Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


231

VYHLÁŠKA

ze dne 14. července 2016

o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1
Obecná ustanovení

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie o úředních kontrolách2) a upravuje

a)   požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení kontrolního vzorku (dále jen „vzorek“) za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
b)   požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,
c)   požadavky na balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu o zkoušce.

(2) Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042). V oblasti společné organizace trhů se zemědělskými produkty se při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042). Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042), postupuje se podle této vyhlášky.

(3) Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042). Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042), postupuje se podle této vyhlášky.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   částí šarže4) část šarže vymezená za účelem aplikace určité metody odběru vzorku, přičemž každá tato část šarže je fyzicky oddělená a samostatně identifikovatelná, pokud není stanoveno jinak,
b)   dílčím vzorkem množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže, případně dávky nebo zásilky, nebo jejich části; dílčím vzorkem se rovněž rozumí prvotní vzorek ve smyslu pravidel Evropské unie3),
c)   laboratorním vzorkem vzorek určený k laboratorním zkouškám,
d)   přípravou laboratorního vzorku souhrn operací s potravinou nebo tabákovým výrobkem nutných k přeměně vzorku na laboratorní vzorek, jako je například redukce velikosti, mísení, homogenizace, dělení,
e)   náhodným (namátkovým) odběrem odběr dílčích vzorků takovým způsobem, kdy libovolný dílčí vzorek z kontrolované šarže, dávky nebo zásilky bude vybrán se stejnou úrovní pravděpodobnosti,
f)   systematickým odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou v předem stanovených vzdálenostech nebo časových intervalech od náhodně zvoleného začátku,
g)   lokálním odběrem odběr dílčích vzorků provedený takovým způsobem, že dílčí vzorky jsou pokud možno odebrány z různých vrstev nebo míst šarže, dávky nebo zásilky nebo jejich části a z každé zvolené vrstvy nebo místa je odebrán alespoň jeden dílčí vzorek,
h)   cíleným odběrem odběr dílčích vzorků, při kterém se jednotlivé dílčí vzorky odeberou ze zvolených míst s podezřením na porušení bezpečnosti nebo jakosti; vzorek získaný cíleným odběrem nereprezentuje celou šarži, dávku nebo zásilku,
i)   kontrolním nákupem odběr vzorku poskytnutého kontrolovanou osobou orgánu dozoru bez jeho předchozí identifikace provedený převzetím vzorku orgánem dozoru,
j)   výsledkem zkoušky hodnota znaku získaná provedením metody zkoušení.

§ 3
Požadavky na odbornou kvalifikaci

(1) Odběr, přípravu a metody zkoušení vzorku provádí osoba řádně proškolená k prováděné činnosti podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042).

(2) Senzorické hodnocení vzorku v laboratoři nebo na místě provádí osoby k této činnosti řádně proškolené v souladu s požadavky českých technických norem upravujících postup a výcvik posuzovatelů

a)   ČSN ISO 5496 Senzorická analýza – Metodologie – Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozeznávání pachů,
b)   ČSN EN ISO 8586 Senzorická analýza – Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů,
c)   ČSN ISO 8587 Senzorická analýza – Metodologie – Pořadová zkouška,
d)   ČSN ISO 11036 Senzorická analýza – Metodologie – Profil textury,
e)   ČSN ISO 11037 Senzorická analýza – Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků,
f)   ČSN ISO 8588 Senzorická analýza – Metodologie – Zkouška „A“ – „ne A“,
g)   ČSN ISO 3972 Senzorická analýza – Metodologie – Metoda zkoumání citlivosti chuti,
h)   ČSN EN ISO 4120 Senzorická analýza – Metodologie – Trojúhelníková zkouška,
i)   ČSN EN ISO 5495 Senzorická analýza – Metodologie – Párová porovnávací zkouška, nebo
j)   ČSN EN ISO 10399 Senzorická analýza – Metodologie – Zkouška duo-trio.

§ 4
Odběr vzorku

(1) Odběr vzorku se provádí

a)   náhodným (namátkovým) odběrem,
b)   systematickým odběrem,
c)   lokálním odběrem,
d)   cíleným odběrem, nebo
e)   kontrolním nákupem.

