Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


452

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 2016,

kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o platebním styku

Čl. I

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 37/2012  Sb., zákona č. 261/2014 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b)   účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,
c)   práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb (dále jen „poskytovatel“) a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel“),
d)   práva a povinnosti vydavatelů elektronických peněz (dále jen „vydavatel“) a držitelů elektronických peněz (dále jen „držitel“),
e)   práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen „provozovatel srovnávacích stránek“),
f)   používání jednotného označení k označení služeb spojených s platebním účtem,
g)   postup při změně platebního účtu,
h)   přístup k platebnímu účtu.


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.“.

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až k), která znějí:

„g)   úhradou převod peněžních prostředků z platebního účtu plátce na platební účet příjemce na základě platebního příkazu, který dává plátce přímo svému poskytovateli,
h)   trvalým příkazem platební příkaz plátce k provádění převodů peněžních prostředků z platebního účtu plátce v předem určených dnech nebo v pravidelně se opakujících intervalech,
i)   možností přečerpání výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele,
j)   překročením faktické zpřístupnění více peněžních prostředků, než je zůstatek na platebním účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání,
k)   službou spojenou s platebním účtem platební nebo jiná služba poskytnutá v souvislosti s otevřením nebo vedením platebního účtu, včetně překročení, možnosti přečerpání, vydávání nástrojů uvedených v § 3 odst. 3 písm. c) bodech 1 až 3 a platebních transakcí prováděných těmito nástroji.“.

3. V § 2 odst. 2 písm. e) bodu 4 se slovo „úhradě“ nahrazuje slovem „uhrazení“.

4. V § 2 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j).

5. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   osobou oprávněně pobývající v členském státě

1. 

občan členského státu, jakož i jeho rodinný příslušník podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky,
2.  cizinec pobývající na území České republiky přechodně nebo trvale podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky,
3.  cizinec, který na území České republiky požádal o udělení mezinárodní ochrany anebo kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona upravujícího azyl,
4.  cizinec pobývající na území České republiky podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
5.  osoba pobývající na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
6.  osoba požívající na území České republiky výsad a imunit podle mezinárodního práva,
7.  osoba, která oprávněně pobývá na území jiného členského státu.“.

6. V § 75 odst. 4 větě druhé se za slovo „změně“ vkládají slova „závazku ze“.

7. V § 84 písm. a), § 94 odst. 1 větě první a druhé, § 94 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 94 odst. 3 písm. a) až d) a § 94 odst. 4 se za slovo „změnu“ vkládají slova „závazku z“.

8. V § 84 písm. c), § 94 odst. 3 písm. d), § 94 odst. 4 a § 95 odst. 1 větě první se slova „rámcovou smlouvu“ nahrazují slovy „závazek z rámcové smlouvy“.

9. V části čtvrté hlavě I dílu 2 se za § 91 vkládá nový § 91a, který včetně nadpisu zní:

㤠91a
Informace o trvalých příkazech a inkasech

Poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost informace o jeho stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu, které uživatel sdělil při jejich udělení.“.

10. V části čtvrté hlavě I nadpisu dílu 3 se za slovo „výpověď“ vkládají slova „závazku z“.

11. V nadpisu § 94 se za slovo „Změna“ vkládají slova „závazku z“.

12. V § 94 odst. 1 větě první se za slovo „změna“ vkládají slova „závazku z“.

13. V § 94 odst. 2 větě první se za slova „o změnu“ vkládají slova „závazku z“.

14. V nadpisu nad § 95 se za slovo „Výpověď“ vkládají slova „závazku z“.

15. V § 95 odst. 1 větě první se za slovo „byla“ vkládají slova „rámcová smlouva“.

16. V § 95 odst. 1 větě druhé se slova „rámcová smlouva“ nahrazují slovy „závazek z rámcové smlouvy“.

17. V § 95 odst. 2 větě první se za slovo „výpověď“ vkládají slova „závazku z“ a slova „rámcová smlouva trvala“ se nahrazují slovy „závazek z rámcové smlouvy trval“.

18. V § 96 odst. 1 větě první se slova „rámcovou smlouvu uzavřenou“ nahrazují slovy „závazek z rámcové smlouvy uzavřené“.

19. V § 97 se za slovo „výpovědi“ a za slovo „zániku“ vkládají slova „závazku z“.

20. V § 100 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „prostředek“ vkládá slovo „pouze“.

21. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST PÁTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH

Hlava I
Porovnatelnost služeb spojených s platebním účtem

§ 124d
Jednotné označení

(1) Poskytovatel ve smlouvě o platebním účtu, je-li uzavřena v písemné formě, v informacích poskytovaných před uzavřením smlouvy o platebních službách a v písemných obchodních a reklamních informačních sděleních určených spotřebitelům použije k pojmenování služeb spojených s platebním účtem jednotné označení.

