Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


309

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2, § 9 odst. 6 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 a 2 se za slovo „vzniká“ vkládají slova „podle § 9 odst. 1 zákona“.

2. V § 4 odst. 3 písm. d) bodě 2 se slovo „aktualizují“ nahrazuje slovem „uvedou“ a slova „a stanoví se energetické toky v jednotlivých úsecích“ se zrušují.

3. V § 4 odst. 3 písm. g) a odst. 4 písm. c) se za slova „managementu hospodaření“ vkládá slovo „s“.

4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem „a“ a písmeno d) se zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

5. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „celkovou energetickou bilanci“ nahrazují slovy „upravenou roční energetickou bilanci“.

6. V § 5 odst. 4 se za slovo „specialisty“ doplňují slova „oprávněného zpracovat energetický audit“ a na konci písmene f) se čárka nahrazuje slovem „a“, na konci písmene g) se slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

7. V § 6 písmeno d) zní:

„d)   zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,“.

8. V § 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

9. V § 7 odstavec 3 zní:

„(3) Zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahují:

a)   posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona,
b)   hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. f) a § 9a odst. 2 písm. e) zákona,
c)   hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. b), c), d) a f) a § 9a odst. 2 písm. d) a e) zákona,
d)   posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla v případě energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona, které se provádí podle přílohy č. 8 k této vyhlášce,
e)   vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona,
f)   popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky uvedené v příloze č.  9 k této vyhlášce v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona,
g)   vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b), c) a d) zákona a
h)   vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona.“.

10. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají ze zjištění provedených energetickým specialistou oprávněným zpracovat energetický posudek podle odstavce 3.“.

11. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

12. Příloha č. 1 k této vyhlášce zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze č. 2 k této vyhlášce se v tabulce slovo „TTO“ nahrazuje slovem „TO“, ve sloupci Vstupy paliv a energie se zrušuje řádek „LTO“, slovo „Nafta“ se nahrazuje slovem „TOEL“, slova „Druhotné zdroje“ se nahrazují textem „Druhotné zdroje1)“, slova „Obnovitelné zdroje“ se nahrazují textem „Obnovitelné zdroje2)“ a za tabulku se doplňují vysvětlivky, které znějí:

„Vysvětlivky:

1)  Druhotné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně.
2)  Obnovitelné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně.“.

14. Příloha č. 5 k této vyhlášce zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. Příloha č. 6 k této vyhlášce zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. Příloha č. 7 k této vyhlášce zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. Za přílohu č. 7 k této vyhlášce se doplňují přílohy č. 8 a 9, které znějí:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 480/2012  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za energetický audit zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Energetický posudek zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za energetický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

E-shop

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.