Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


26

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2017,

kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. I

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 199/2012 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty:
„Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2015 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.“.

2. V § 3 písm. c) se slovo „vinné“ zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 16 zní:


16) Příloha I část XII a příloha VII část II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

3. V § 3 písm. d) se slova „tvořících souvislý celek,“ zrušují a za slovo „splňující“ se vkládá slovo „zákonné“.

4. V § 3 písm. i) se slovo „oběhu“ nahrazuje slovem „oběhu106)“.
Poznámka pod čarou č. 106 zní:


106) Čl. 3 bod 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

5. V § 3 písm. o) se slova „vyrábí nebo označuje produkt“ nahrazují slovy „vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu107) nebo z mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechává zpracovat“.
Poznámka pod čarou č. 107 zní:


107) Příloha VII část II odst. 10 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

6. V § 3 písm. p) se slova „1 000 hektolitrů vína prodaného maloobchodníkem konečnému“ nahrazují slovy „750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele nebo 1 000 litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem“.

7. V § 3 se písmena q) a r) zrušují.
Dosavadní písmena s) a t) se označují jako písmena q) a r).

8. V § 3 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až z), která znějí:

„s)   obchodním zprostředkovatelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje nebo prodává produkty v rámci výkonu svého povolání nebo předmětu své činnosti, aniž by měla užívací právo k zařízení k uskladnění těchto produktů nebo aniž by tyto produkty sama držela v zařízení k uskladnění těchto produktů,
t)   snadno čitelným údajem údaj uvedený takovým způsobem, aby spotřebitel byl takto uvedený údaj schopen přečíst, a to tak, že velikost písma je přizpůsobena vzdálenosti, ze které lze očekávat, že spotřebitel bude tento údaj během nákupu číst,
u)   nebaleným vínem víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu107), uváděné do oběhu v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele ve fázi, která předchází prodeji spotřebiteli,
v)   sudovým vínem víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu107), určené k prodeji spotřebiteli nebo prodávané spotřebiteli z jiného obalu než obalu určeného pro spotřebitele,
w)   čepovaným vínem víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje nebo jako zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele z jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem,
x)   rozlévaným vínem víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje z obalu určeného pro spotřebitele o maximálním objemu 5 litrů,
y)   obalem určeným pro spotřebitele jednorázový nebo bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje podle předpisů Evropské unie, tohoto zákona a prováděcích právních předpisů,
z)   jednorázovým uzávěrem uzávěr včetně souvisejících bezpečnostních prvků, který při otevření ztratí svoji funkčnost a nelze ho opakovaně použít.“.

9. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 108 zní:

„(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)   falšováním produktu
1. použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami k nařízení Komise (EU) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, v platném znění; pokud jsou v těchto přílohách stanoveny limity, jejich překročení se nepovažuje za falšování produktu,
2.  přidání vody nebo alkoholu podle Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění, nebo
3. porušení článků 103 nebo 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,
b)   příjemcem provozovatel potravinářského podniku108), který je uveden v průvodním dokladu podle předpisu Evropské unie70) nebo podle prováděcího právního předpisu jako příjemce,
c)   místem dodání místo, do kterého je produkt příjemcem nebo pro příjemce přepravován, a kde je vyložen a skladován.


108) Čl. 3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  178/2002.“.

10. V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; ve viniční trati se vylučuje zakládání porostu rychle rostoucích dřevin109)“.Poznámka pod čarou č. 109 zní:


109) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 4 odst. 4 písm. c) se slova „včetně jejich územního vymezení,“ zrušují.

12. § 7 až 9 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 110 až 118 znějí:

㤠7
Povolení k výsadbě révy

(1) Nová výsadba révy a opětovná výsadba révy je možná pouze na základě povolení udělovaného Ústavem podle předpisu Evropské unie110) a tohoto zákona.

(2) Žádost o povolení k výsadbě révy obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu

a)   údaje o plánované vinici s určením katastrálního území, viniční tratě, parcelního čísla, plochy podle katastrálního území a plochy požadované,
b)   doklad prokazující oprávnění žadatele k užívání pozemku, na kterém je plánována výsadba révy, a
c)   výřez katastrální mapy nebo mapový podklad z evidence půdy podle uživatelských vztahů s určením polohy pozemku, na kterém je plánována výsadba révy.

(3) Vzor žádosti o povolení k výsadbě révy zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§ 8
Nová výsadba révy

(1) Žádost o udělení povolení pro novou výsadbu révy podle předpisu Evropské unie111) podá žadatel Ústavu v období od 1. ledna do 28. února příslušného kalendářního roku.

(2) Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy podle předpisu Evropské unie112), pokud celková rozloha deklarované plochy v žádostech podaných v příslušném kalendářním roce nepřesahuje plochu určenou pro novou výsadbu révy v tomto kalendářním roce.

(3) Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy podle poměrného rozdělení v souladu s předpisem Evropské unie113), pokud celková rozloha deklarované plochy v žádostech podaných v příslušném kalendářním roce přesahuje plochu určenou pro novou výsadbu révy v tomto kalendářním roce.

(4) Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy pouze na výsadbu vinic v oblastech způsobilých pro produkci vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením114).

(5) Při postupu podle odstavce 3 Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy přednostně na výsadbu vinic, které byly Ústavem na dobu nejméně 7 let schváleny k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů a u nichž skončilo schválené období pokusu nebo produkce roubů.

(6) Není-li vyčerpána plocha určená pro novou výsadbu révy v příslušném kalendářním roce podle odstavce 5, Ústav přednostně udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy na rozlohu deklarované plochy v žádostech, která je součástí viniční tratě.

(7) Není-li vyčerpána plocha určená pro novou výsadbu révy v příslušném kalendářním roce podle odstavců 5 a 6, Ústav dále udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy na rozlohu deklarované plochy v žádostech, která není součástí viniční tratě.

