Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 68/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 22, ze dne 6. 3. 2017

68

VYHLÁŠKA

ze dne 23. února 2017,

kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č.  149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003  Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010  Sb. a vyhlášky č. 402/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se v nadpise slova „(K § 13 odst. 4 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 13 odst. 5 zákona)“.

2. V § 8 odst. 3 písm. a) se za slovo „na“ vkládá slovo „celkovou“ a slova „plánu nebo osnovy“ se nahrazují slovy „uvedenou v § 13 odst. 2 zákona“.

3. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Nelze-li zdroje semen v terénu jednoznačně identifikovat, označí je vlastník ve výšce 130 cm nad zemí pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5.“.

4. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

5. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „ , která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy“ zrušují.

6. V § 10 odstavec 7 zní:

„(7) Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma žlutými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se žlutou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.“.

7. V § 11 odst. 4 se text „§ 9 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 4“.

8. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje testovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma zelenými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se zelenou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.“.

9. V § 13 se v nadpise slova „(K § 2i odst. 4 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 2i odst. 6 zákona)“.

10. V § 13 odst. 1 se věta první zrušuje.

11. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova „ , která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy“ zrušují.

12. V § 14 se v nadpise slova „(K § 20 odst. 3 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 20 odst. 4 zákona)“.

13. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „odstavec 2 písm. h)“ nahrazují slovy „odstavec 2 písm. d)“.

14. V § 14 odst. 1 písm. d) a v § 14 odst. 2 písm. e) se slovo „zabývající“ nahrazuje slovem „zabývajícími“.

15. V § 14 odst. 2 písm. c) se slova „odpovědným zástupcem“ nahrazují slovy „odpovědného zástupce žadatele“.

16. V § 14 odst. 3 se slova „odstavci 1 písm. e) nebo v odstavci 2 písm. f)“ nahrazují slovy „odstavci 1 písm. b) nebo v odstavci 2 písm. c)“.

17. V § 15 odst. 6 písm. i) se slova „ , který za sledované období uvedl reprodukční materiál do oběhu“ zrušují.

18. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 29/2004  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze č. 16 v části A, B a Vysvětlivky bodu 17, v příloze č. 17 v části A, B a Vysvětlivky bodu 16 a v příloze č. 18 v části A, B a Vysvětlivky bodu 17 se slova „ES – ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PAS“ nahrazují slovy „EU – ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PAS“.

20. V příloze č. 16 části A a B, příloze č. 17 části A a B a v příloze č. 18 části A a B se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

21. V příloze č. 16 v části Vysvětlivky bodu 18, v příloze č. 17 v části Vysvětlivky bodu 17 a v příloze č. 18 části Vysvětlivky bodu 18 se slova „Státní rostlinolékařskou správou“ nahrazují slovy „Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským“.

22. V příloze č. 20 se text „CZ-2-3-DBZ-00005-06-7-A-G999-1“ nahrazuje textem „CZ-2-3-ABC-00005-6-7-D-G999-1“.

23. V příloze č. 20 bodu 6 se za text „č. 83/1996  Sb.,“ vkládá slovo „maximálně“.

24. V příloze č. 20 bodu 8 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

25. V příloze č. 20 bodu 9 se za text „999-1 =“ vkládá slovo „maximálně“.

26. V příloze č. 22 bodu 1 se za slova „téhož druhu“ vkládá slovo „dřeviny“.

27. V příloze č. 22 bodu 2 se slova „odborným posudkem pověřené osoby“ nahrazují slovy „pověřenou osobou“.

28. V nadpisu přílohy č. 23 se slovo „identiofikovaného“ nahrazuje slovem „identifikovaného“.

29. V příloze č. 28 bodu 1 písm. c) se slova „orgánu veřejné správy“ nahrazují slovy „pověřené osobě“ a slova „orgánem veřejné správy“ se nahrazují slovy „pověřenou osobou“.

30. V příloze č. 28 bodu 3 písm. c) podbodu II se slovo „důsledků“ nahrazuje slovem „důsledky“.

31. V příloze č. 28 bodu 5 se slova „orgán veřejné správy“ nahrazují slovy „pověřená osoba“ a slovo „obvykle“ se nahrazuje slovy „obvyklým způsobem“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ...

Cena: 209 KčNedostupné

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Šárka Kryšková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.