(2) Poskytovatel může k pojmenování služeb spojených s platebním účtem použít jiné označení pouze tehdy, uvede-li zřetelně i jejich jednotné označení. V předsmluvních informacích o úplatě a v přehledu o úplatě za poskytnuté služby může poskytovatel uvést jiné označení pouze jako doplnění jednotného označení.

(3) Služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku stanoví prováděcí právní předpis tak, aby se jednotné označení vztahovalo na 10 až 20 služeb spojených s platebním účtem, které jsou zpoplatněny alespoň jedním poskytovatelem a které jsou v České republice spotřebiteli nejvíce využívány nebo jsou pro spotřebitele spojeny s nejvyššími náklady.

§ 124e
Společná nabídka služeb a zboží

Nabízí-li poskytovatel spolu s vedením platebního účtu zboží nebo službu, která není službou spojenou s platebním účtem, informuje uživatele s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o platebním účtu, zda lze uzavřít smlouvu o platebním účtu i bez nákupu tohoto zboží nebo čerpání této služby a o úplatě za jednotlivé zboží a služby.

§ 124f
Předsmluvní informace o úplatě

(1) Poskytovatel poskytne uživateli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o platebním účtu předsmluvní informace o úplatě za služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. Ustanovení § 80 odst. 3 se použije obdobně.

(2) Předsmluvní informace o úplatě musí být určité, srozumitelné, přehledné a vyjádřené v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, a v měně, ve které je platební účet veden. Strany si mohou dohodnout poskytnutí těchto informací v jiném jazyce nebo jiné měně.

(3) Poskytovatel poskytne předsmluvní informace o úplatě v samostatném dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.

(4) Předsmluvní informace o úplatě musí být čitelné bez zvláštních obtíží, a to i při jejich reprodukci v černobílé podobě, a musí obsahovat informaci, že nepředstavují úplné znění smlouvy o platebních službách ani informací poskytovaných před uzavřením smlouvy o platebních službách. Jsou-li služby spojené s platebním účtem poskytovány jako soubor služeb za souhrnnou úplatu, obsahují předsmluvní informace o úplatě informaci o této souhrnné úplatě, výčet takto poskytovaných služeb a informace o úplatě za služby poskytnuté nad rámec tohoto souboru služeb.

(5) Poskytovatel bezplatně zpřístupní předsmluvní informace o úplatě na svých internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách.

(6) Poskytovatel bezplatně poskytne předsmluvní informace o úplatě tomu, kdo o ně požádá.

§ 124g
Seznam označení

(1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách seznam jednotných označení služeb spojených s platebním účtem, na které se povinnost jednotného označení vztahuje, včetně charakteristiky těchto služeb.

(2) Vedle jednotných označení může seznam obsahovat i označení a charakteristiky dalších služeb spojených s platebním účtem, na které se povinnost jednotného označení nevztahuje.

(3) Informace obsažené v seznamu označení musí být určité a srozumitelné.

(4) Poskytovatel bezplatně poskytne seznam označení tomu, kdo o něj požádá.

§ 124h
Přehled o úplatě za poskytnuté služby

(1) Poskytovatel bezplatně poskytne uživateli vždy do konce února přehled o úplatě za poskytnuté služby spojené s platebním účtem za předchozí kalendářní rok. Na žádost uživatele poskytovatel bezplatně poskytne tento přehled v listinné podobě.

(2) Přehled o úplatě za poskytnuté služby obsahuje alespoň

a)   jednotkovou úplatu za poskytnutou službu a počet poskytnutí dané služby,
b)   celkovou úplatu za jednotlivé služby,
c)   celkovou úplatu za všechny služby,
d)   úrokovou sazbu spotřebitelského úvěru poskytnutého ve formě možnosti přečerpání,
e)   celkovou částku úroků zaplacenou uživatelem za úvěr poskytnutý ve formě možnosti přečerpání,
f)   úrokovou sazbu, jíž jsou úročeny peněžní prostředky na platebním účtu, a
g)   celkovou částku úroků připsaných k zůstatku peněžních prostředků na platebním účtu,
h)   údaje o smluvní pokutě a úrocích z prodlení požadovaných poskytovatelem.

(3) Přehled o úplatě za poskytnuté služby musí být určitý, srozumitelný, přehledný a vyjádřený v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, a v měně, ve které je platební účet veden. Strany si mohou dohodnout poskytování tohoto přehledu v jiném jazyce nebo jiné měně.

(4) Poskytovatel poskytne přehled o úplatě za poskytnuté služby v dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.