(8) Odmítnutá plocha z plochy určené pro novou výsadbu révy v příslušném kalendářním roce se vyčlení v následujícím kalendářním roce jako navýšení nad 1 % celkové plochy osázené révou vinnou, kterou lze podle předpisu Evropské unie určit pro novou výsadbu révy115).

§ 9
Opětovná výsadba révy

(1) Pěstitel je povinen oznámit Ústavu, že hodlá vyklučit vinici, v období 90 až 30 dnů před zahájením klučení. Ústav provádí kontrolu osázené plochy před vyklučením116).

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje kromě náležitostí žádosti podle správního řádu

a)   registrační číslo klučené vinice,
b)   údaje o pozemku, na kterém se nachází klučená vinice, s uvedením parcelního čísla podle katastru nemovitostí, celkové plochy parcely podle katastru nemovitostí, plochy osázené, plochy klučené, a
c)   doklad prokazující oprávnění žadatele k užívání pozemku, na kterém se nachází klučená vinice.

(3) K vyklučení vinice musí mít pěstitel souhlas vlastníka pozemku, na kterém se vinice nachází. Souhlas doloží pěstitel Ústavu.

(4) V případě, že pěstitel prokáže Ústavu, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, uveřejní Ústav po dobu 90 dnů na úřední desce obce, ve které se dotčený pozemek nachází, výzvu vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na udělení souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice. Pokud vlastník pozemku v této lhůtě neuplatní své právo souhlasit či nesouhlasit s vyklučením vinice, má se za to, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, a jeho souhlas podle odstavce 3 se nevyžaduje.

(5) Povolení pro opětovnou výsadbu révy podle předpisu Evropské unie117) udělí Ústav pěstiteli na jeho žádost ve výměře, jako je osázená plocha vinice, která byla vyklučena. Žádost lze podat do konce druhého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo provedeno vyklučení.

(6) Na žádost pěstitele povolí Ústav opětovnou výsadbu révy ve stejné výměře, jako je osázená plocha vinice, rovněž tehdy, pokud pěstiteli současně uloží povinnost vyklučit odpovídající dříve osázenou plochu vinice do 4 let od vysazení nové révy118).

(7) Žádost podle odstavců 5 a 6 obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu registrační číslo klučené vinice a další údaje o klučené vinici s uvedením odrůdové skladby, roku výsadby, vyklučené plochy, počtu keřů a typu vedení.

(8) V oblastech způsobilých pro produkci vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením povolí Ústav opětovnou výsadbu révy pouze pro révu splňující stejnou specifikaci týkající se chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení jako v případě vyklučené plochy.

(9) Vzor oznámení podle odstavce 1 a žádosti podle odstavců 5 a 6 zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.


110) Čl. 62 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
111) Čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
112) Čl. 64 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
Čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.
113) Čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
Čl. 6 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č.  561/2015.
114) Čl. 63 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
115) Čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.
116) Čl. 81 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
117) Čl. 66 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
Čl. 8 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.
118) Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č.  561/2015.“.
Poznámky pod čarou č. 22 až 25 a 27 až 29 se zrušují.

13. Na konci nadpisu § 10 se doplňuje slovo „révy“.

14. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Ústav z moci úřední nebo na žádost pěstitele rozhodne o tom, zda bylo právo na výsadbu révy uskutečněno v rozporu s předpisy Evropské unie110) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9. V případě zjištění nepovolené výsadby révy Ústav v rozhodnutí současně uloží pěstiteli povinnost do 4 měsíců od právní moci rozhodnutí na jeho náklady vyklučit plochy osazené révou bez povolení. Nebude-li vinice ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav vyklučení na náklady pěstitele, a to do dvou let od marného uplynutí lhůty pro splnění povinnosti stanovené pěstiteli podle věty druhé.“.

15. V § 10 odst. 2 se slova „Evropské unie23), 24)“ nahrazují slovy „Evropské unie110)“.

16. V § 12 odst. 5 se slova „V prostorách určených k výrobě, plnění nebo zpracování produktu nesmí být uchovávány látky, které jsou svým složením vhodné k tomu, aby byly užity k falšování produktu“ nahrazují slovy „V prostorách používaných k výrobě, skladování, plnění, zpracování nebo uvádění do oběhu produktu nesmí být uchovávány látky, jejichž použití do produktu není povoleno podle předpisů Evropské unie nebo podle tohoto zákona, přičemž tyto látky lze použít k falšování produktu“.

17. V § 12 odst. 6 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   falšovat produkt.“.

18. Poznámka pod čarou č. 38 zní:


38) Přílohy č. VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

19. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 119 až 122 znějí:

㤠14a
Oznamovací povinnot pro nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, mošt, rektifikovaný moštový koncentrát a rmut

(1) Příjemce nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny119), moštu107), rektifikovaného moštového koncentrátu120) nebo rmutu přepraveného z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, oznámí bezprostředně po jejich příchodu do prvního místa dodání na území České republiky, nejpozději však do 12 hodin po tomto příchodu, jejich množství a údaje podle odstavce 2 Ústavu prostřednictvím Registru121).

(2) Příjemce v oznámení uvede

a)   své jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
b)   název a adresu místa dodání a identifikační číslo provozovatele provozovny v místě dodání, pokud jde o údaje odlišné od údajů podle písmene a),
c)   označení druhu vinařského produktu podle části XII přílohy I nebo části II přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
d)   množství produktu,
e)   údaj o provenienci122) nebo údaj o zemi původu, jde-li o vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, rektifikovaný moštový koncentrát a rmut,
f)   označení ročníku sklizně, moštové odrůdy, chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení nebo tradiční výraz, pokud jsou produkty podle odstavce 1 některým z těchto údajů v průvodním dokladu označeny, nebo pokud tyto údaje mají být použity při označování vína,
g)   označení šarže produktu a
h)   druh a číslo průvodního dokladu, na základě něhož byl produkt do České republiky přepraven.