(2) Dílčí vzorky se z balených potravin nebo z potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje anebo z potravin zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele odeberou bez porušení obalu určeného pro spotřebitele; z nebalených potravin umístěných ve vnějších obalech se odeberou dílčí vzorky s porušením vnějšího obalu, pokud je to pro odebrání vzorku nutné.

(3) Při odběru vzorku musí být provedena taková předběžná opatření, aby se zabránilo jeho znehodnocení a jakýmkoliv změnám, které by ovlivnily metody zkoušení nebo měly vliv na výsledky zkoušek.

(4) Zmrazené potraviny se nesmí při odběru vzorku rozmrazit.

§ 5

(1) Při odběru vzorku ke kontrole emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret se postupuje v souladu s postupy uvedenými v české technické normě ČSN ISO 8243 Cigarety – Odběr vzorků.

(2) Při odběru vzorku pro stanovení obsahu pesticidů v potravinách a na jejich povrchu a vzorku pro kontrolu teploty zmrazených potravin se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách o způsobu odběru vzorku

a)   ČSN 56 0253 Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v potravinách a surovinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, nebo
b)   ČSN 56 0290-2 Metody zkoušení zmrazených výrobků – Část 2: Odběr vzorků.

(3) Při odběru vzorku kaseinu nebo kaseinátů se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách upravujících metody zkoušení mléčných výrobků, kaseinů a kaseinátů

a)   ČSN 57 0111-1 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů – Část 1: Všeobecná ustanovení, nebo
b)   ČSN 57 0111-2 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů – Část 2: Odběr vzorků k chemickým analýzám.

(4) Při odběru vzorku ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny v místě maloobchodního prodeje konečnému spotřebiteli5) za účelem kontroly dodržování obchodních norem se postupuje přiměřeně podle pravidel stanovených v příloze V přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny3).

§ 6
Záznam o odběru vzorků

(1) Ke každému odebranému vzorku musí být vypracován záznam o odběru vzorku.

(2) Záznam o odběru vzorku obsahuje

a)   číslo záznamu a datum jeho vyhotovení,
b)   označení kontrolované osoby,
c)   název potraviny, pod nímž je uváděna na trh, nebo tabákového výrobku, pod nímž je distribuován nebo uváděn na trh,
d)   jméno nebo obchodní firmu a adresu provozovatele potravinářského podniku nebo podnikatele, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina nebo tabákový výrobek uváděn na trh,
e)   údaj o šarži; není-li uveden, uvede se přiměřeně podle tohoto písmene údaj o dávce nebo zásilce
   1. označení šarže,
   2. velikost kontrolované šarže nebo kontrolované části šarže,
   3. datum výroby, je-li uvedeno,
   4. datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, je-li uvedeno,
f)   údaje o odběru vzorku
   1. odkaz na pravidla, podle kterých je odběr vzorku prováděn,
   2. místo odběru vzorku, případně grafy, nákresy nebo fotografie,
   3. způsob odběru vzorku,
   4. datum a čas odběru vzorku,
   5. účel odběru vzorku,
   6. množství a cena odebraného vzorku,
   7. jméno a podpis osoby, která provedla odběr vzorku, a podpis kontrolované osoby, popřípadě jejího zástupce,
g)   označení místa nebo zařízení, ze kterého byl odebrán vzorek při kontrole podmínek výroby nebo uvádění na trh potravin nebo výroby, distribuce nebo uvádění na trh tabákových výrobků; při takovém odběru vzorku se písmena c), d), e) a f) bod 6 neuplatní,
h)   informace pro laboratoř, které mohou ovlivnit jakost a bezpečnost, zejména o době přepravy vzorku, podmínkách, za kterých byl proveden odběr vzorku, a případné podezření na porušení jakosti nebo bezpečnosti,
i)   další údaje obsahující zejména druh obalu vzorku, způsob zajištění nedotčenosti vzorku, případně další okolnosti při odběru vzorku, které by mohly mít vliv na posuzování a analytickou platnost odebraného vzorku,
j)   informaci o tom, zda byl odebrán vzorek pro doplňující odborný posudek pro potřeby kontrolované osoby.

