Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 48/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 17, ze dne 27. 2. 2017

48

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017

o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č.  85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014  Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009  Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“)

a)   upravuje některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen „dotace“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti3) a
b)   stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti4) (dále jen „akt“) a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti5) (dále jen „standard“) a důsledky jejich porušení pro poskytování těchto dotací.

§ 2
Kontrolované požadavky podle aktu nebo standardu

(1) Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3
Hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu

(1) Kontrolní orgán6) hodnotí porušení kontrolovaného požadavku na základě kritérií7) uvedených v příloze č.  3 nebo 4 k tomuto nařízení.

(2) Jako malé porušení hodnotí kontrolní orgán porušení

a)   v rozsahu malém, závažnosti malé a odstranitelné,
b)   v rozsahu malém, závažnosti malé a neodstranitelné,
c)   v rozsahu malém, závažnosti střední a odstranitelné nebo
d)   v rozsahu středním, závažnosti malé a odstranitelné.

(3) Jako střední porušení hodnotí kontrolní orgán porušení

a)   v rozsahu malém, závažnosti střední a neodstranitelné,
b)   v rozsahu malém, závažnosti velké a odstranitelné,
c)   v rozsahu malém, závažnosti velké a neodstranitelné,
d)   v rozsahu středním, závažnosti malé a neodstranitelné,
e)   v rozsahu středním, závažnosti střední a odstranitelné,
f)   v rozsahu středním, závažnosti střední a neodstranitelné,
g)   v rozsahu středním, závažnosti velké a odstranitelné,
h)   v rozsahu velkém, závažnosti malé a odstranitelné,
i)   v rozsahu velkém, závažnosti malé a neodstranitelné nebo
j)   v rozsahu velkém, závažnosti střední a odstranitelné.

(4) Jako velké porušení hodnotí kontrolní orgán porušení

a)   v rozsahu středním, závažnosti velké a neodstranitelné,
b)   v rozsahu velkém, závažnosti střední a neodstranitelné,
c)   v rozsahu velkém, závažnosti velké a odstranitelné nebo
d)   v rozsahu velkém, závažnosti velké a neodstranitelné.

(5) Porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu, které vzniklo při vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví, kontrolní orgán nehodnotí.

§ 4
Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci kontrolovaného požadavku nebo neposkytnutí dotace

(1) Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu snížení dotace podle čl. 40 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014 takto:

a)   15 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,
b)   20 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo
c)   60 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4 písm. a) až c).

(2) Fond neposkytne dotaci v případě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 odst. 4 písm. d), a to ani v následujícím kalendářním roce8).

(3) Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu snížení dotace podle čl. 39 odst. 1 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014, pokud se nejedná o porušení podle čl. 38 odst. 1 a čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014, takto:

a)   1 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,
b)   3 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo
c)   5 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4.

(4) Fond nestanoví hodnotu snížení dotace, jestliže se jedná o první porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 odst. 2 písm. a) a je-li uplatněn postup podle předpisu Evropské unie9).

§ 5
Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci aktu nebo standardu

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každého aktu nebo standardu Fond použije nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 4, případně postupuje podle čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

§ 6
Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci oblasti pravidel podmíněnosti

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každé oblasti pravidel podmíněnosti Fond použije nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 5.

§ 7
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění účinném před přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor.
2.  Část pátá nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
3.  Část čtvrtá nařízení vlády č. 61/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády.
4.  Část druhá nařízení vlády č. 236/2016 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.
2)   Čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31, 33 a čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, v platném znění.
Čl. 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
3)   Čl. 91 a 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
4)   Čl. 93 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013.
Čl. 64 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
5)   Čl. 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
6)   Čl. 64 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
Čl. 67 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
§ 4c odst. 1 a § 4d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb.
7)   Čl. 38 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.
Čl. 99 odst. 1 a odst. 2 pododstavec 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
8)   Čl. 40 pododstavec 2 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.
Čl. 75 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
9)   Čl. 99 odst. 2 pododstavec 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 39 odst. 3 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

E-shop

Zákon o místních poplatcích - komentář

Zákon o místních poplatcích - komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda - Wolters Kluwer, a. s.

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.