Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 416/2016 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2016, částka 169, ze dne 19. 12. 2016

416

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č.  90/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova „přepravními nebo distribučními“ nahrazují slovem „plynárenskými“.

2. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „přepravní nebo distribuční“ nahrazují slovem „plynárenskou“.

3. V § 2 odst. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v)   průměrnou technickou kapacitou – aritmetický průměr hodnot technické kapacity na příslušném bodě za předcházející plynárenský rok.“.

4. V § 3 odst. 2 se za slova „předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní“ vkládá slovo „soustavou“.

5. V § 9 odst. 6 a 7 se za číslo „2“ vkládá text „ , 3“.

6. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník rezervuje pro bod virtuálního zásobníku plynu přepravní kapacitu maximálně do výše rezervovaného maximálního těžebního nebo vtláčecího výkonu ze nebo do zásobníku plynu.“.

7. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

8. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

9. V § 14 odst. 1 se slova „§ 10, 11, 12, a 13“ nahrazují slovy „§ 10 až 13“.

10. V § 14 se dosavadní odstavec označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník rezervuje pro bod virtuálního zásobníku plynu přerušitelnou přepravní kapacitu podle § 10 až 13 maximálně do takové výše, kdy součet pevné a přerušitelné přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka pro bod virtuálního zásobníku plynu dosahuje výše subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervovaného maximálního těžebního nebo vtláčecího výkonu ze nebo do zásobníku plynu.“.

11. V § 17 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a nejpozději 2 hodiny před zahájením přepravy“.

12. V § 18 odst. 4 se za slovo „provozovatel“ vkládají slova „přepravní soustavy“.

13. V § 18 odstavec 5 zní:

„(5) Za přepravní kapacitu soutěženou v aukci pro hraniční bod se hradí pohyblivá, nebo fixní cena. Pohyblivou cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity stanovená Energetickým regulačním úřadem (dále jen „Úřad“) v cenovém rozhodnutí v době, kdy je přepravní kapacitu možno využít, a navýšená o aukční prémii. Fixní cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity stanovená Úřadem v cenovém rozhodnutí v době konání aukce, eskalovaná na cenovou úroveň kalendářního roku, ve kterém je přepravní kapacitu možno využít, navýšená o aukční prémii.“.

14. V § 22 odst. 1 se slova „začátkem zahájení“ nahrazují slovem „zahájením“.

15. V § 28 odstavec 4 zní:

„(4) Provozovatel přepravní soustavy nabízí neomezenou velikost přerušitelné přepravní kapacity“.

16. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Velikost přerušitelné přepravní kapacity nabízené provozovatelem přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi není omezena. Veškerá nabízená přerušitelná přepravní kapacita je přidělena za vyvolávací cenu, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí.“.

17. V § 29 odst. 4 se slova „standardní denní přerušitelné přepravní kapacity a standardní vnitrodenní“ zrušují.

18. § 30 zní:

㤠30

(1) V případě, že pro plynárenský den ve vstupním nebo výstupním hraničním bodě není k dispozici volná pevná denní standardní přepravní kapacita, oznámí provozovatel přepravní soustavy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy a v systému operátora trhu omezení renominací přepravy pro příslušný hraniční bod, pro koordinovanou i nekoordinovanou přepravní kapacitu.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník využívající hraniční bod přepravní soustavy podle odstavce 1 může po podání nominace přepravy podle § 63 odst. 1 písm. a) nebo § 63 odst. 2 písm. a), případně podle § 63 odst. 6 renominovat přepravu v rámci pevné koordinované i pevné nekoordinované kapacity tak, že provede renominaci maximálně:

