Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 74/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 27, ze dne 13. 3. 2017

74

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2017

o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování podpory na

a)    dodávky ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen „projekt Ovoce a zelenina do škol“),
b)   dodávky mléka a mléčných výrobků žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen „projekt Mléko do škol“) a
c)    doprovodná vzdělávací opatření,

(dále jen „školní projekt“).

§ 2
Předmět podpory

(1) Podpora podle § 1 se poskytuje na tyto produkty:

a)   čerstvé ovoce a zeleninu, balené čerstvé ovoce a zeleninu nebo porcované čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedeny v částech IX a XI přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,
b)    balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky, které jsou uvedeny v části X přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, pokud neobsahují konzervanty,
c)    konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy,
d)    neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, které mohou obsahovat přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu s limity pro sůl a tuky uvedenými ve vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, přičemž množství přidaného cukru se rovná nule, a
e)   ochucené mléčné výrobky uvedené v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, které mohou obsahovat přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu s limity pro sůl, tuky a cukry uvedenými ve vyhlášce č. 282/2016 Sb.

(2) Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie3) na tato doprovodná vzdělávací opatření:

a)    ochutnávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a ochutnávky mléka a mléčných výrobků,
b)    exkurze do zemědělských a zahradnických podniků, farem a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce, zeleniny nebo mléka,
c)    vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci školního projektu4), o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací,
d)    pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce, zeleniny nebo mléka,
e)    podpora vybavení školních pozemků, zejména pořízení nářadí, kompostérů nebo sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku, a podpora drobných zahradnických činností nebo
f)    příležitostné dodávky jiných zemědělských produktů5), jako je med, suché skořápkové plody včetně kokosových, sušené ovoce a zelenina, prováděné pouze při doprovodných vzdělávacích opatřeních podle písmene a).

(3) Při dodávce produktů uvedených v § 1 písm. a) a b) nebo při provádění doprovodných vzdělávacích opatření podle odstavce 2 písm. a) až d) mohou být využity tištěné vzdělávací materiály s informacemi o produktech; jejich využití pro jiné účely není přípustné.

(4) Produkty uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) jsou v rámci školního projektu dodávány bezplatně. Doprovodná vzdělávací opatření podle odstavce 2 jsou v rámci školního projektu prováděna také bezplatně.

(5) Ochucený mléčný výrobek podle odstavce 1 písm. e) musí být prodáván žákům škol v souladu s cenovou regulací uplatněnou podle zákona o cenách.

§ 3
Vnitrostátní podpora

Česká republika přispívá na školní projekt k uskutečnění podpory podle § 2 vnitrostátní podporou podle čl. 23a odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství prostřednictvím rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“).

§ 4
Převod finančních prostředků mezi projekty

Ministerstvo zemědělství může stanovit množství finančních prostředků, které se převede mezi projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, a to až do výše 20 % přidělených předběžných přídělů u jednotlivých projektů podle čl. 23a odst. 4 písm. a) nebo b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

§ 5
Podpora na dodávky produktů

(1) Výše podpory, kterou lze poskytnout na

a)    1 kus ovoce nebo zeleniny o minimální hmotnosti 100 g,
b)    odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g,
c)    balení ovocného protlaku nebo balení porcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny o minimální hmotnosti 100 g,
d)    balení ovocné nebo zeleninové šťávy o minimálním objemu 200 ml,
e)    balení konzumního mléka o minimálním objemu 200 ml,
f)    balení mléčného výrobku na bázi kysaného mléka o minimálním objemu 200 ml,
g)   balení jogurtu o minimální hmotnosti 150 g,
h)    balení tvarohu nebo čerstvého sýra o minimální hmotnosti 80 g nebo
i)    balení ostatních sýrů o hmotnosti minimálně 100 g,

(dále jen „porce“), nesmí přesáhnout částky uvedené v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení.

(2) Žadatel je povinen zařadit do dodávek čerstvé ovoce a zeleninu nebo konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

(3) Podíl porcí balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25 % celkového počtu porcí produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) dodávaných do každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu příslušného školního roku.

(4) Podíl porcí produktů ovoce a zeleniny uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii může činit nejvýše 10 %6) celkového počtu porcí těchto produktů dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů, v průběhu příslušného školního roku.

(5) Každé balení produktu uvedeného v § 2 odst. 1 musí být označeno nápisem „Školní projekt“.

