací místo výrobny elektřiny s elektrizační soustavou, ve kterém je uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny podle věty první pouze na žádost výrobce elektřiny.

(4) Odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, provozovatel distribuční soustavy registruje jako odběrné místo zákazníka s příznakem výroba do 10 kW, které je vybaveno průběhovým měřením výrobny elektřiny, a operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje dotčeného dodavatele a subjekt zúčtování. Pokud se zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona stane držitelem licence na výrobu elektřiny, oznámí tuto skutečnost neprodleně provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který provede registraci zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny.

(5) V případě změny dodavatele u odběrného místa zákazníka nový dodavatel zajistí společně s provozovatelem distribuční soustavy, že odběrné místo zákazníka je registrováno v informačním systému operátora trhu po celou dobu, po kterou zajišťuje dodavatel do tohoto odběrného místa zákazníka dodávku elektřiny, a provozovatel distribuční soustavy k tomuto odběrnému místu zákazníka zasílá měřená data spotřeby elektřiny podle § 20 až 22 o předávání údajů a o vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.

(6) Registrované odběrné místo má status aktivní. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní status aktivní registrovaného odběrného místa na status

a)   přerušeno v případě přerušení dodávky na žádost dodavatele podle § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona,
b)   neaktivní v případě zahrnutí odběrného místa do součtu odběrů pro předávání údajů, nebo
c)   bez elektroměru v případě neosazení odběrného místa elektroměrem, s výjimkou případů podle písmena a).

(7) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy udržuje aktuálnost přiřazených statusů odběrného místa. Odběrná místa se statusem přerušeno, neaktivní a statusem bez elektroměru nezahrne operátor trhu do vyhodnocení odchylek a nejsou k nim předávána data podle § 20 až 22. Změnu statusu odběrného místa registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v informačním systému operátora trhu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Operátor trhu o této skutečnosti následně informuje dotčené registrované účastníky trhu s elektřinou. Po přiřazení statusu přerušeno, neaktivní nebo statusu bez elektroměru odstraní operátor trhu veškeré hodnoty u odběrného místa předané podle § 20 až 22 v informačním systému operátora trhu ode dne platnosti přiřazení statusu a pro taková odběrná místa operátor trhu neprovede stanovení hodnot podle § 20 odst. 2.

(8) Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení odchylek. Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení odchylek. Ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k předávacímu místu výrobny operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u předávacího místa výrobny v informačním systému operátora trhu v případě, že u předávacího místa výrobny není přiřazen nový subjekt zúčtování. Ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k odběrnému místu operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u odběrného místa v informačním systému operátora trhu v případě, že u odběrného místa není přiřazen nový subjekt zúčtování, a od dne následujícího po ukončení přiřazení subjektu zúčtování je v tomto odběrném místě zahájena dodávka dodavatelem poslední instance podle § 59 odst. 4. Operátor trhu o této skutečnosti informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt zúčtování.

(9) Výrobce elektřiny pro účely předávání údajů podle § 49 odst. 1 registruje výrobnu elektřiny, s výjimkou výroben elektřiny připojených do odběrného místa podle § 28 odst. 5 energetického zákona, v informačním systému operátora trhu přiměřeně způsobem podle vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, a to bez údajů o bankovním spojení a bez údajů o investičních nákladech a poskytnuté investiční podpoře.

(10) Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba pro neměřené odběry podle cenového rozhodnutí Úřadu, není registrováno v informačním systému operátora trhu.

(11) V případě zániku odběrného nebo předávacího místa provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zruší registraci odběrného nebo předávacího místa v informačním systému operátora trhu.“.

3. V § 18 odst. 2 se slova „předávacích míst výroben elektřiny registrovaných podle § 17 odst. 2“ nahrazují slovy „výroben, jež mají registrované zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo pro odběr elektřiny“.

4. V § 18 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nejpozději do 22.00 hodin posledního dne před požadovaným dnem účinnosti“.

5. V § 20 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „podle § 17 odst. 5“ nahrazují slovy „nebo ve statusu bez elektroměru podle § 17 odst. 6“.

6. V § 20 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje slovem „a“ a bod 4 se zrušuje.

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.

7. V § 20 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „dodávek a“ zrušují.

8. V § 22 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   náhradní předběžná hodnota je hodnota, kterou operátor trhu přijal nebo stanovil na základě údajů od provozovatele distribuční soustavy podle § 20 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 2 a 3 nebo od subjektu zúčtování podle § 21 odst. 1; provozovatel distribuční soustavy takto označenou hodnotu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce nahradí hodnotou podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b) a“.

9. V § 33 odst. 3 písm. e) se slova „obchodní firmu, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a“ zrušují.

10. V § 34 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání změny smlouvy obsahující souhrn odběrných nebo předávacích míst, pro která obchodník sjednává zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „rámcová smlouva“),“.