a)   na hodnotu 90 % rezervované přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka v případě, že podaná nominace podle § 66 odst. 1 dosahuje 80 % nebo méně subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervované kapacity v tomto bodě, jestliže má dojít k navýšení podané nominace,
b)   o polovinu rozdílu mezi výší rezervované kapacity subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem v tomto bodě a podanou nominací podle § 66 odst. 1 v případě, že podaná nominace podle § 66 odst. 1 dosahuje více než 80 % subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervované kapacity v tomto bodě, jestliže má dojít k navýšení podané nominace,
c)   na hodnotu do 10 % rezervované přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka v případě, že podaná nominace podle § 66 odst. 1 dosahuje 20 % nebo více subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervované kapacity v tomto bodě, jestliže má dojít ke snížení podané nominace,
d)   o polovinu rozdílu mezi výší rezervované kapacity subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem v tomto bodě a podanou nominací podle § 66 odst. 1 v případě, že podaná nominace podle § 66 odst. 1 dosahuje méně než 20 % subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervované kapacity v tomto bodě, jestliže má dojít ke snížení podané nominace.

(3) Renominaci, která je v rozporu s odstavcem 2, subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka zvýšenou nebo sníženou v rozporu s odstavcem 2 provozovatel přepravní soustavy nepřijme.

(4) Informace o omezení renominací podává provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 9:00:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém k omezení renominací přepravy dochází.

(5) Omezení renominací podle odstavce 2 se nepoužije pro subjekty zúčtování nebo zahraniční účastníky, kteří v předcházejícím plynárenském roce měli rezervováno méně než 10 % průměrné technické kapacity v hraničním bodě podle odstavce 1.

(6) Pro posouzení dosažení hranice 10 % podle odstavce 5 se výše rezervované kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka vypočte jako aritmetický průměr rezervovaných kapacit všech smluv o poskytnutí služby přepravy plynu, které měl subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník uzavřeny v hraničním bodě podle odstavce 1 v předcházejícím plynárenském roce.“.

19. Za § 30 se vkládají nové § 30a a 30b, které znějí:

㤠30a

(1) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nabízí nevyužívanou rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na sekundárním trhu s přepravní kapacitou nebo postupem podle § 30b.

(2) Provozovatel přepravní soustavy sleduje využití rezervované přepravní kapacity na hraničních bodech jednotlivými subjekty zúčtování nebo zahraničními účastníky rezervované na období delší než jeden rok zvlášť za období od 1. října do 31. března a za období od 1. dubna do 30. září.

(3) Rezervovaná přepravní kapacita se považuje za nevyužívanou, pokud ve dvou bezprostředně po sobě následujících obdobích podle odstavce 2 není subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem využívána průměrně alespoň na 80 %.

(4) Provozovatel přepravní soustavy dále analyzuje, zda nominace podané jednotlivými subjekty zúčtování nebo zahraničními účastníky podle § 66 odst. 1 nejsou systematicky snižovány pro zabránění omezení renominací podle § 30.

(5) Provozovatel přepravní soustavy informuje Úřad a dotčený subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka o nevyužívané rezervované přepravní kapacitě podle odstavce 3 do jednoho měsíce po skončení sledovaného období podle odstavce 2. V této informaci provozovatel přepravní soustavy uvede:

a)   subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka s rezervovanou nevyužívanou přepravní kapacitou,
b)   analýzu využití rezervované přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka po jednotlivých dnech období, ve kterém došlo k nevyužití rezervované přepravní kapacity,
c)   výši technické a rezervované pevné přepravní kapacity po jednotlivých dnech období, ve kterém došlo k nevyužití rezervované přepravní kapacity, s identifikací subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka, kteří požádali o rezervaci pevné přepravní kapacity včetně velikosti požadované pevné přepravní kapacity,
d)   výši zamítnutých žádostí o pevnou přepravní kapacitu po jednotlivých dnech období, ve kterém došlo k nevyužití rezervované přepravní kapacity,
e)   analýzu systematického snižování nominací podle odstavce 4.

(6) Úřad uloží provozovateli přepravní soustavy, jak velkou část rezervované přepravní kapacity označit jako nevyužívaná podle odstavce 3, nejvýše však 50 % přepravní kapacity rezervované smlouvou o službě přepravy plynu. Přepravní kapacita subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka, která je označena jako nevyužívaná podle předchozí věty, je nabízena provozovatelem přepravní soustavy prostřednictvím aukční rezervační platformy, kdy se § 30b použije obdobně.