§ 6
Žádost o schválení žadatele o podporu

(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen „žádost o schválení“) může podat osoba, která

a)   produkty přímo dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, nebo
b)   řídí dodávky produktů podle čl. 5 odst. 2 písm. e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40,

(dále jen „žadatel“).

(2) Žádost o schválení doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. března kalendářního roku, jestliže žadatel hodlá zahájit dodávky produktů od počátku školního roku začínajícího v tomto kalendářním roce.

(3) Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie7) také závazek žadatele, že produkty dodá podle oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku do každé školy, s níž bude mít uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu celého školního roku. Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol nebo projektu Mléko do škol na žáka do každé školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok.

(4) Žadatel podle odstavce 1 písm. a) připojí k žádosti o schválení doklad prokazující, že je producentem ovoce, zeleniny nebo výrobcem mléka nebo mléčných výrobků. V případě, že nebude v rámci školního projektu dodávat pouze vlastní produkci nebo vlastní výrobky, připojí k žádosti i doklady podle odstavce 5.

(5) Žadatel podle odstavce 1 písm. b) připojí k žádosti o schválení smlouvu uzavřenou alespoň s jedním distributorem o dodávání produktů do škol nebo její úředně ověřenou kopii a doklad o zřízení bankovního účtu určeného k financování této podpory nebo jeho úředně ověřenou kopii.

(6) Součástí žádosti o schválení je uvedení jmenného seznamu produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až e), které hodlá žadatel dodávat do škol. U každého takového produktu žadatel uvede

a)   označení výrobce, a to jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo trvalého pobytu nebo název, popřípadě obchodní firmu, a adresu sídla,
b)   charakteristiku produktu zahrnující

1.

 označení produktu,
2.  základní použité suroviny a
3.  základní pomocné přísady včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru, tuku a soli v procentech,
c)   popis balení podporovaného mléčného výrobku včetně charakteristiky použitého obalu a
d)   způsob distribuce produktu včetně podmínek skladování.

(7) Parametry uvedené v odstavci 6 písm. b) bodech 2 a 3 musí být v případě mléčných výrobků doloženy platným protokolem vydaným akreditovanou laboratoří. V případě mikrobiologického vyšetření je nezbytné postupovat podle nařízení Komise(ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění.

(8) Fond schválí žadatele, pokud splní podmínky stanovené v odstavcích 1 až 7. Součástí rozhodnutí o schválení žadatele je uvedení produktů, pro jejichž dodávky byl schválen. Fond zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o žadateli, který byl schválen jako žadatel o podporu (dále jen „schválený žadatel“), a formulář určený pro přihlášení školy schválenému žadateli.

§ 7
Schválený žadatel

(1) Schválený žadatel doručí do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu na jím vydaném formuláři informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů na probíhající školní rok, a o celkovém počtu žáků v těchto školách, potvrzenou osobou oprávněnou jednat jménem školy. Součástí informace je prohlášení školy, že pro příslušný školní rok odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele pro projekt Ovoce a zelenina do škol nebo pro projekt Mléko do škol.

(2) Schválený žadatel začne dodávat produkty do škol od prvního dne příslušného školního roku. Způsobilé náklady podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 na dodávky produktů nebo doprovodná vzdělávací opatření na jednoho žáka nesmí překročit limit na jednoho žáka pro příslušný školní rok podle § 8.

(3) Schválený žadatel doručí do 31. října příslušného kalendářního roku Fondu plán doprovodných vzdělávacích opatření s vyčíslením finanční náročnosti a nákladovosti jednotlivých doprovodných vzdělávacích opatření pro příslušný školní rok. Fond do 31. prosince příslušného kalendářního roku oznámí schválenému žadateli, zda jsou jím navrhovaná doprovodná vzdělávací opatření způsobilá k poskytnutí podpory.

(4) Jestliže schválený žadatel hodlá změnit sortiment dodávaných produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až e) nebo upravit složení dodávaného produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) až e), podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři; součástí žádosti musí být údaje podle § 6 odst. 6 a 7. V případě žádosti o změnu sortimentu produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. e) nebo žádosti o úpravu složení produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. e) musí být žádost podána nejpozději do 31. března kalendářního roku, jestliže schválený žadatel hodlá zahájit dodávky nového nebo upraveného produktu od počátku školního roku začínajícího v tomto kalendářním roce. Lhůta stanovená ve větě druhé se neuplatní, týká-li se žádost o změnu sortimentu dodávaných produktů produktu, který již byl schválen jinému schválenému žadateli.

