Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 51/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 19, ze dne 28. 2. 2017

51

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017

o Chráněné krajinné oblasti Poodří

Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny:

§ 1
Chráněná krajinná oblast Poodří

K zajištění ochrany přírody a krajiny části území nivy řeky Odry se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Poodří.

§ 2
Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti

(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí a procesů v území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému, s typickým krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních aluviálních porostů, porostů lužního lesa, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo les, se starými rameny vodních toků, trvalými a periodickými tůněmi, prameništi ve svazích říčních teras a rybníky s druhově pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků a s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v zachovalé dynamice přirozených říčních procesů meandrujících toků a režimu povrchových rozlivů. Předmětem ochrany jsou také mokřadní společenstva a na ně vázané vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně dochovaných památek historického osídlení, a předměty ochrany Evropsky významné lokality Poodří a Evropsky významné lokality Cihelna Kunín.

§ 3
Vymezení chráněné krajinné oblasti

(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Moravskoslezského kraje.

(2) Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Vyznačení hranice chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

§ 4
Členění chráněné krajinné oblasti

(1) Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.

(2) Do I. zóny se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo člověkem málo pozměněné lesní ekosystémy, přírodě blízké ekosystémy vzniklé a udržované zemědělským hospodařením a další zvláště významná území z hlediska biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny.

(3) Do II. zóny se zařazují území hospodářsky využívaných vodních, lesních a lučních ekosystémů s místně zachovalými přírodními hodnotami a ostatní přírodně hodnotné plochy, které jsou hospodářsky využívány přírodě šetrným způsobem. Do této zóny se začleňují také hospodářsky nevyužívané zamokřené křoviny, rákosiny, tůně, periodicky protékaná stará ramena a periodické tůně, tedy pozemky hospodářsky nevyužívané v záplavovém území jednoletých až dvouletých vod, a také území nezbytná pro uchování přírodních hodnot v I. zóně.

(4) Do III. zóny se zařazují lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané zemědělské a lesní pozemky, produkční rybníky, rozptýlená venkovská zástavba a zástavba účelovými stavbami, zejména pro lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství a dopravní infrastrukturu.

(5) Do IV. zóny se zařazují lidskou činností silně pozměněné části přírody a zastavěné plochy nezahrnuté do jiných zón ochrany přírody.

§ 5
Bližší ochranné podmínky

(1) Na území chráněné krajinné oblasti mimo zastavěná území obcí lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)   zavážet terénní sníženiny nebo upravovat nebo měnit přirozená koryta vodních toků,
b)   odbahňovat vodní nádrže a koryta vodních toků a ukládat vytěžené sedimenty,
c)   provádět leteckou aplikaci hnojiv a biocidů,
d)   poškozovat nebo odstraňovat litorální porosty rybníků a jiných vodních ploch a plovoucí nebo ponořenou vegetaci,
e)   vyznačovat pěší, cyklistické, běžecké, jezdecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,
f)   pořádat akce s účastí více než 100 účastníků,
g)   chovat nebo vypouštět kachny divoké a jejich křížence,
h)   létat na sportovních létajících zařízeních, nebo
i)   provozovat bezpilotní létající zařízení na dálkové ovládání, kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.

(2) Na území I. a II. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody ponechávat na místě mulčovanou hmotu a štěpku, nejde-li o údržbu vodních děl. Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace a dále při hašení požárů, řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

(3) Na území II. a III. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody aplikovat na travní porosty kejdu, fugát, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady.

(4) Na území III. zóny lze pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody vysazovat plantáže geograficky původních dřevin na pozemcích, které nejsou určeny pro plnění funkce lesa.

§ 6
Přechodné ustanovení

Správní řízení zahájená a neskončená do dne účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 155/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří, se zrušuje.

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

E-shop

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Dědické právo - Praktická příručka

Dědické právo - Praktická příručka

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.