(7) Přepravní kapacita nebude označena jako nevyužívaná podle odstavce 3, jestliže subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prokáže, že

a)   nabídnul přepravní kapacitu na sekundárním trhu podle odstavce 2 za cenu, která není vyšší než cena použitá provozovatelem přepravní soustavy při nabídce rezervace primární nebo přenechané přepravní kapacity podle § 30b nabízené provozovatelem přepravní soustavy v době a rozsahu nevyužívání kapacity označené jako nevyužívané, a
b)   je přepravní kapacita nezbytná pro zajištění povinností vyplývající ze smluvních vztahů, především s ohledem na zajištění bezpečnosti dodávek.

§ 30b

(1) Provozovatel přepravní soustavy umožní subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi, který má rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na vstupním nebo výstupním hraničním bodě přepravní soustavy, přenechání této kapacity.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník může přenechat roční, čtvrtletní nebo měsíční pevnou přepravní kapacitu nebo dlouhodobou pevnou přepravní kapacitu.

(3) Přepravní kapacita, které se chce subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník vzdát, je nabízena provozovatelem přepravní soustavy prostřednictvím aukční rezervační platformy až po vyčerpání volné pevné přepravní kapacity.

(4) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník oznamuje provozovateli přepravní soustavy požadavek na nabídku přepravní kapacity podle odstavce 3 v informačním systému provozovatele přepravní soustavy.

(5) Požadavek na prodej přenechané kapacity podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nejpozději do 8:00:00 hodin posledního plynárenského dne v měsíci předcházejícího prvnímu plynárenskému dni měsíce, ke kterému má být kapacita přenechána.

(6) Pro stanovení ceny, za kterou je kapacita, kterou chce subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník přenechat, nabízena, se použije § 18 odst. 5.

(7) Finanční vypořádání mezi provozovatelem přepravní soustavy a subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem, který přenechal svou přepravní kapacitu, probíhá v rozsahu, ve kterém byla přepravní kapacita přidělena jinému subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi.

(8) V případě, že požadavek na přenechání přepravní kapacity zadá pro stejné období několik subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků, je tato kapacita prostřednictvím aukční rezervační platformy přidělována podle časového razítka doručení oznámení podle odstavce 4.“.

20. V § 32 odst. 1 písm. e) se za slovo „provozovatel“ vkládají slova „přepravní soustavy“.

21. V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l)   denně souhrnný stav vyrovnávacích pozic všech uživatelů na začátku každého vyrovnávacího období a prognózu souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech uživatelů na konci každého plynárenského dne,
m)   na konci plynárenského dne prognózu výše akumulace přepravní soustavy na následující plynárenský den aktualizovanou v rámci plynárenského dne, pro který byla určena.“.

22. V § 32 odst. 2 se doplňuje věta „Informace poskytované podle odstavce 1 písm. l) zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 06:00:00 hodin daného plynárenského dne. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. m) jsou provozovatelem přepravní soustavy aktualizovány hodinově.“.

23. V § 32 odst. 3 se slova „na virtuálním bodě“ nahrazují slovy „na bodě virtuálního“.

24. V § 35 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Pokud existuje v distribuční soustavě provozovatele distribuční soustavy alespoň 200 odběrných míst, ve kterých není dodavatelem plynu právnická nebo fyzická osoba působící v rámci stejného vertikálně integrovaného podnikatele jako provozovatel distribuční soustavy, pak provozovatel distribuční soustavy na základě žádosti obchodníka s plynem předává vyúčtování za využití služby distribuční soustavy prostřednictvím elektronické fakturace přes informační systém operátora trhu.

(6) Provozovatel distribuční soustavy poskytuje obchodníkovi s plynem, se kterým má uzavřenou smlouvu podle odstavce 1, do 10 pracovních dnů každého kalendářního měsíce seznam odběrných míst zahrnutých do této smlouvy k prvnímu dni tohoto kalendářního měsíce, a to minimálně v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.“.

