Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


264

ZÁKON

ze dne 14. července 2016,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního řádu

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969  Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991  Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č.  150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998  Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č.  115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006  Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008  Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009  Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013  Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb. a zákona č. 163/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 81b odst. 1 se slova „nebo radioaktivní materiál“ nahrazují slovy „ , jaderný materiál nebo radioaktivní látka“.

2. V § 87a odst. 1 se slova „radioaktivní materiál“ nahrazují slovy „jaderný materiál nebo radioaktivní látky“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Čl. II

V § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., se slova „podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“ nahrazují slovy „ , která jsou vybranými zařízeními nebo jejich částmi podle atomového zákona“.

ČÁST TŘETÍ
Změna horního zákona

Čl. III

V § 18 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech nelze povolit činnosti, které by mohly vést k narušení izolačních bariér úložných prostor a ke kontaminaci osob nebo složek životního prostředí radioaktivní látkou.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o metrologii

Čl. IV

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č.  119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003  Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 85/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , v případě měřidel určených nebo používaných pro měření ionizujícího záření a radioaktivních látek v dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost“.

2. § 14a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  2d zrušuje.

3. V § 23 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Čl. V

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011  Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1. V části I se hlavy první až čtvrtá a hlava šestá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1, 1b, 1c, 2, 2a, 3, 3a, 4b, 5, 6, 6a, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 24, 25, 41 a 41 zrušují.

2. Nadpis části I se zrušuje.

3. V § 32 odst. 2 se slova „obecných právních předpisů27),28) o odpovědnosti za škodu“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

4. V § 34 odst. 1 se slova „obecných právních předpisů o odpovědnosti za škodu27)“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

5. V § 34 odst. 3 se slova „Prováděcí předpis stanoví“ nahrazují slovy „Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“) stanoví vyhláškou“.

6. V § 36 odst. 1 a 2 se slova „odpovědnosti za jadernou škodu“ nahrazují slovy „vzniku povinnosti k náhradě jaderné škody“.

7. V § 36 odst. 3 se slova „Pojistná částka“ nahrazují slovy „Limit pojistného plnění“.

8. V § 36 odst. 5 se věta první zrušuje.

9. V § 38 odst. 1 se slova „ , popřípadě po uplynutí platnosti pojištění, pokud byla platnost pojištění delší“ nahrazují slovy „ ; v případě pojištění začínají tyto lhůty běžet uplynutím jednoho roku ode dne vzniku pojistné události“.

10. V § 38 odst. 2 se slova „podle § 3 odst. 3 písm. j), že za jadernou škodu způsobenou touto událostí odpovídá“ nahrazují slovy „ , že má povinnost k náhradě jaderné škody způsobené touto událostí“.

11. § 46 až 48 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 39 až 40 zrušují.

12. Příloha k zákonu se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. VI

V § 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb., se za slovo „dluhu“ vkládají slova „a s výjimkou výdajů financovaných z prostředků jaderného účtu podle atomového zákona“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. VII

V § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se za slova „s radioaktivními odpady“ vkládají slova „a zdroji ionizujícího záření“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o státní pomoci při obnově území

Čl. VIII

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005  Sb. a zákona č. 278/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V případě vzniku radiační havárie se Státní úřad pro jadernou bezpečnost podílí na přípravě návrhu strategie obnovy území podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IX

Položky 106 a 107 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 249/2011 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 65 znějí:

„Položka 1061. 

Přijetí žádosti o povolení65)

a)   k umístění jaderného zařízení Kč 5 000
b)   k výstavbě jaderného zařízení Kč 5 000
c)   k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem Kč 3 000
d)   k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem Kč 3 000
e)   k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru Kč 3 000
f)   k provozu jaderného zařízení Kč 5 000
g)   k provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízení Kč 3 000
h)   k nakládání s jaderným materiálem Kč 1 000
i)   k dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo k průvozu jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti Kč 1 000
j)   k výstavbě pracoviště IV. kategorie; kromě pracoviště s jaderným zařízením Kč 5 000
k)   k provozu pracoviště III. kategorie Kč 3 000
l)   k provozu pracoviště IV. kategorie Kč 5 000
m)   k uvolňování radioaktivní látky z pracoviště Kč 1 000
n)   k nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem Kč 1 000
o)   k uzavření úložiště radioaktivního odpadu Kč 1 000
p)   k úplnému vyřazení Kč 1 000
q)   ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětnému transferu z členského státu Euratomu Kč 1 000
r)   k dovozu radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transferu z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného využití Kč 1 000

2. Přijetí žádosti o povolení65)

a)   k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení Kč 1 000
b)   k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie Kč 1 000
c)   k nakládání se zdrojem ionizujícího záření Kč 1 000
d)   k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky Kč 1 000
e)   k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany Kč 1 000
f)   k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo přípravě nebo k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobku Kč 1 000
g)   k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie Kč 1 000
h)   k dodávání stavebního materiálu na trh Kč 1 000
i)   k odborné přípravě a další odborné přípravě pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Kč 1 000
j)   k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla provedena podle atomového zákona Kč 1 000

3.