11. V § 34 odst. 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   je dodavatelem podána žádost o poskytnutí služby distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro předávací místo výrobny elektřiny připojené na hladinu velmi vysokého nebo vysokého napětí,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

12. V § 35 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neakceptuje změnu typu smlouvy v případě, že nebyla uzavřena smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy.“.

13. V § 35 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „Jedná-li se o změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel distribuční soustavy ke dni registrace změny typu smlouvy ukončení poskytování služby distribuční soustavy do odběrného místa dle stávající smlouvy.“.

14. V § 35 odst. 6 se slovo „odmítne“ nahrazuje slovem „neakceptuje“ a slovo „odmítnutí“ se nahrazuje slovem „neakceptování“.

15. V § 35 odst. 7 se slova „na zahájení dodávky“ nahrazují slovy „o změnu typu smlouvy“.

16. V § 36 odst. 3 se slova „stávající dodavatel“ nahrazují slovy „může stávající dodavatel zastavit prostřednictvím informačního systému operátora trhu změnu dodavatele v termínu podle odstavce 2 nebo“.

17. V § 40 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „odchylku“ vkládají slova „s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37 odst. 3“.

18. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 3 i po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. a) a přijetí nebo neakceptování žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. b), nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky podle odstavce 3 dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.“.

19. V § 41 odstavec 5 zní:

„(5) Provozovatel distribuční soustavy předává údaje pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb prostřednictvím informačního systému operátora trhu ve struktuře podle přílohy č. 20.“.

20. V § 42 odst. 5 se text „§ 17 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 9“.

21. V § 43 odst. 2 písm. d) se slova „(dále jen „rámcová smlouva“)“ zrušují.

22. V § 45 odst. 1 se slovo „odmítne“ nahrazuje slovem „neakceptuje“ a slovo „odmítnout“ se nahrazuje slovem „neakceptovat“.

23. V § 45 odst. 1 se slovo „služeb“ nahrazuje slovy „služby přenosové soustavy nebo služby“.

24. V § 47 se v nadpisu za slovo „korporací“ doplňují slova „a převodu závodu nebo jeho části“.

25. V § 47 odst. 1 se za slovo „korporace“ doplňují slova „nebo převodem závodu nebo jeho části“.

26. V § 47 odst. 1 písm. e) se slova „v případě, že dochází k rozdělení obchodní korporace“ nahrazují slovy „určených k hromadnému převodu odběrných a předávacích míst“.

27. V § 47 odst. 4 se slova „ve dni podle odstavce 1 písm. a)“ zrušují.

28. V § 49 odstavec 1 zní:

„(1) Výrobce elektřiny předává operátorovi trhu údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. To platí i v případě, je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka s výjimkou výroben připojených podle § 28 odst. 5 energetického zákona.“.

29. V § 49 odst. 2 se slova „do jedenáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce“ nahrazují slovy „nejpozději následující kalendářní den po uplynutí lhůty pro předání údajů podle odstavce 1“.

30. V § 50 odst. 4 se text „§ 48 odst. 3 písm. p)“ nahrazuje textem „§ 48 odst. 1 písm. a) bodu 5 a odst. 2 písm. a) bodu 7“.

31. V § 51 odst. 4 se text „odstavce 9“ nahrazuje textem „§ 52 odst. 4“.

32. V § 52 odst. 4 se slova „z osmdesáti pěti“ nahrazují slovy „ze sta“.

33. V § 53 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

34. V § 54 odstavec 1 zní:

„(1) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu nebo platbu za příkon pro místa určená pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy a pro místa určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů (dále jen „dlouhodobá odstávka“). Do dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před přifázováním generátoru k soustavě.“.

35. V § 56 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje po obdržení žádosti podle odstavce 1 nebo v případě neoprávněného přenosu nebo distribuce elektřiny prostřednictvím operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých dojde k přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny před požadovaným dnem přerušení dodávek elektřiny.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti o přerušení dodávek elektřiny. Není-li v případě odběrných míst zákazníků z důvodů hodných zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek elektřiny ve lhůtě podle věty první, informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy o této skutečnosti dodavatele, který žádal o přerušení dodávek elektřiny, a provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprovede přerušení dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení dodávek elektřiny v případě, že je v informačním systému operátora trhu registrována změna dodavatele se začátkem účinnosti do 5 pracovních dnů včetně po požadovaném termínu přerušení dodávek elektřiny.“.

36. V § 56 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

37. V § 57 odst. 2 se text „podle § 17 odst. 5 písm. b)“ nahrazuje slovy „neaktivní nebo status bez elektroměru podle § 17 odst. 6“.

38. V § 58 odst. 2 se slova „nejméně 2 pracovní dny před předpokládanými účinky“ nahrazují slovy „do 10.00 hodin posledního pracovního dne před dnem účinnosti“.

