Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


323

ZÁKON

ze dne 6. září 2016,

kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995  Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o oběhu bankovek a mincí

Čl. I

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 278/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 písmeno d) zní:

„d)   nestandardně poškozená je tuzemská bankovka,
   1. která je ohořelá nebo zetlelá,
   2. která je obarvená nebo odbarvená, nejde-li o nepatrné poškození nebránící dalšímu oběhu,
   3. která je poškozená hygienicky závadným materiálem,
   4. která je poškozena tak, že není možné ověřit její pravost,
   5. která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
   6. která se skládá z více než 2 částí,
   7. jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný, proděravělý v důsledku úředního znehodnocení nebo úředně přetištěný nápisem,
   8. jejíž plocha je menší nebo rovna 50 %, nebo
   9. které chybí celý horní nebo spodní okraj,“.

2. V § 2 odst. 5 písmeno c) zní:

„c)   nestandardně poškozená je tuzemská mince,
   1. která je nastřižená,
   2. která je vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé části jsou odděleny,
   3. která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
   4. jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný, nebo
   5. jejíž tvar je deformovaný,“.

3. V § 5 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

4. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Ten, kdo přijímá tuzemské bankovky nebo mince jako plnění vlastní pohledávky, nesmí za jejich přijetí požadovat úplatu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 7 odst. 3 větě první se slova „ , provozovatelé kasin“ zrušují.

6. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví postup při zadržování nestandardně poškozených bankovek a mincí, postup při jejich předávání České národní bance a náležitosti potvrzení o zadržení nestandardně poškozených bankovek nebo mincí.“.

7. V § 10 odst. 3 větě druhé se slova „ve výjimečných a“ nahrazují slovem „v“ a slova „život či“ se zrušují.

8. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Jestliže se nepodaří žadateli náhradu vyplatit, ponechá si ji Česká národní banka a eviduje ji na zvláštním účtu. Pokud se ten, komu byly nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince zadrženy, anebo ten, kdo o náhradu požádal, nepřihlásí o jejich vrácení nebo o náhradu za ně do 3 let ode dne jejich zadržení nebo podání žádosti o náhradu, připadne částka odpovídající jejich nominální hodnotě České národní bance.“.

9. V § 10 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Česká národní banka vede po dobu 15 let evidenci osob, které předložily, vložily do neanonymního zařízení nebo zadržely nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince, a to odděleně od údajů o nestandardně poškozených tuzemských bankovkách a mincích. Evidence obsahuje identifikační údaje těchto osob, údaje o zadržených nestandardně poškozených tuzemských bankovkách a mincích a údaje týkající se okolností zadržení těchto nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí. Osobní údaje z evidence lze dále zpracovávat pouze pro účely vyšetřování a odhalování trestné činnosti.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

10. V hlavě II se v nadpisu dílu 3 za slovo „prostřednictvím“ vkládá slovo „samoobslužných“.

11. V § 11 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slovo „Technické“ nahrazuje slovy „Samoobslužné technické“.

12. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „úvěrovou institucí“ nahrazují slovy „poskytovatelem platebních služeb“.

13. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „podezřelé bankovky a“ nahrazují slovy „podezřelé bankovky, odmítne podezřelé“.

14. V § 11 se doplňuje nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(4) Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie5) na provozování anonymních zařízení a neanonymních zařízení přijímajících eurobankovky nebo euromince a na zadržování eurobankovek nebo euromincí těmito zařízeními.


5) Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001, ve znění nařízení Rady (ES) č.  44/2009.
Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001, ve znění nařízení Rady (ES) č. 45/2009.“.

15. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „ , provozovatel kasina“ zrušují.

16. V § 12 odst. 2 písm. c) a e) se slovo „neprodleně“ nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

17. V § 12 odst. 3 větě druhé se slova „a pro Celní správu České republiky při postupu podle zákona o Celní správě České republiky“ zrušují a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Odstavec 2 písm. c) až e) platí pro Celní správu České republiky při postupu podle zákona o Celní správě České republiky obdobně.“.

18. V § 12 odst. 4 větě první se za slova „nebo byly“ vkládají slova „podezřelé bankovky“.

19. V § 12 odst. 5 větě první se slovo „nejdéle“ zrušuje a slova „vložily do neanonymního zařízení nebo zadržely“ se nahrazují slovy „zadržely nebo podezřelé bankovky vložily do neanonymního zařízení“.

20. V § 12 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Evidence obsahuje identifikační údaje těchto osob, údaje o zadržených podezřelých bankovkách a mincích a údaje týkající se okolností zadržení těchto podezřelých bankovek a mincí.“.

