Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


90

ZÁKON

ze dne 8. března 2017,

kterým se mění volební zákony a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č.  62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006  Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016  Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 5 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

2. V § 6a odst. 2 větě první se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě“ zrušují.

3. V § 11 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena h) až l).

4. V § 11 odst. 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

5. V § 12 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

6. V § 12 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

7. V § 14c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

8. V § 14e odst. 3 se za slova „podle § 14c“ vkládá text „odst. 1“.

9. V § 14e odstavec 4 zní:

„(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.“.

10. V § 32 odst. 1 písm. c) se za slovo „kandidátů,“ vkládá slovo „pohlaví,“.

11. V § 32 odst. 2 a v § 61 odst. 2 písm. b) se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.

12. § 45 se včetně nadpisu zrušuje.

13. V § 55 odst. 1 se za text „§ 14c“ vkládá text „odst. 1“ a slova „§ 33 odst. 1 věty poslední“ se nahrazují slovy „§ 33 odst. 1 věty druhé“.

14. V § 61 odst. 1 písm. a) se za slovo „kandidáta,“ vkládá slovo „pohlaví,“.

15. V § 61 odst. 2 písm. d) se slova „rodného čísla“ nahrazují slovy „data narození“.

16. § 72a se včetně nadpisu zrušuje.

17. V § 80 odstavec 2 zní:

„(2) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 1 odst. 3, § 14c odst. 1 písm. c) a d), § 14e odst. 3 a § 61 odst. 2 písm. e) se zkracují o jednu třetinu. Lhůty podle § 14c odst. 1 písm. f), § 60 odst. 4 a § 62 odst. 1 až 3 a 6 se zkracují o 20 dnů; lhůta podle § 62 odst. 7 se zkracuje na 8 dnů.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 247/1995  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. III

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č.  58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „základní nebo náhradní vojenské služby,7) vyžaduje-li to bezpečnost státu“ nahrazují slovy „služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

2. V § 10 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena h) až k).

3. V § 10 odst. 3 se slova „(§ 42 odst. 2), vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 3 a 5) a zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni kraje na adresu zmocněnců politických stran (§ 42 odst. 7)“ nahrazují slovy „(§ 42 odst. 1) a vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 2 a 4)“.

4. V § 11 odst. 2 se text „[§ 42 odst. 5 písm. b)]“ nahrazuje textem „[§ 42 odst. 4 písm. b)]“.

5. V § 11 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

6. V § 11 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

7. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

8. V § 17 odst. 2 se za slova „podle § 15“ vkládá text „odst. 1“.

9. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena.“.

10. V § 21 odst. 1 písm. c) se za slovo „kandidátů,“ vkládá slovo „pohlaví,“.

11. V § 21 odst. 2 se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.

12. V § 26a odst. 2 větě první se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě“ zrušují.

13. V § 41 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

14. V § 42 se odstavce 1 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

15. V § 42 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 130/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. V

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009  Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „vojenské základní nebo náhradní služby,9) vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.10)“ nahrazují slovy „služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.“.

Poznámky pod čarou č. 9 a 10 se zrušují.

2. V § 9 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena h) až k).

3. V § 9 odst. 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

4. V § 12 se na konci odstavců 4 a 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

5. V § 12 odst. 6 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

6. V § 15 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a zapisuje je do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí“.

7. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

8. V § 17 odst. 2 se za slova „podle § 15“ vkládá text „odst. 1“.

9. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.“.

10. V § 22 odst. 1 písm. d) se za slovo „kandidátů,“ vkládá slovo „pohlaví,“.

11. V § 26 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje o volebních okrscích zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí editor těchto údajů, kterým je starosta, a to prostřednictvím informačního systému územní identifikace.“.

12. V § 43 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

13. § 44 se zrušuje.

14. § 49 se včetně nadpisu zrušuje.

15. V § 58 odstavec 3 zní:

„(3) Pro nové volby se použijí ustanovení tohoto zákona obdobně s výjimkou vytvoření pracoviště Českého statistického úřadu u krajského úřadu podle § 9 odst. 2 písm. a).“.

Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 491/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Údaje uvedené v § 12 odst. 4 písm. f), § 12 odst. 5 písm. f) a v § 12 odst. 6 písm. f) zákona č. 491/2001  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze pro účely vedení stálého seznamu voličů podle § 14 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé využít dne 1. ledna 2019.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu

Čl. VII

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012  Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se na konci odstavců 4 a 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

2. V § 9 odst. 6 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

3. V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

4. V § 18 odst. 3 se za slova „podle § 16“ vkládá text „odst. 1“.

5. V § 18 odstavec 4 zní:

„(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena.“.

6. V § 30 odstavec 2 zní:

„(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.“.

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 62/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o volbě prezidenta republiky

Čl. IX

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 222/2016 Sb. a zákona č. 322/2016  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

2. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   údaje z informačního systému evidence občanských průkazů,
d)   údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů.“.

3. V § 8 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
g)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

4. V § 8 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.“.

5. V § 8 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)   jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b)   číslo, popřípadě série občanského průkazu,
c)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
d)   datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,
e)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

(7) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a)   jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b)   číslo cestovního pasu,
c)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
d)   datum skončení platnosti cestovního pasu,
e)   číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

6. V § 14 odstavec 2 zní:

„(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.“.

7. V § 18 odstavec 3 zní:

„(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.“.

8. V § 22 odst. 3 se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky“ zrušují.

9. V § 22 odst. 5 větě první se za slovo „doručení“ vkládá slovo „podepsaného“.

10. V § 22 odst. 5 větě druhé se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky“ zrušují.

11. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; jde-li o kandidátní listinu podávanou navrhujícím občanem, uvede se i datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat“.

12. V § 25 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a v záhlaví na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo údaj, že trvalý pobyt na území České republiky nemá, a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná, a připojí vlastnoruční podpis.

(4) Ministerstvo vnitra zjistí celkový počet občanů oprávněných volit prezidenta republiky podepsaných na petici. Do celkového počtu se nezapočítá občan, jehož podpis je uveden na podpisovém archu, který není opatřen záhlavím v souladu s odstavcem 3, nebo pokud chybí některý z údajů podle odstavce 3 věty čtvrté nebo je uveden neúplně.“.

13. V § 25 odst. 6 se za slovo „občany“ vkládají slova „ , u nichž zjistilo nesprávné údaje,“.

14. V § 26 odst. 2 písm. d) se slovo „příloha“ nahrazuje slovem „petice“.

15. V § 26 odst. 5 se slova „a dokument úřední osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem“ zrušují.

16. V § 27 odst. 1 větě první se slova „elektronickým podáním podepsaným uznávaným elektronickým podpisem kandidáta nebo dodaným prostřednictvím datové schránky“ nahrazují slovy „v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky“.

17. V § 33 odst. 1 větě druhé se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo“ zrušují.

Čl. X
Přechodné ustanovení

Ve volbě prezidenta republiky vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o Ústavním soudu

Čl. XI

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004  Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 25a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů,
e)   údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů.“.

2. V § 25a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů.“.

3. V § 25a odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , popřípadě více státních občanství“.

4. V § 25a odst. 3 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ , a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí“.

5. V § 25a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b)   číslo, popřípadě série občanského průkazu,
c)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
d)   datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,
e)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou

a)   jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,
b)   číslo cestovního pasu,
c)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
d)   datum skončení platnosti cestovního pasu,
e)   číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. XII

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.  79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006  Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009  Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015  Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 175a se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů.“.

2. V § 175b odst. 1 se na konci textu písmene r) doplňují slova „ , a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí“.

3. V § 175d se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , datum narození, adresa místa trvalého pobytu“.

4. V § 175d se na konci textu písmene g) doplňují slova „a datum skartace občanského průkazu“.

5. V § 175d se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

6. V § 175e písm. a) se slova „a rodné číslo“ nahrazují slovy „ , rodné číslo, datum narození a adresa místa trvalého pobytu“.

7. V § 175e se na konci textu písmene f) doplňují slova „a datum skartace cestovního dokladu“.

8. V § 175e se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

ČÁST OSMÁ
Účinnost

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Daniela Zemanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Martin Koloušek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Otázka, co je to spravedlnost, doprovází lidstvo od počátku historie. Přesto je to téma stále aktuální. Co je spravedlivé? Jak vzniká spravedlnost a odkud se bere? Na tyto a další otázky se nenabízejí jednoduché odpovědi. Návrhů, co je spravedlnost, je totiž tolik, že se v nich lze ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Kristina Blažková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Jan Chmel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.