Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


 280

VYHLÁŠKA

ze dne 29. srpna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 23 odst. 3, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání

Čl. I

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.  43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ", s výjimkou lesní mateřské školy, kterou lze zřídit pouze s celodenním a polodenním provozem".

2. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Lesní mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 9 hodin denně.".

3. V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "V lesní mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním provozem.".

4. V § 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Lesní mateřská škola je typem mateřské školy.".

5. V § 1a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

6. V § 1a odst. 2 se slova "z různých ročníků" nahrazují slovy "různého věku".

7. V § 1a odst. 4 se číslo "9" nahrazuje číslem "10".

8. V § 1a se odstavec 5 zrušuje.

9. V § 1b se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Lesní mateřská škola nemůže být zřízena jako mateřská škola při zdravotnickém zařízení.".

10. Za § 1b se vládá nový § 1c, který včetně nadpisu zní:

"§ 1c
Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole

(1) Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.

(2) Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby podle odstavce 1 v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řádu.".

11. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy

(1) Mateřská škola s 1 třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se 2 a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze 1 mateřská škola s 1 třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se 2 a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.

(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(3) Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

(4) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(5) Snížení počtu dětí podle odstavce 4 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

(6) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 2 a 4 se započítává vždy pouze 1 dítě.".

12. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy

(1) Mateřská škola s 1 třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se 2 a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze 1 mateřská škola s 1 třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se 2 a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.

(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(3) Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 16 dětí. Mateřská škola, která má 3 a více tříd, v případě odpovídajícího počtu dětí podle věty první vždy upřednostňuje zřízení samostatné třídy.

(4) Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

(5) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

(7) Snížení počtu podle odstavců 5 a 6 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 5 a 6 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

(8) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 2, 3, 5 a 6 se započítává vždy pouze 1 dítě.".

13. V § 5 odst. 1 se slova "pedagogický pracovník" nahrazují slovy "učitel mateřské školy8)".

Poznámka pod čarou č. 8 zní:


"8) § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

14. V § 5 odst. 2 se slova "pedagogických pracovníků" nahrazují slovy "učitelů mateřské školy8)" a slova "pedagogického pracovníka" se nahrazují slovy "učitele mateřské školy8)".

15. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova "se zdravotním postižením" nahrazují slovy "s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let".

16. V § 5 odstavec 5 zní:

"(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.".

17. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

"(6) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře,
b) učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).

9) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.".

18. V § 5 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

"(6) Ve třídě, kde se vzdělávají pouze děti ve věku od 2 do 3 let, nebo kde jsou čtyři a více těchto dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře,
b) učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).

9) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.".

19. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník uvedený v odstavci 6.".

20. V § 6 odst. 2 se slova "zdravotně postižených" nahrazují slovy "uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona".

21. V § 6 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

22. V § 6 odst. 4 se číslo "9" nahrazuje číslem "10".

23. V § 6 odst. 7 se slovo "následujícího" nahrazuje slovem "stávajícího".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne 1. září 2016, se v mateřské škole, ve které jsou na školní rok 2016/2017 třídy obsazeny takovým způsobem, že by bylo nutné vytvořit novou třídu, použijí až od 1. září 2017.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o krajských normativech

Čl. III

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č.  47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č.  11/2011 Sb., vyhlášky č. 110/2011 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) 1 dítě v lesní mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v lesní mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem,".

Dosavadní písmena b) až v) se označují jako písmena c) až w).

2. V § 1 písm. k) se slova "1 žák kursu pro získání základů vzdělání," zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Čl. IV

V části čtvrté vyhlášky č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005  Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, se za čl. V vkládá nový čl. Va, který zní:

"Čl. Va
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4 odst. 7 věta druhá až pátá a § 5 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005  Sb., ve znění účinném ode dne 1. září 2016, se ve škole, ve které jsou na školní rok 2016/2017 třídy nebo skupiny obsazeny takovým způsobem, že by bylo nutné vytvořit novou třídu nebo skupinu, použijí až od 1. září 2017.".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 10, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, ustanovení části první čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2017, a ustanovení části první čl. I bodů 12, 18 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

2. Ustanovení části první čl. I bodu 11 pozbývá platnosti dnem 31. srpna 2020.

Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 48 školských předpisů, které jsou rozděleny do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.