(3) Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§ 14b

(1) Nebalené víno přepravené z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země musí být po příchodu do prvního místa dodání na území České republiky uskladněno po dobu 10 dní. Pokud Inspekce v této lhůtě odebere kontrolní vzorek uskladněného vína, musí být kontrolované víno uskladněno v tomto místě dodání do sdělení výsledku rozboru nebo do marného uplynutí lhůty pro sdělení výsledku rozboru.

(2) Inspekce sdělí výsledek rozboru příjemci vína ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu. Tuto lhůtu může Inspekce nejvýše jednou prodloužit, pokud se s ohledem na skutečnosti zjištěné při rozboru ukáže nezbytným provést další rozbor vzorku. Inspekce písemně sdělí příjemci vína, že lhůta byla prodloužena, a to spolu s uvedením rozboru, který bude dále proveden.


119) Příloha I část XII písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
120) Příloha VII část II odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
121) Čl. 145 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
122) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

20. V § 15 odst. 3 se za slovo „umístěny“ vkládají slova „snadno čitelné“ a za slovo „výrobcem“ se vkládají slova „ , údaj o provenienci122) a údaj o alergenní složce způsobem stanoveným zákonem o potravinách123)“.
Poznámka pod čarou č. 123 zní:


123) § 9a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

21. Poznámka pod čarou č. 43 zní:


43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
  Nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.“.

22. V § 16 odst. 3 se slovo „obsah“ nahrazuje slovy „slovní vyjádření obsahu“ a slova „(dále jen „zbytkový cukr“)“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č.  45 zní:


45) Čl. 119 odst. 1 písm. g) a čl. 120 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
  Čl. 58, čl. 64 a příloha XIV část A a B nařízení Komise (ES) č.  607/2009.“.

23. V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Bylo-li víno s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, uvede výrobce uvádějící toto víno do oběhu na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem, který stanoví podrobnosti tohoto označení.“.

24. V § 16 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 125 až 127 zní:

„(7) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli sudové víno je povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:

a)   označení druhu produktu podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty125),
b)   u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení,
c)   u vín s tradičním výrazem tradiční výraz,
d)   skutečný obsah alkoholu v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů126),
e)   slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů45),
f)   označení stáčírny podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů127),
g)   údaj o provenienci podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů122) a
h)   označení šarže.


125) Příloha VII část II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
126) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
127) Čl. 56 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.
Poznámka pod čarou č. 47a se zrušuje.

25. V § 16 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli čepované víno nebo rozlévané víno je povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:

a)   označení druhu produktu podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty125),
b)   u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení,
c)   u vín s tradičním výrazem tradiční výraz,
d)   označení stáčírny podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů127) a
e)   údaj o provenienci podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů122).

(9) Prodávající nabízející sudové víno, čepované víno nebo rozlévané víno je dále povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje o alergenní složce způsobem stanoveným zákonem o potravinách123). Prodávající nabízející čepované víno nebo rozlévané víno je dále povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje o skutečném obsahu alkoholu v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů126) a slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů45), a to tak, že uvede přímo tyto údaje, nebo uvede slova „Informaci o obsahu skutečného alkoholu nebo o slovním vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně žádejte u obsluhy“ nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam, a tyto informace je na vyžádání spotřebitele povinen sdělit.“.
Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 10 až 14.

26. V § 16 odst. 12 písmeno b) zní:

„b)   v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt podle § 39 odst. 1 písm. b) nebo podle § 39 odst. 2 písm. t),“.

27. V § 16 odst. 14 se číslo „10“ nahrazuje číslem „12“.

28. V § 16 se doplňuje odstavec 15, který včetně poznámek pod čarou č. 128 a 129 zní:

„(15) Je-li do oběhu uváděno víno v přepravním obalu128), musí být tento obal opatřen etiketou, která obsahuje

a)   povinné údaje podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty129),
b)   slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie45) pro uvádění údaje o obsahu cukru na etiketách,
c)   datum plnění a
d)   jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, výrobce nebo příjemce vína.


128) § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
129) Čl. 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

29. V § 16a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Označení „Chateau“ nebo „Château“ je možné na etiketě uvést také vždy v případě, že je součástí ochranné známky, o niž bylo zažádáno nebo jež je zapsána nebo zavedena používáním přede dnem 4. května 2002.“.

30. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 130 zní:

㤠16b
Sudové víno

(1) Určit nebalené víno jako sudové je oprávněn pouze

a)   výrobce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v České republice, a to z hroznů sklizených v České republice nebo jiném státě Evropské unie, nebo
b)   příjemce tohoto vína, který je jako příjemce uveden v průvodním dokladu, na základě něhož bylo víno na území České republiky přepraveno, pokud se jedná o víno vyrobené v jiném členském státě nebo třetí zemi.

(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně130) výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína, kteří splňují požadavky podle odstavce 1. Sudové víno nesmí být spotřebiteli prodáváno prostřednictvím prodejního automatu.

(3) Výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 nejpozději v den zahájení a ukončení prodeje sudového vína v provozovnách uvedených v odstavci 2 oznámí tuto skutečnost Ústavu prostřednictvím Registru. Prodej sudového vína se považuje za ukončený, pokud výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 neprodá sudové víno v provozovně uvedené v odstavci 2 déle než 6 měsíců. Výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 uvede v oznámení své jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, spolu s adresou provozovny, popřípadě provozoven, v nichž sudové víno prodává. Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.


130) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

31. V § 17a odst. 1 se slova „§ 16 odst. 7 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 10 a 11“ a slovo „obchodním“ se zrušuje a v § 17a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „Je-li víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu vyrobeno z čerstvých hroznů119), moštu107) nebo rmutu, jejichž příchod do místa dodání nebyl nahlášen v souladu s ustanovením § 14a, nelze toto víno certifikovat.“.

32. V § 20 odst. 7 se slova „dále zemi původu vína nebo vinných hroznů, jestliže z tohoto vína nebo těchto vinných hroznů bylo víno vyrobeno alespoň z 50 %“ nahrazují slovy „jestliže hrozny, ze kterých bylo vyrobeno, pocházejí výlučně z výše stanovené vinařské oblasti“.