§ 124i
Srovnávací stránky

(1) Provozovatel srovnávacích stránek zajistí, aby

a)   se poskytovatelům dostalo rovného zacházení při uveřejnění výsledků srovnání,
b)   tyto srovnávací stránky umožňovaly bezplatné srovnání všech služeb spojených s platebním účtem, na které se vztahuje povinnost jednotného označení,
c)   tyto srovnávací stránky obsahovaly údaje o jeho osobě,
d)   tyto srovnávací stránky obsahovaly údaj o tom, že jejich provozování a obsah podléhá dohledu,
e)   informace uvedené na těchto srovnávacích stránkách byly pravdivé, určité, srozumitelné a aktualizované alespoň vždy ke konci kalendářního čtvrtletí,
f)   pojmenování služeb spojených s platebním účtem na těchto srovnávacích stránkách odpovídalo jednotnému označení stanovenému prováděcím právním předpisem podle § 124d odst. 3,
g)   srovnání bylo provedeno na základě jasných a objektivních kritérií, která předem na těchto srovnávacích stránkách uveřejní,
h)   tyto srovnávací stránky obsahovaly informaci o datu poslední aktualizace uveřejněných informací,
i)   výsledky srovnání úplat obsahovaly informace o úplné nabídce služeb spojených s platebním účtem na trhu platebních služeb v České republice, nebo alespoň jeho významné části, a
j)   v případě, že výsledky srovnání úplat neobsahují informace o úplné nabídce služeb spojených s platebním účtem na trhu platebních služeb v České republice, byla tato skutečnost uvedena na těchto srovnávacích stránkách před uvedením výsledků srovnání.

(2) Provozovatel srovnávacích stránek zavede vhodné postupy k přijímání podnětů týkajících se nesprávnosti výsledků srovnání.

(3) Před zahájením provozu srovnávacích stránek oznámí provozovatel srovnávacích stránek České obchodní inspekci a České národní bance své jméno nebo obchodní firmu, den zahájení provozu a adresu těchto srovnávacích stránek. O úmyslu ukončit provozování srovnávacích stránek informuje provozovatel bez zbytečného odkladu Českou obchodní inspekci a Českou národní banku a oznámí jim den předpokládaného ukončení provozu.

(4) Česká obchodní inspekce a Česká národní banka uveřejňují údaje, které obdrží podle odstavce 3, na svých internetových stránkách.

Hlava II
Změna platebního účtu

Díl 1
Vnitrostátní změna platebního účtu

§ 124j
Zahájení změny platebního účtu

(1) Poskytovatel, který s uživatelem uzavřel smlouvu o platebním účtu a kterého uživatel požádal o změnu platebního účtu (dále jen „nový poskytovatel“), umožní tomuto uživateli prostřednictvím formuláře

a)   určit poskytovatele, který uživateli vede platební účet a má provést činnosti uvedené v § 124k (dále jen „dosavadní poskytovatel“),
b)   určit, které činnosti podle § 124k odst. 1 má dosavadní poskytovatel provést,
c)   jednotlivě uvést převody peněžních prostředků, které má nový poskytovatel začít provádět podle § 124l odst. 4, dosavadní poskytovatel přestat provádět podle § 124k odst. 1 písm. b) a o kterých má dosavadní poskytovatel předat informace novému poskytovateli podle § 124k odst. 2, nebo určit, že se tyto činnosti mají týkat všech těchto převodů,
d)   určit den, k němuž má dosavadní poskytovatel provést činnosti podle § 124k odst. 1,
e)   určit, zda si přeje obdržet informace podle § 124k odst. 3,
f)   určit, zda má nový poskytovatel informovat plátce nebo příjemce o změně platebního účtu podle § 124l odst. 1, a uvést příslušné kontaktní údaje,
g)   určit den, od něhož má nový poskytovatel začít provádět převody peněžních prostředků podle § 124l odst. 4,
h)   určit, zda vypovídá závazek ze smlouvy o platebním účtu, kterou uzavřel s dosavadním poskytovatelem,
i)   určit, zda má dosavadní poskytovatel předat novému poskytovateli informace o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech podle § 124k odst. 2.

(2) Formulář podle odstavce 1 musí být sepsán v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, nebo v jazyce, na kterém se strany dohodnou.

(3) Nový poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost kopii vyplněného formuláře podle odstavce 1.

(4) Nový poskytovatel požádá jménem uživatele do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu uživatel sdělil údaje podle odstavce 1, dosavadního poskytovatele o provedení činností uvedených v § 124k.

(5) Nový poskytovatel ověří totožnost uživatele před tím, než jeho jménem požádá dosavadního poskytovatele o provedení činností uvedených v § 124k; neposkytne-li uživatel na výzvu poskytovatele potřebnou součinnost při ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako by o změnu platebního účtu nepožádal.