§ 7
Balení, označování, přeprava a uchování vzorku

(1) Každý vzorek se uloží do čistého a inertního obalu, který chrání vzorek před kontaminací a poškozením během jeho přepravy.

(2) K balení vzorku nebalené potraviny se použijí obaly odpovídající požadavkům předpisu Evropské unie o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami6), které neovlivňují výsledky laboratorních zkoušek.

(3) Vzorek se označí, uzavře a zapečetí tak, aby nemohlo dojít k záměně vzorku a k otevření obalu bez porušení obalu nebo pečeti.

(4) Vzorek se označí číslem záznamu o odběru vzorku a případně dalšími údaji nutnými k jeho identifikaci.

(5) Vzorek musí být doručen do laboratoře bez zbytečného prodlení.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí v případě vzorku pro hodnocení na místě, probíhá-li jeho hodnocení bezprostředně po odběru.

§ 8
Příprava laboratorního vzorku

(1) Pokud je třeba provést přípravu laboratorního vzorku, použije se podle povahy odebrané potraviny nebo tabákového výrobku

a)   homogenizace vzorku, například mísení, míchání, drcení, mletí,
b)   dělení vzorku, například zmenšování vzorku na děliči, řezání, separace, krájení nebo kvartace; přičemž kvartací se rozumí vyřazení dvou protilehlých čtvrtí, smíchání a znovu čtvrcení zůstatku, dokud není dosaženo požadované velikosti, nebo
c)   kombinace homogenizace a dělení vzorku.

(2) V případech, kdy lze předpokládat nehomogenitu hodnoceného znaku v rámci šarže, části šarže, dávky nebo zásilky, připraví se v laboratoři laboratorní vzorek postupem podle odstavce 1 písm. a), který se rozdělí na laboratorní vzorek či vzorky pro úřední kontrolu a laboratorní vzorek pro doplňující odborný posudek, pokud o něj kontrolovaná osoba požádala.

(3) Laboratorní vzorek se označí číslem záznamu o odběru vzorku a případně jiným způsobem umožňujícím jeho jednoznačnou identifikaci.

(4) Laboratorní vzorky lze připravit přímo v místě odběru vzorku postupem podle odstavců 1 až 3 pouze pokud nebude ovlivněno složení vzorku a nedojde k jeho znehodnocení.

Metody zkoušení
§ 9

Při senzorickém hodnocení vzorku v laboratoři postupuje hodnotící komise složená z osob uvedených v § 3 odst. 2 v souladu s metodami vhodnými pro zamýšlený účel za podmínek uvedených v české technické normě upravující senzorické analýzy ČSN ISO EN 8589 Senzorická analýza – Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště.

§ 10

(1) Při kontrole emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách

a)   ČSN ISO 4387 Cigarety – Stanovení surového a beznikotinového kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje, v případě dehtu,
b)   ČSN ISO 10315 Cigarety – Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech – Metoda plynové chromatografie, v případě nikotinu, nebo
c)   ČSN ISO 8454 Cigarety – Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech – Metoda NDIR, v případě oxidu uhelnatého.

Přesnost měření dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého se určuje podle české technické normy ČSN ISO 8243 Cigarety – Odběr vzorků.

(2) Při kontrole fyzikálních a chemických vlastností kaseinu a kaseinátů se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách upravujících metody zkoušení kaseinu a kaseinátů

a)   ČSN 57 0111-1 Metody zkoušení kaseinů a kaseinátů – Část 1: Všeobecná ustanovení,
b)   ČSN 57 0111-3 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů – Část 3: Stanovení vlhkosti,
c)   ČSN 57 0111-5 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů – Část 5: Stanovení obsahu bílkovin,
d)   ČSN 57 0111-7 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů – Část 7: Stanovení obsahu popela,
e)   ČSN 57 0111-8 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů – Část 8: Stanovení titrační kyselosti, nebo
f)   ČSN 57 0111-12 Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů – Část 12: Stanovení pH.

