Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 10/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 3, ze dne 20. 1. 2017

10

VYHLÁŠKA

ze dne 4. ledna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009  Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., se mění takto:

1. V označení části druhé „ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL“ se slovo „DRUHÁ“ nahrazuje slovem „TŘETÍ“, v označení části třetí se slovo „TŘETÍ“ nahrazuje slovem „ČTVRTÁ“, v označení části čtvrté se slovo „ČTVRTÁ“ nahrazuje slovem „PÁTÁ“, v označení části páté se slovo „PÁTÁ“ nahrazuje slovem „ŠESTÁ“, v označení části šesté se slovo „ŠESTÁ“ nahrazuje slovem „SEDMÁ“, v označení části sedmé „SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ“ se slovo „SEDMÁ“ nahrazuje slovem „OSMÁ“ a v označení části sedmé „ÚČINNOST“ se slovo „SEDMÁ“ nahrazuje slovem „DEVÁTÁ“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „odstavce 2 písm. a), c) a d)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a) a c)“.

3. V § 23 písm. c) se bod 6 zrušuje.

4. V § 23 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d)   k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání.“.

5. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňují věty: „Registrační značka vydávaná za poškozenou registrační značku se na tabulku registrační značky vždy vyznačí formou prolisování bez ohledu na to, jak byla vyhotovena původní registrační značka a jakou měla formu. Pokud počet znaků původní registrační značky neodpovídá provedení registrační značky podle této vyhlášky, uspořádají se znaky tak, že se zleva vynechá nadbytečný počet znaků, a na takto uvolněném místě se znak nevyznačuje.“.

6. V § 27 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Mezi jednotlivé znaky se nevkládá žádné interpunkční znaménko s výjimkou registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou.“.

7. V § 29 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(8) Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky jsou uvedeny v příloze č. 25 k této vyhlášce.“.

8. V § 29 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 26 k této vyhlášce.

(11) Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce.“.

9. V § 31 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

10. V § 40 odst. 4 se slova „30. června 2016“ nahrazují slovy „31. prosince 2017“.

11. Příloha č. 13 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

12. Příloha č. 16 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

13. Doplňuje se příloha č. 25, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

14. Doplňuje se příloha č. 26, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

15. Doplňuje se příloha č. 27, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčerpání jejich zásob.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Všechny tyto zákony mají více než 140 změn a doplnění, které jsou v textu vyznačeny tučně. Dále je zde 10 ...

Cena: 273 KčKOUPIT

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář

Aleš Zpěvák - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a ...

Cena: 378 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.