§ 124k
Povinnosti dosavadního poskytovatele

(1) Dosavadní poskytovatel ve vztahu k platebnímu účtu, v rozsahu a ke dni, které určí uživatel, nejdříve však osmý pracovní den ode dne, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4,

a)   přestane provádět převody peněžních prostředků, je-li uživatel příjemcem (dále jen „příchozí převod“),
b)   přestane provádět převody peněžních prostředků, ke kterým dal uživatel trvalý příkaz, a inkasa, je-li uživatel plátcem (dále jen „odchozí inkaso“),
c)   převede zůstatek peněžních prostředků, s nimiž je uživatel oprávněn nakládat, na platební účet vedený novým poskytovatelem.

(2) Dosavadní poskytovatel předá v rozsahu, který určí uživatel, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4, novému poskytovateli informace o stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu a o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech provedených během 13 měsíců přede dnem, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4. Dosavadní poskytovatel předá tyto informace v rozsahu potřebném k řádnému provedení platební transakce.

(3) Určí-li to uživatel podle § 124j odst. 1 písm. e), poskytne dosavadní poskytovatel informace podle odstavce 2 také jemu.

§ 124l
Povinnosti nového poskytovatele

(1) Nový poskytovatel do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel informace podle § 124k odst. 2 od dosavadního poskytovatele, ve vztahu k platebnímu účtu a v rozsahu, které určí uživatel,

a)   odešle plátci, který prováděl ve vztahu k platebnímu účtu uživatele vedeném dosavadním poskytovatelem pravidelně se opakující převody peněžních prostředků, informaci o změně platebního účtu uživatele spolu s údajem nebo jedinečným identifikátorem, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel,
b)   odešle příjemci, který je na základě souhlasu uživatele oprávněn dát platební příkaz k inkasu, informaci, odkdy bude možné provádět inkasa ve vztahu k platebnímu účtu, který vede nový poskytovatel, a informaci o změně platebního účtu uživatele spolu s údajem nebo jedinečným identifikátorem, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel,
c)   vyzve uživatele, aby doplnil údaje potřebné k informování plátce nebo příjemce podle písmene a) nebo b), jestliže údaje, které má nový poskytovatel k dispozici, nejsou dostatečné.

(2) Informuje-li nový poskytovatel plátce nebo příjemce podle odstavce 1 písm. a) nebo b), poskytne jim kopii plné moci uživatele.

(3) Nepožádá-li uživatel nového poskytovatele o informování plátce nebo příjemce podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nový poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost vzory informačních sdělení o změně platebního účtu určené plátci nebo příjemci. Vzor informačního sdělení obsahuje údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, a informaci o tom, odkdy bude možné provádět inkasa a převody peněžních prostředků ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel.

(4) Nový poskytovatel začne provádět převody peněžních prostředků, ke kterým dal uživatel souhlas trvalým příkazem, a odchozí inkasa ve vztahu k účtu, v rozsahu a v den, které určí uživatel, nejdříve však třetí pracovní den ode dne, kdy obdržel informace podle § 124k odst. 2 od dosavadního poskytovatele.

§ 124m
Úplata spojená se změnou platebního účtu

(1) Požaduje-li poskytovatel úplatu za služby podle § 124j, § 124k odst. 1 nebo § 124l odst. 1 až 3, musí tato úplata být přiměřená a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele.

(2) Dosavadní poskytovatel nesmí požadovat úplatu za poskytnutí informací podle § 124k odst. 2 a 3.

§ 124n
Informace o změně platebního účtu

(1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých internetových stránkách a na trvalém nosiči dat ve svých obchodních prostorách informace o

a)   postupu při zahájení změny platebního účtu podle § 124j a povinnostech dosavadního poskytovatele a nového poskytovatele podle § 124k a 124l,
b)   lhůtách stanovených k provedení jednotlivých činností při změně platebního účtu,
c)   úplatě podle § 124m odst. 1 a
d)   způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem.

(2) Poskytovatel bezplatně poskytne informace podle odstavce 1 tomu, kdo o ně požádá.

(3) Poskytovatel oznámí vždy do konce února České národní bance, kolikrát v předchozím kalendářním roce provedl změnu platebního účtu, a uvede, kdy vystupoval jako nový poskytovatel a kdy jako dosavadní poskytovatel. Poskytovatel ve stejné lhůtě oznámí České národní bance počet žádostí o změnu platebního účtu podaných v předchozím kalendářním roce, které odmítl provést, a důvody odmítnutí.