33. V § 23 odst. 6 písm. c) bodě 2 se slova „§ 16 odst. 10“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 12“ a slova „tří dnů“ se nahrazují slovy „30 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví,“.

34. V § 23 odst. 10 se slovo „obchodní“ zrušuje.

35. Nadpis § 24 zní:

„Aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný vinný koktejl“.

36. V § 24 odst. 1 se slova „aromatizovaný koktejl“ nahrazují slovy „aromatizovaný vinný koktejl“.

37. Poznámka pod čarou č. 65 zní:


„65) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91.“.

38. V § 24 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

39. V § 26 odst. 3 písm. b) se slovo „obchodní“ zrušuje.

40. V § 26 odst. 3 písm. h) se slova „obchodní označení vína již dříve zatříděného, které“ nahrazují slovy „označení vína, které je opětovně předmětem žádosti o zatřídění, poté co“.

41. V § 26 odst. 4 písm. a) se za slova „vzorků vína“ vkládají slova „z šarže, která bude předmětem žádosti o zatřídění,“ a slova „technologické nebo“ se zrušují.

42. V § 26 odst. 4 písm. b) se slovo „předpisy“ nahrazuje slovem „předpisy131)“.Poznámka pod čarou č. 131 zní:


131) Čl. 80 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
  Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.
  Čl. 15 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 606/2009.
  Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy vzorků, ve znění pozdějších předpisů.“.

43. V § 26 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   vzorek vína pro hodnocení Inspekcí,
d)   referenční vzorek vína.“.

44. V § 26 odst. 7 se slova „a vzorky vína“ zrušují.

45. V § 26 odst. 10 se slova „Kopii rozhodnutí o zatřídění vína“ nahrazují slovy „Výsledky hodnocení vína“, slova „a Inspekce“ a slovo „obchodní“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Inspekce zveřejní na svých internetových stránkách jednací řád Komise pro hodnocení a zatřiďování vína.“.

46. V § 26 odst. 11 se slova „včetně uvedení čísla původního rozhodnutí“ nahrazují slovy „včetně původního označení vína, šarže vína, množství v litrech a evidenčního čísla jakosti“ a slova „nebo jeho část“ se zrušují.

47. V § 26 odst. 12 se za slovo „stanoví“ vkládají slova „pro účely postupu podle odstavce 4“ a slova „uvedených v odstavci 1“ se nahrazují slovy „ , které jsou předmětem žádosti o zatřídění,“.

48. V § 27 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 132 zní:

„(1) Produkt může být uváděn do oběhu, pouze je-li bezpečný132).


132) Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

49. V § 27 odst. 4 písm. a) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 až 6 se označují jako body 3 až 5.

50. V § 27 odst. 4 písm. a) se na konci bodu 4 slovo „nebo“ zrušuje.

51. V § 27 odst. 4 písm. a) bod 5 zní:

„5.  nejsou celá jeho výroba, distribuce a skladování řádně zdokumentovány v evidenčních knihách, nebo“.

52. V § 27 odst. 4 písm. a) se doplňuje bod 6, který zní:

„6.  nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 14a,“.

53. V § 27 odst. 4 písm. b) se na konci bodu 1 slovo „nebo“ zrušuje.

54. V § 27 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 3 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 133 znějí:

„3.  je bez chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu a je označen odrůdou nebo ročníkem, aniž by u něho byla provedena certifikace podle předpisu Evropské unie133),
4.  není doprovázen průvodním dokladem podle předpisu Evropské unie70) nebo podle prováděcího právního předpisu nebo je doprovázen průvodním dokladem obsahujícím nepravdivé, chybné, nečitelné nebo neúplné údaje,
5.  byl uveden do oběhu v rozporu s § 14b,
6.  byl uveden do oběhu v rozporu s § 16b, nebo
7.  je falšovaný,

133) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

55. V § 27 odst. 4 se doplňuje písmeno c), které zní:

„c)   jehož obal nebyl opatřen etiketou v souladu s § 16 odst. 15.“.

56. V § 27 odst. 5 se slova „vinnými nápoji,“ zrušují.

57. V § 27 odst. 7 se za slova „do 0,75“ vkládají slova „nebo 1,5“.

58. V § 27 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:

„(9) V průběhu období stanovených v čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 je možno hrozny révy vinné sklizené na vinicích určených k pokusným účelům nebo k produkci roubů a produkty z těchto hroznů uvádět do oběhu.

(10) Víno lze spotřebiteli prodávat pouze v obalu určeném pro spotřebitele nebo jako sudové, čepované nebo rozlévané víno.“.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 11 až 13.

59. V § 27 odst. 11 se slovo „lahví“ nahrazuje slovy „obalů určených pro spotřebitele“ a za slovo „spotřebitele“ se vkládají slova „o objemu do 2 litrů“.

60. V § 27 odst. 12 se číslo „9“ nahrazuje číslem „11“.

61. V § 27 se doplňuje odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 134 zní:

„(14) Prováděcí právní předpis stanoví pro přepravu vinařského produktu134), která se uskutečňuje výlučně na území České republiky, náležitosti a dobu platnosti průvodního dokladu. Vzor průvodního dokladu pro přepravu vinařského produktu, která se uskutečňuje výlučně na území České republiky, zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.


134) Příloha I část XII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.“.

62. Poznámka pod čarou č.  71 zní:


71) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
  Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.“.

63. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí:

„c)   seznam provozoven výrobců vína nebo příjemců nebaleného vína, v nichž je sudové víno prodáváno spotřebiteli,
d)   množství nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu spolu s dalšími údaji podle § 14a,
e)   evidenční knihy podle § 30 odst. 3,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno f).

64. V § 28 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „s výjimkou údajů podle odstavce 1 písm. c)“.

65. V § 28 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Právní účinky přidělení registračního čísla vinice nastávají dnem doručení žádosti podle věty druhé Ústavu.“.

