Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


63

ZÁKON

ze dne 19. ledna 2017,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999  Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008  Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropské unie16)“ nahrazují slovy „Evropské unie16), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27)“.

Poznámky pod čarou č. 16 a 27 znějí:


16) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel, ve znění směrnice Komise 2003/127/ES, směrnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů, ve znění směrnice Komise 2003/73/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, ve znění směrnice Komise 2003/26/ES a směrnice Komise 2010/47/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2010/48/EU.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly.“.

2. V § 3 odst. 2 se na začátek písmene e) vkládají slova „vozidla zvláštního určení a“.

3. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a výměnné tažené stroje“.

4. V § 3 odst. 4 se slova „základních kategorií L, M, N, O, S, T a R“ nahrazují slovy „kategorií L, M, N, O, T, C, R, S a Z“.

5. V § 4 odst. 2 písm. a) bodě 2, § 4a odst. 3 písm. f) a v § 72a odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.

6. V § 4 odst. 2 písm. a) bodě 3 se za slova „adresa sídla“ vkládají slova „nebo umístění odštěpného závodu“.

7. V § 4 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „nebo její odštěpný závod“.

8. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l)   údaj o tom, že silniční vozidlo je historicky původní,
m)   datum převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel.“.

9. V § 4 odst. 3 písm. e) se slova „v rozsahu podle odstavce 2 písm. a)“ zrušují.

10. V § 4 odst. 4 se slova „podle § 38a a 38b“ nahrazují slovy „podle § 38a, 38b a 38d“.

11. V § 4 odst. 4 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

12. V § 4 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   údaje o silničním vozidle v rozsahu podle odstavce 3 písm. b) až k) a m), jde-li o zvláštní registrační značku podle § 38d, a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

13. V § 4 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Pro účely tohoto zákona se u silničního vozidla ve svěřenském fondu za vlastníka považuje svěřenský správce.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

14. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) K provedení úkonů podle odstavce 7 a podle § 6 až 7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, § 13a a § 14 je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. d) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má držitel zvláštní registrační značky sídlo, nebo, jde-li o zvláštní registrační značku podle § 38d, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který tuto zvláštní registrační značku vydal.“.

15. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo pro účely zajištění splnění povinnosti podle § 28 odst. 1 písm. q) poskytne na žádost výrobci nebo akreditovanému zástupci na žádost údaje o jménu a adrese pobytu nebo sídla provozovatelů dotčených vozidel zapsaných v registru silničních vozidel. Výrobce nebo akreditovaný zástupce nesmí poskytnuté údaje užít k jiným účelům. Bez zbytečného odkladu po využití poskytnutého údaje pro splnění povinnosti podle § 28 odst. 1 písm. q) je výrobce nebo akreditovaný zástupce povinen tento údaj zlikvidovat.“.

Dosavadní odstavce 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 7, 8 a 9.

16. V § 6 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

17. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.“.

18. V § 6 odst. 3 písm. e) se na konci bodu 1 slovo „nebo“ zrušuje.

19. V § 6 odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 3, který zní:

„3. odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.“.

20. V § 6 odst. 5 písm. a) bodě 5 se slovo „jednotlivém“ zrušuje.

21. V § 7b odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“.

22. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „než 14 dní“ nahrazují slovy „než 30 dní“.

23. V § 8 odst. 4 písm. b) bodě 2 se slova „technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla se přikládají, má-li je žadatel k dispozici“ nahrazují slovy „k žádosti se nepřikládají technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel k dispozici, a protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku silničního vozidla“.

24. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a

(1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.

(2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně. Pro prokazování zmocnění k zastoupení platí § 8 odst. 5 obdobně.

(3) O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.“.

25. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slovo „žádosti“ vkládají slova „vlastníka nebo“.

26. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Nepředložení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla ve lhůtě stanovené podle § 8a odst. 3 nebrání provedení zápisu změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v takovém případě vydá při zápisu nový technický průkaz silničního vozidla.“.

27. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „§ 4 odst. 4 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 2 písm. a)“.

28. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „dočasně nebo dlouhodobě vyřazené z provozu na pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „vyřazené z provozu“.

29. V § 12 odst. 2 se za slova „registraci silničního vozidla“ vkládají slova „ , není-li zadrženo podle zvláštního právního předpisu28),“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:


28) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

30. V § 12 odst. 4, 6 a 7 se za slovo „působností“ vkládají slova „ , který vyřadil silniční vozidlo z provozu,“.

31. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu a žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu stanoví prováděcí právní předpis.“.

32. V § 13 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slova „silničního vozidla“ vkládají slova „jiného než přípojného“.

33. V § 13 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou.

34. V § 13 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4, který zní:

„4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo v trestním řízení,“.

35. V § 13 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

36. V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „v odstavci 1 písm. a)“ vkládají slova „nebo b)“.

37. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova „v jiném členském státě, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 2“ nahrazují slovy „ , jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla sám“.

38. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova „ , jedná-li se“ nahrazují slovy „vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, jde-li“.

39. V § 13 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

40. V § 13 odst. 4 se slova „c) až e)“ nahrazují slovy „d) až f)“.

41. V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , jde-li o silniční vozidlo kategorie M1 nebo N1“.

42. V § 13 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Vzor žádosti o zápis zániku silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.“.

43. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K žádosti se přiloží protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.“.

44. V § 17 odst. 3, § 17 odst. 5 písm. a), § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 28 odst. 2 písm. a), § 28d, § 38a odst. 4, § 38b odst. 1 písm. a) a v § 38c odst. 2 se slova „nebo místo podnikání“ zrušují.

45. V § 17 odst. 5 písm. a) se slova „nebo místa podnikání“ zrušují.

46. V § 28 odst. 1 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

„t)   umístit na víčko palivové nádrže nově vyrobeného silničního motorového vozidla nebo v jeho těsné blízkosti údaje o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, které se využívá k pohonu vozidla, a uvést tyto údaje v návodu k obsluze vozidla a dále zajistit, aby tyto údaje byly na prodejním místě viditelně umístěny v blízkosti vozidla.“.

47. V § 28 odst. 3 se slova „místo podnikání,“ zrušují.

48. V § 28 odst. 4 se slova „a s)“ nahrazují slovy „ , s) a t)“.

49. V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Obsahuje-li evropská norma nebo jiný technický předpis přijatý některou z evropských normalizačních organizací nebo právní předpis Evropské unie požadavky na obsah a způsob zobrazování údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, musí údaje podle odstavce 1 písm. t) odpovídat těmto požadavkům. Dojde-li ke změně požadavků na obsah a způsob zobrazování údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva podle věty první, musí údaje podle odstavce 1 písm. t) odpovídat těmto změněným požadavkům do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti změn.“.

50. V § 29 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Příslušný k vydání povolení je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

51. V § 29 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pro umisťování a uvádění údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, které se využívá k pohonu jednotlivě vyrobeného silničního motorového vozidla, se § 28 odst. 1 písm. t) a § 28 odst. 6 použijí obdobně.“.

52. V § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Technický protokol a protokol o technické prohlídce lze nahradit protokolem vydaným technickou zkušebnou.“.

53. V § 33a se slova „příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště“ nahrazují slovy „příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

54. V § 33b odst. 1 se slova „příslušný je obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště“ nahrazují slovy „příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

55. V § 34 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Příslušný ke schválení technické způsobilosti je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

56. V § 35a odst. 1 se slova „Pro účely schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla může ministerstvo“ nahrazují slovy „Ministerstvo může“ a slova „takto schvalované“ se zrušují.

57. V § 37 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Před provedením změny na silničním vozidle, která bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu podle odstavce 1, je právnická nebo fyzická podnikající osoba provádějící změnu povinna písemně upozornit provozovatele vozidla na tuto skutečnost. Je-li provedení takovéto změny nabízeno veřejně, musí tato nabídka obsahovat zřetelné upozornění, že provedení změny bude mít za následek technickou nezpůsobilost silničního vozidla k provozu.“.