§ 124o
Společná ustanovení

(1) Poskytovatel není povinen provést změnu platebního účtu, jestliže platební účet vedený dosavadním poskytovatelem a platební účet vedený novým poskytovatelem jsou vedeny v různé měně.

(2) Ustanovení tohoto dílu se nepoužijí na Českou národní banku.

Díl 2
Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu

§ 124p
Povinnosti poskytovatele

(1) Poskytovatel, který vede uživateli platební účet a kterého uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu, v rozsahu a v den, které určí uživatel,

a)   poskytne uživateli informace o stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu a pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech provedených během 13 měsíců přede dnem, kdy ho uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu,
b)   převede zůstatek peněžních prostředků, s nimiž je uživatel oprávněn nakládat, na platební účet vedený v jiném členském státě.

(2) Nedohodnou-li se strany jinak, poskytovatel provede činnosti podle odstavce 1 nejdříve šestý pracovní den ode dne, kdy ho uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu.

Hlava III
Základní platební účet

§ 124q
Zřízení základního platebního účtu

(1) Poskytovatel bez zbytečného odkladu poté, kdy jej spotřebitel, který je osobou oprávněně pobývající v členském státě, vyzve k uzavření smlouvy o základním platebním účtu a osvědčí splnění zákonem stanovených podmínek, nejpozději však do 10 pracovních dnů,

a)   předloží spotřebiteli v podobě návrhu textu smlouvy návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o základním platebním účtu vedeném v české měně, nebo
b)   v souladu s odstavcem 3 nebo 5 návrh smluvních podmínek podle písmene a) předložit odmítne.

(2) Předloží-li poskytovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, nesmí poskytovatel tento návrh během 5 pracovních dní změnit ani odvolat, ledaže během této doby vyšly najevo okolnosti uvedené v odstavci 3 nebo 5. Sdělí-li spotřebitel poskytovateli do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl návrh smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímá, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu uzavřít se spotřebitelem smlouvu o základním platebním účtu na základě předloženého návrhu smluvních podmínek. Ustanovení § 1787 občanského zákoníku se použije obdobně.

(3) Poskytovatel může spotřebiteli odmítnout předložit návrh smluvních podmínek, jestliže

a)   spotřebitel je majitelem platebního účtu vedeného v České republice poskytovatelem, který je bankou nebo zahraniční bankou vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a prostřednictvím tohoto platebního účtu je možné čerpat služby uvedené v § 124s odst. 1; to neplatí, jestliže spotřebitel doloží, že jej poskytovatel vyrozuměl o zamýšleném zrušení tohoto platebního účtu, nebo
b)   v předchozích 12 měsících s tímto spotřebitelem vypověděl závazek ze smlouvy o základním platebním účtu nebo od této smlouvy odstoupil v souladu s § 124v nebo odstoupil pro závažné porušení smlouvy od jiné smlouvy o platebních službách uzavřené s tímto spotřebitelem.

(4) Poskytovatel může k doložení skutečnosti, že spotřebitel není majitelem platebního účtu podle odstavce 3 písm. a), požadovat čestné prohlášení spotřebitele.

(5) Poskytovatel spotřebiteli odmítne předložit návrh smluvních podmínek, jestliže by uzavřením smlouvy o základním platebním účtu porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.

(6) Odmítne-li poskytovatel předložit návrh smluvních podmínek nebo tento návrh změní nebo odvolá, sdělí bez zbytečného odkladu písemně spotřebiteli důvody odmítnutí, změny nebo odvolání spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi spotřebitelem a poskytovatelem, informací o možnosti podat stížnost orgánu dohledu a informací o případné možnosti podat stížnost přímo poskytovateli. Poskytovatel nesdělí spotřebiteli důvody odmítnutí, změny nebo odvolání, jestliže by sdělením důvodů porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.

§ 124r
Vázaná nabídka

Poskytovatel nesmí vázat uzavření smlouvy o základním platebním účtu úplatným čerpáním služby, která není uvedena v § 124s odst. 1.

§ 124s
Poskytované služby

(1) Poskytovatel poskytne majiteli základního platebního účtu alespoň tyto služby:

a)   zřízení a vedení základního platebního účtu,
b)   službu umožňující vložení hotovosti na základní platební účet,
c)   službu umožňující výběr hotovosti ze základního platebního účtu,
d)   úhradu, včetně úhrady, ke které dal uživatel trvalý příkaz,
e)   odchozí inkaso,
f)   převod peněžních prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím debetní platební karty, a
g)   vydání a správu debetní platební karty a možnost ovládat základní platební účet prostřednictvím internetu.

(2) Poskytovatel poskytne služby podle odstavce 1 v rozsahu a způsobem, jakým je poskytuje uživatelům, kterým vede jiný platební účet než základní platební účet.

