Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


345

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2016

o lodní výstroji

Vláda nařizuje podle § 4, § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8 odst. 2 a 4, § 11, § 12 odst. 1, § 15 odst. 2, § 23 odst. 3, § 41 odst. 1 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   technické požadavky na lodní výstroj,
b)   způsob posuzování shody lodní výstroje,
c)   podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování značky shody,
d)   podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů a
e)   formální nedostatky, jejichž neodstranění umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí příslušných ochranných opatření.

§ 2
Výrobek určený k posuzování shody

Výrobkem, u něhož se posuzuje shoda podle tohoto nařízení, je lodní výstroj, která je nebo má být umístěna na palubě lodi a která je uvedena v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na návrh, provedení a umístění lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj.

§ 3
Technické požadavky a posuzování shody

(1) Technické požadavky na lodní výstroj stanoví mezinárodní smlouvy, rozhodnutí a jiné akty Mezinárodní námořní organizace a zkušební normy (dále jen „mezinárodní předpis“). Mezinárodní předpisy, které se na výrobek použijí, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující požadavky na návrh, provedení a umístění lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj.

(2) Splnění technických požadavků podle odstavce 1 se prokazuje postupy podle zkušebních norem a postupy posuzování shody uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4
Doba uchovávání technické dokumentace

Doba uchovávání technické dokumentace odpovídá době očekávané životnosti výrobku, nesmí však být kratší než 10 let od umístění značky shody na výrobek.

§ 5
Informační, kontaktní a identifikační údaje a bezpečnostní informace přikládané k výrobku

(1) Informačními a identifikačními údaji o výrobku jsou číslo typu, šarže či sériové číslo nebo jiný údaj umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku.

(2) Identifikačními a kontaktními údaji jsou jméno nebo zapsaná ochranná známka a doručovací adresa výrobce nebo dovozce.

(3) Součástí instrukcí a bezpečnostních informací přikládaných k výrobku jsou i doklady stanovené mezinárodním předpisem.

§ 6
Doba identifikace hospodářských subjektů

Doba, po kterou hospodářské subjekty na požádání příslušných orgánů dozoru identifikují hospodářský subjekt, který jim výrobek dodal nebo kterému výrobek dodaly, odpovídá době očekávané životnosti výrobku stanovené výrobcem, nesmí však být kratší než 10 let od umístění značky shody na výrobek.

§ 7
EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě se vypracovává a jeho kopie se přikládá ke všem výrobkům.

(2) Doba uchovávání EU prohlášení o shodě odpovídá době očekávané životnosti výrobku stanovené výrobcem, nesmí však být kratší než 10 let od umístění značky shody na výrobek.

§ 8
Pravidla pro umisťování značky shody

(1) Na výrobek nebo výrobní štítek výrobku, který splňuje technické požadavky a u něhož bylo splnění těchto požadavků ověřeno podle zkušebních norem a postupem posuzování shody, se umístí značka shody, jejíž grafická podoba je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Značka shody se začlení rovněž do programového vybavení, je-li toto vybavení součástí výrobku.

(3) Pokud vzhledem k povaze výrobku není možné umístit značku shody přímo na výrobek nebo jeho výrobní štítek, umístí se značka shody na obal výrobku a na doklady k němu přiložené.

(4) Za značkou shody se uvede rok, ve kterém byla značka shody na výrobek umístěna.

§ 9
Formální nedostatky

Formálním nedostatkem, jehož neodstranění umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí příslušných ochranných opatření, je nedostatek spočívající v tom, že

a)   značka shody nebyla umístěna nebo byla umístěna v rozporu s tímto nařízením,
b)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno nebo nebylo vypracováno správně,
c)   kopie EU prohlášení o shodě nebyla poskytnuta provozovateli lodi, na níž je nebo má být výrobek umístěn, nebo
d)   technická dokumentace nebyla vypracována, je nedostupná nebo neúplná.

§ 10
Požadavky na oznámené subjekty

(1) Technické prostředky a personální zajištění oznámeného subjektu jsou v souladu s

a)   českou technickou normou EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a
b)   českou technickou normou ČSN EN ISO/IEC 17065 (01 5256) Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby.

(2) České technické normy uvedené v odstavci 1 jsou veřejně přístupné v sídle Ministerstva dopravy.

§ 11
Přechodné ustanovení

Do doby nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na návrh, provedení a umístění lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj se

a)   za výrobky podle tohoto nařízení považují námořní zařízení podle nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a
b)   pro stanovení technických požadavků a postupů prokazujících jejich splnění podle § 3 a přílohy č. 1 k tomuto nařízení použijí technické požadavky a postupy prokazující jejich splnění uvedené v nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení.
2.  Nařízení vlády č. 113/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení.
3.  Nařízení vlády č. 228/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
4.  Nařízení vlády č. 335/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr dopravy:
Ing. Ťok v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES.

E-shop

Praktický průvodce GDPR

Praktický průvodce GDPR

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím! Zásadní změny v oblasti ochrany osobních ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Katastrální zákon -Komentář, 2. vydání

Katastrální zákon -Komentář, 2. vydání

Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů. Z nejdůležitějších změn lze např. uvést: •S ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.