Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 415/2016 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2016, částka 169, ze dne 19. 12. 2016

415

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se za slovo „obce“ vkládají slova „a Ministerstvo vnitra“.

2. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „sestavuje“ vkládají slova „v řádcích uspořádaných za sebou oddělených čárkou nebo ve sloupci“.

3. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slova „a číslo orientační“ vkládají slova „včetně dodatku9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) § 5 odst. 2 vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. a vyhlášky č.  147/2015 Sb.“.

4. V § 6 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Pokud se název části obce ani název ulice neuvádí, před číslem popisným se uvádí text „č.p.“. Před číslem evidenčním se text „č.ev.“ uvádí vždy.“.

5. V § 9 odst. 1 se slova „změně průběhu ulice“ nahrazují slovy „vzniku ulice nebo o změně jejího průběhu“.

6. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Při zániku ulice zruší informační systém územní identifikace definiční čáru ulice automatizovaně.“.

7. V § 10 odst. 3 se za slova „současně s“ vkládá slovo „ostatními“.

8. V § 11 odst. 1 se slova „nejpozději do jednoho měsíce od zápisu“ nahrazují slovy „současně se zápisem“.

9. V § 14 odst. 1 písm. c) se za slovo „orientační“ vkládají slova „včetně dodatku9)“.

10. V § 15 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Změnu údajů o části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra bezodkladně po vydání příslušného rozhodnutí. Obec vyhotoví sdělení v elektronické podobě a zašle je spolu s usnesením zastupitelstva obce, kterým bylo rozhodnuto o vzniku, změně nebo zániku části obce, Ministerstvu vnitra. Technické požadavky na formu sdělení zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při vzniku nové části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra název nové části obce, dále kód a název obce, o jejíž část se jedná, výčet stavebních objektů, které k nové části obce přísluší, a údaje o definičním bodu části obce. Součástí sdělení je grafická příloha s vyznačením souvislého území, ve kterém část obce leží, na podkladě mapy základního státního mapového díla v měřítku 1 : 10 000 nebo větším či na podkladě digitální mapy veřejné správy. Dochází-li při vzniku nové části obce k přečíslování stavebních objektů, které dosud tvořily jinou část téže obce, zašle obec Ministerstvu vnitra též kopii rozhodnutí o jejich přečíslování. Stavební objekty, kterým se přidělují čísla popisná nebo evidenční v rámci nově vznikající části obce, musí ležet na území příslušné obce.“.

11. V § 15 odst. 3 až 5 se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „Ministerstvu vnitra“.

12. V § 15 odst. 5 se za slovo „přečíslovány“ vkládají slova „v registru územní identifikace“.

13. V § 15 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Ministerstvo vnitra sdělí úřadu změnu údajů o části obce bezodkladně po doručení sdělení podle odstavce 1, a to s náležitostmi podle odstavců 1 až 5.

(7) Úřad zašle bezodkladně po doručení sdělení podle odstavce 6 Českému statistickému úřadu podklady pro přidělení kódu nové části obce s náležitostmi podle odstavců 1 až 3.“.

14. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„r)   volebního okrsku o nejvýše 5 číslicích10).


10) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb.“.

15. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 359/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Dodatky čísel orientačních, pro které byl použit přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky velký znak české abecedy, správce registru územní identifikace změní v registru územní identifikace na malé znaky české abecedy nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ... pokračování

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.