Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


297

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a)   některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru,
b)   některé požadavky na služby vytvářející důvěru,
c)   působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) v oblasti služeb vytvářejících důvěru a
d)   sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru.

Postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru
§ 2

Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytuje kvalifikovanou službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy.

§ 3

(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu 10 let dokumenty související s vydáváním

a)   kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě,
b)   kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a
c)   kvalifikovaných elektronických časových razítek.

(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu následujících 15 let údaje, na základě kterých byla ověřena totožnost žadatele o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě nebo totožnost fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu žádající o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť.

(3) Pokud nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „Nařízení“) nebo tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při nakládání s uchovávanými dokumenty podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.

§ 4

(1) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který po ukončení své činnosti nemůže splnit povinnost vést a zpřístupnit evidenci podle čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení, zajistí bezodkladně po ukončení své činnosti převzetí této evidence jiným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

(2) Nemůže-li kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru zajistit převzetí evidence podle odstavce 1, předá evidenci bezodkladně ministerstvu.

Podepisování dokumentu
§ 5

K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li elektronický dokument, kterým právně jedná,

a)   stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem (dále jen „veřejnoprávní podepisující“), nebo
b)   osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své působnosti.

§ 6

(1) K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti.

(2) Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

§ 7

K podepisování elektronickým podpisem lze použít zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně jiný typ elektronického podpisu, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná jiným způsobem než způsobem uvedeným v § 5 nebo § 6 odst. 1.

Pečetění dokumentu
§ 8

Nestanoví-li jiný právní předpis jako náležitost právního jednání obsaženého v dokumentu podpis nebo tato náležitost nevyplývá z povahy právního jednání, veřejnoprávní podepisující a jiná právnická osoba, jedná-li při výkonu své působnosti, zapečetí dokument v elektronické podobě kvalifikovanou elektronickou pečetí.

§ 9

(1) K pečetění elektronickou pečetí lze použít pouze uznávanou elektronickou pečeť, pečetí-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti.

(2) Uznávanou elektronickou pečetí se rozumí zaručená elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť nebo kvalifikovaná elektronická pečeť.

§ 10

K pečetění elektronickou pečetí lze použít zaručenou elektronickou pečeť, uznávanou elektronickou pečeť, případně jiný typ elektronické pečeti, pečetí-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná jiným způsobem než způsobem uvedeným v § 8 nebo § 9 odst. 1.

§ 11
Použití kvalifikovaného elektronického časového razítka

(1) Veřejnoprávní podepisující, který podepsal elektronický dokument, kterým právně jedná, způsobem podle § 5, a osoba, která podepsala elektronický dokument, kterým právně jedná při výkonu své působnosti, způsobem podle § 5, opatří podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

(2) Veřejnoprávní podepisující, který zapečetil elektronický dokument, kterým právně jedná, způsobem podle § 8, a osoba, která zapečetila elektronický dokument, kterým právně jedná při výkonu své působnosti, způsobem podle § 8, opatří zapečetěný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

§ 12
Ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu a zaručené elektronické pečetě

Ustanovení čl. 32 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) Nařízení se na ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis a na ověřování platnosti zaručené elektronické pečetě založené na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické pečetě použijí obdobně.

§ 13
Působnost ministerstva

(1) Ministerstvo plní úkoly orgánu dohledu podle Nařízení a podle tohoto zákona.

(2) Ministerstvo může dát kvalifikovanému poskytovateli služeb vytvářejících důvěru pokyn zneplatnit jím vydaný kvalifikovaný certifikát, pokud existuje důvodné podezření, že kvalifikovaný certifikát byl padělán, nebo pokud byl vydán na základě nepravdivých údajů. Ministerstvo může dát pokyn zneplatnit kvalifikovaný certifikát také v případě zjištění, že podepisující nebo pečetící osoba používá prostředek pro vytváření elektronických podpisů nebo elektronických pečetí, který vykazuje bezpečnostní nedostatky umožňující padělání elektronických podpisů nebo elektronických pečetí nebo změnu podepisovaných nebo pečetěných dat.

(3) Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup důvěryhodné seznamy obsahující informace týkající se kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru spolu s informacemi o jimi poskytovaných kvalifikovaných službách vytvářejících důvěru.

(4) Ministerstvo vede seznam certifikátů, na jejichž základě kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru podepisují zaručeným elektronickým podpisem nebo pečetí zaručenou elektronickou pečetí vydané kvalifikované certifikáty nebo vydaná kvalifikovaná elektronická časová razítka. Seznam certifikátů zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Ministerstvo plní povinnost podle čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení v případě převzetí evidence podle § 4 odst. 2.

(6) Ministerstvo bezodkladně vyrozumí Úřad pro ochranu osobních údajů o zjištěních učiněných v souvislosti s plněním úkolů orgánu dohledu podle odstavce 1, pokud se týkají působnosti tohoto úřadu.