21. V § 13 odst. 2 se slova „ , nebo mu za ně poskytne náhradu tak, že mu částku odpovídající jejich nominální hodnotě vyplatí v hotovosti, převede mu ji nebo ji připíše na jím uvedený účet“ zrušují a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Za zadržené podezřelé tuzemské bankovky a mince může Česká národní banka poskytnout náhradu i tak, že tomu, komu byly podle potvrzení zadrženy, částku odpovídající jejich nominální hodnotě vyplatí v hotovosti, převede mu ji nebo ji připíše na jím uvedený účet.“.

22. V § 13 odst. 3 větě druhé se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

23. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Jestliže se ukáže, že zadržené podezřelé tuzemské bankovky nebo mince jsou pravé, ale zároveň nestandardně poškozené, zadrží je Česká národní banka bez náhrady.“.

24. V § 14 se slova „nebo prodány“ a věta poslední zrušují.

25. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Hmotné nebo nehmotné reprodukce tuzemských nebo cizozemských bankovek nebo mincí a předměty, které je úpravou napodobují, mohou být prodány, dovezeny, přechovávány nebo rozšiřovány pouze tehdy, splňují-li technická kritéria stanovená prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o medailích a žetonech podobných euromincím4).“.

26. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Odstavec 1 písm. b) se nepoužije, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit žadateli se sídlem mimo území České republiky vykonávat v České republice činnost zpracovatele bankovek a mincí za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.“.

27. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „§ 6“ nahrazují slovy „v § 7“.

28. § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28
Přestupky při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí a předmětů, které je úpravou napodobují, a při nakládání s nimi

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince anebo předmět, který ji úpravou napodobuje,

a)   zhotoví, aniž by byla splněna technická kritéria stanovená prováděcím právním předpisem vydaným k provedení § 14 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o medailích a žetonech podobných euromincím4), nebo
b)   prodá, doveze, přechovává nebo rozšiřuje v rozporu s § 14 odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

29. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

㤠28a
Správní delikty při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí a předmětů, které je úpravou napodobují, a při nakládání s nimi

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince anebo předmět, který ji úpravou napodobuje,

a)   zhotoví, aniž by byla splněna technická kritéria stanovená prováděcím právním předpisem vydaným k provedení § 14 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o medailích a žetonech podobných euromincím4), nebo
b)   prodá, doveze, přechovává nebo rozšiřuje v rozporu s § 14 odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“.

30. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Směnárník nebo právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 12 odst. 2 písm. a) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání5), nezadrží podezřelé bankovky nebo mince, nebo
b)   v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání5), bez zbytečného odkladu po zadržení nepředá podezřelé bankovky nebo mince České národní bance.“.

31. V § 29 odst. 2 se slova „nebo právnická osoba, která se podílí na zpracování a vracení tuzemských bankovek a“ nahrazují slovy „ , držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dochází k vracení přijatých bankovek nebo“.

32. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace nebo zpracovatel tuzemských bankovek a mincí se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 7 odst. 2 tuzemské bankovky a mince přijaté z oběhu před jejich vrácením do oběhu nezpracuje v souladu se standardy zpracování,
b)   v rozporu s § 21 neudržuje vhodný řídicí a kontrolní systém nebo vnitřní předpisy k zabezpečení ochrany tuzemských bankovek a mincí,
c)   v rozporu s § 22 odst. 2 nedrží tuzemské bankovky a mince svěřené ke zpracování a patřící různým osobám odděleně,
d)   v rozporu s § 22 odst. 3 nevede evidenci tuzemských bankovek a mincí převzatých ke zpracování,
e)   v rozporu s § 23 odst. 1 neposkytne České národní bance informace o místech, v nichž zpracování tuzemských bankovek a mincí probíhá, o zařízeních nebo o zpracování tuzemských bankovek a mincí nebo neoznámí změny zařízení používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí,
f)   v rozporu s § 23 odst. 2 neudržuje zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí nebo neověřuje jejich funkce,
g)   v rozporu s § 24 odst. 2 neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení, nebo
h)   neprovede opatření k nápravě uložené podle § 25.“.

33. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

34. V § 29 odstavec 5 zní:

„(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo odstavce 3 písm. a),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. b) až h) nebo odstavce 4.“.

35. V § 30 odst. 1 se za slovo „provozuje“ vkládá slovo „samoobslužné“.

36. V § 30 odst. 3 se za slovo „osoba“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba“.

37. V § 30 odstavec 4 zní:

„(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2,
b)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.“.

38. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.

