Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 284/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 110, ze dne 12. 9. 2016

284

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2016,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 odst. 5, § 17 odst. 2, § 26 odst. 3, § 28, § 38 odst. 2 a 4, § 39 odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát,
b)   požadavky na bezpečnostní opatření k zajištění protipožárních opatření, označení, skladování a používání pyrotechnických výrobků, vymezení a zajištění ohroženého prostoru a podmínky při vystavování pyrotechnických výrobků,
c)   obsah evidence skladovaných pyrotechnických výrobků,
d)   požadavky na konstrukci stěn, přepážek, dveří a střešních konstrukcí, povrchovou úpravu vnitřních stěn, stropu a podlah, bezpečnostní vzdálenost a obložnost a požární zabezpečení skladu a ochranu před účinky vnějších vlivů,
e)   rozsah a délku odborného školení, plán teoretické a praktické části odborného školení a zkušební řád,
f)   obsah lékařských prohlídek, náležitosti lékařského posudku a podmínky pro posouzení zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4,
g)   nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4,
h)   popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky pyrotechnického výrobku.

§ 2
Rejstřík pyrotechnických výrobků

Vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Bezpečnostní opatření při vystavování

(1) Při vystavování hospodářský subjekt zajistí přijetí bezpečnostních opatření, a to tak, aby pyrotechnické výrobky byly vystavovány a skladovány

a)   v nejmenších baleních určených k prodeji nebo v původních obalech výrobce, které jsou opatřeny označením, že se jedná o výstavní vzorek,
b)   takovým způsobem, aby byly dodrženy podmínky stanovené v návodu k použití nebo pokynech výrobce,
c)   odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,
d)   v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v návodu k použití nebo pokynech výrobce stanoveno jinak,
e)   takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu, zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu a bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob nebo majetku, a
f)   v množství a druhu, které odpovídají požárnímu zabezpečení výstavního prostoru a ohlášení hasičskému záchrannému sboru podle § 31 zákona o pyrotechnice.

(2) V prostoru, kde hospodářský subjekt vystavuje pyrotechnické výrobky, musí být umístěn k bezprostřednímu použití alespoň jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností alespoň 13 A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností alespoň 21 A, nad rámec požadavků uvedených ve vyhlášce o požární prevenci1).

(3) Ohrožený prostor, ve kterém lze pyrotechnické výrobky používat při vystavování, se vymezí podle návodu k použití nebo pokynu výrobce pro daný pyrotechnický výrobek. V případě, že návod k použití nebo pokyn výrobce ohrožený prostor nevymezuje, vymezí se ohrožený prostor podle návodu pyrotechnického výrobku, který je funkčně nejblíže srovnatelný s pyrotechnickým výrobkem, který má být použit.

§ 4
Evidence skladovaných pyrotechnických výrobků

(1) Evidence skladovaných pyrotechnických výrobků obsahuje alespoň název, druh, kategorii, registrační číslo a sérii nebo šarži pyrotechnického výrobku a údaj o množství pyrotechnických výrobků ve skladu, příručním skladu a prodejní místnosti.

(2) V evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech lze údaje uvedené v odstavci 1, s výjimkou údaje o množství pyrotechnických výrobků ve skladu, příručním skladu a prodejní místnosti, nahradit katalogovými čísly náhradních dílů.

(3) U pyrotechnických výrobků, které nejsou označeny registračním číslem, se tento údaj do evidence skladovaných pyrotechnických výrobků neuvádí.

§ 5
Stavebně technické požadavky na sklad

Stavebně technické požadavky na sklad:

a)   materiály použité pro výstavbu skladu chránily skladované pyrotechnické výrobky před nebezpečnými reakcemi na otřesy při kontaktu nebo tření s podlahami, stěnami, stropy nebo konstrukcemi těchto objektů,
b)   materiály náchylné na rozbití vnitřním nebo vnějším přetlakem tvořící střešní konstrukci, stěny, přepážky a otvorové výplně netvořily při rozbití ostré střepiny,
c)   vnější dveře se otevíraly vně a jejich otevření bylo zajištěno jednoduchým zatlačením zvnitřku a jednoduchou manipulací zvnějšku,
d)   podlahy měly pevný, celistvý a rovný povrch a
e)   zasklení otvorových výplní vystavená slunečnímu záření nevykazovala žádnou vadu nebo nerovnost povrchu, která by způsobila sbíhavost slunečních paprsků, a byla opatřena nátěrem, který omezuje průchod slunečního záření.

§ 6
Zabezpečení skladu a požadavky na skladování

(1) Požární zabezpečení skladu:

a)   na všech dveřích vedoucích do skladových prostor se umisťují značky zakazující kouření a manipulaci s otevřeným ohněm,
b)   do skladu mohou vstupovat pouze k tomu oprávněné osoby; neoprávněné osoby mohou vstupovat pouze v doprovodu oprávněných osob a musejí dbát jejich pokynů,
c)   sklad se uzavírá s výjimkou doby, kdy je prováděno naskladňování nebo vyskladňování skladu; pokud se ve skladu nikdo nenachází, musí být sklad uzamčen,
d)   při údržbě skladu, která může ohrozit skladované pyrotechnické výrobky, se musí tyto výrobky po dobu prací spočívajících v údržbě skladu přemístit do jiného skladu,
e)   k čištění vnitřních stěn, stropů, podlah, dveří, regálů a dalšího vybavení se nepoužívají čisticí prostředky obsahující hořlavé látky,
f)   ve skladu a jeho okolí lze do vzdálenosti odpovídající bezpečnostní vzdálenosti, nebo do vzdálenosti 30 metrů, pokud je bezpečnostní vzdálenost větší jak 30 metrů, provádět jen práce související s vlastním provozem skladu a jeho údržbou,
g)   ve skladu lze umístit pouze mechanizaci určenou k manipulaci se skladovanými pyrotechnickými výrobky včetně mechanizace k manipulaci s jinými výrobky, pokud pro ně byl sklad povolen,
h)   u hlavního vstupu na vnější straně se umisťuje informační tabule na nehořlavém podkladu, která obsahuje alespoň
1. číslo rozhodnutí, kterým bylo umožněno sklad používat,
2. maximální počet osob, které se ve skladu mohou pohybovat,
3. maximální množství čisté hmotnosti výbušných látek,
4. instrukce pro případ nouze.