25. V § 46 odst. 1 se za slova „z typu C“ vkládají slova „nebo CM“.

26. V § 47 odst. 1 písm. c) se za slova „z typu C“ vkládají slova „nebo CM“.

27. V § 51 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „7“ a na konci odstavce se doplňují věty „Provozovatel zásobníku plynu může podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději 12 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací kapacitu upravit minimální cenu za jednotku skladovací kapacity. Úprava minimální ceny za jednotku skladovací kapacity nemá vliv na výši finančního zajištění.“.

28. V § 52 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

29. V § 52 odstavec 4 zní:

„(4) Minimální doba trvání jednotlivých aukčních kol jsou 2 minuty. Dobu trvání aukčního kola určí provozovatel zásobníku plynu v podmínkách aukce.“.

30. V § 53 odst. 2 se slova „10 kalendářních“ nahrazují slovy „5 pracovních“.

31. V § 54 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“ a na konci odstavce se doplňují věty „Provozovatel zásobníku plynu může podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději 12 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací kapacitu upravit minimální cenu za jednotku skladovací kapacity. Úprava minimální ceny za jednotku skladovací kapacity nemá vliv na velikost finančního zajištění.“.

32. V § 55 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejpozději do 18:00:00 hodin plynárenského dne, na který se rezervace požaduje, a nejdříve 90 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi podat žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem i po termínu podle věty první.“.

33. V § 55 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti v pořadí podle časové značky přijetí žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit do 30 minut od podání žádosti o rezervaci skladovací kapacity.“.

34. V § 56 odstavec 2 zní:

„(2) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky nejpozději do 18:00:00 hodin plynárenského dne, na který je denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem požadována. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí žádosti v pořadí podle časové značky přijetí žádosti a elektronicky oznámí rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Doručením oznámení o rezervaci se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem za rezervovanou. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi podat žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem i po termínu podle věty první.“.

35. V § 58 odst. 4 se slova „5 kalendářních dnů“ nahrazují slovy „2 pracovní dny“.

36. V § 59 odst. 1 se slova „ve vlastnictví subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka“ nahrazují slovy „ , který uskladnil subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník,“.

37. V § 59 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel zásobníku plynu podává v rámci vnitrodenního organizovaného trhu s plynem nabídku na prodej plynu za poslední známou cenu vnitrodenního trhu zvýšenou o 0,5 EUR/MWh. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 5 minut, sníží provozovatel zásobníku plynu cenu o 0,1 EUR/MWh, a to i opakovaně, maximálně však o 3 EUR/MWh oproti počáteční hodnotě. Poslední známou cenou vnitrodenního trhu se rozumí cena realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu operátora trhu pro den, na který se požadavek podává, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Pokud není tato cena k dispozici, použije se cena posledního realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu operátora trhu, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup každý den objem plynu, který bude nabízet v rámci vnitrodenního organizovaného trhu s plynem.“.

38. V § 65 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Provozovatel zásobníku plynu provede před odesláním nominace uskladňování provozovateli přepravní soustavy případné krácení přerušitelných skladovacích kapacit a zajistí neprodlené zaslání takto upravené nominace uskladňování provozovateli přepravní soustavy.“.

39. V § 66 odst. 3 se slova „souhrn nominací uskladňování podaných“ nahrazují slovy „nominace uskladňování podané“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „pomocí anonymního kódu“.

40. V § 67 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Provozovatel přepravní soustavy vyčká před provedením sesouhlasení nominací podle odstavce 1 na bodě virtuálního zásobníku plynu na zaslání hodnot nominace uskladňování plynu provozovatelem zásobníku plynu podle § 65 odst. 2. Provozovatel přepravní soustavy před případným krácením přerušitelné přepravní kapacity a provedením procedury sesouhlasení sníží nominace přepravy subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na hodnotu zaslané nominace uskladňování podle § 65 odst. 2.“.

41. V § 70 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Provozovatel přepravní soustavy vyčká před přijetím a zaregistrováním renominace podle odstavce 2 na bodě virtuálního zásobníku plynu na zaslání hodnot renominace uskladňování plynu provozovatelem zásobníku plynu podle § 71 odst. 4. Provozovatel přepravní soustavy před případným krácením přerušitelné přepravní kapacity a provedením procedury sesouhlasení sníží renominace přepravy subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na hodnotu zaslané renominace uskladňování podle § 71 odst. 4.“.

