Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


459

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území“.

2. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávný“.

3. V § 8 odst. 8 větě druhé se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „3 500 Kč“.

4. V § 10 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   komu byla omezena svéprávnost,“.

5. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnosti“.

6. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky.“.

7. V § 13 odst. 3 se slovo „a“ za slovem „specializací“ zrušuje.

8. V § 13 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 3k zrušuje.

9. V § 14 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovy „zřízené za účelem výkonu povolání,“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   společníci společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem výkonu povolání.“.

10. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat činnost i kombinací způsobů podle odstavce 1 písm. b) až e).“.

11. V § 15 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,“.

12. § 15a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  12 zní:

㤠15a
Společnost

(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně12), upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři.

(2) Společníci musí mít společné sídlo.


12) § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

13. V § 15b odst. 1 se slova „svobodní architekti nebo svobodní inženýři“ nahrazují slovy „autorizované osoby“.

14. V § 15b odst. 2 se slova „Svobodní architekti nebo svobodní inženýři, kteří“ nahrazují slovy „Autorizované osoby, které“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „ ; ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti autorizovaných osob za výkon povolání tím nejsou dotčena“.

15. V § 17 se na konci textu písmene c) doplňují slova „(koncepce uspořádání krajiny, systémy sídelní zeleně) a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí zahradních a krajinářských úprav“.

16. V § 19 písmeno a) zní:

„a)   vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace,“.

17. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

18. V § 23 odst. 7 úvodní části ustanovení se slovo „dotčeným“ nahrazuje slovem „autorizovaným“.

19. V § 23 odst. 7 písm. c) se slova „dotčená osoba“ nahrazují slovy „autorizovaná osoba“.

20. V § 25 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Valná hromada, popř. shromáždění delegátů“ nahrazují slovy „Nejvyšší orgán Komory“.

21. V § 25 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

22. V § 25 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Valná hromada České komory architektů nebo všichni řádní členové České komory architektů volí z řádných členů České komory architektů členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory architektů.

(6) Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě volí z řádných členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Všechny tyto zákony mají více než 140 změn a doplnění, které jsou v textu vyznačeny tučně. Dále je zde 10 ...

Cena: 273 KčKOUPIT

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů

Jiří Plos - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je podrobným komentářem zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tedy zákona označovaného jako autorizační zákon. Publikace je rozdělena do pěti částí. ...

Cena: 1 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.