Poskytování služeb vytvářejících důvěru Správou základních registrů
§ 14

Správa základních registrů může poskytovat služby vytvářející důvěru, a to i jako hospodářskou činnost.

§ 15

(1) Poskytuje-li Správa základních registrů službu vytvářející důvěru, jejímž předmětem je certifikát, který není certifikátem pro elektronický podpis, certifikátem pro elektronickou pečeť nebo certifikátem pro autentizaci internetových stránek, vede evidenci certifikátů a osob nebo jejich součástí, kterým byl certifikát vydán.

(2) Evidence obsahuje

a)   údaje o fyzické osobě, které byl certifikát vydán, v rozsahu
   1. jméno, popřípadě jména a příjmení,
   2. datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila,
   3. datum úmrtí,
   4. adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
b)   údaje o právnické osobě nebo její součásti, které byl certifikát vydán, v rozsahu
   1. obchodní firma nebo název,
   2. adresa sídla,
   3. identifikační číslo osoby,
c)   údaje o certifikátu v rozsahu
   1. identifikátor,
   2. počátek a konec platnosti,
   3. datum a čas aktivace,
   4. datum a čas zneplatnění,
d)   další údaje v rozsahu
   1. identifikátor nosiče, na kterém je certifikát uložen,
   2. agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu vydávání certifikátů.

(3) Údaje podle odstavce 2 písm. c) jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Údaje podle odstavce 2 se evidují po dobu platnosti certifikátu a následujících 15 let od konce platnosti certifikátu.

Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 16

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že použije značku důvěry EU2) v rozporu s čl. 23 odst. 1 Nařízení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč. 

§ 17

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   použije značku důvěry EU2) v rozporu s čl. 23 odst. 1 Nařízení, nebo
b)   v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení neeviduje nebo nezpřístupňuje veškeré příslušné informace po ukončení činnosti kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru nebo nepředá ministerstvu evidenci podle § 4 odst. 2.

(2) Poskytovatel služeb vytvářejících důvěru se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nepřijme vhodná technická a organizační opatření k řízení rizik ohrožujících bezpečnost jím poskytovaných služeb podle čl. 19 odst. 1 Nařízení,
b)   v rozporu s čl. 19 odst. 2 Nařízení nevyrozumí o narušení bezpečnosti nebo ztrátě integrity bez zbytečného odkladu orgán dohledu podle tohoto zákona nebo osobu, na kterou může mít narušení bezpečnosti nebo ztráta integrity nepříznivý dopad, nebo
c)   v rozporu s čl. 21 odst. 3 Nařízení poskytuje služby vytvářející důvěru označené jako kvalifikované předtím, než byl status kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby vyznačen v důvěryhodných seznamech.

(3) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s čl. 20 odst. 1 Nařízení
   1. se nepodrobí auditu ze strany subjektu posuzování shody alespoň jednou za 24 měsíců, nebo
   2. nepředloží výslednou zprávu o posouzení shody,
b)   se nepodrobí auditu ze strany orgánu dohledu podle tohoto zákona nebo subjektu posuzování shody podle čl. 20 odst. 2 Nařízení,
c)   nezajistí, aby byl na jeho internetových stránkách k dispozici odkaz na příslušný důvěryhodný seznam podle čl. 23 odst. 2 Nařízení,
d)   neoznámí případné změny v poskytování služeb vytvářejících důvěru nebo záměr ukončit některou ze svých činností podle čl. 24 odst. 2 písm. a) Nařízení,
e)   zaměstnává zaměstnance nebo využívá subdodavatele v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. b) Nařízení,
f)   v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. c) Nařízení,
  1.  neudržuje dostatečné finanční prostředky, nebo
  2. neuzavře vhodné pojištění odpovědnosti,
g)   nesplní informační povinnost podle čl. 24 odst. 2 písm. d) Nařízení,
h)   nepoužívá důvěryhodné systémy a produkty podle čl. 24 odst. 2 písm. e) Nařízení,
i)   nepoužívá důvěryhodné systémy k uchovávání dat podle čl. 24 odst. 2 písm. f) Nařízení,
j)   nepřijme vhodná opatření proti padělání a odcizení dat podle čl. 24 odst. 2 písm. g) Nařízení,
k)   v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení neeviduje nebo nezpřístupňuje veškeré příslušné informace,
l)   nemá k dispozici aktualizovaný plán ukončení činnosti k zajištění kontinuity služby podle čl. 24 odst. 2 písm. i) Nařízení,
m)   neposkytuje kvalifikované služby vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy podle § 2,
n)   neuchovává dokumenty podle § 3 odst. 1, nebo
o)   neuchovává údaje podle § 3 odst. 2.