66. V § 28 odst. 4 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 4“.

67. V § 30 odst. 1 se slovo „vlastní,“ zrušuje.

68. V § 30 odst. 2 se slova „na jeho“ nahrazují slovy „nebo příslušnému správci daně na jejich“.

69. V § 31 odst. 2 se slova „nebo o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu“ nahrazují slovy „o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu nebo při rozhodování o povinnosti vrátit návratnou část poskytnuté podpory na výsadbu vinice a obnovu vinic“.

70. V § 31 odstavec 5 zní:

„(5) Fond poskytuje podpory na činnosti uvedené v odstavci 4 fyzickým a právnickým osobám žádajícím o podporu (dále jen „žadatel“).“.

71. V § 31 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , pokud tento zákon dále nestanoví jinak“.

72. V § 31 odst. 9 písmeno d) zní:

„d)   přehled o poskytnutých podporách a uzavřených smlouvách v členění podle druhu poskytnuté podpory nebo smlouvy, účelu a výše,“.

73. V § 31 odstavec 10 zní:

„(10) Žadatel musí žádost o poskytnutí podpory doručit Fondu v termínech

a)   od 1. ledna do 15. února, nebo
b)   od 1. července do 15. srpna.“.

74. V § 31 se doplňují odstavce 11 až 19, které znějí:

„(11) O poskytnutí podpory rozhoduje Rada. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem následujícím po dni ukončení přijímání žádostí podle odstavce 10.

(12) Žádost o poskytnutí podpory podle odstavce 4 může podat žadatel,

a)   má-li sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jedná-li se o občana České republiky, nebo bydliště v zahraničí, popřípadě místo pobytu v České republice, nejedná-li se o občana České republiky,
b)   se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci,
c)   nemá-li žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Fondu nebo státu, a
d)   který se v průběhu dvou let před podáním žádosti nedopustil trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání.

(13) V žádosti o poskytnutí podpory žadatel uvede

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu, místo trvalého pobytu na území České republiky, jedná-li se o občana České republiky, nebo bydliště v zahraničí, popřípadě místo pobytu v České republice, nejedná-li se o občana České republiky, místo podnikání, liší-li se od místa pobytu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození, jde-li o nepodnikající fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
b)   účel, na který je podpora požadována,
c)   předpokládané celkové náklady, jejichž úhradu požaduje, a
d)   rok, ve kterém mu byla naposledy Fondem poskytnuta podpora, popřípadě uvede, že mu podpora doposud poskytnuta nebyla.

(14) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel přiloží

a)   doklad potvrzující skutečnosti uvedené v odstavci 13 písm. a) a
b)   souhlas s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory v rozsahu nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti, a souhlas se zveřejněním potřebných údajů na webových stránkách Fondu v rozsahu uvedeném v odstavcích 17 a 18.

(15) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel dále přiloží dokumentaci obsahující

a)   název a cíl žádosti o poskytnutí podpory,
b)   způsob dosažení cíle,
c)   náklady na dosažení cíle a
d)   předpokládané přínosy z realizované žádosti.

(16) Fond vyplatí žadateli podporu podle odstavců 4 a 5 až poté, co žadatel doloží, že vynaložil prostředky v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory.

(17) Fond na svých internetových stránkách zveřejní

a)   informace o doručených žádostech o poskytnutí podpory v pořadí podle doručení s uvedením účelu podpory, názvu a stručné charakteristiky předkládané žádosti o poskytnutí podpory, jména a příjmení žadatele o poskytnutí podpory nebo obchodní firmy nebo názvu žadatele o poskytnutí podpory a časového vymezení realizace předmětu podpory,
b)   informace o rozhodnutích o poskytnutí podpory s uvedením konkrétní výše poskytnuté podpory jednotlivému žadateli; jestliže je žádost o poskytnutí podpory zamítnuta, zveřejní rovněž odůvodnění zamítnuté žádosti o poskytnutí podpory, a
c)   formou seznamu podpory poskytnuté Fondem, které jsou vyšší než 10 000 Kč bez daně z přidané hodnoty na jednotlivou podporu, nebo na opakované plnění jednomu žadateli o podporu překračující tuto částku, v příslušném kalendářním roce, s uvedením účelu plnění, příjemce plnění, požadovaného termínu plnění, termínu skutečného plnění, vyplacené částky a termínu výplaty.

(18) Údaje podle odstavce 17 písm. a) Fond zveřejní nejpozději do 15 dnů po ukončení přijímání žádostí o poskytnutí podpory Fondu. Údaje podle odstavce 17 písm. b) a c) Fond zveřejní nejpozději do 15 pracovních dnů po rozhodnutí Rady.

(19) Podmínky a podrobnosti o způsobu a výši poskytování podpor pro žadatele podle odstavců 4 a 5 stanoví po předchozím souhlasu ministerstva Rada v pravidlech pro žadatele.“.

75. V § 31 se doplňuje odstavec 20, který zní:

„(20) Fond zveřejní pro následující půlrok podmínky a podrobnosti o způsobu a výši poskytování podpor pro žadatele podle odstavců 4 a 5 nejpozději do 31. května a do 30. listopadu na svých internetových stránkách.“.

76. V § 32 odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova „ , popřípadě nejstarší člen Rady“.

77. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ředitel určí z řad zaměstnanců Fondu svého zástupce, který ho bude zastupovat v době jeho nepřítomnosti.“.

