Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


461

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č.  83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006  Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.“ zrušují.

2. V § 5 odst. 1 větě druhé se slova „Poskytovatel stavebního spoření“ nahrazují slovy „Stavební spořitelna“.

3. V § 5 odst. 1 větě čtvrté se slova „Smlouva účastníka, pokud je jím fyzická osoba, musí“ nahrazují slovy „Je-li účastníkem fyzická osoba, musí smlouva“.

4. V § 5 odst. 3 větě třetí se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty třetí se doplňují slova „a partner podle zákona upravujícího registrované partnerství“.

5. V § 5 odst. 9 se slova „poskytovatele stavebního spoření“ nahrazují slovy „stavební spořitelny“ a slova „poskytovatel stavebního spoření poskytl“ se nahrazují slovy „stavební spořitelna poskytla“.

6. V § 9a odst. 1 písm. a) se slova „kontroly dodržování“ nahrazují slovy „dozoru nad dodržováním“.

7. V § 9a odstavec 6 zní:

„(6) Ministerstvo poskytne účastníkovi na jeho žádost údaje podle odstavce 2 vedené v informačním systému k jeho osobě. V žádosti účastník uvede kromě náležitostí podle správního řádu své rodné číslo.“.

8. V § 9a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Na postup při vyřizování žádosti podle odstavce 6 se nepoužijí ustanovení správního řádu o správním řízení.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

9. V § 11 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje souhrnně za účastníky stavební spořitelna písemnou žádostí u ministerstva ve lhůtě do 20. února a 14. července následujícího roku, a to vždy po uplynutí kalendářního roku, a ve lhůtě do 5. srpna aktuálního kalendářního roku v případě smluv uzavřených do 31. prosince 2003, pokud účastníci ukončili stavební spoření do 30. června aktuálního kalendářního roku.“.

10. V § 11 odstavec 7 zní:

„(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podrobnosti podání žádosti podle odstavce 2 včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění.“.

11. V § 12 odst. 3 se slova „2 měsíců“ nahrazují slovy „konce kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce“ a slovo „zjistí“ se nahrazuje slovy „stavební spořitelna zjistila“.

12. V § 13 odst. 3 větě první se za slova „stavební spořitelna“ vkládá slovo „zejména“, ve větě druhé se za slovo „vrátit“ vkládají slova „evidovanou nebo“ a slova „2 měsíců“ se nahrazují slovy „konce kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce“.

13. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Evidovanou státní podporu, u které stavební spořitelna zjistila, že nebyla splněna zákonná podmínka pro její poskytnutí, a která k okamžiku tohoto zjištění nebyla stavební spořitelně ministerstvem poukázána podle § 11 odst. 4, je stavební spořitelna povinna vrátit ministerstvu nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce ode dne jejího poukázání ministerstvem stavební spořitelně.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

14. V § 13 odstavce 6 až 8 znějí:

„(6) Při vracení evidované nebo vyplacené státní podpory podle odstavce 3 nebo evidované státní podpory podle odstavce 4 může stavební spořitelna požádat ministerstvo o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému, a to osmkrát ročně ve lhůtě do 5. ledna, 30. ledna, 29. dubna, 14. června, 22. července, 27. srpna, 7. října a 20. listopadu kalendářního roku.

(7) Při vracení státní podpory podává stavební spořitelna ministerstvu informaci o vracené evidované nebo vyplacené státní podpoře podle odstavce 3 nebo o vracené evidované státní podpoře podle odstavce 4, ve které jsou uvedeny údaje o účastnících podle tohoto zákona, a to devětkrát ročně ve lhůtě do 5. ledna, 30. ledna, 14. března, 29. dubna, 14. června, 22. července, 27. srpna, 7. října a 20. listopadu kalendářního roku. Stavební spořitelna je povinna podat tuto informaci tak, aby vrátila státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 3 nebo 4.

(8) Ministerstvo je povinno zpracovat informaci podle odstavce 7 a předat výsledek zpracování stavební spořitelně do 7 kalendářních dnů ode dne podání informace podle odstavce 7 stavební spořitelnou.“.

