Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


381

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2016

o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

Česká národní banka stanoví podle § 160 zákona č. 257/2016  Sb., o spotřebitelském úvěru k provedení § 11 odst. 5, § 12 odst. 3, § 13 odst. 3, § 14 odst. 3, § 19 odst. 4, § 20 odst. 3, § 22 odst. 3, § 30 odst. 4, § 32 odst. 6, § 33 odst. 4, § 40 odst. 4, § 42 odst. 5, § 43 odst. 4, § 59 odst. 5, § 64 odst. 4, § 65 odst. 4, § 66 odst. 2 a § 68 odst. 4 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje podle zákona o spotřebitelském úvěru

a)   podrobnosti náležitostí žádostí o udělení
   1. oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru,
   2. oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele,
   3. akreditace k pořádání odborné zkoušky, změnu udělené akreditace a prodloužení této akreditace,
b)   podrobnosti náležitostí oznámení
   1. pro účely zápisu vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru,
   2. o prodloužení činnosti vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,
   3. o ukončení činnosti vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,
c)   náležitosti oznámení
   1. o ukončení činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a samostatného zprostředkovatele,
   2. změny údajů o akreditované osobě,
d)   další náležitosti oznámení změny údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru.

(2) Tato vyhláška dále upravuje

a)   formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení,
b)   způsob zaplacení správního poplatku za prodloužení platnosti oprávnění,
c)   pravidla, formu a způsob předkládání ročního výkazu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti podle § 163 zákona o spotřebitelském úvěru, prohlášení o svéprávnosti fyzické osoby a prohlášení obsahující údaje k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje a doklady o dosavadní činnosti fyzické nebo právnické osoby za období posledních 10 let, zejména o
   1. uložení sankce za přestupek nebo správní delikt související s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
   2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
   3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,
   4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti, anebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován, a
   5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,
b)   finančními výkazy
   1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle zákona upravujícího účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
   2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, jedná-li se o fyzickou osobu,
c)   plánem obchodní činnosti skutečně zamýšlený podnikatelský plán žadatele na první tři účetní období zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podle zákona upravujícího účetnictví1) podložený reálnými ekonomickými propočty spolu s komentářem, který obsahuje
   1. záměry žadatele z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných spotřebitelských úvěrů a popis plánovaného způsobu jejich dosažení a charakteristiky cílové skupiny klientů a obchodní sítě žadatele,
   2. základní východiska a předpoklady, na kterých je plán založen, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti.

§ 3
Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru

Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru jsou tyto údaje a doklady:

a)   uvedení předmětu činnosti podle skupin odbornosti2),
b)   výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců,
c)   doklady k posouzení důvěryhodnosti
   1.  žadatele,
   2. členů správní rady, statutárního a dozorčího orgánu žadatele nebo jiného obdobného orgánu žadatele,
d)   doklady prokazující odbornou způsobilost členů statutárního orgánu nebo správní rady žadatele, prokuristy nebo jiné osoby s řídicí pravomocí, pokud se přímo podílejí na poskytování spotřebitelského úvěru, nebo jsou za poskytování spotřebitelského úvěru zodpovědní,
e)   údaj o výši počátečního kapitálu,
f)   finanční výkazy žadatele,
g)   doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele,
h)   plán obchodní činnosti,
i)   návrh pravidel jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,
j)   návrh vnitřních předpisů upravujících postupy a pravidla podle § 15 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru,
k)   identifikační údaje ovládající osoby a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců, je-li ovládající osobou právnická osoba,
l)   popis skutečnosti, na základě které je osoba uvedená v písmenu k) ovládající osobou, případně doklad tuto skutečnost potvrzující,
m)   doklady k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů správní rady, statutárního orgánu a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu této právnické osoby a
n)   finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů ovládající osoby.