78. V § 39 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo jako osoba uvádějící produkt do oběhu dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 12 odst. 2 uvede do oběhu produkt, který obsahuje přidanou látku, nejedná-li se o falšování produktu,
b)   v rozporu s § 12 odst. 6 písm. c) falšuje produkt,
c)   nesplní oznamovací povinnost podle § 14a,
d)   neuskladní nebalené víno z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země podle § 14b,
e)   nabídne ke spotřebě částečně zkvašený hroznový mošt v rozporu s § 15,
f)   označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1,
g)   v rozporu s § 16 odst. 2 označí produkt údajem poukazujícím na zesílený účinek produktu,
h)   neuvede v označení jakostního vína stanovené oblasti slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru podle § 16 odst. 3,
i)   uvede do oběhu víno s logotypem na obalu v rozporu s § 16 odst. 4 nebo v rozporu s § 16 odst. 4 nesplní povinnost uvést na obalu logotyp,
j)   uvede do oběhu víno označené na etiketě údajem, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností v rozporu s § 16 odst. 5,
k)   v rozporu s § 16 odst. 10 označí jako víno nápoj, který takto označit nelze,
l)   uvede do oběhu víno označené kódem podle přímo použitelných předpisů Evropské unie98) upravujících chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, aniž by bylo ministerstvem rozhodnuto o přidělení kódu podle § 16 odst. 12,
m)   v rozporu s § 16 odst. 15 neopatří víno v přepravním obalu etiketou nebo neuvede na etiketě údaje podle § 16 odst. 15,
n)   určí nebalené víno jako sudové v rozporu s § 16b odst. 1,
o)   neoznámí Ústavu zahájení nebo ukončení prodeje sudového vína v provozovnách podle § 16b odst. 3,
p)   prodá sudové víno v rozporu s § 16b odst. 2,
q)   označí produkt názvem „zemské víno“ v rozporu s § 17 odst. 1,
r)   neuvede na etiketě zemského vína údaje podle § 17 odst. 2,
s)   označí víno v rozporu s § 17a odst. 1,
t)   uvede do oběhu produkt označený názvem „jakostní víno“ nebo dovětkem „odrůdové“ nebo „známkové“ v rozporu s § 18 odst. 2 až 5,
u)   neuvede na etiketě jakostního vína údaje podle § 18 odst. 6,
v)   uvede na etiketě nepovinné údaje v rozporu s § 18 odst. 7.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo jako osoba uvádějící produkt do oběhu dopustí správního deliktu dále tím, že

a)   uvede do oběhu produkt označený „jakostní víno s přívlastkem“ v rozporu s § 19 odst. 4,
b)   označí jakostní víno s přívlastkem „známkové“ v rozporu s § 19 odst. 12,
c)   neuvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem údaje podle § 19 odst. 13,
d)   uvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem údaje v rozporu s § 19 odst. 14,
e)   uvede do oběhu jakostní šumivé víno, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelský sekt, aromatické jakostní šumivé víno nebo aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti v rozporu s § 20 odst. 2 až 6,
f)   označí jakostní šumivé víno, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, aromatické jakostní šumivé víno, aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti nebo pěstitelský sekt v rozporu s § 20 odst. 2 až 6,
g)   neuvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje podle § 20 odst. 8,
h)   uvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje v rozporu s § 20 odst. 7, 9 a 10,
i)   uvede do oběhu produkt označený názvem „jakostní perlivé víno“ v rozporu s § 21 odst. 2,
j)   neuvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje podle § 21 odst. 3,
k)   uvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje v rozporu s § 21 odst. 4,
l)   označí názvem „jakostní likérové víno“ produkt v rozporu s § 22 odst. 2,
m)   neuvede na etiketě jakostního likérového vína údaje podle § 22 odst. 3,
n)   uvede na etiketě jakostního likérového vína údaje v rozporu s § 22 odst. 4,
o)   uvede do oběhu víno originální certifikace v rozporu s povolením podle § 23 odst. 2,
p)   neoznačí na etiketě víno originální certifikace podle § 23 odst. 3,
q)   neoznačí odalkoholizované víno nebo nízkoalkoholické víno podle § 25 odst. 3,
r)   v rozporu s § 27 odst. 1 uvede do oběhu produkt, který je jiný než bezpečný,
s)   uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 3, odst. 4 písm. a) body 1 až 5, písm. b) body 1 až 4, nebo odst. 6,
t)   uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 4 písm. a) bod 6, písm. b) body 5 až 7, nebo písm. c),
u)   nabízí k prodeji víno v rozporu s § 27 odst. 5,
v)   v rozporu s § 27 odst. 7 uvede do oběhu produkt balený v jiných než požadovaných obalech nebo obalových materiálech anebo jakostní víno s přívlastkem plněné v jiných než požadovaných lahvích,
w)   neoznačí produkt při skladování v nádobách nebo láhvích podle § 27 odst. 8,
x)   prodává víno v rozporu s § 27 odst. 10,
y)   nepodá prohlášení o produkci podle § 29 odst. 4 nebo v prohlášení o produkci uvede neúplné nebo nesprávné údaje,
z)   neodevzdá prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu nebo vína podle § 29 odst. 5,
aa)   uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty109), nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů, nebo
bb)   poruší povinnost stanovenou předpisem Evropské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví, vinařství nebo obchodu s produkty.“.

79. V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pěstitel dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 4 odst. 2 zakládá ve viniční trati porost rychle rostoucích dřevin,
b)   nevede záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech podle § 6 odst. 1,
c)   uvede do oběhu hrozny révy vinné v rozporu s § 6 odst. 3,
d)   provede opětovnou výsadbu révy bez povolení podle § 9 odst. 5 nebo ji provede v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty116),
e)   v rozporu s § 9 odst. 3 vyklučí vinici bez souhlasu vlastníka,
f)   uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty109), nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů,
g)   označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1,
h)   v rozporu s § 28 odst. 3
1. neoznámí zrušení vinice,
2. neoznámí změny údajů vedených v Registru, nebo
3. nepožádá o přidělení registračního čísla v případě výsadby vinice,
i)   nepodá prohlášení o sklizni podle § 29 odst. 1, nebo v prohlášení o sklizni uvede neúplné nebo nesprávné údaje,
j)   provede novou výsadbu révy bez povolení podle § 8 odst. 2 nebo 3, nebo ji provede v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty109), nebo
k)   poruší povinnost stanovenou předpisem Evropské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví, vinařství nebo obchodu s produkty.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

80. V § 39 odst. 4 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nejedná-li se o falšování produktu,“.

81. V § 39 odst. 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nejedná-li se o falšování produktu,“.

82. V § 39 odst. 4 písmeno i) zní:

„i)   uchovává v prostorách používaných k výrobě, skladování, plnění, zpracování nebo uvádění do oběhu produktu látky v rozporu s § 12 odst. 5,“.