(5) Jestliže schválený žadatel hodlá ukončit dodávání některého produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) až e), oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu.

(6) Fond postoupí informace obdržené podle odstavců 4 a 5 neprodleně Ministerstvu zemědělství.

(7) Pro účely cenové regulace podle § 2 odst. 5 Fond sděluje změny podle odstavců 4 a 5 neprodleně po jejich zjištění Ministerstvu financí.

§ 8
Stanovení limitů

(1) Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle odstavce 2 vypočítá jako podíl celkové podpory stanovené pro projekt Ovoce a zelenina do škol a pro projekt Mléko do škol4) po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná vzdělávací opatření8) a celkového počtu žáků ve školách v předcházejícím školním roce, vydělený deseti. Fond nejpozději do 1. září příslušného kalendářního roku oznámí každému schválenému žadateli minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný školní rok. Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů za měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce.

(2) Fond do 31. října příslušného kalendářního roku oznámí každému schválenému žadateli limit na produkty na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na produkty Fond vychází z podílu celkové podpory stanovené pro jednotlivé projekty4) a počtu žáků škol, s nimiž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, vyplývajícího z informace podle § 7 odst. 1, po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná vzdělávací opatření8).

(3) Fond do 1. září příslušného kalendářního roku oznámí každému schválenému žadateli limit na doprovodná vzdělávací opatření na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na doprovodná vzdělávací opatření Fond vychází z podílu částky ve výši nejvýše 15 % konečného přídělu podpory stanovené pro Českou republiku pro jednotlivé projekty4), ke které se připočte vnitrostátní podpora vyčleněná na doprovodná vzdělávací opatření pro příslušný školní rok, a celkového počtu žáků ve školách v předcházejícím školním roce.

§ 9
Žádost o poskytnutí podpory na produkty

(1) Žádost o poskytnutí podpory na produkty podává schválený žadatel za každý kalendářní měsíc školního roku9) (dále jen „dodávkové období“), v jehož průběhu přímo dodává nebo řídí dodávky produktů do škol.

(2) Žádost o poskytnutí podpory na produkty doručí schválený žadatel Fondu na jím vydaném formuláři po skončení dodávkového období, ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie10).

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkty je kromě náležitostí uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie11) také

a)   celkový přehled jednotlivých druhů dodaných produktů za dodávkové období a jejich množství, včetně ceny těchto produktů; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě, a
b)   celkový počet žáků, na které je žádáno o poskytnutí podpory na produkty za dodávkové období; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě.

(4) Schválený žadatel podle § 6 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty

a)   přehled měsíčních dodávek produktů za každou školu, do které v daném dodávkovém období dodával produkty,
b)   oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku, a
c)    v případě, že nedodá pouze vlastní produkci nebo vlastní výrobky, tak doklady podle odstavce 5 písm. c) až e).

(5) Schválený žadatel podle § 6 odst. 1 písm. b) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty

a)   přehled měsíčních dodávek produktů za každou školu, do které v daném dodávkovém období řídil dodávky produktů,
b)   oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku,
c)   smlouvu o dodávání produktů do škol, nebo její kopii, uzavřenou mezi ním a distributorem, který začal dodávat produkty až v průběhu příslušného školního roku, pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána za dodávkové období, ve kterém nový distributor začal dodávat produkty,
d)   soupis faktur vystavených distributorem za produkty uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a dodané v příslušném dodávkovém období a uhrazených schváleným žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory12), v souladu s limity stanovenými v § 8 odst. 1 a 2, a
e)   kopii výpisu z bankovního účtu podle § 6 odst. 5 prokazující uhrazení faktur podle písmene d).

(6) Schválený žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, musí přiložit k žádosti o podporu i kopii rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství a kopii osvědčení o původu všech dodávaných produktů ekologického zemědělství, vydaného pověřenou osobou13) nebo obdobné dokumenty vydané členským státem Evropské unie, pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána za dodávkové období, ve kterém schválený žadatel začal dodávat tyto produkty.

(7) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 písm. a) se na produkty uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d), které pocházejí z jeho vlastní produkce, poskytne podpora ve výši částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení. Na produkty uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d), které nepocházejí z jeho vlastní produkce, se mu poskytne podpora podle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.