§ 4
Samostatný zprostředkovatel

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, který není bankou oprávněnou podle bankovní licence k činnosti finančního makléřství, jsou tyto údaje a doklady:

a   uvedení předmětu činnosti podle skupin odbornosti,
b)  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou,
c)  doklady k posouzení důvěryhodnosti
   1. žadatele,
   2. členů správní rady, statutárního a dozorčího orgánu žadatele nebo jiného obdobného orgánu, je-li žadatel právnickou osobou,
d)  doklady prokazující odbornou způsobilost
   1. žadatele, je-li fyzickou osobou,
   2. členů statutárního orgánu nebo správní rady žadatele, prokuristy nebo jiné osoby s řídicí pravomocí, pokud se přímo podílejí na zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jsou za zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní,
e)  identifikační údaje ovládající osoby a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců, je-li ovládající osobou právnická osoba,
f)   popis skutečnosti, na základě které je osoba uvedená v písmenu e) ovládající osobou, případně doklad tuto skutečnost potvrzující,
g) doklady k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů správní rady, statutárního orgánu a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu této právnické osoby a
h) identifikační údaje každé osoby, pro kterou bude žadatel vykonávat činnost samostatného zprostředkovatele, pokud je tento údaj v době žádosti žadateli znám.

(2) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, který je bankou oprávněnou podle bankovní licence k činnosti finančního makléřství, jsou tyto údaje a doklady:

a)   uvedení předmětu činnosti podle skupin odbornosti a
b)   identifikační údaje každé osoby, pro kterou bude banka vykonávat činnost samostatného zprostředkovatele, pokud je tento údaj v době žádosti bance znám.

§ 5
Vázaný zástupce a zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Podrobnostmi náležitostí oznámení pro účely zápisu vázaného zástupce do registru, vedle údajů uvedených v § 30 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru, jsou tyto údaje a doklady:

a)   uvedení předmětu činnosti podle skupin odbornosti, které bude vázaný zástupce pro zastoupeného vykonávat,
b)   identifikační údaje osoby podle § 55 odst. 1 písm. e) zákona o spotřebitelském úvěru a
c)   prohlášení zastoupeného, že vázaný zástupce a jeho pracovníci3) splňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti a další podmínky podle zákona o spotřebitelském úvěru, které souvisejí s výkonem dané činnosti.

(2) Podrobnostmi náležitostí oznámení pro účely zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru, vedle údajů uvedených v § 40 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru, jsou tyto údaje a doklady:

a)   identifikační údaje osoby podle § 55 odst. 1 písm. e) zákona o spotřebitelském úvěru a
b)   prohlášení zastoupeného, že zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovníci3) splňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti a další podmínky podle zákona o spotřebitelském úvěru, které souvisejí s výkonem dané činnosti.

(3) Podrobnostmi náležitostí oznámení o prodloužení činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru je seznam osob, za které je poplatek hrazen, s uvedením jejich identifikačních údajů.

§ 6
Způsob zaplacení správního poplatku

(1) Zaplacení správního poplatku za prodloužení platnosti oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele se uskutečňuje převodem na účet na základě platební instrukce zaslané Českou národní bankou. Platební instrukce obsahuje číslo účtu, variabilní symbol a částku.

(2) Zaplacení správního poplatku za prodloužení platnosti oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru se uskutečňuje převodem na účet na základě platební instrukce zaslané Českou národní bankou. Platební instrukce obsahuje číslo účtu, variabilní symbol a částku k úhradě odpovídající počtu osob, kterému má být oprávnění prodlouženo podle seznamu zaslaného oznamovatelem.

§ 7
Oznámení změny údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností

Dalšími náležitostmi oznámení změny údajů podle § 59 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru jsou identifikační údaje oznamovatele a podle charakteru oznamované změny

a)   specifikace změny obsahující stávající údaj zapsaný v registru a údaj, který má být v registru zapsán, nemá-li být údaj zrušen bez náhrady,
b)   doklady potvrzující rozhodnutí o úpadku nebo vstupu do likvidace, pokud došlo k těmto skutečnostem, nebo
c)   specifikace změny údaje o splnění podmínek stanovených zákonem pro provozování dané činnosti a podle charakteru změny doklady podle této vyhlášky k prokázání splnění podmínky pro výkon dané činnosti.

