Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 12/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 4, ze dne 25. 1. 2017

12

VYHLÁŠKA

ze dne 16. ledna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 6, § 29 odst. 3 a § 30 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb. a vyhlášky č. 200/2006 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 6 odst. 6 písm. a), § 29 odst. 4 a § 32 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 6, § 29 odst. 3 a § 30 odst. 2“ a slova „České národní rady č. 542/1991 Sb.“ se nahrazují slovy „č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 376/2007  Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.“.

2. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování,
b)   podmínky pro provoz, umístění a provedení zvláštních úschoven výbušnin,
c)   technické požadavky na umístění a provedení skladů výbušnin.“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 3 se za slovo „sklad“ vkládají slova „výbušnin (dále jen „sklad“), před dílčím prostorem pro skladování výbušnin, na vnější straně,“.

4. V § 4 písm. b) se slovo „vypočtená“ nahrazuje slovy „nejmenší dovolená“.

5. V § 4 písmena e) a f) znějí:

„e)    meziskladem sklad určený ke skladování výbušnin pro zajištění plynulého procesu výroby nebo zpracování výbušnin, včetně sestavování vyrobených sérií výbušnin,
f)    společným skladováním výbušnin skladování v jednom dílčím prostoru pro skladování výbušnin,“.

6. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Bezpečnostní vzdálenost

Součástí projektové dokumentace je stanovení bezpečnostní vzdálenosti. Tato vzdálenost se vypočítá podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Zatřídění výbušnin pro účely stanovení bezpečnostních vzdáleností se provádí podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Jsou-li ve skladu uskladněny výbušniny různých tříd nebezpečí podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, stanoví se bezpečnostní vzdálenost podle výbušniny nejvyšší třídy a skupiny nebezpečí, přičemž se počítá s celkovým obložením skladu.“.

7. V § 6 odst. 7 se slova „podnikatel povinen“ nahrazují slovy „organizace povinna“ a v § 43 odst. 2 se slova „Podnikatel je povinen“ nahrazují slovy „Organizace je povinna“.

8. V § 7 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(3) Dveře skladu se budují jako odolné proti vloupání. Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže je vyhověno požadavkům české technické normy, která stanoví požadavky na odolnost dveří proti vloupání3), odpovídajícím nejméně bezpečnostní třídě 4.


3) ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace.“.

9. V § 8 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(1) Pro konstrukci stěn, přepážek, zárubní, dveří, výfukových ploch a střešních konstrukcí se použijí stavební výrobky třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B klasifikované podle právního předpisu upravujícího technické podmínky požární ochrany staveb4). Stavební výrobky ze dřeva je možné použít pouze s úpravou zajišťující třídu reakce na oheň B klasifikovanou podle právního předpisu upravujícího technické podmínky požární ochrany staveb4).


4) § 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.“.

10. V § 8 odstavec 7 zní:

„(7) Dveře a zárubně mohou být pouze v provedení s otevíráním ven, bez prahů a těsné po celém svém obvodu. U skladu černých prachů nebo výbušnin s citlivostí jim podobných se dveře, zárubně, zámky a kování provedou tak, aby bylo zabráněno jiskření při tření nebo nárazu.“.

11. V § 17 se věty druhá a třetí zrušují.

12. V § 22 písm. d) a l), § 31 odst. 2 a § 33 odst. 1 se slova „výbušnin obsažených v jiných výbušných předmětech“ nahrazují slovy „ostatních výbušnin,“.

13. V § 31 odst. 1 písm. c) a § 40 odst. 7 se slovo „průmyslových“ zrušuje.

14. V § 37 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Stavební výrobky ze dřeva je možné použít pouze s úpravou zajišťující třídu reakce na oheň B klasifikovanou podle právního předpisu upravujícího technické podmínky požární ochrany staveb4).“.

15. V § 39 odst. 1, § 42 odst. 10, § 43 odst. 3, 4 a 9 a § 44 odst. 3 se slovo „podnikatel“ nahrazuje slovem „organizace“; v § 43 odst. 3 se slovo „podnikatelem“ nahrazuje slovem „organizací“ a v § 44 odst. 2 se slovo „podnikatele“ nahrazuje slovem „organizace“.

16. V § 39 odstavec 5 zní:

„(5) Sklad, ve kterém jsou skladovány výbušniny, musí být vybaven funkčním zařízením pro měření teploty a vlhkosti ve skladu.“.

17. V § 39 odstavec 7 zní:

„(7) Klíče od skladu, včetně náhradních klíčů, se ukládají pouze na místě určeném v provozní dokumentaci. Klíče musí být zajištěné proti odcizení nebo neoprávněnému použití a kdykoliv přístupné kontrolním orgánům. Věty první a druhá se použijí obdobně i při jiném způsobu uzamčení skladu.“.