(2) Požadavky na skladování:

a)   ve skladu lze skladovat pyrotechnické výrobky zařazené do třídy nebezpečných věcí 1 a příslušných podtříd a skupin snášenlivosti v rozsahu odpovídajícím UN číslům pro pyrotechnické výrobky v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
b)   pyrotechnické výrobky, které nesplňují požadavky písmene a), se skladují jako pyrotechnické výrobky zařazené do podtřídy 1.1 v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
c)   společně lze skladovat pouze pyrotechnické výrobky zařazené do skupin snášenlivosti látek a předmětů v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), které jsou navzájem kompatibilní,
d)   pyrotechnické výrobky zařazené do různých podtříd v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) se skladují odděleně tak, aby nedošlo k jejich záměně,
e)   teplota a vlhkost se udržuje tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené pro skladování pyrotechnických výrobků v souladu s návodem výrobce,
f)   v případě skladování více typů pyrotechnických výrobků je rozhodující pyrotechnický výrobek s nejpřísnějšími podmínkami s tím, že současně nesmí být negativně ovlivněny skladovací podmínky ostatních pyrotechnických výrobků,
g)   výrobky se ukládají tak, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu, přičemž výška skladovaných výrobků se určuje s ohledem na konstrukci a technické parametry udávané výrobcem podle nosnosti spodních vrstev obalů, nosnosti regálu a nosnosti skladu,
h)   obaly se ukládají tak, aby byl umožněn snadný přístup k údajům na přepravním obalu jednotlivých pyrotechnických výrobků,
i)   poškozené pyrotechnické výrobky se skladují odděleně na místě určeném hospodářským subjektem a zřetelně označené.

(3) Splněním povinností podle odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti stanovené v jiném právním předpise2).

§ 7
Bezpečnostní vzdálenost

(1) Umístění skladu s pyrotechnickými výrobky zařazenými do podtřídy 1.1 v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) musí být v souladu s bezpečnostními vzdálenostmi. Způsob výpočtu bezpečnostní vzdálenosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Způsob výpočtu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce se nepoužije v případě, že se ve skladu skladuje nejvýše 100 kg čisté hmotnosti výbušných látek obsažených v pyrotechnických výrobcích zařazených do podtřídy 1.1 v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

(3) Bezpečnostní vzdálenost se nevztahuje na příjezdové komunikace a objekty a stavby sloužící k provozu skladu.

§ 8
Ochrana před vnějšími vlivy

V projektové dokumentaci skladu se stanoví způsob zajištění skladu pyrotechnických výrobků proti jejich odcizení nebo poškození, a to s ohledem na nebezpečí skladovaných pyrotechnických výrobků, které jejich odcizením nebo poškozením může vzniknout.

§ 9
Odborné školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Odborné školení se uskutečňuje v rozsahu 40 výukových hodin k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4 a T2 společně a 40 výukových hodin k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2. Délka výukové hodiny je 45 minut. Plán teoretické a praktické části odborného školení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Zkušební řád je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 10
Obsah lékařských prohlídek

(1) Obsahem každé lékařské prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti je základní vyšetření, které zahrnuje

a)   rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech, stavech nebo vadách (dále jen „nemoc“) s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4,
b)   komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na zjištění nemocí, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4; nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4, jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Základní vyšetření se rozšíří o další odborná vyšetření, jestliže taková vyšetření jsou indikována posuzujícím lékařem, pokud

a)   je to zapotřebí k vyloučení nemocí uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce nebo jiných nemocí, které omezují nebo vylučují bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4, nebo
b)   posuzovaná osoba je v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc uvedenou v příloze č. 5 k této vyhlášce nebo jinou nemoc, která vylučuje nebo omezuje bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa.

(3) Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření posuzujícím lékařem.

(4) V žádance o další odborné vyšetření se kromě náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace3) uvede požadavek na zhodnocení zdravotní způsobilosti vyšetřované osoby k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 v rozsahu odbornosti zdravotnického pracovníka provádějícího odborné vyšetření.

(5) Posuzovanou osobu lze za zdravotně způsobilou nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat, pokud na základě lékařské prohlídky nebyla u této osoby zjištěna nemoc vylučující zdravotní způsobilost, nebo jiná nemoc, která vylučuje bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4.

(6) Při zjištění nemocí, které podle přílohy č. 5 k této vyhlášce omezují zdravotní způsobilost, nebo podezření na ně, lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou pouze na základě kladného závěru odborného vyšetření.

§ 11
Náležitosti lékařského posudku

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vedle náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace3) obsahuje informaci, že se jedná o posouzení zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4.

§ 12
Popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky

Popis a obsah zkoušky je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 13
Oznámení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 284/2016  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 284/2016  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 284/2016  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 284/2016  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 284/2016  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 284/2016  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ...

Cena: 285 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.