(4) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neověří totožnost nebo zvláštní znaky fyzické anebo právnické osoby, jíž je kvalifikovaný certifikát vydán, podle čl. 24 odst. 1 Nařízení,
b)   nezajistí, aby jím vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval přesné, pravdivé a úplné údaje,
c)   v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. k) Nařízení nevede nebo neaktualizuje databázi jím vydaných kvalifikovaných certifikátů,
d)   nezveřejní zneplatnění jím vydaného kvalifikovaného certifikátu podle čl. 24 odst. 3 Nařízení,
e)   neposkytne kterékoliv spoléhající se straně informace o platnosti nebo zneplatnění jím vydaných kvalifikovaných certifikátů podle čl. 24 odst. 4 Nařízení,
f)   v rozporu s čl. 28 odst. 4 Nařízení změní status zneplatněného jím vydaného kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy,
g)   v rozporu s čl. 38 odst. 4 Nařízení změní status zneplatněného jím vydaného kvalifikovaného certifikátu pro elektronické pečetě, nebo
h)   vydá kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť nebo kvalifikovaný certifikát pro autentizaci internetových stránek, který nesplňuje požadavky stanovené Nařízením.

(5) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytující kvalifikovanou službu ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných elektronických pečetí se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nezajistí ověření platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu nebo kvalifikované elektronické pečetě podle čl. 33 odst. 1 písm. a) Nařízení, nebo
b)   poskytuje kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů nebo kvalifikovaných elektronických pečetí v rozporu s čl. 33 odst. 1 písm. b) Nařízení.

(6) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytující kvalifikovanou službu uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných elektronických pečetí se dopustí správního deliktu tím, že nepoužívá postupy a technologie podle čl. 34 odst. 1 Nařízení.

(7) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikovaná elektronická časová razítka se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby jím vydaná kvalifikovaná elektronická časová razítka splňovala požadavky podle čl. 42 odst. 1 Nařízení.

(8) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c) a g),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), odstavce 3 písm. a), e) a m),
c)   2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) a c), odstavce 3 písm. b), d), f), h) až l), n) a o) a odstavců 4 až 7.

§ 18

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se použijí ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo.

(6) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 19
Přechodná ustanovení

(1) Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze k podepisování podle § 5 použít rovněž zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

(2) Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze namísto zaručené elektronické pečetě založené na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť nebo namísto kvalifikované elektronické pečetě použít

a)   elektronickou značku podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, založenou na systémovém certifikátu vydaném osobou, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a která je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo
b)   zaručenou elektronickou pečeť založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

(3) Pro účely odstavce 2 se § 11 odst. 2 použije obdobně.

(4) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který vydává systémové certifikáty pro použití podle odstavce 2 písm. a), poskytuje tuto službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 se na uchovávání dokumentů souvisejících s vydáváním systémových certifikátů použijí obdobně.

(5) Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze namísto kvalifikovaného elektronického časového razítka podle § 11 použít elektronické časové razítko vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

(6) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který vydává elektronická časová razítka pro použití podle odstavce 5, poskytuje tuto službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) se na uchovávání dokumentů souvisejících s vydáváním elektronických časových razítek použije obdobně.

(7) Povinnosti podle § 6 odst. 5 až 8 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(8) Platnost elektronických značek a systémových certifikátů není zrušením zákona č. 227/2000 Sb. dotčena.

(9) Používá-li ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jiný právní předpis pojem uznávaná elektronická značka, rozumí se jím rovněž elektronická značka podle zákona č. 227/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, založená na systémovém certifikátu vydaném osobou, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a která je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

§ 20
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
2.  Část pátá zákona č. 226/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
3.  Část osmá zákona č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony.
4.  Zákon č. 440/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
5.  Část dvacátá osmá zákona č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu.
6.  Část třetí zákona č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích.
7.  Část třicátá druhá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č.  531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
8.  Část osmá zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů.
9.  Část druhá zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
10.  Část šestnáctá zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb.
11.  Část stá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
12.  Část sedmdesátá šestá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
13.  Část první zákona č. 101/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
14.  Část čtrnáctá zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č.  111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony.
15.  Část druhá zákona č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
16.  Část třicátá sedmá zákona č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu.
17.  Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb).
18.  Vyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu).

§ 21
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.
2)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/806 ze dne 22. května 2015, kterým se stanoví specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS a české adaptační zákony - Komentář

Nařízení eIDAS a české adaptační zákony - Komentář

Tomáš Lechner - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář k nařízení eIDAS (nařízení EU 910/2014), vybraným prováděcím předpisům a českým adaptačním zákonům (zák. č. 297/2016 Sb. a zák. č. 250/2017 Sb.) je kompletním a aktuálním zpracováním oblastí elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. ... pokračování

Cena: 1 395 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.