83. V § 39 odst. 4 písm. l) se slova „zvýší přirozený obsah alkoholu v rozporu s předpisem Evropské unie38) nebo“ zrušují.

84. V § 39 odst. 4 se na konci písmene aa) doplňuje slovo „nebo“.

85. V § 39 odst. 4 písmeno bb) zní:

„bb)   v rozporu s § 26 odst. 4 písm. a)
1.  neprovede odběr vzorků vína z šarže, která bude předmětem žádosti o zatřídění, nebo
2.  víno po odběru vzorků sceluje nebo s ním provádí jiné enologické postupy nebo ošetření.“.

86. V § 39 odstavec 5 zní:

„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí správního deliktu tím, že

a)   uvede do oběhu produkt v rozporu s § 16 odst. 4,
b)   prodá sudové víno v rozporu s § 16b odst. 2,
c)   nezpřístupní při prodeji sudového, čepovaného nebo rozlévaného vína údaje podle § 16 odst. 7, 8 nebo 9,
d)   nabízí k prodeji víno v rozporu s § 27 odst. 5,
e)   prodává víno v rozporu s § 27 odst. 10, nebo
f)   v rozporu s § 27 odst. 11 smísí při prodeji rozlévaného vína víno z načatých obalů určených pro spotřebitele nebo víno smísí ve vinný střik anebo s jiným nealkoholickým nápojem v nepřítomnosti kupujícího nebo neotevře víno v obalu určeném pro spotřebitele o objemu do dvou litrů před kupujícím.“.

87. V § 39 odst. 6 se slovo „vlastní,“ zrušuje.

88. V § 39 odstavec 7 zní:

„(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), g), h) a l), odstavce 2 písm. p), odstavce 3 písm. a) a e) nebo odstavce 4 písm. l), m), s), aa) a bb),
b)   4 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. j), odstavce 2 písm. w), odstavce 3 písm. c), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. c), d) a f),
c)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), f), i), k) a q) až v), odstavce 2 písm. a) až o), q) až s), u), v) a y) až bb), odstavce 3 písm. b), d) a f) až k), odstavce 4 písm. b) až k), n) až r) a t) až z) nebo odstavce 6, nebo
d)   50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d) a m) až p), odstavce 2 písm. t) a x) nebo odstavce 5 písm. a), b) a e).“.

89. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně poznámek pod čarou č. 135 až 137 zní:

㤠39a

(1) Bylo-li povolení pro novou výsadbu révy využito v průběhu jeho platnosti z méně než 90 % povolené rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za podmínek stanovených v předpisu Evropské unie135) pokutu ve výši

a)   do 10 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení v případě, že v daném kalendářním roce, ve kterém bylo povolení uděleno, bylo postupováno podle § 8 odst. 2, nebo
b)   do 100 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení v případě, že v daném kalendářním roce, ve kterém bylo povolení uděleno, byla překročena celková rozloha deklarované plochy v žádostech na novou výsadbu révy a bylo postupováno podle § 8 odst. 3.

(2) Bylo-li povolení pro opětovnou výsadbu révy využito v průběhu jeho platnosti z méně než 90 % povolené rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za podmínek stanovených v předpisu Evropské unie135) pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení.

(3) Bylo-li povolení pro novou nebo opětovnou výsadbu révy využito na nejméně 90 % povolené plochy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení.

(4) Jestliže pěstitel nevyklučí na vlastní náklady vinici osázenou v rozporu s předpisy Evropské unie110) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, uloží mu Ústav zaplatit za podmínek stanovených v předpisu Evropské unie136) pokutu v minimální výši stanovené v čl. 5 písm. a) až c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy137).


135) Čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
136) Čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
137) Čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 560/2015.
Čl. 36 písm. g) a čl. 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura.“.

90. V § 40 odst. 4 se slova „právnických osob podle § 39 odst. 1 až 5“ nahrazují slovy „podle § 39 odst. 1 až 6 a § 39a“.

91. V § 42 odst. 1 se slova „§ 16 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 14b, § 16 odst. 4 a 11“ a za slova „§ 26 odst. 12,“ se vkládají slova „§ 27 odst. 14,“.

92. V § 42 odst. 2 se slova „§ 27 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 13“ a slova „a § 31 odst. 10“ se zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na základě žádosti pěstitele podané do 31. prosince 2020 rozhodne Ústav o tom, že právo na výsadbu uvedené v čl. 68 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 se považuje za povolení podle § 8 nebo § 9 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vzor žádosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

3. Povinnost podle § 16 odst. 4 zákona č. 321/2004  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na vína neoznačená logotypem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vína naplněná do obalů určených pro spotřebitele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k nimž byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opatřen příslušný obalový materiál.

4. Osoby neuvedené v § 16b odst. 2 zákona č.  321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou prodávat sudové víno spotřebitelům do 31. prosince 2017.

5. Výrobci vína nebo příjemci nebaleného vína jsou povinni nahlásit podle § 16b odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovny, v nichž je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona prodáváno spotřebitelům sudové víno, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Ustanovení § 27 odst. 4 písm. a) bod 6 a § 27 odst. 4 písm. b) bod 5 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahují na nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, mošt, rektifikovaný moštový koncentrát nebo rmut, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přivezeny z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země.

7. Ustanovení § 27 odst. 4 písm. c) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na vína v přepravním obalu, která byla uvedena do oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1.  Nařízení vlády č. 143/2015 Sb., o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky.
2.  Vyhláška č. 97/2006 Sb., o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem.