39. V § 33 odst. 2 se slova „způsobilá k právním úkonům a je“ nahrazují slovy „svéprávná a“.

40. V § 35 se slova „§ 10 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 3, § 10 odst. 6“.

ČÁST DRUHÁ
Změna krizového zákona

Čl. II

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č.  306/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 430/2010 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna nařídit zákaz

a)   nabývání peněžních prostředků v cizí měně, cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky, jakož i penězi ocenitelných práv a závazků od nich odvozených, za českou měnu,
b)   provádění veškerých plateb z České republiky do zahraničí, včetně plateb mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami,
c)   ukládání peněžních prostředků na účty v zahraničí,
d)   prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice, osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,
e)   přijímání úvěrů od osob s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,
f)   zřizování účtů v České republice osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky a ukládání peněžních prostředků na jejich účty,
g)   provádění veškerých plateb ze zahraničí do České republiky mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zákazy uložené krizovým opatřením vydaným na základě odstavce 3 se neuplatní, jde-li o obchody České republiky nebo České národní banky. Tyto zákazy se dále neuplatní na držitele zvláštního povolení, které může být vydáno Českou národní bankou pro dobu nouzového stavu z důvodu ohrožení života a zdraví osob a bezpečnosti státu a pro operace, které povedou k prokazatelnému zlepšení stavu platební bilance, a to v rozsahu příslušného povolení.“.

3. V § 7 úvodní části ustanovení a v § 8 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

4. V § 13 odst. 1 písm. d) se za slovo „vládou“ vkládají slova „návrh krizových opatření vydávaných na základě § 6 odst. 3 a další“.

5. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   projednává správní delikty týkající se porušení některého ze zákazů uložených krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3,
f)   vydává zvláštní povolení podle § 6 odst. 5.“.

6. V § 29 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3.“.

7. V § 31 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3.“.

8. V § 34 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu nesplní

a)   některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. a), b) nebo c),
b)   některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. d) nebo e), nebo
c)   povinnost podle § 31 odst. 3 písm. f).“.

9. V § 34 odst. 3 se slova „a za“ nahrazují slovem „ , za“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 2 000 000 Kč“.

10. V § 34a odstavec 2 zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že

a)   jako osoba zahrnutá v krizovém plánu nesplní povinnost podle § 29 odst. 2,
b)   nesplní povinnost podle § 29 odst. 3, nebo
c)   nesplní povinnost podle § 29 odst. 8.“.

11. V § 34a odst. 4 se za slovo „delikt“ vkládají slova „podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo b)“.

12. V § 34a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a za správní delikt podle odstavce 2 písm. c) se uloží pokuta do 5 000 000 Kč“.

13. V § 34b se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , a § 34a odst. 2 písm. c), které projednává Česká národní banka“.

14. V § 38 se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „§ 6 odst. 5,“.

ČÁST TŘETÍ
Změna trestního zákoníku

Čl. III

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012  Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015  Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb. a zákona č. 163/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 33 úvodní části ustanovení a v § 363 odst. 2 se slova „porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství“ nahrazují slovy „ohrožení devizového hospodářství“.

2. § 247 včetně nadpisu zní:

㤠247
Ohrožení devizového hospodářství

Kdo poruší v době nouzového stavu zákaz uložený opatřením vydaným na základě krizového zákona ve vztahu k devizovému hospodářství a způsobí tím vážné ohrožení platební schopnosti vůči zahraničí nebo vnitřní měnové rovnováhy České republiky, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Přechodné a zrušovací ustanovení

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Při nouzovém stavu v devizovém hospodářství vyhlášeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 219/1995  Sb., devizový zákon, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. V
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
2.  Část čtvrtá zákona č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, včetně nadpisu.
3.  Část čtvrtá zákona č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, včetně nadpisu.
4.  Část první zákona č. 482/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, včetně nadpisu.
5.  Část druhá zákona č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, včetně nadpisu.
6.  Část osmá zákona č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, včetně nadpisu.
7.  Část první zákona č. 354/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, včetně nadpisu.
8.  Část čtrnáctá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č.  531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, včetně nadpisu.
9.  Část dvacátá zákona č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně nadpisu.
10.  Část padesátá devátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, včetně nadpisu.
11.  Část třicátá devátá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, včetně nadpisu.
12.  Část čtvrtá zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, včetně nadpisu.
13.  Zákon č. 206/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
14.  Část čtrnáctá zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, včetně nadpisu.
15.  Část první zákona č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti, včetně nadpisu.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Pavel Šámal a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb. Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a ... pokračování

Cena: 8 900 KčKOUPIT

Trestní právo daňové, 2. vydání

Trestní právo daňové, 2. vydání

Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu ... pokračování

Cena: 1 880 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva se čtenáři dostává do rukou ucelené pojednání o ... pokračování

Cena: 1 280 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a ... pokračování

Cena: 1 450 KčKOUPIT

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Martin Richter - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové ... pokračování

Cena: 755 KčKOUPIT

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.