Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 287/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 111, ze dne 12. 9. 2016

287

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2016

o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

Ministerstvo obrany stanoví podle § 22 zákona č. 45/2016  Sb., o službě vojáků v záloze:

§ 1
Poskytování bezplatného stravování

(1) Bezplatné stravování vojáka v záloze ve službě (dále jen „voják“) se zajišťuje formou výdeje teplé stravy a výdeje materiálních prostředků, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Teplá strava se vojákovi poskytuje formou snídaně, oběda a večeře.

(3) Materiálními prostředky podle odstavce 1 se rozumí jídelní nádobí třídílné, jídelní příbor s obalem a otvírač konzerv, které se vojákovi vydávají při prvním nástupu vojenské činné služby po zařazení do aktivní zálohy nebo při prvním povolání na dobrovolné anebo povinné vojenské cvičení.

§ 2
Poskytování náhrady v penězích namísto výdeje teplé stravy

(1) Poskytuje-li se vojákovi namísto výdeje teplé stravy náhrada v penězích, poskytuje se ve výši finanční hodnoty druhů a množství potravin nevydané teplé stravy, které odpovídají stravní dávce stanovené touto vyhláškou.

(2) Je-li namísto výdeje teplé stravy poskytována vojákovi náhrada v penězích, zvyšuje se tato náhrada o příplatek, pokud se voják účastní

a)   vojenského zaměstnání, které organizuje vojenský útvar nebo vojenské zařízení (dále jen „součást ozbrojených sil“), a voják se nemá možnost stravovat u vojenského útvaru, nebo
b)   vojenského zaměstnání u součásti ozbrojených sil, u které se teplá strava nepřipravuje, v případě, že není zabezpečena dovozem nebo smluvně.

(3) Výše příplatku podle odstavce 2 se u jednotlivých forem poskytování teplé stravy rovná poměrné výši nejnižší výše stravného stanoveného právním předpisem, který upravuje výši náborového příspěvku, výši kvalifikačního příspěvku, výši a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům1), a to v případě

a)   snídaně o 20 %,
b)   oběda o 40 % a
c)   večeře o 40 %.

(5) Náhrada v penězích za neposkytnuté přídavky potravin vojákovi nenáleží.

§ 3
Poskytování jiných potravin namísto výdeje teplé stravy

Poskytují-li se vojákovi namísto výdeje teplé stravy jiné potraviny, poskytují se v množství a druhově tak, aby poskytnuté potraviny odpovídaly stravní dávce nevydané teplé stravy stanovené touto vyhláškou.

Stravní dávky a přídavky potravin
§ 4

Teplá strava nebo jiné potraviny poskytované vojákovi podle § 3 musí odpovídat stravním dávkám a přídavkům potravin, jejich energetickým normám a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce a průměrné skladbě spotřeby potravin stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Stravními dávkami jsou

a)   základní stravní dávka a
b)   stravní dávka pro výsadkáře.

(2) Stravní dávka pro výsadkáře se poskytuje vojákovi, který je výkonným výsadkářem, po dobu jeho nepřetržitého praktického výsadkářského výcviku a vojákovi, který se na území České republiky připravuje k výkonu služby v operačním nasazení nebo plní služební úkoly v operačním nasazení.

§ 6

(1) K jednotlivým stravním dávkám se podle náročnosti vykonávaného vojenského zaměstnání a za podmínek stanovených touto vyhláškou poskytují tyto přídavky potravin:

a)   přídavek potravin A - zdravotní,
b)   přídavek potravin B – základní,
c)   přídavek potravin C – zvláštní, nebo
d)   přídavek potravin D - pro všechny vojáky.

(2) Přídavky potravin se poskytují jen při současném vydávání teplé stravy nebo poskytování potravin podle § 3, a to ve dni výkonu vojenské činné služby, ve kterém vojákovi vznikne nárok na vydání nejméně 2 denních jídel, a to k prvnímu z nich.

(3) Přídavek potravin A se vojákovi poskytuje za podmínek stanovených v § 7 odst. 1 vždy, bez ohledu na počet vydávaných jídel v daném dni výkonu vojenské činné služby.

(4) Vykonává-li voják, kterému se poskytuje stravní dávka pro výsadkáře, vojenské zaměstnání, při němž se poskytují přídavky potravin podle odstavce 1 písm. b) nebo c), lze mu v případě, že je to pro něho výhodnější, místo stravní dávky pro výsadkáře poskytnout základní stravní dávku a příslušný přídavek potravin.

§ 7

(1) Přídavek potravin A se poskytuje vojákovi, pokud

a)   je hospitalizován v polní nemocnici, vojenské nemocnici nebo Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici pro nemoc nebo úraz, v jehož důsledku je neschopen ke službě, nebo
b)   Vojenský zdravotní ústav rozhodne, že v součásti ozbrojených sil, v níž je voják zařazen, byly překročeny hygienické limity v oblasti epidemiologie, hygieny komunální, hygieny výživy, hygieny práce nebo ochrany před neionizujícím zářením v míře ohrožující veřejné zdraví.

(2) K základní stravní dávce se poskytuje přídavek potravin D společně s přídavkem potravin B, nebo C.