Přijetí žádosti o registraci Kč   500

Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.

Položka 107

1. Vydání rozhodnutí o schválení typu obalových souborů

a)   typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren Kč 100 000
b)   typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných zařízení Kč 100 000
c)   typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárny Kč  50 000
d)   typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumná jaderná zařízení Kč  10 000
e)   typů určených pro ostatní radioaktivní nebo štěpné látky Kč 5 000
f)   v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e) Kč 1 000

2. 

Vydání dokladu zvláštní odborné způsobilosti podle atomového zákona Kč 500

3. Vydání rozhodnutí o schválení typu

a)   velmi významných zdrojů ionizujícího záření Kč 5 000
b)   ostatních zdrojů ionizujícího záření Kč 1 000

4. 

Vydání osobního radiačního průkazu Kč  50


65) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna stavebního zákona

Čl. X

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009  Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013  Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 a § 16 odst. 2 písm. d) se za slovo „obsahujících“ vkládá slovo „výlučně“.

2. V § 13 odst. 2 a § 16 odst. 2 písm. d) se slova „náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení“ nahrazují slovy „ , které jsou jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením“.

3. V § 79 odst. 2 písm. o) se slova „jaderné zařízení“ nahrazují slovy „stavbu související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy nebo stavbu, která je jaderným zařízením nebo náleží k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením,“.

4. V § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slova „jaderná zařízení“ nahrazují slovy „stavby související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy nebo stavby, které jsou jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením“.

5. V § 194 písm. d) se za slovo „obsahující“ vkládá slovo „výlučně“ a slova „náležející k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení“ se nahrazují slovy „ , které jsou jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákoníku práce

Čl. XI

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008  Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009  Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011  Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013, zákona č. 101/2014  Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 303 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 19, který zní:

„19. Správě úložišť radioaktivních odpadů,“.

2. V § 347 odst. 3 se slova „vyhlášky o radiační ochraně“ nahrazují slovy „atomového zákona“.

Poznámka pod čarou č. 99a se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o zdravotních službách

Čl. XII

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č.  47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 147/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 1 se písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušuje.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).

2. V § 16 odst. 2 písm. a) se slova „a l)“ nahrazují slovy „a k)“.

3. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „až k)“ nahrazují slovy „až j)“.

4. V § 16 odst. 3 písm. c) se slova „až k)“ nahrazují slovy „až j)“.

5. V § 18 odst. 2 písm. a) se bod 7 zrušuje.

Dosavadní body 8 až 12 se označují jako body 7 až 11.

6. V § 18 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „bodech 2, 11 a 12“ nahrazují slovy „bodech 2, 10 a 11“.

7. V § 18 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „bodech 4 až 9“ nahrazují slovy „bodech 4 až 8“.

8. V § 18 odst. 2 písm. c) bodě 4 se slova „bodech 3 až 11“ nahrazují slovy „bodech 3 až 10“.

9. V § 27 odst. 3 se slova „§ 16 odst. 1 písm. l)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. k)“, slova „§ 16 odst. 1 písm. f) až k)“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. f) až j)“, slova „nebo povolení uvedené v § 16 odst. 1 písm. h) nebo i)“ se nahrazují slovy „uvedené v § 16 odst. 1 písm. h)“, slova „§ 16 odst. 1 písm. j)“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. i)“ a slova „bodě 6, 7 nebo 9“ se nahrazují slovy „bodě 6 nebo 8“.

10. V § 108 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Státní úřad pro jadernou bezpečnost kontroluje dodržování pravidel lékařského ozáření poskytovatelem.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o specifických zdravotních službách

Čl. XIII

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 205/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 71 odst. 1 písm. e) se slova „ , při ozařování pro lékařsko-právní účely“ zrušují.

2. V § 72 odstavec 1 zní:

„(1) Lékařské ozáření pacientů v rámci ověřování nezavedené metody s lékařským ozářením, pro které není vydáváno závazné stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 36, lze provádět jen ve zvlášť odůvodněných případech a za použití přiměřených technik tak, aby byly používány pouze postupy odpovídající národním radiologickým standardům.“.

3. V § 72 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Dovolání v trestním řízení

Dovolání v trestním řízení

Kristýna Machyánová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení. V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných ... pokračování

Cena: 520 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 8. vydání

Trestní právo procesní, 8. vydání

Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva (zmínit lze např. novely trestního řádu provedené zákony č. 220/2021 Sb. či č. 333/2020 Sb.). Učebnice přihlíží ke všem novelizacím i k tzv. vedlejším trestním ... pokračování

Cena: 1 408 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a praxi, v publikaci reaguje na situace, ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ... pokračování

Cena: 630 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ... pokračování

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.