18. V § 41 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Společně lze skladovat pouze výbušniny, které jsou podle přílohy č. 4 k této vyhlášce navzájem snášenlivé, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

(2) Společně s jinými výbušninami nelze skladovat

a)   rozbušky nebo jiná rozněcovadla, kromě případů uvedených v odstavcích 8 a 9,
b)   černý prach nebo slože obdobného složení jako černý prach,
c)   třaskaviny nebo třaskavé slože, kromě případů uvedených v odstavci 4,
d)   kapalné estery kyseliny dusičné,
e)   pyrotechnické slože, nebo
f)   výbušniny obsahující chlorečnan nebo chloristan.“.

19. V § 41 odst. 5 a 9 se slovo „průmyslovými“ zrušuje.

20. V § 41 odst. 8 se slovo „průmyslové“ zrušuje.

21. V § 42 se odstavce 1 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5 a dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 6 až 9.

22. V § 42 odst. 4 a 5 se slovo „průmyslových“ zrušuje.

23. V § 42 odst. 4 písm. a) se slova „podle přílohy č. 4, která je součástí této vyhlášky, jinak“ zrušují.

24. V § 43 odst. 8 se slova „vyhrazeném místě“ nahrazují slovy „místě určeném v provozní dokumentaci“.

25. V § 45 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

26. V příloze č. 1 se v nadpise tabulky slova „TŘÍDĚNÍ VÝBUŠNIN“ zrušují a v tabulce se slova „Druh skladované výbušniny“ nahrazují slovy „Skladovaná látka, směs nebo předmět“.

27. V příloze č. 1 v pořadovém čísle 1 tabulky se na konci textu vkládají slova „ , nebo výbušniny nepřipuštěné k přepravě podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)“.

28. V příloze č. 1 text v pořadovém čísle 8 tabulky zní:
„Trhaviny sypké, poloplastické, plastické, emulzní trhaviny a trhaviny typu slurry iniciovatelné rozbuškou s iniciační mohutností odpovídající REF. DET 313)“.
Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13)  ČSN EN 13763-15 Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti.“.

29. V příloze č. 1 text v pořadovém čísle 18 tabulky zní:
„Trhaviny DAP a emulzní trhaviny, které nejsou iniciovatelné rozbuškou s iniciační mohutností odpovídající REF. DET 313) nebo jiné výbušniny v tabulce neuvedené, splňující kritéria pro zařazení do podtřídy 1.5 podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)“.

30. V příloze č. 1 v pořadovém čísle 21 tabulky se slova „ , kyselina pikrová s obsahem vody nebo směsi vody s alkoholem nad 30 %“ zrušují.

31. V příloze č. 1 text v pořadovém čísle 28 tabulky zní:
„Výbušniny třídy nebezpečí A, které svojí konstrukcí nebo balením splňují podmínky pro zařazení do třídy nebezpečí B, nebo jiné výbušniny v tabulce neuvedené, pokud splňují kritéria pro zařazení do podtřídy 1.2 nebo 1.6 podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)“.

32. V příloze č. 1 text v pořadovém čísle 38 tabulky zní:
„Pyrotechnické slože skupiny 3, výbušniny tříd nebezpečí A a B, které svojí konstrukcí nebo balením splňují podmínky pro zařazení do třídy nebezpečí C, nebo jiné výbušniny v tabulce neuvedené, pokud splňují kritéria pro zařazení do podtřídy 1.3 podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)“.

33. V příloze č. 1 text v pořadovém čísle 39 tabulky zní:
„Výbušniny tříd nebezpečí A, B a C, které svojí konstrukcí nebo balením splňují podmínky pro zařazení do třídy nebezpečí D, nebo jiné výbušniny v tabulce neuvedené, pokud splňují kritéria pro zařazení do podtřídy 1.4 podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)“.

34. V příloze č. 2 v odstavci 5 se slova „Hodnoty koeficientu“ nahrazují slovy „Hodnoty vybraných koeficientů“, v odstavci 8 se slova „a munice ráže nad 60 mm“ zrušují a v odstavci 13 se věta druhá zrušuje.

35. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 99/1995 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Při změně dokončeného skladu výbušnin, udržovacích pracích nebo změně v užívání skladu výbušnin musí být sklad výbušnin uveden do souladu s vyhláškou č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění této vyhlášky. Při změně části skladu výbušnin nebo udržovacích pracích na části skladu výbušnin musí být uvedena příslušná část skladu výbušnin do souladu s vyhláškou č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění této vyhlášky.

2. Souhlasy s odchýlením se od ustanovení vyhlášky č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

Čl. III

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.

Předseda:
Ing. Štemberka v. r.

E-shop

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.