Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


 277

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2016

o předávání statistických údajů vysokými školami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) termíny, strukturu a formu, ve které vysoké školy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") předávají

a) údaje o uchazečích o přijetí ke studiu ve studijních programech a o účastnících a absolventech celoživotního vzdělávání,
b) informace z matrik studentů,
c) agregované údaje o zaměstnancích vysokých škol a jejich odměňování.

§ 2
Předávání statistických údajů o uchazečích o přijetí ke studiu

(1) O každém uchazeči o přijetí ke studiu v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském studijním programu předává vysoká škola ministerstvu soubor údajů, který obsahuje:

a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě i fakulty, uskutečňuje-li studijní program fakulta, a datum podle odstavce 2,
b) identifikační údaje uchazeče, kterými jsou
1. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo uchazeči přiděleno,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, s poštovním směrovacím číslem vztahujícím se k místu trvalého pobytu, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejde-li o Českou republiku,
c) údaje o předchozím vzdělávání uchazeče, kterými jsou
1. resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, popřípadě stát předchozího vzdělávání, jde-li o zahraniční školu,
2. obor vzdělání nebo akreditovaný vzdělávací program,
3. rok vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria,
d) údaje o studijním programu, k jehož studiu podal uchazeč přihlášku, včetně jeho kódu, údaje o výsledku přijímacího řízení a případně i údaj o zápisu do studia tohoto studijního programu.

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence uchazečů k 31. březnu a k 31. říjnu. Údaje k 31. březnu zahrnují pouze informace o podaných přihláškách, údaje k 31. říjnu zahrnují i výsledky přijímacího řízení a zápisu do studia.

(3) Údaje se předávají ministerstvu do 15 dnů ode dne uvedeného v odstavci 2, a to v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před datem uvedeným v odstavci 2.

§ 3
Předávání statistických údajů o účastnících a absolventech programů celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech

(1) O každém účastníku a každém absolventu programu celoživotního vzdělávání2) orientovaného na výkon povolání nebo uznatelného pro další studium v akreditovaných studijních programech, jehož celková hodinová dotace činí nejméně 50 hodin, a o každém účastníku a každém absolventu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu3) předává vysoká škola ministerstvu soubor údajů, který obsahuje:

a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě i fakulty, uskutečňuje-li program celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaný kurs fakulta, a datum podle odstavce 2,
b) identifikační údaje účastníka nebo absolventa, kterými jsou
1. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo účastníkovi přiděleno,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejde-li o Českou republiku,
c) údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) údaje o studiu v programu celoživotního vzdělávání nebo v mezinárodně uznávaném kursu, kterými jsou
1. interní kód programu,
2. zda se jedná o program celoživotního vzdělávání nebo o mezinárodně uznávaný kurs,
3. kód vyjadřující obsah studia podle aktuální statistické klasifikace oborů vzdělání, jejíž vydání bylo oznámeno podle zákona o státní statistické službě Českým statistickým úřadem4),
4. délka studia v měsících,
5. celková hodinová dotace,
6. požadované vstupní vzdělání,
7. místo výuky,
8. kód zdroje financování,
9. kód způsobu zakončení programu nebo kursu,
10. údaje o účelu vzdělávání v programu nebo kursu z hlediska získání nebo rozšíření kvalifikace, odborné způsobilosti, výkonu povolání a celoživotního učení,
e) datum zahájení vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaného kursu a datum absolvování vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nebo v mezinárodně uznávaném kursu nebo údaj o předčasném ukončení tohoto vzdělávání.

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence účastníků a absolventů programů celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kursů za uplynulý kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci.

(3) Údaje se předávají ministerstvu do 15. ledna každého kalendářního roku, a to v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před datem uvedeným v odstavci 2.

§ 4
Předávání statistických údajů z matrik studentů

(1) Vysoká škola předává obsah matriky studentů ministerstvu.

(2) Údaje se předávají podle stavu k 31. březnu, 30. červnu, 31. říjnu a 31. prosinci. Údaje se předávají do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.

(3) Vysoká škola vždy podle stavu k 23. dni v měsíci provede aktualizaci převedených údajů a současně předá nové údaje, které nebyly předány v žádném z předchozích sběrů, a to do konce příslušného kalendářního měsíce.

(4) Sběry údajů podle odstavce 3 nebudou probíhat v kalendářních měsících, kdy probíhají sběry údajů podle odstavce 2.

(5) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před odpovídajícím datem uvedeným v odstavci 2 větě první.

§ 5
Předávání agregovaných statistických údajů o zaměstnancích vysokých škol

(1) Vysoká škola předává ministerstvu za období od počátku kalendářního roku agregované údaje o evidenčních počtech zaměstnanců a agregované informace o mzdách a ostatních osobních nákladech, a to v kategoriích podle pracovního zařazení, pohlaví, státní příslušnosti a rozpočtové skladby v členění podle jednotlivých součástí vysoké školy.

(2) Údaje se předávají ministerstvu podle stavu k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do třicátého dne následujícího měsíce.

(3) Vzory formulářů pro předávání agregovaných údajů podle odstavce 1 zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách do konce předchozího kalendářního roku.

§ 6
Společné ustanovení

K předávaným údajům připojí vysoká škola své telefonické spojení a adresu pro doručování elektronické pošty a dále jméno a příjmení fyzické osoby, která údaje připravila k předání.

§ 7
Závěrečná ustanovení

Popisy struktur a číselníky určené pro první předání příslušné kategorie údajů podle této vyhlášky budou zveřejněny, půjde-li o předávání údajů uvedených

a) v § 2 nebo 4, nejpozději do 31. prosince 2016,

b) v § 3, nejpozději do 30. září 2016.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení § 1, § 2 odst. 1 až 3, § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 1 až 4, § 5 odst. 1 a 2 a § 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení.
Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik a o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy.
2) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 60a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sdělení Českého statistického úřadu č. 348/2015 Sb., o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013).

E-shop

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ÚZ č. 1505 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č. 1505 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Sagit, a. s.

Od minulého vydání této publikace došlo ke změnám v oblasti spotřebních daní, kde se několikrát změnil zákon. V publikaci jsou dále aktuální texty zákona o lihu, zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.