Čl. IV
Technický předpis

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zemědělství

Čl. V

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004  Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009  Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 298/2016  Sb., se mění takto:

1. V § 2da se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Na uzavření smlouvy mezi Podpůrným fondem a příjemcem podpory není právní nárok; pokud Podpůrný fond žádosti o podporu před datem uzavření smlouvy nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu důvody nevyhovění.“.

2. V § 2da se doplňují odstavce 8 až 11, které znějí:

„(8) Podpůrný fond při rozhodování o žádosti o podporu posuzuje

a)   splnění formálních náležitostí žádosti o podporu stanovených programem podpory,
b)   splnění podmínek stanovených programem podpory na žadatele o podporu,
c)   ekonomická a právní rizika spojená s podklady a dokumenty předloženými společně se žádostí o podporu,
d)   dostatečnost a kvalitu zajištění poskytnutého žadatelem o podporu nebo třetí osobou a
e)   ekonomická a právní rizika žadatele o podporu.

(9) Nevyhoví-li Podpůrný fond žádosti o podporu, je žadatel o podporu oprávněn podat Podpůrnému fondu námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení Podpůrného fondu o nevyhovění žádosti o podporu. O námitkách žadatele o podporu rozhoduje představenstvo Podpůrného fondu ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek žadatele o podporu Podpůrnému fondu. Pokud žadatel o podporu námitky během lhůty podle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek Podpůrnému fondu. Představenstvo Podpůrného fondu, po posouzení námitek žadatele o podporu, původní rozhodnutí Podpůrného fondu potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva Podpůrného fondu je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

(10) Na činnosti Podpůrného fondu podle odstavců 1 až 9 a na smlouvy podle odstavce 5 se nevztahuje správní řád.

(11) Podpůrný fond provádí u podpory poskytované podle odstavce 3 písm. f) vypořádání vztahů se státním rozpočtem podle § 75 zákona o rozpočtových pravidlech až po ukončení poskytování této podpory.“.

3. V § 3p odst. 2 se slova „uživatelům bezprostředně přiléhajících dílů půdních bloků nebo“ nahrazují slovem „uživatelům“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. VI

Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č.  274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004  Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 12b odst. 3 větě první se za slovo „vyrobených“ vkládají slova „ , distribuovaných, dovezených“.

2. V § 12b odst. 3 větě třetí se za slova „Zakazuje se“ vkládají slova „vyrábět, distribuovat, dovážet a“.

3. V § 12h odst. 5 se slova „odstavce 3 písm. a)“ nahrazují slovy „odstavce 4 písm. a)“.

4. V § 12i odst. 1 se text „§ 12h odst. 3 písm. a) a § 12h odst. 4“ nahrazuje textem „§ 12h odst. 4 písm. a) a § 12h odst. 5“ a text „§ 12h odst. 3 písm. b)“ se nahrazuje textem „§ 12h odst. 4 písm. b)“.

5. V § 13b odst. 4 se text „§ 12h odst. 3, § 12h odst. 4, § 12h odst. 5 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 12h odst. 4, § 12h odst. 5, § 12h odst. 6 písm. c)“.

6. V § 13e odst. 1 se text „§ 12h odst. 1 a 2“ nahrazuje textem „§ 12h odst. 2 a 3“.

7. V § 13e odst. 2 se text „§ 12h odst. 1 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 2“ nahrazuje textem „§ 12h odst. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3“.

8. V § 16 odst. 9 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavcích 1 až 5“ a slova „odstavce 1“ se nahrazují slovy „odstavců 1 až 5“.

9. V § 16 odst. 17 se slova „Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce“.

10. V § 16a odst. 8 se text „§ 16 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazuje textem „Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce“.

11. V § 17c odst. 2 písm. h) se za slova „v rozporu s § 12b odst. 3“ vkládají slova „vyrobí, distribuuje, doveze nebo“.

12. V § 17i se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.“.

13. V § 18 odst. 1 písmeno p) zní:

„p)   výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly podle § 16 odst. 11, výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi podle § 16 odst. 12, výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13 a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13 a 14,“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. VII

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.  120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012  Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o)   pokud je to požadováno přímo použitelným předpisem Evropské unie, schvaluje nebo podmíněně schvaluje v mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny na základě žádosti provozovatele potravinářského podniku podané v listinné nebo v elektronické podobě podniky, závody, popřípadě jiná zařízení vyrábějící potraviny jiného než živočišného původu a odnímá nebo pozastavuje schválení, a to jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a); žádost o schválení musí splňovat náležitosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona upravujícího potraviny a musí obsahovat údaje o druhu a rozsahu činnosti, a to zejména údaje o objemu výroby a uvádění potravin na trh; tímto ustanovením není dotčena působnost Státní veterinární správy podle veterinárního zákona a podle § 16 odst. 4 zákona upravujícího potraviny.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu zemědělských výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy zajišťuje inspekce přiměřeně podle pravidel stanovených zákonem o potravinách a tabákových výrobcích pro odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu potravin s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy.“.

3. V § 11 odst. 1 písm. e) se text „§ 4 odst. 1 písm. h)“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 1 písm. a)“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. VIII

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003  Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007  Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 188/2016  Sb., se mění takto:

1. V § 7 písm. g) se za slovo „inspekce“ vkládají slova „pro požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích41), zejména pokud jde o uvedení informace naznačující, že země původu potraviny je Česká republika,“.

2. V § 8a odst. 2 písm. j) a v § 8a odst. 3 písm. i) se za slovo „nesplňuje“ vkládají slova „požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích41), zejména pokud jde o uvedení informace naznačující, že země původu potraviny je Česká republika,“.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ...

Cena: 323 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o potravinových a tabákových výrobcích - Praktický průvodce

Zákon o potravinových a tabákových výrobcích - Praktický průvodce

Jakub Forman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, prošel od svého vzniku velkým množstvím novel a jak říká sám autor, je tento předpis po vstupu ČR do Evropské unie „jen jakousi vstupní branou do ...

Cena: 725 KčKOUPIT

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.