§ 124t
Úplata

Za služby uvedené v § 124s odst. 1 může poskytovatel požadovat nejvýše úplatu odpovídající obvyklé ceně podle zákona o cenách.

§ 124u
Smluvní pokuta

K ujednání o smluvní pokutě pro porušení povinností ze smlouvy o základním platebním účtu, s výjimkou smluvní pokuty sjednané v souvislosti s překročením a možností přečerpání, se nepřihlíží.

§ 124v
Zrušení základního platebního účtu

(1) Poskytovatel může vypovědět závazek ze smlouvy o základním platebním účtu pouze tehdy, jestliže majitel základního platebního účtu

a)   neprovede prostřednictvím tohoto platebního účtu žádnou platební transakci po dobu delší než 24 měsíců,
b)   není osobou oprávněně pobývající v členském státě,
c)   je majitelem jiného platebního účtu vedeného v České republice bankou nebo zahraniční bankou vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, jehož prostřednictvím je možné čerpat služby uvedené v § 124s odst. 1, nebo
d)   odmítne návrh na změnu závazku ze smlouvy o základním platebním účtu.

(2) Poskytovatel může vypovědět závazek ze smlouvy o základním platebním účtu také tehdy, přestane-li splňovat podmínky podle § 124x.

(3) Poskytovatel může odstoupit od smlouvy o základním platebním účtu pouze tehdy, jestliže majitel základního platebního účtu

a)   použije základní platební účet v rozporu se zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu nebo v rozporu s jiným právním předpisem,
b)   dosáhne založení základního platebního účtu úmyslným poskytnutím nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, nebo
c)   poruší podstatným způsobem smlouvu o základním platebním účtu.

(4) Poskytovatel může od smlouvy o základním platebním účtu odstoupit také tehdy, jestliže by trvání závazku ze smlouvy o základním platebním účtu bylo v rozporu s jiným právním předpisem.

(5) Závazek ze smlouvy o základním platebním účtu lze vypovědět z důvodu podle odstavce 1 nebo od smlouvy o základním platebním účtu odstoupit z důvodu podle odstavce 3 písm. b) a c) nejdéle do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm poskytovatel dozvěděl.

(6) Poskytovatel společně s výpovědí závazku ze smlouvy o základním platebním účtu nebo s oznámením o odstoupení od smlouvy o základním platebním účtu sdělí písemně majiteli základního platebního účtu důvod výpovědi nebo odstoupení spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi majitelem základního platebního účtu a jeho poskytovatelem, informací o možnosti majitele podat stížnost orgánu dohledu a informací o případné možnosti podat stížnost přímo poskytovateli. Poskytovatel nesdělí majiteli základního platebního účtu důvod výpovědi nebo odstoupení, jestliže by sdělením důvodu porušil jiný právní předpis.

§ 124w
Informace o základním platebním účtu

(1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách informace o

a)   postupu při zřízení základního platebního účtu,
b)   možnosti uzavřít smlouvu o základním platebním účtu bez úplatného čerpání dodatečných služeb v souladu s § 124r,
c)   základním platebním účtu, který nabízí,
d)   úplatě podle § 124t a
e)   způsobu mimosoudního řešení sporů mezi majitelem základního platebního účtu a jeho poskytovatelem.

(2) Poskytovatel bezplatně poskytne informace podle odstavce 1 tomu, kdo o ně požádá.

(3) Poskytovatel oznámí vždy do konce února České národní bance počet smluv o základním platebním účtu uzavřených v předchozím kalendářním roce. Poskytovatel ve stejné lhůtě oznámí České národní bance, kolikrát za předchozí kalendářní rok odmítl předložit nebo odvolal návrh smluvních podmínek v souladu s § 124q odst. 2, 3 nebo 5 a důvody těchto odmítnutí nebo odvolání.

§ 124x
Společné ustanovení

Ustanovení této hlavy se použijí na poskytovatele, který je bankou nebo zahraniční bankou vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky a vede platební účty spotřebitelům.

Hlava IV
Společná ustanovení

§ 124y

Má-li poskytovatel vůči uživateli po zániku závazku ze smlouvy o platebním účtu pohledávku, informuje bez zbytečného odkladu po zániku závazku ze smlouvy o platebním účtu o této skutečnosti uživatele.

§ 124z

Poskytovatel nesmí při uzavírání smlouvy o platebním účtu diskriminovat uživatele, který je osobou oprávněně pobývající v členském státě, a to ani z důvodu jeho státního občanství nebo místa pobytu.