42. V § 71 odst. 1 se text „§ 68 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 68 odst. 2“.

43. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Provozovatel zásobníku plynu provede případné krácení přerušitelných skladovacích kapacit a zajistí neprodlené zaslání renominace uskladňování provozovateli přepravní soustavy, aby mohl provést proceduru sesouhlasení.“.

44. V § 72 odst. 3 se slova „souhrn renominací uskladňování podaných“ nahrazují slovy „renominace uskladňování podané“ a na konci odstavce 3 se doplňují slova „pomocí anonymního kódu“.

45. V § 77 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Denní vyrovnávací množství subjektu zúčtování, který přenesl svou celkovou odchylku na jiný subjekt zúčtování, je za plynárenský den předcházející prvnímu dni, od kterého dojde k přenesení odchylky na jiný subjekt zúčtování, navýšeno o hodnotu bilančního účtu odchylek subjektu zúčtování, který přenesl celkovou odchylku na jiný subjekt zúčtování.“.

46. V § 78 odst. 3 se za slova „energetického zákona“ vkládají slova „nebo v případě výpovědi smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona“.

47. V § 78 odst. 5 se slovo „provozovatel“ nahrazuje slovem „provozovatele“.

48. V § 78 odst. 6 se slova „prokazatelným způsobem“ zrušují.

49. V § 79 odst. 3 se slovo „dodávkách“ nahrazuje slovy „službách dodávky plynu“.

50. V § 79 odst. 4 se slova „a přiřazení subjektů zúčtování je účinné nejpozději“ nahrazují slovy „nebo je přiřazení subjektů zúčtování účinné později než“.

51. V § 81 odst. 1 se za slova „pro každý subjekt zúčtování“ vkládají slova „a provozovateli přepravní soustavy za každého zahraničního účastníka“ a za slova „může subjekt zúčtování“ se vkládají slova „nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy“.

52. V § 81 odst. 2 se za slovo „subjekt“ vkládají slova „zúčtování a provozovateli přepravní soustavy za každého zahraničního účastníka“.

53. V § 81 odst. 3 a 4 se slova „předběžným bilančním účtem odchylek“ nahrazují slovy „předběžnou hodnotou bilančního účtu“.

54. V § 81 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Operátor trhu každý den do 13:00:00 hodin sdělí provozovateli přepravní soustavy přidělenou hodnotu flexibility v součtu za všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky pro probíhající plynárenský den.

(7) Operátor trhu každý den po oznámení výsledků trhu s nevyužitou flexibilitou sdělí provozovateli přepravní soustavy údaje o využití flexibility v součtu za všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky za předchozí plynárenský den.“.

55. V § 82 odst. 2 se slova „následující plynárenský den“ nahrazují slovy „s účinností od 06:00:00 hodin následujícího plynárenského dne“, a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Obchodní vyrovnávání denních odchylek při předcházení stavu nouze bude poprvé provedeno za plynárenský den podle věty první.“.

56. V § 82 odst. 3 a 4 se slova „úroveň stavu“ nahrazují slovy „úroveň alokace využití flexibility“.

57. V § 83 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Obchodní vyrovnávání denních odchylek ve stavu nouze bude poprvé provedeno za plynárenský den, ve kterém došlo k vyhlášení stavu nouze.“.

58. V § 83 odst. 3 písm. b) a c) a v § 83 odst. 4 písm. b) a c) se slova „počáteční hodnotu bilančního účtu odchylek“ nahrazují slovy „konečnou hodnotu bilančního účtu odchylek z předcházejícího plynárenského dne“.

59. V § 89 odst. 3 se slova „flexibilitou v“ nahrazují slovy „flexibilitou ve“.

60. V § 94 odst. 1 se slova „subjektů zúčtování“ zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova „od prvního plynárenského dne kalendářního roku do konce posledního plynárenského dne kalendářního roku“.