(3) Při kontrole sušených mléčných výrobků a zahuštěných mléčných výrobků se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách upravujících metody zkoušení mléčných výrobků

a)   ČSN 57 0105-3 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných – Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce,
b)   ČSN 57 0105-11 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných – Část 11: Stanovení fosfatásové aktivity v sušeném mléce, nebo
c)   ČSN 57 0105-13 Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných – Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce.

(4) Při kontrole teploty zmrazených potravin se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách upravujících metody zkoušení zmrazených výrobků: ČSN 56 0290-7 Metody zkoušení zmrazených výrobků – Část 7: Měření teplot.

(5) Při kontrole fyzikálních a chemických znaků některých cukrů se postupuje v souladu s postupy uvedenými v českých technických normách

a)   ČSN 56 0160 Metody zkoušení cukrovarských výrobků,
b)   ČSN 56 0160-3 Metody zkoušení cukrovarských výrobků – Stanovení ztráty sušením a sušiny,
c)   ČSN 56 0160-5 Metody zkoušení cukrovarských výrobků – Stanovení sacharózy polarizací,
d)   ČSN 56 0160-6 Metody zkoušení cukrovarských výrobků – Část 6: Stanovení popela,
e)   ČSN 56 0160-7 Metody zkoušení cukrovarských výrobků – Stanovení obsahu redukujících látek,
f)   ČSN 56 0160-17 Metody zkoušení cukrovarských výrobků – Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda), nebo
g)   ČSN 56 0160-18 Metody zkoušení cukrovarských výrobků – Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem).

§ 11
Protokol o zkoušce

(1) Výsledek laboratorní zkoušky se uvede v protokolu o zkoušce.

(2) Protokol o zkoušce musí obsahovat údaje požadované českou technickou normou upravující požadavky na zkušební laboratoře ČSN EN ISO/IEC 17 025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

§ 12

Pokud je na žádost kontrolované osoby odebrán vzorek pro doplňující odborný posudek, zajistí kontrolovaná osoba dodržení požadavků stanovených touto vyhláškou na uchování vzorku a metody zkoušení a dále, aby laboratoř, která provede rozbor tohoto vzorku,

a)   při jeho přijetí pořídila podrobnou fotodokumentaci obalu zapečetěného vzorku včetně všech bezpečnostních prvků použitých při jeho zapečetění a fotodokumentaci předložila v případě vyžádání ze strany příslušného dozorového orgánu a
b)   do protokolu o zkoušce podle § 11 uvedla číslo záznamu podle § 6 odst. 2 písm. a), že se jednalo o vzorek pro doplňující odborný posudek a zda byly jeho obal a bezpečnostní prvky neporušené včetně uvedení čísla bezpečnostního obalu nebo plomby, je-li na obalu nebo plombě uvedeno.

§ 13

Ministerstvo zemědělství umožní každému v úředních hodinách bezplatně nahlížet do textu českých technických norem uvedených v této vyhlášce.

§ 14
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků.
2.  Vyhláška č. 611/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků.
3.  Vyhláška č. 238/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění vyhlášky č. 611/2004 Sb.
4.  Vyhláška č. 459/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.


1)   První směrnice Komise 79/1067/EHS ze dne 13. listopadu 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.
První směrnice Komise 79/796/EHS ze dne 26. července 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení některých cukrů určených k lidské spotřebě.
První směrnice Komise 85/503/EHS ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů.
První směrnice Komise 86/424/EHS ze dne 15. července 1986, kterou se stanoví metody odběru vzorků k chemickým analýzám potravinářských kaseinů a kaseinátů.
První směrnice Komise 87/524/EHS ze dne 6. října 1987, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k chemické analýze sledovaných mléčných výrobků.
Směrnice Komise 92/2/EHS ze dne 13. ledna 1992, kterou se stanoví postup odběru vzorků a metody analýzy Společenství při úředním dozoru nad teplotami zmrazených potravin určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.
Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků pro úřední kontrolu reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.
3)   Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny.
4)   Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny.
6)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

E-shop

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Tomáš Fürst, Halina Šimková, Jan Zimmer, Jana Fürstová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je prvním česky psaným textem, který uceleně a od samotných základů představuje tzv. bayesovské hodnocení váhy důkazu – moderní koncept, který si v posledních letech stále intenzivněji nachází cestu ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.