Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


309

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2, § 9 odst. 6 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 a 2 se za slovo „vzniká“ vkládají slova „podle § 9 odst. 1 zákona“.

2. V § 4 odst. 3 písm. d) bodě 2 se slovo „aktualizují“ nahrazuje slovem „uvedou“ a slova „a stanoví se energetické toky v jednotlivých úsecích“ se zrušují.

3. V § 4 odst. 3 písm. g) a odst. 4 písm. c) se za slova „managementu hospodaření“ vkládá slovo „s“.

4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem „a“ a písmeno d) se zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

5. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „celkovou energetickou bilanci“ nahrazují slovy „upravenou roční energetickou bilanci“.

6. V § 5 odst. 4 se za slovo „specialisty“ doplňují slova „oprávněného zpracovat energetický audit“ a na konci písmene f) se čárka nahrazuje slovem „a“, na konci písmene g) se slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

7. V § 6 písmeno d) zní:

„d)   zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,“.

8. V § 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

9. V § 7 odstavec 3 zní:

„(3) Zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahují:

a)   posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona,
b)   hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. f) a § 9a odst. 2 písm. e) zákona,
c)   hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. b), c), d) a f) a § 9a odst. 2 písm. d) a e) zákona,
d)   posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla v případě energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona, které se provádí podle přílohy č. 8 k této vyhlášce,
e)   vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona,
f)   popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky uvedené v příloze č.  9 k této vyhlášce v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona,
g)   vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b), c) a d) zákona a
h)   vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona.“.

10. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají ze zjištění provedených energetickým specialistou oprávněným zpracovat energetický posudek podle odstavce 3.“.

11. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

12. Příloha č. 1 k této vyhlášce zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze č. 2 k této vyhlášce se v tabulce slovo „TTO“ nahrazuje slovem „TO“, ve sloupci Vstupy paliv a energie se zrušuje řádek „LTO“, slovo „Nafta“ se nahrazuje slovem „TOEL“, slova „Druhotné zdroje“ se nahrazují textem „Druhotné zdroje1)“, slova „Obnovitelné zdroje“ se nahrazují textem „Obnovitelné zdroje2)“ a za tabulku se doplňují vysvětlivky, které znějí:

„Vysvětlivky:

1)  Druhotné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně.
2)  Obnovitelné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně.“.

14. Příloha č. 5 k této vyhlášce zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. Příloha č. 6 k této vyhlášce zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. Příloha č. 7 k této vyhlášce zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. Za přílohu č. 7 k této vyhlášce se doplňují přílohy č. 8 a 9, které znějí:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 480/2012  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za energetický audit zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Energetický posudek zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za energetický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.