58. V § 38b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , anebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   dopravce pro jím přepravovaná silniční vozidla.“.

59. V § 38b odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „dovozce“ vkládá slovo „ , dopravce“.

60. V § 38c odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zkušebny“ vkládá slovo „ , dovozce“ a slova „jde o jednorázovou jízdu silničního vozidla, která začíná a končí na území České republiky a“ se zrušují.

61. V § 38c odst. 1 písm. b) se za slovo „propagace“ vkládají slova „nebo dodání“.

62. Za § 38c se vkládá nový § 38d, který zní:

㤠38d

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa provozovny prodejce silničního vozidla na žádost vlastníka silničního vozidla, jehož technická způsobilost byla schválena a které není zapsáno v registru silničních vozidel, přidělí k tomuto vozidlu zvláštní registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu, vydá tabulky s touto přidělenou zvláštní registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla a vydá osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.

(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu pozbývá platnosti dnem uplynutí platnosti zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.

(3) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   doklad o technické způsobilosti,
b)   protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, nejedná-li se o nové vozidlo,
c)   zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) a
d)   doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a způsob provádění zápisů v osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.“.

63. V § 42 se slova „a pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí“ zrušují.

64. V § 48 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pozbývá platnosti, pokud po provedení evidenční kontroly došlo

a)   ke změnám na vozidle, které nejsou v souladu s údaji uvedenými ke dni provedení kontroly v technickém průkazu silničního vozidla nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla, nebo
b)   ke snížení hodnoty ujeté vzdálenosti na počítači ujeté vzdálenosti silničního vozidla.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

65. V § 48a odstavec 1 zní:

„(1) Informační systém stanic technické kontroly slouží k evidenci a vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly, k sestavení protokolů o technické prohlídce, k evidenci kontrolních nálepek a k předávání informací ze stanic měření emisí do stanic technické kontroly. V informačním systému stanic technické kontroly jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky, údaje o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky, údaje dokumentující přítomnost vozidla ve stanici měření emisí, údaje o vozidlech, na kterých bylo provedeno měření emisí, výsledky měření ze stanic měření emisí a údaje o mechanicích měření emisí provádějících měření emisí.“.

66. V § 48a odst. 4 se za slova „Provozovatelé stanic technické kontroly“ vkládají slova „a provozovatelé stanic měření emisí“.

67. V § 48a odst. 5 se za slova „provozovateli stanice technické kontroly“ vkládají slova „a provozovateli stanice měření emisí“.

68. V § 48a odst. 5 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   kopie osvědčení k provozování stanice měření emisí zaslaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 66 odst. 1, nebo
d)   žádosti provozovatele stanice měření emisí o zřízení přístupu s přiloženou kopií osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene c).“.

69. V § 48a odst. 6 se za slova „provozovatele stanice technické kontroly“ vkládají slova „a zaměstnancům provozovatele stanice měření emisí“.

70. V § 48a odst. 8 se za slova „na stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí“; v textu v závorce se za slova „neveřejná stanice technické kontroly“ vkládají slova „a neveřejná stanice měření emisí“.

71. V § 54 odstavec 3 zní:

„(3) Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly, pokud:

a)   je kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu v rámci správního obvodu krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, vyšší než 80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic technické kontroly v provozu, rozšířených o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého takového okresu a
b)   je-li počet skutečně provedených technických prohlídek ve stanicích technické kontroly na území okresu v rámci správního obvodu krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, vyšší než 80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic technické kontroly v provozu, rozšířených o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého takového okresu.“.

72. V § 54 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které znějí:

„(4) Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek stanoví prováděcí právní předpis. Potřebné podklady pro výpočet se stanoví z centrálního registru vozidel vždy k 1. 1. a 1. 7. každého roku a informačního systému stanic technické kontroly vždy k 1. 1. a 1. 7. každého roku z dat za předcházející kalendářní rok.

