Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


341

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. října 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014  Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produktyv oblasti vinohradnictví a vinařství

Čl. I

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 327/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavce 10 a 11 znějí:

„(10) Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu38) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 20109) nebo udělená po tomto datu na základě vyklučení vinice provedeného po kontrole Fondem. Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. c) v období od 1. ledna 2016 použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu39) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeného v období od 1. ledna 2016 v rámci dané žádosti po kontrole Fondem.

(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření10). Žadatel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před kontrolou Fondem provedenou na dílech půdních bloků, na kterých bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí žadatel Fondu oznámení podle odstavce 5.“.

Poznámka pod čarou č.  8 se zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 15 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let v době klučení,“.

3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „právo na opětovnou výsadbu nebo“ zrušují.

4. V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem38),“.

5. V § 3 odst. 4 a v § 4 odst. 4 písmena a) znějí:

„a)   identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, a“.

6. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let v době klučení,“.

7. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „práva na“ nahrazují slovy „povolení pro“.

8. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem39),“.

9. V § 4a odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   v případě nové výsadby má restrukturalizovaná vinice v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě dosadby má restrukturalizovaná vinice k roku podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených, a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,“.

10. V § 4a odst. 4 písm. a) se slovo „části“ zrušuje.

11. V § 4a odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo odrůdovou skladbu dosazených keřů na vinici,“.

12. V § 4a odst. 4 písm. d) se slova „vinice nebo dosazené části vinice“ nahrazují slovy „po výsadbě nebo dosadbě vinice“.

13. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 572 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překročí nebo je roven 1 000 kusů“.

14. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „počet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 2 000 kusů“.

15. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 3 000 kusů“.

16. V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slova „počet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 4 000 kusů“.

17. V § 6 odst. 2 se slova „práva na opětovnou výsadbu nebo“ a slova „práva na opětovnou výsadbu předem18) nebo“ zrušují.

18. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud žadatel podal žádost podle § 2 odst. 11 a využil povolení pro opětovnou výsadbu39) udělená před podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle odstavce 210). Zvýšená sazba podle odstavce 2 nenáleží rovněž žadateli, který využil povolení pro opětovnou výsadbu předem18).“.

19. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „U opatření podle § 4a nelze kombinovat na jednom dílu půdního bloku novou výsadbu a dosadbu vinice.“.

20. V § 9 odstavce 5 až 7 znějí:

„(5) Podpora se neposkytne na příslušnou část dílu půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nezahájit klučení vinice dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(6) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nebo § 2 odst. 11 nezahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c), § 4 odst. 1 písm. a) nebo § 4a odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.“.

21. V § 9 odst. 8 se slova „právo na opětovnou výsadbu nebo“ zrušují.

22. V § 9 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond, že žadatel k restrukturalizaci a přeměně vinic použil zároveň s platnými povoleními pro opětovnou výsadbu i povolení pro novou výsadbu.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

23. V § 9 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

24. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „právo na opětovnou výsadbu nebo“ zrušují.

25. V § 10 odst. 2 se slova „právech na“ nahrazují slovy „povoleních pro“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Čl. III

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb. a nařízení vlády č. 327/2015 Sb., se mění takto:

1. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 51 až 53 zní:

㤠11b
Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření v období 2016/2017

(1) Podpora51) na opatření provedená v období od 1. července 2016 do 30. června 2017 pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie52) a produkované na území České republiky.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2017 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2017 na formuláři vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 3 000 tun53), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.


51) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny.
52) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921.
53) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921.“.

2. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.