§ 8
Oznámení o ukončení činnosti

(1) Podrobnostmi náležitostí oznámení o ukončení činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru jsou identifikační údaje osoby oznamovatele.

(2) V případě, že oznámení o ukončení činnosti podává vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru prostřednictvím zastoupeného, jsou náležitostmi oznámení též identifikační údaje vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru.

§ 9
Akreditace k pořádání odborné zkoušky

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení akreditace k pořádání odborné zkoušky jsou tyto údaje a doklady:

a)   uvedení požadovaného rozsahu akreditace podle skupin odbornosti,
b)   výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců, je-li žadatel zapsán v tomto rejstříku nebo evidenci před podáním žádosti,
c)   doklady k posouzení důvěryhodnosti
1. žadatele,
2. členů správní rady, statutárního a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu žadatele, je-li žadatel právnickou osobou,
d)   doklady prokazující věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady pro činnost akreditované osoby,
e)   návrh zkouškového řádu,
f)   identifikační údaje ovládající osoby a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou,
g)   popis skutečnosti, na základě které je osoba uvedená v písmenu f) ovládající osobou, případně doklad tuto skutečnost potvrzující, a
h)   doklady k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů její správní rady, statutárního orgánu a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu této právnické osoby.

(2) Náležitostí žádosti o změnu udělené akreditace k pořádání odborné zkoušky je uvedení změny, o kterou akreditovaná osoba žádá, a údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a prokazuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.

(3) Náležitostí oznámení změny údajů o akreditované osobě týkající se změny podmínek uvedených v § 63 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru je uvedení změny a podle charakteru změny údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí.

(4) Podrobnostmi náležitostí žádosti o prodloužení akreditace je prohlášení akreditované osoby, že údaje a doklady prokazující splnění zákonných podmínek podle § 63 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru, které byly přiloženy k žádosti o akreditaci nebo o změnu akreditace podle odstavců 1 a 2 nebo k oznámení změny údajů o akreditované osobě týkající se změny podmínek uvedených v § 63 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru podle odstavce 3, jsou aktuální.

§ 10
Výkaz činnosti

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku a předkládá České národní bance ve lhůtě podle § 14 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru roční výkaz činnosti (dále jen „výkaz činnosti“).

(2) Výkaz činnosti obsahuje údaje podle § 14 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru a je zasílán na elektronickém formuláři prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností.

(3) Výkaz činnosti opatří nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů nebo osoba oprávněná jednat jeho jménem elektronickým podpisem.

(4) Je-li po předložení výkazu činnosti České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu činnosti, předloží nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů výkaz činnosti s upravenými údaji České národní bance bez zbytečného odkladu, způsobem stanoveným v odstavci 2, společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 11
Formáty a další technické náležitosti žádosti a oznámení

Žádosti a oznámení se předkládají ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné jej použít, jiný datový formát běžně používaný v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.

§ 12
Společná ustanovení

(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu žádosti nebo oznámení vyžadované touto vyhláškou, uvede dotčená osoba tuto skutečnost v samostatné příloze k žádosti nebo oznámení společně s důvody, pro které nelze údaj uvést nebo doklad předložit, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(2) Pokud žadatel v žádosti nedokládá splnění některé podmínky pro udělení oprávnění z důvodu přednostní aplikace mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu, označí tuto mezinárodní smlouvu a ustanovení, jehož aplikace se dovolává.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2016.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.


1)   § 18 zákona o účetnictví.
2)   § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
3)   § 3 odst. 1 písm. h) zákona o spotřebitelském úvěru.

E-shop

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Jan Venclík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.