(5) Kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu se stanoví z příslušného počtu registrovaných vozidel jednotlivých kategorií vozidel na území okresu, věkového rozložení vozidel, lhůt pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií vozidel, časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek a podílu jednotlivých druhů technických prohlídek.

(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území okresu se stanoví z počtu kontrolních stání linky stanic technické kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné provozní doby stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní den pětidenního pracovního týdne a časové pracnosti pravidelných technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky stanice technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro kontrolní linky stanice technické kontroly pro užitkové automobily.

(7) Počet skutečně provedených technických prohlídek na kontrolní lince stanice technické kontroly se stanoví z počtu jednotlivých druhů technických prohlídek vozidel jednotlivých kategorií a časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel.

(8) Časová pracnost provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel se stanoví jako průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly do ukončení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly ze všech provedených technických prohlídek každého takového druhu technické prohlídky na území České republiky stanovený z centrálního informačního systému stanic technické kontroly z dat za předcházející kalendářní rok.

(9) Kontrolní linka pro osobní automobily má 3 kontrolní stání při délce linky minimálně 26 m, nebo 4 kontrolní stání při délce linky minimálně 33 m. Kontrolní linka pro užitkové automobily má 2 kontrolní stání při délce linky minimálně 42 m.“.

Dosavadní odstavce 4, 5 a 6 se dále označují jako odstavce 10, 11 a 12.

73. V § 54 odst. 12 se slova „a způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly“ zrušují.

74. V § 56 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   počet kontrolních linek stanice technické kontroly pro osobní automobily a pro užitkové automobily a počet kontrolních stání na jednotlivých kontrolních linkách,“.

75. V § 56 odstavec 4 zní:

„(4) Před změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle odstavce 1 je provozovatel stanice technické kontroly povinen podat krajskému úřadu žádost o vydání nového rozhodnutí. Krajský úřad takové žádosti vyhoví, pouze jsou-li splněny podmínky podle § 54, kromě změny adresy provozovny stanice technické kontroly v rámci území téhož okresu ve správním obvodu krajského úřadu, kterou provede bez zkoumání podmínek podle § 54 v případě, že nedochází k dalším změnám v již vydaném oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 54. Krajský úřad je vždy oprávněn přezkoumat přístrojové vybavení a stavebně technickou podobu nové provozovny stanice technické kontroly.“.

76. V § 56 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Stejnopis rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly zašle krajský úřad ministerstvu.“.

77. V § 58 odst. 1 písm. g) a v § 61a odst. 1 písm. b) se slova „§ 48 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 48 odst. 6“.

78. V § 67 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   údaje o vozidlech a výsledku měření emisí byly neprodleně po jejich pořízení vkládány do informačního systému stanic technické kontroly.“.

79. V § 67a se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   vložit údaje o výsledku měření emisí do informačního systému stanic technické kontroly nebo za tímto účelem dokumentaci předat osobě určené provozovatelem stanice měření emisí.“.

80. V § 74 odst. 1 se slova „povoluje příslušný“ nahrazují slovem „schvaluje“.

81. V § 74 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Příslušný ke schválení přestavby silničního vozidla je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

82. V § 74 odst. 2 se slovo „povoluje“ nahrazuje slovem „schvaluje“.

83. V § 74 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „povolení“ nahrazuje slovem „schválení“.

84. V § 78 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

85. V § 79a odst. 1 se slova „ , nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště“ zrušují a za slovo „sídlo,“ se vkládají slova „popřípadě, jde-li o zahraniční právnickou osobu, odštěpný závod;“.