(8) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 písm. b) se na produkty uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d) poskytne podpora podle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše částek uvedených v přílohách č.  1 a 2 k tomuto nařízení.

(9) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 písm. a) a b) se na produkty uvedené v § 2 odst. 1 písm. e) poskytne podpora ve výši částek uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 10
Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření

(1) Schválený žadatel podává Fondu na jím vydaném formuláři ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie10) žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření za uplynulé období kalendářního roku

a)   od 1. září do 31. prosince,
b)   od 1. ledna do 31. března nebo
c)   od 1. dubna do 30. června.

(2) Schválený žadatel připojí k žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření

a)   potvrzení školy o provedených doprovodných vzdělávacích opatřeních s uvedením počtu žáků této školy, kteří se doprovodných vzdělávacích opatření účastnili,
b)   soupis faktur vztahujících se k doprovodným vzdělávacím opatřením provedeným v příslušném období podle odstavce 1 a uhrazených schváleným žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory v souladu s limitem stanoveným v § 8 odst. 3 nebo doklad prokazující výši vynaložených nákladů za doprovodná vzdělávací opatření,
c)   kopie výkazu práce a dokladů vztahujících se ke mzdovým nákladům schváleného žadatele souvisejících s provedeným doprovodným vzdělávacím opatřením a
d)   kopii výpisu z bankovního účtu podle § 6 odst. 5 prokazující uhrazení faktur za doprovodná vzdělávací opatření podle písmene b).

§ 11
Propagace

(1) Fond zajistí tisk plakátu14) a předá ho schválenému žadateli.

(2) Schválený žadatel zajistí, aby každá škola, se kterou má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, používala plakát Evropské unie „Školní projekt“ v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie14).

§ 12
Odejmutí schválení

Kromě pozastavení a odejmutí schválení podle čl. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 Fond odejme schválení žadateli, který

a)   hodlá ukončit dodávání produktů a oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu, nebo
b)   neuzavře s žádnou školou smlouvu o dodávání produktů na příslušný školní rok a nepředloží do 30. září příslušného kalendářního roku probíhajícího nebo následujícího po roku schválení informaci podle § 7 odst. 1.

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Žádost o schválení žadatele o podporu podle § 6 pro školní rok 2017/2018 doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 30. dubna 2017.

(2) Pro školní rok 2017/2018 pro účely cenové regulace podle § 2 odst. 5 sděluje Fond změny podle § 7 odst. 4 a 5 Ministerstvu financí do 30. června 2017.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

§ 14

V nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb. a nařízení vlády č. 166/2016 Sb., se za § 5 vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a
Zvláštní ustanovení

Žádosti podle § 3 odst. 2, § 4 a § 4a odst. 1 nelze Fondu podat pro období počínající školním rokem 2017/2018.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

§ 15

V nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005  Sb., nařízení vlády č. 371/2005 Sb., nařízení vlády č. 339/2006 Sb., nařízení vlády č. 211/2007 Sb., nařízení vlády č. 319/2008 Sb. a nařízení vlády č. 238/2009 Sb., se za § 4 vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Zvláštní ustanovení

Žádosti podle § 3 odst. 1 a 5 a § 4 odst. 1 nelze Fondu podat pro období počínající školním rokem 2017/2018.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení

§ 16

Zrušují se:

1.  Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.
2.  Nařízení vlády č. 157/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.
3.  Nařízení vlády č. 166/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
4.  Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol.
5.  Nařízení vlády č. 128/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol.
6.  Nařízení vlády č. 371/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb.
7.  Nařízení vlády č. 339/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
8.  Nařízení vlády č. 211/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
9.  Nařízení vlády č. 319/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
10.  Nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

§ 17

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2017, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.
2)   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, v platném znění.
Čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.
4)   Čl. 23 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
5)   Čl. 23 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
6)   Čl. 23 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
7)   Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.
8)   Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, v platném znění.
9)   Čl. 4 odst. 1 a 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39.
10)   Čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39.
11)   Čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39.
12)   Čl. 4 odst. 6 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39.
13)   § 6 odst. 1, § 22 odst. 1 a § 29 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 29 nařízení Rady (ES) č.  834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
Příloha XII nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu.
14)   Čl. 12 a příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40.

E-shop

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.