61. V § 96 odst. 1 písm. d) a v § 96 odst. 2 písm. c) se za slovo „přepravní“ vkládá slovo „soustavou“.

62. V § 96 odst. 4 se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „čtvrtý“.

63. V § 100 odst. 4 se slovo „normálového“ nahrazuje slovem „normalizovaného“.

64. V § 102 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   přidělenou hodnotu flexibility souhrnně za všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky.“.

65. V § 102 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději do 14:00:00 hodin plynárenského dne alokaci využití flexibility souhrnně za všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky.“.

66. V § 103 odst. 1 se slova „příjmy a výdaje za denní vyrovnávací množství přijaté od subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy nebo uhrazené subjektům zúčtování nebo zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy“ nahrazují slovy „rozdíl mezi přijatými platbami od subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy za denní vyrovnávací množství a uhrazenými platbami subjektům zúčtování nebo zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy za denní vyrovnávací množství“.

67. V § 103 odst. 5 se slovo „opravného“ zrušuje a za slova „vyhodnocení odchylek“ se vkládají slova „po zaslání opravných hodnot odečtu“.

68. V § 104 odst. 2 se slovo „hodnotou“ nahrazuje slovem „hodnotu“.

69. V § 104 odst. 3 se slova „pro měsíční hodnoty odběru plynu“ zrušují.

70. V § 104 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pro jednotkové ceny se v případě potřeby jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují.“.

71. V § 105 odst. 1 se slova „u ztrát za“ nahrazují slovy „u ztrát, za“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Pro jednotkové ceny se v případě potřeby jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují.“.

72. V § 106 odst. 2 se za slova „subjekt zúčtování“ vkládají slova „a každého zahraničního účastníka“, na konci odstavce se doplňuje věta „Pro jednotkové ceny se v případě potřeby jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují.“.

73. V § 106 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pokud není třináctý kalendářní den pracovním dnem, provede operátor trhu vypořádání do 17:00:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po třináctém kalendářním dni.“.

74. V § 106 odst. 4 se za slovo „zúčtování“ vkládají slova „a každého zahraničního účastníka“, na konci odstavce se doplňuje věta „Pro jednotkové ceny se v případě potřeby jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují.“.

75. V § 106 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Operátor trhu zúčtuje a vypořádá s provozovatelem přepravní soustavy rozdíl mezi přijatými a uhrazenými platbami za rozdíly podle odstavců 2 až 5.“.

76. V § 111 odst. 1 se slova „ale zaregistruje odběrné místo zákazníka podle § 112 odst. 4,“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Nesplněním informační povinnosti provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy podle § 110 odst. 5 není dotčena povinnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy podle § 112 odst. 4.“.

77. V § 112 odst. 7 se slovo „jejím“ zrušuje a za slovo „uzavření“ se vkládá slovo „smlouvy“.

78. V § 113 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „V případě, že odečet stavu měřicího zařízení není podán nebo je podán po skončení pátého pracovního dne ode dne změny dodavatele plynu, stanoví se stav měřicího zařízení odhadem spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele plynu podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.“.

79. V § 113 odst. 4 se slova „A a B“ nahrazují slovy „A nebo B“.

80. V § 114 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a k posunu termínu převzetí odpovědnosti za odchylku stávajícím subjektem zúčtování“ a na konci odstavce se doplňuje věta „O zkrácení dodávek informuje operátor trhu dotčený subjekt zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.“.

81. V § 114 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

82. V § 114 odst. 3 se slova „ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, nebo mělo nabýt účinnosti odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 5 a 6 energetického zákona12) nebo měla nabýt účinnosti výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona12)“ nahrazují slovy „ve kterém má nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, nebo mají nastat účinky odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 5 a 6 energetického zákona12) nebo mají nastat účinky výpovědi smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona12).“.

83. V § 115 odst. 3 se slova „za jiného dodavatele plynu“ nahrazují slovy „jiným dodavatelem plynu“.

84. V § 118 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Operátor trhu ve svém informačním systému přiřadí k dotčenému odběrnému místu dodavatele poslední instance. Po uplynutí lhůty dané jiným právním předpisem12) postupuje operátor trhu podle § 78 a 79.“.