86. V § 79a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Žadatel o registraci historického vozidla zapsaného v registru silničních vozidel místně příslušnému úřadu podle odstavce 1 se žádostí předloží osvědčení o registraci silničního vozidla v registru silničních vozidel a technický průkaz silničního vozidla a odevzdá tabulky s registrační značkou silničního vozidla. Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad kromě úkonů podle odstavce 2 odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s registrační značkou silničního vozidla, v technickém průkazu zapíše převod silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel a v registru silničních vozidel tuto skutečnost zaznamená.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

87. V § 79a se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a vzor žádosti o registraci historického nebo sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel“.

88. V § 79b odst. 2 se slova „do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce“ nahrazují slovy „24 měsíců ode dne“.

89. V § 79c odst. 1 a 3 se slovo „Provozovatel“ nahrazuje slovem „Vlastník“.

90. V § 79c odst. 1 se slova „a které je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích“ zrušují.

91. V § 79c odst. 2 a 3 se slovo „provozovateli“ nahrazuje slovem „vlastníkovi“.

92. V § 79c odst. 2 se slova „do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce“ nahrazují slovy „24 měsíců ode dne“.

93. V § 79c odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo o zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ , popřípadě zapíše údaj o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla“.

94. V § 79c odst. 3 se slova „ , nejdéle však do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo“ zrušují.

95. V § 80 odst. 4 písm. b) se za slova „vozidlům registrační značku“ vkládají slova „ , zvláštní registrační značku“.

96. V § 80 odst. 4 písm. d) se slova „trvalém, dlouhodobém a dočasném vyřazení silničního vozidla“ nahrazují slovy „zápisu vyřazení silničního vozidla z provozu a zápisu zániku silničního vozidla“.

97. V § 82 odstavec 1 zní:

„(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Vzor průkazu stanoví prováděcí právní předpis.“.

98. V § 83 odst. 1 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u)   jako mechanik v rozporu s § 67a písm. c) nevloží údaje o výsledku měření emisí do informačního systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice měření emisí.“.

99. V § 83 odst. 2 se slova „až t)“ nahrazují slovy „až u)“.

100. V § 83a odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

„m)   v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu,“.

Dosavadní písmena m) až q) se označují jako písmena n) až r).

101. V § 83a odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly údaje podle § 48a odst. 1.“.

102. V § 83a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí:

„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo distributor dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem29) nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem30)

a)   uvede v řízení o schválení typu, v řízení o odejmutí schválení typu nebo v řízení o stažení z oběhu nepravdivé údaje, nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí,
b)   použije odpojovací zařízení,
c)   dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo neúplné vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena,
d)   neoprávněně opatří vozidlo štítkem nebo neoprávněně opatří konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu, nebo
e)   padělá nebo neoprávněně pozmění prohlášení o shodě, jímž bylo opatřeno vozidlo nebo neúplné vozidlo, nebo značku schválení typu, jíž byla opatřena konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo zástupce výrobce dopustí správního deliktu tím, že neposkytne v rozsahu a způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem29) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem30)

a)   pokyny nebo jiné technické údaje určené pro uživatele nebo jiné výrobce, nebo
b)   údaje nezbytné pro opravu a údržbu výrobků určené pro samostatné provozovatele, autorizované obchodní zástupce, opravny nebo jiné výrobce.


29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

103. V § 83a odstavec 7 zní:

„(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 5 písm. c),
b)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. p), odstavce 2 písm. e) nebo g) anebo odstavce 3 písm. c) nebo e),
c)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), j), k), m), o), q) nebo r), odstavce 2 písm. c), d), f) nebo h), odstavce 3 písm. a), b) nebo d), odstavce 5 písm. a), b), d) nebo e) anebo odstavce 6, nebo
d)   50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až i) nebo n), odstavce 2 písm. a), b), i), j) nebo k) anebo odstavce 4.“.

104. V § 84 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a § 83a odst. 5 a 6“.

105. V § 84 odst. 4 písm. b) se slova „§ 83a odst. 1 písm. p)“ nahrazují slovy „§ 83a odst. 1 písm. q)“.

106. V § 84 odst. 4 písm. c) se slova „o) a q)“ nahrazují slovy „p) a r)“.

107. V části desáté se za nadpis „Společná ustanovení“ vkládá nový § 85, který včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

㤠85

(1) Část třetí hlavy I a II, s výjimkou § 28 odst. 1 písm. r) a s), a § 78 se nepoužijí na typ vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na které se použije

a)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem30), nebo
b)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem29).