(3) Přídavek potravin B se poskytuje vojákovi při

a)   vojenském zaměstnání v místě stálé dislokace součásti ozbrojených sil, které trvá alespoň 24 hodin, s výjimkou výkonu dozorčí služby, nebo
b)   výkonu strážní služby.

(4) Přídavek potravin C se poskytuje vojákovi při

a)   vojenském zaměstnání mimo místo stálé dislokace součásti ozbrojených sil, které trvá alespoň 24 hodin, připravuje-li se nebo vydává-li se teplá strava mimo místo stálé dislokace součásti ozbrojených sil,
b)   jeho povolání k zabezpečení záchranných prací, odstraňování důsledků živelních pohrom nebo jiných závažných situací ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty, anebo v případě služby u součásti ozbrojených sil, která byla pohromou postižena, nebo
c)   přepravě nebo praktickém výcviku v jízdě, pokud trvají alespoň 3 hodiny a jsou uskutečněny v době od 22 hodin do 6 hodin, jedná-li se o řidiče vojenské techniky.

(5) Přídavek potravin D se poskytuje vojákovi při plnění úkolů podle odstavce 3 písm. a) a odstavce 4 písm. a) a b) a dále ke stravní dávce pro výsadkáře.

Finanční, energetická a výživová hodnota potravin
§ 8

(1) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se stanoví tak, že průměrná skladba spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na osobu a den podle přílohy č. 2 k této vyhlášce se vynásobí jejich průměrnými obchodními cenami za kilogram. Průměrnou obchodní cenou se rozumí průměrná cena jednotlivých druhů potravin nakoupených pro zajištění bezplatného stravování za poslední 3 kalendářní měsíce po sobě jdoucí a předcházející měsíci, ve kterém je průměrná obchodní cena určována.

(2) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se upravuje v závislosti na vývoji obchodních cen potravin. Služební orgán provede úpravu aktuálně užívané finanční hodnoty stravních dávek, pokud se průměrné obchodní ceny všech druhů nakupovaných potravin za období posledních 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích a předcházejících měsíci, ve kterém je průměrná obchodní cena určována, odchyluje v obou směrech o více než 5 % oproti obchodním cenám období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.

(3) Finanční hodnota stravní dávky pro vojáka vykonávajícího službu v operačním nasazení v zahraničí se stanoví v závislosti na vývoji obchodních cen potravin v prostoru nasazení.

§ 9

(1) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u součásti ozbrojených sil s počtem stravovaných do 50 osob lze zvýšit o 10 % oproti finanční hodnotě stanovené podle § 8 odst. 1 v závislosti na tom, v jakém rozsahu se nakupují potraviny v maloobchodu.

(2) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u součásti ozbrojených sil lze zvýšit o 20 %, pokud

a)   zabezpečuje záchranné práce,
b)   zabezpečuje odstraňování důsledků živelních pohrom nebo jiných závažných situací ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty, nebo
c)   byla postižena živelní pohromou nebo jinou závažnou situací.

(3) Měsíční průměr čerpání energetické a výživové hodnoty stravních dávek, přídavků potravin a jejich finanční hodnoty v jednotlivých dnech, ve kterých je bezplatné stravování vojákovi poskytováno, musí odpovídat uvedeným hodnotám stanoveným pro jednotlivé stravní dávky a přídavky potravin touto vyhláškou, s odchylkou nejvýše 5 % v obou směrech od stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání těchto hodnot nesmí překročit odchylku 10 % nad stanovenou hodnotu nebo 3 % pod stanovenou hodnotu.

§ 10
Způsob poskytování výstrojních náležitostí

(1) Výstrojní náležitosti jsou vojákovi poskytovány výpůjčkou vojenské výstroje a bezplatnými službami.

(2) Bezplatnými službami se rozumí praní a chemické čištění, úpravy, opravy a údržba vojenské výstroje.

(3) Vojenská výstroj se vojákovi poskytne podle jeho zařazení na služební místo.

§ 11
Vojenská výstroj při pohřbu

Zemře-li voják, vydá se vypraviteli jeho pohřbu k pohřbení vojáka vojenský stejnokroj bez bot a jedna souprava prádla.

§ 12
Ortopedická obuv a nadměrné velikosti vojenské výstroje

(1) Pokud je vojákovi předepsáno poskytovatelem zdravotních služeb, kterému Ministerstvo obrany udělilo oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních jím zřízených, nošení ortopedické obuvi, je mu tato obuv poskytnuta na základě poukazu vystaveného pro tento účel tímto poskytovatelem zdravotních služeb namísto obuvi, která by mu jinak náležela pro splnění povinnosti nosit vojenský stejnokroj.

(2) Vojákovi, jemuž bylo povoleno nosit vlastní ortopedickou obuv, se ortopedická ani jiná obuv neposkytuje.

§ 13
Obměna vojenské výstroje

Vojenská výstroj a poskytnutá ortopedická obuv, s výjimkou ortopedické obuvi podle § 12 odst. 2, je vojákovi obměňována v závislosti na době jejich životnosti a s přihlédnutím k jejich stavu, který musí odpovídat zachování účelu jejich poskytnutí.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
MgA. Stropnický v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 287/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 287/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům.

E-shop

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.