39. V § 58 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud dojde v odběrném místě k ukončení zajištění odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování a dodavatel se zavázal zajistit v odběrném místě odpovědnost za odchylku, přenese dodavatel bezodkladně odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného místa na jiný subjekt zúčtování nebo se sám stane subjektem zúčtování odpovědným za odchylku u dotčeného odběrného místa.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

40. V § 58 odstavec 4 zní:

„(4) V případech, kdy se operátor trhu dozví, že dodavatel, který dodává elektřinu zákazníkovi, pozbude nebo pozbyl oprávnění dodávat elektřinu nebo nemá zajištěnu službu přenosové nebo distribuční soustavy v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek, informuje operátor trhu neodkladně o této skutečnosti provozovatele příslušné přenosové nebo distribuční soustavy, příslušné dodavatele a dodavatele poslední instance a zároveň tuto informaci, včetně stanovení dne, kdy by měla být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, a výčtu identifikačních číselných kódů odběrných nebo předávacích míst, jichž se daná skutečnost týká, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

41. § 59 zní:

㤠59

(1) Na základě informace podle § 58 odst. 4 mohou dodavatelé a výrobci, kteří přenesli odpovědnost za odchylku na subjekt zúčtování, jemuž nebyly zaregistrovány údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo mu byla znemožněna účast na trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu, do 24.00 hodin dne předcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 58 odst. 4, podat prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

(2) Na základě informace podle § 58 odst. 4 mohou registrovaní účastníci trhu s elektřinou, kteří mají vlastní nebo přenesenou odpovědnost za odchylku, podat v součinnosti se zákazníkem, kterému má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, a výrobci, do 24.00 hodin dne předcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 58 odst. 4, prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o zrychlenou změnu dodavatele. Pro zrychlenou změnu dodavatele se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro změnu dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

(3) Je-li podána žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 nebo žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle odstavce 2 a provozovatel distribuční soustavy žádost o zrychlenou změnu dodavatele odsouhlasí do 10.00 hodin dne, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 58 odst. 4, pak tato změna nabývá účinnosti od první obchodní hodiny tohoto dne. Pokud se provozovatel distribuční soustavy k žádosti o zrychlenou změnu dodavatele podané podle odstavce 2 nevyjádří ve lhůtě podle věty první, operátor trhu zamítne žádost o zrychlenou změnu dodavatele.

(4) Nedojde-li k přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 3, poskytne operátor trhu dodavateli poslední instance a provozovateli příslušné distribuční soustavy identifikační číselné kódy odběrných míst zákazníků, jimž má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance. Dodavatel poslední instance je v informačním systému operátora trhu přiřazen k dotčenému odběrnému místu od první obchodní hodiny dne, kdy došlo k zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance, do dne zahájení dodávky novým dodavatelem, nejdéle však po dobu 6 měsíců. V den zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance poskytne provozovatel příslušné distribuční soustavy dodavateli poslední instance údaje o odběrném místě, v němž je zahájena dodávka dodavatelem poslední instance, a to ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce. Pokud následně dojde ke změně dodavatele zahrnující období, kdy je v informačním systému operátora trhu k odběrnému místu přiřazen dodavatel poslední instance, postupuje se podle § 40 odst. 2 a operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší přiřazení odběrného místa k dodavateli poslední instance. Pokud po uplynutí 6 měsíců ode dne zahájení dodávky dodavatelem poslední instance není u odběrného místa přiřazen dodavatel na základě žádosti o změnu dodavatele podle § 33, postupuje se podle § 56. Nedojde-li u výrobce k přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 2, je od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle § 58 odst. 4, dodávka do elektrizační soustavy považována za neoprávněnou podle § 52 energetického zákona.

(5) Dodavatel poslední instance zašle dotčeným zákazníkům do 5 pracovních dnů po zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance zprávu, která obsahuje

a)   oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance a jejím důvodu,
b)   oznámení o výši regulované ceny za dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance nebo o způsobu jejího stanovení,
c)   oznámení o podmínkách dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance, mezi něž patří zejména podmínky týkající se změny dodavatele poslední instance za jiného dodavatele a podmínky úhrad záloh a plateb za dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance, a
d)   upozornění na skutečnost, že dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců.“.

42. V § 62 odst. 5 úvodní části se věta první nahrazuje větou „Při vyhodnocování a fakturaci plateb za zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka jsou provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy účtovány ceny podle § 48.“.

43. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze č. 6 se slovo „tepleného“ nahrazuje slovem „tepelného“.

45. V příloze č. 6 se za text „C45d;“ vkládá text „C46d;“ a text „D55d;“ se zrušuje.

46. V příloze č. 8 se text „§ 12“ nahrazuje textem „§ 10“.

47. Přílohy č. 11 a 12 znějí:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 408/2015  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Přílohy č. 20 a 21 znějí:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 408/2015  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.