§ 124za

Ustanovení této části se použijí na platební účet, jehož majitelem je spotřebitel a ze kterého lze alespoň vybrat hotovost, převést peněžní prostředky, včetně provedení úhrady, ve prospěch třetích osob, a na který lze připsat peněžní prostředky, včetně připsání částky příchozího převodu, od třetích osob.“.

Dosavadní části pátá až sedmá se označují jako části šestá až osmá.

22. V § 130 odst. 1 písm. a) se za číslo „88,“ vkládá číslo „91a,“, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „ , § 124e, 124f, 124g, 124h, 124n, § 124q odst. 6, § 124v odst. 6, § 124w nebo 124y“.

23. V § 130 odst. 1 písm. b) se za slovo „změny“ vkládají slova „závazku z“.

24. V § 130 odst. 1 písm. c) se slova „rámcové smlouvy uzavřené“ nahrazují slovy „závazky z rámcových smluv uzavřených“.

25. V § 130 odst. 1 písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje.

26. V § 130 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až q), která znějí:

„h)   nepoužívá jednotné označení podle § 124d odst. 1,
i)   porušuje povinnosti týkající se změny platebního účtu podle § 124j, 124k nebo 124l,
j)   požaduje úplatu za změnu platebního účtu v rozporu s § 124m,
k)   neposkytuje součinnost při změně platebního účtu podle § 124p,
l)   porušuje povinnost předložit spotřebiteli návrh smluvních podmínek nebo uzavřít se spotřebitelem smlouvu o základním platebním účtu podle § 124q odst. 1 nebo 2,
m)   v rozporu s § 124r váže uzavření smlouvy o základním platebním účtu úplatným čerpáním služby, která není uvedena v § 124s odst. 1,
n)   neposkytuje majiteli základního platebního účtu služby podle § 124s odst. 1 nebo 2,
o)   požaduje úplatu za služby poskytované v rámci základního platebního účtu v rozporu s § 124t,
p)   požaduje smluvní pokutu v rozporu s § 124u, nebo
q)   v rozporu s § 124z diskriminuje uživatele při uzavírání smlouvy o platebním účtu.“.

27. V § 130 odst. 6 písm. a) se za slovo „a),“ doplňují slova „h) nebo k),“.

28. V § 130 odst. 6 písm. b) se slova „nebo c)“ nahrazují slovy „ , c), i), j), l), m), n), o), p) nebo q)“.

29. V § 132 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Provozovatel srovnávacích stránek se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nezajistí splnění požadavků kladených na srovnávací stránky podle § 124i odst. 1,
b)   nezavede postupy k přijímání podnětů podle § 124i odst. 2, nebo
c)   nesplní oznamovací povinnost podle § 124i odst. 3.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

30. V § 132 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.“.

31. V § 133a odst. 1 písm. b) až j), § 133a odst. 2 písm. a) a b) a v § 133a odst. 3 písm. a) a b) se slovo „ES“ nahrazuje slovem „EU“.

32. V § 133a odst. 2 písm. a) a b) a v § 133a odst. 3 písm. a) a b) se slovo „článkem“ nahrazuje slovem „čl.“.

33. Za § 133a se vkládá nový § 133b, který zní:

㤠133b

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 2 věty druhé, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 9, čl. 10 odst. 1 nebo 5, čl. 11 nebo čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751, nebo
b)   nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

(2) Provozovatel schématu platebních karet se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 6, čl. 7 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

(3) Zpracovatel se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nebo 5 nebo čl. 8 odst. 6 věty první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

(4) Příjemce se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 6 věty druhé nebo čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4,
b)   2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 nebo 3,
c)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).“.

34. V § 135 odst. 3 se slova „Česká národní banka o něm nezahájila“ nahrazují slovy „o něm správní orgán nezahájil“ a slovo „dozvěděla“ se nahrazuje slovem „dozvěděl“.

35. V § 135 odstavec 4 zní:

„(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává

a)   Česká obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 132 odst. 3, s výjimkou správních deliktů spáchaných osobami uvedenými v § 5 při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky, a správní delikty podle § 133b odst. 4,
b)   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde-li o správní delikty podle § 133b odst. 2 a 3,
c)   Ministerstvo financí, jde-li o správní delikt podle § 130 odst. 1 písm. o),
d)   Česká národní banka, jde-li o ostatní správní delikty.“.

36. V § 135 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Na řízení o správním deliktu vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a na jeho postup při výkonu dozoru se zákon o ochraně hospodářské soutěže použije přiměřeně.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

37. V § 135 se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí:

„(9) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(10) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 9 bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

a)   bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,
b)   ohrozilo stabilitu finančního trhu,
c)   ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo
d)   způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

(11) Rozhodnutí podle odstavce 9 nebo 10 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.“.