15. V § 13 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Informace podle odstavce 7 a žádost o změnu evidovaných údajů o účastnících se zpracovávají za použití informačního systému. Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podrobnosti podání informace podle odstavce 7 a technické podrobnosti podání žádosti o změnu údajů o účastnících.“.

16. V nadpisu § 15 se slova „Kontrola dodržování“ nahrazují slovy „Dozor nad dodržováním“.

17. V § 15 odst. 1 se slova „Kontrolu dodržování“ nahrazují slovy „Dozor nad dodržováním“.

18. V § 15 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Pro účely výkonu dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory je ministerstvo oprávněno vyžadovat informace a objasnění skutečností souvisejících s tímto dozorem od stavební spořitelny.

(3) Stavební spořitelna je povinna poskytnout potřebnou součinnost k výkonu oprávnění ministerstva podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.

19. V § 15 odst. 4, 6 a 8 se slova „kontroly dodržování“ nahrazují slovy „dozoru nad dodržováním“.

20. V § 15 odst. 7 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

21. V § 15a odst. 1 až 3 se slova „kontroly dodržování“ nahrazují slovy „dozoru nad dodržováním“.

22. V § 15a odst. 5 písm. a) se doplňují body 3 a 4, které znějí:

„3. datum narození,

4. datum úmrtí,“.

23. V § 15a odst. 5 písm. b) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

„3. datum narození,“.

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.

24. V § 15a odst. 5 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

„3. datum narození,“.

Dosavadní body 3 až 6 se označují jako body 4 až 7.

25. V § 16 odst. 1 větě první se za slovo „částku“ vkládají slova „evidované nebo“.

26. V § 16 odst. 2 se slova „dvou měsíců“ nahrazují slovy „konce kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce“ a slovo „doručení“ se nahrazuje slovy „právní moci“.

27. V § 16 odstavec 3 zní:

„(3) Uložit vrácení vyplacené státní podpory podle odstavce 1 lze do 3 let od zjištění, že podmínky pro čerpání státní podpory byly porušeny, nejdéle však do pěti let od porušení těchto podmínek. Stavební spořitelna je povinna podat informaci o vracené státní podpoře tak, aby vrátila státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 2. Ministerstvo je povinno zpracovat informaci o vracené státní podpoře a předat výsledek zpracování stavební spořitelně do 7 kalendářních dnů ode dne podání informace o vracené státní podpoře stavební spořitelnou.“.

28. V § 16 odst. 4 se slovo „vrácené“ nahrazuje slovem „vracené“.

29. V § 16a odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   v rozporu s § 5 odst. 5 poskytne úvěr na jiný účel, než je úhrada nákladů na řešení bytových potřeb,“.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

30. V § 16a odst. 3 písm. d) se za text „§ 13 odst. 3“ vkládá text „nebo 4“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „nebo zálohu státní podpory“.

31. V § 16a odst. 4 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo odstavce 3“ se nahrazují slovy „nebo podle odstavce 3“.

32. V § 16a odst. 4 písm. c) se text „ , i) a j)“ nahrazuje textem „nebo i)“.

33. V § 16b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

34. V § 16b odst. 4 větě třetí se slovo „také“ nahrazuje slovy „v těchto případech“.

35. V § 16b se odstavec 6 zrušuje.

36. Za § 16b se vkládá nový § 16ba, který včetně nadpisu zní:

㤠16ba
Pořádková pokuta

(1) Stavební spořitelně, která nesplní povinnost podle § 15 odst. 3, může ministerstvo uložit pořádkovou pokutu do 5 000 000 Kč. 

(2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i opakovaně, není-li povinnost splněna ani po předchozím uložení pořádkové pokuty. Úhrn pokut za porušení stejné povinnosti nesmí převyšovat 20 000 000 Kč. 

(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.“.

37. Část III se včetně poznámky pod čarou č. 4a zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Správní řízení zahájená podle zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a lhůty pro vrácení státní podpory se posuzují podle zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.