85. V § 118 odstavec 5 zní:

„(5) Rychlá změna dodavatele plynu podle § 116 odst. 3 až 5 a § 117 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. V těchto případech pozastaví operátor trhu dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo možnost plyn dodávat nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci, včetně výčtu EIC kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup podle § 116 odst. 2 se nepoužije.“.

86. V § 119 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nejdříve však 4 měsíce před dnem požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu“.

87. V § 119 odst. 2 se slova „v termínu do 16:00:00 hodin jeden pracovní den před dnem“ nahrazují slovy „ve lhůtě do 16:00:00 hodin pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni“.

88. V § 119 odst. 3 písm. a) se slovo „třetího“ nahrazuje slovem „pátého“.

89. V § 119 odst. 4 písm. a) se slovo „třetího“ nahrazuje slovem „čtvrtého“.

90. V § 120 odst. 3 se text „§ 73“ nahrazuje textem „§ 74“.

91. V § 121 odst. 1 se slova „míst operátora“ nahrazují slovy „míst u operátora“.

92. V § 123 odst. 3 se slova „odběrná místa zákazníků přímo připojená“ nahrazují slovy „odběrných místech zákazníků přímo připojených“.

93. V § 125 odst. 6 se slova „A a B“ nahrazují slovy „A nebo B“.

94. V příloze č. 3 bodě 2 písmeno j) zní:

„j)   typ rezervace skladovacích kapacit podle § 50 odst. 4 písm. a) nebo c); u rezervace podle § 50 odst. 4 písm. a) začátek rezervace skladovací kapacity a maximální doba rezervace skladovací kapacity, na které je rezervace skladovací kapacity nabízena; u rezervace podle § 50 odst. 4 písm. c) začátek rezervace skladovací kapacity a maximální počet měsíců trvání rezervace skladovací kapacity.“.

95. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

96. V příloze č. 7 bodě 1 se slova „nižší než 3372 MWh“ nahrazují slovy „nižší než -3372 MWh“.

97. V příloze č. 7 bodě 3 větě čtvrté se za slovo „obchod“ vkládají slova „na následující plynárenský den“, na konci bodu se doplňuje věta „Pokud není tato cena k dispozici, použije se cena posledního realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu operátora trhu, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává.“.

98. V příloze č. 8 bodě 1 se slova „příloze 5 odst. 1“ nahrazují slovy „v příloze č. 7 bodě 1“.

99. V příloze č. 8 bodě 2 se text „kWh“ nahrazuje textem „MWh“.

100. V příloze č. 8 bodě 2 se slova „příloze 5“ nahrazují slovy „příloze č. 7“.

101. V příloze č. 8 bodě 2 se text „odst. 1“ nahrazuje textem „odst. 2“.

102. V příloze č. 8 bodě 3 se za slovo „obchod“ vkládají slova „na probíhající plynárenský den“ a na konci bodu se doplňuje věta „Pokud není tato cena k dispozici, použije se cena posledního realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu operátora trhu, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává.“.

103. V příloze č. 8 odst. 4 za slovy „zvýšenou o“ se text „0,1 EUR/MWh“ nahrazuje textem „0,5 EUR/MWh“. Za slovy „cenu o“ se text „0,5 EUR/MWh“ nahrazuje textem „0,1 EUR/MWh“.

104. V příloze č. 11 se v části C odst. I bodech 3, 4 a 6 doplňuje písmeno f), které zní:

„f)   faktor kalendářního měsíce dle Cenového rozhodnutí úřadu“.

105. V příloze č. 11 se v části C odst. I bodě 7 doplňuje písmeno c), které zní:

„c)   faktor kalendářního měsíce dle Cenového rozhodnutí úřadu“.

106. V příloze č. 14 bodě 1 se slova „A a B“ nahrazují slovy „A nebo B“.

107. Příloha č. 15 zní:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

108. V příloze č. 19 části A odst. II bodě 2 se slovo „hraniční“ zrušuje.

109. V příloze č. 19 části C odst. I bodě 1 písm. f) se slovo „MWh“ nahrazuje slovem „měsíc“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.