38. V nadpisu části sedmé se doplňují slova „A KONTROLA“.

39. V § 135a odst. 1 písm. c) se za slovo „zákonem“ vkládají slova „ , s výjimkou povinnosti stanovené v § 124t,“.

40. V § 135a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím mezibankovní poplatky za karetní platební transakce2)“.

41. V § 135a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo financí vykonává kontrolu dodržování povinnosti poskytovatele stanovené v § 124t postupem podle zákona o cenách.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

42. V § 135a odst. 5 se slova „podle nařízení o přeshraničních platbách a“ zrušují.

43. V § 135a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mezibankovní poplatky za karetní platební transakce je pro účel zajištění dodržování povinností poskytovatele Česká národní banka, pro účel zajištění dodržování povinností příjemce Česká obchodní inspekce a pro účel zajištění dodržování povinností provozovatele schématu platebních karet a zpracovatele, kteří mají sídlo v České republice, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.“.

44. V § 135b se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Poskytne-li orgán dohledu jiného členského státu České národní bance informaci za podmínky, že informace nesmí být dále poskytnuta bez jeho předchozího souhlasu, může Česká národní banka tuto informaci předat jinému příslušnému orgánu výhradně pro účely, k nimž byla informace poskytnuta. Jiným orgánům nebo osobám předá Česká národní banka poskytnutou informaci pouze s výslovným souhlasem orgánu dohledu, který informaci poskytl, a výhradně za účelem stanoveným tímto orgánem.

(5) Česká národní banka může odmítnout žádost o spolupráci nebo předání informací, pokud

a)   by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice, nebo
b)   se žádost týká téže věci a téže osoby, ohledně nichž bylo v České republice zahájeno soudní řízení nebo o nichž bylo pravomocně rozhodnuto rozsudkem.

(6) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 5 informuje Česká národní banka žádající orgán o důvodech odmítnutí.“.

45. Za § 139 se vkládá nový § 140, který zní:

㤠140

Poskytovatel je povinen uzavřít s příjemcem, se kterým uzavřel smlouvu o platebních službách spočívajících ve vydávání a správě zařízení k přijímání platebních prostředků, smlouvu o rozhodci pro řešení sporů vyplývajících z porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mezibankovní poplatky za karetní platební transakce, pokud o to příjemce požádá. Na právo domáhat se uzavření rozhodčí smlouvy musí být příjemce ve smlouvě o platebních službách upozorněn.“.

46. V § 142 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a § 124d odst. 3“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 124d a 124f až 124i zákona č. 284/2009  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.

2. Poskytovatel poskytne poprvé uživateli informace podle § 124h zákona č. 284/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za období ode dne nabytí účinnosti prováděcího právního předpisu podle § 124d odst. 3 zákona č. 284/2009 Sb., ve znění tohoto zákona, do konce kalendářního roku, v němž tento prováděcí právní předpis nabude účinnosti.

3. Provozovatel srovnávacích stránek, který začal provozovat srovnávací stránky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, splní oznamovací povinnost podle § 124i odst. 3 zákona č. 284/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.

4. Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 124d odst. 3 zákona č. 284/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. III

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č.  189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001  Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006  Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011  Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 258/2016  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „ , zda“.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „dodržování podmínek stanovených“ nahrazují slovy „jsou dodržovány podmínky stanovené“.

3. V § 2 odst. 2 písm. b) a d) až f) se slovo „zda“ zrušuje.

4. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „dodržování ostatních podmínek stanovených“ nahrazují slovy „jsou dodržovány ostatní podmínky stanovené“.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„g)   příjemce dodržuje povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím mezibankovní poplatky za karetní platební transakce8).


8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. IV

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013  Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo „při“ vkládají slova „nabízení a“.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,
j)   příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   osoba, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,
j)    příjemce jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o cenách

Čl. V

V § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 403/2009 Sb. a zákona č. 353/2014 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   ve zjišťování, zda poskytovatel platebních služeb neporušuje ustanovení zákona upravujícího platební styk týkající se výše úplaty za služby poskytované v rámci základního platebního účtu13).“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) § 124t zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č.  452/2016 Sb.“.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 až 36, 40, 42 a 43 a čl. III, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o cenách - Komentář

Zákon o cenách - Komentář

Tomáš Naiser, Marie Janečková, Diana Svobodová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jako první na trhu Vám přinášíme ucelený okomentovaný zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Komentář zpracovali přední autoři z řad Ministerstva financí a je skvělou pomůckou pro orientaci v dané problematice. Zákonem došlo k liberalizaci cen spočívající v opuštění modelu ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o platebním styku – 130 změn od 1. 7. 2022; dále se změnil zákon o finančním arbitrovi. V souvislosti se zpřísněním podmínek pro dynamickou směnu měn se od července 2022 rovněž ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.