(2) Ministerstvo dopravy je schvalovacím orgánem a orgánem pro dozor nad trhem podle přímo použitelných předpisů Evropské unie uvedených v odstavci 1. Ministerstvo dopravy je rovněž orgánem pro dozor nad trhem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího označování pneumatik31).


31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném znění.“.

108. V § 91 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

109. V § 91 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 7“, za slova „§ 9 odst. 4,“ se vkládají slova „§ 12 odst. 9, § 13 odst. 7,“, za slova „§ 38c odst. 6,“ se vkládají slova „§ 38d odst. 4,“, slova „§ 48 odst. 1 a 5“ se nahrazují slovy „§ 48 odst. 1 a 6“, slova „§ 78 odst. 1 a 4“ se nahrazují slovy „§ 78 odst. 1 a 3“, slova „§ 79a odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 79a odst. 6“ a za slova „§ 79c odst. 4“ se vkládají slova „ , § 82 odst. 1“.

110. V § 91 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 9“.

111. V § 91 odst. 1 se slova „§ 37 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 37 odst. 1 písm. b)“.

112. V § 91 odst. 1 se slova „§ 54 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 54 odst. 4 a 12“.

113. V § 91 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

114. V § 91 odst. 4 se slova „odstavci 5“ nahrazují slovy „odstavci 3“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Provozovatel stanice měření emisí, který je držitelem platného oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit požadavky podle § 48a zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Provozovatel stanice měření emisí podle bodu 2 a mechanik, který v této stanici vykonává činnost, začnou plnit povinnosti podle § 67 odst. 1 písm. e) a § 67a písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději 1 měsíc po zřízení přístupu do informačního systému stanic technické kontroly.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani silniční

Čl. III

Zákon 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č.  302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998  Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004  Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slovo „vozidla“ nahrazuje slovy „nákladní automobily“ a slova „určená výlučně k přepravě nákladů a“ se nahrazují slovy „registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny“.

2. V § 3 písm. a) se slova „zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako“ zrušují.

3. V § 3 písm. f) bodě 3 se slova „označovaný jako LPG“ a slova „označovaný jako CNG“ zrušují.

4. V § 3 písm. f) bodě 4 se slova „označovaného jako E85“ zrušují.

5. V § 6 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů“ nahrazují slovy „a přípojných vozidel“.

6. V § 6 odst. 10 se slova „vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů“ nahrazují slovy „automobilů a přípojných vozidel“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

V položce 26 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011  Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., se v oddílu „Poznámky“ na konci bodu 2 doplňuje věta „Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. V

V § 23b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění zákona č. 160/2013 Sb., se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Komise zpracuje do 30. dubna výroční zprávu fondu zábrany škod za předchozí kalendářní rok a zároveň ji uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva obsahuje informace o činnosti komise podle odstavce 4 a o použití prostředků z fondu zábrany škod v roce, za který se výroční zpráva zpracovává.“.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o dani silniční - Komentář s příklady

Zákon o dani silniční - Komentář s příklady

Martina Šotníková, Tereza Kalinová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Silniční daň má bohatou historii, která se píše již od roku 1993. Od svého počátku do dnešních dnů byl zákon celkem šestadvacetkrát novelizován. K rozsáhlé novelizaci ale došlo až v roce 2022, která jej i výnos daně výrazně zeštíhlila. I přes toto zúžení má však silniční daň stále ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se zásadně mění všechny zákony obsažené v této publikaci: zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční a zákon o dani z hazardních her. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí ... pokračování

Cena: 87 KčKOUPIT

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývá účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí); další změny tohoto zákona ... pokračování

Cena: 273 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.