Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


305

VYHLÁŠKA

ze dne 1. září 2016

o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 136 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016  Sb., k provedení § 83 odst. 1 a 2 a § 92k odst. 1 tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance tuzemskými pojišťovnami, tuzemskými zajišťovnami, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z jiného členského státu, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z třetího státu a Českou kanceláří pojistitelů.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
   1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
   2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
   3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 3
Výkazy tuzemské pojišťovny

(1) Tuzemská pojišťovna sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti pojišťovnictví1).

(2) Tuzemská pojišťovna dále sestavuje

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“,
   2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a
   3. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech“,
b)   čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“ a
   2. POJ (ČNB) 66-04 „Použitelný primární kapitál ke krytí fiktivního minimálního kapitálového požadavku“,
c)   ročně a předkládá do 60 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“ a
d)   ročně a předkládá do 98 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 48-01 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny, které je členem“.

(3) Výkazy podle odstavce 2 zahrnují i údaje za činnosti provozované tuzemskou pojišťovnou na základě práva zřizovat pobočky a na základě svobody dočasně poskytovat služby.

§ 4
Výkazy tuzemské zajišťovny

(1) Tuzemská zajišťovna sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti pojišťovnictví1).

(2) Tuzemská zajišťovna dále sestavuje

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“,
   2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a
   3. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech“,
b)   čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“ a
c)   ročně a předkládá do 98 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 48-01 „Výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny, které je členem“.

(3) Výkazy podle odstavce 2 zahrnují i údaje za činnosti provozované tuzemskou zajišťovnou na základě práva zřizovat pobočky a na základě svobody dočasně poskytovat služby.

§ 5
Výkazy České kanceláře pojistitelů

(1) Česká kancelář pojistitelů sestavuje a předkládá výkazy v rozsahu podle prováděných činností, v periodicitě a termínech jako tuzemská pojišťovna podle § 3 odst. 1.

(2) Česká kancelář pojistitelů dále sestavuje

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“,
   2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a
   3. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech“ a
b)   pololetně a předkládá do 60 dnů po skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 39-02 „ČKP – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla“.

§ 6
Výkazy pobočky pojišťovny a zajišťovny z třetího státu

(1) Pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu sestavuje a předkládá výkazy v rozsahu, periodicitě a termínech stanovených předpisy Evropské unie nebo obecnými pokyny Evropského orgánu dohledu upravujícími dohled nad pobočkami pojišťoven a zajišťoven z třetího státu vydanými na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie2).

(2) Pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu dále sestavuje

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“,
   2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a
   3. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení pojišťovny/zajišťovny o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech“ a
b)   čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 19-04 „Doplňkové statistické informace v oblasti pojišťovnictví“.

(3) Pobočka pojišťovny z třetího státu dále sestavuje ročně a předkládá do 60 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-01 „Zprostředkovatelská činnost za pojišťovnu“.

(4) Pojišťovna se sídlem ve Švýcarské konfederaci, která na území České republiky provozuje formou pobočky pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotního pojištění, postupuje podle § 7.

§ 7
Výkazy pobočky pojišťovny a zajišťovny z jiného členského státu

Pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z jiného členského státu sestavuje

a)   čtvrtletně a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a
   2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojišťovny/zajišťovny podle účetní závěrky“ a
b)   čtvrtletně a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 80-04 „Vybrané ukazatele o činnosti poboček pojišťoven/zajišťoven z jiného členského státu v životním a neživotním pojištění“.

§ 8
Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů podle § 3 až 7, s výjimkou výkazů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti pojišťovnictví a s výjimkou výkazů podle § 6 odst. 1, je stanoven v příloze k této vyhlášce.

(2) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů podle § 3 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 3 a § 7 s přihlédnutím k jejich obsahu v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie3).

(3) Vykazující osoba přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpis upravující vedení účetnictví nebo obezřetnostní požadavky v oblasti pojišťovnictví jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije vykazující osoba přepočet podle právního předpisu upravujícího vedení účetnictví.

§ 9
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba zasílá České národní bance výkazy podle § 3 až 7 v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace vykazující osoby umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace vykazující osoby používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí vykazující osoba zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 10
Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem vykazující osoby ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba do patnácti dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v § 9 společně s informacemi o obsahu a důvodu opravy.

§ 11
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba, která sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jména kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis, včetně názvu a identifikačního čísla osoby kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který jej vydal.

(2) Vykazující osoba informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 9 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 9 odst. 3.

§ 12
Doplňkové informace k předkládaným výkazům

(1) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna, která používá k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku interní model, předkládá doplňkové informace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti pojišťovnictví v termínech shodných pro výkazy podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky České národní banky.

(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu předkládá České národní bance výroční zprávu podle právního předpisu upravujícího účetnictví v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky České národní banky.

(3) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zaslání elektronickou poštou ani prostřednictvím datové schránky, doručí vykazující osoba informace podle odstavců 1 a 2 na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Výkazy podle této vyhlášky sestaví vykazující osoba poprvé k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém tato vyhláška nabude účinnosti.

(3) Výkazy POJ (ČNB) 19-04, POJ (ČNB) 66-04 a POJ (ČNB) 80-04 sestavené v kalendářních čtvrtletích roku

a)   2016 se předkládají do 56 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí,
b)   2017 se předkládají do 49 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí a
c)   2018 se předkládají do 42 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

(4) Výkaz POJ (ČNB) 48-01 sestavený za rok

a)   2016 se předkládá do 140 dnů po jeho skončení,
b)   2017 se předkládá do 126 dnů po jeho skončení a
c)   2018 se předkládá do 112 dnů po jeho skončení.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha k vyhlášce č. 305/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Například čl. 304 a následující nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/1385/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), přímo použitelné prováděcí technické normy EU vydané podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
2)   Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010.
3)   Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

E-shop

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1283 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1283 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla a okolnosti silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 10. 2018 významně novelizovaný (technické silniční kontroly, hmotnost a rozměry vozidel, zajišťování nákladu, průjezd pro vozidla ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona a zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nově byl zařazen zákon o realitním zprostředkování, který od března 2020 stanovuje ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.