Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


219

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. července 2016

o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č.  90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na tlaková zařízení, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

(2) Toto nařízení se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším dovoleným tlakem PS větším než 0,5 bar.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   dálková potrubní vedení tvořená potrubím nebo potrubním systémem, určená k přepravě tekutiny nebo látky do nebo z tlakového zařízení umístěného na pevnině nebo na moři; součástí dálkového potrubního vedení jsou krajní uzavírací zařízení, umístěná v obvodu tlakového zařízení, všechna připojená zařízení určená zvlášť pro dané potrubní vedení; výjimka podle tohoto písmene se nevztahuje na standardní tlaková zařízení, která se mohou nalézat v objektech redukčních nebo kompresorových stanic,
b)   sítě pro dodávku, rozvod a vypouštění vody a s nimi spojená zařízení a přívodní kanály, jako jsou přívodní tlaková potrubí, tlakové štoly, tlakové šachty pro vodní elektrárny a s nimi spojená zvláštní příslušenství,
c)   jednoduché tlakové nádoby2),
d)   aerosolové rozprašovače3),
e)   zařízení určená pro provoz vozidel podle jiných právních předpisů4) nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie5) upravujících schvalování vozidel,
f)   zařízení, která se podle § 4 zařazují nejvýše dokategorie I a patří mezi výrobky podle jiných právních předpisů6),
g)   zařízení určená k použití jako zbraně, střelivo nebo válečný materiál,
h)   zařízení zvláště určená pro použití v jaderných zařízeních, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,
i)   zařízení na ovládání vrtů používaná v průmyslu průzkumu a dobývání ropy, zemního plynu nebo geotermických zdrojů a u podzemních zásobníků, která jsou určena k udržení nebo řízení tlaku ve vrtu; zařízeními na ovládání vrtu jsou zejména zařízení ústí vrtu, kterým je erupční kříž, protierupční zařízení, rozdělovací potrubí a všechna zařízení, která jsou jim předřazena,
j)   zařízení obsahující tělesa nebo součásti, jejichž dimenzování, volba materiálu a výrobní předpisy vycházejí především z požadavků dostatečné pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a dynamické provozní namáhání nebo jiné provozní charakteristiky a pro která není tlak významným konstrukčním činitelem; těmito zařízeními jsou zejména
1.  motory, včetně turbín a spalovacích motorů, nebo
2.  parní stroje, plynové nebo parní turbíny, turbogenerátory, kompresory, čerpadla a jejich ovládací zařízení,

k)   vysoké pece, včetně jejich chladicího systému, ohřívačů větru, odlučovačů prachu a čističů vysokopecního plynu, šachtové pece s přímou redukcí, včetně chladicího zařízení pece, plynových konvertorů a pánví k tavení, přetavování, odplyňování a odlévání oceli, železa a neželezných kovů,
l)   skříně pro vysokonapěťová elektrická zařízení, jako jsou spínací zařízení, řídicí a regulační přístroje, transformátory a točivé stroje,
m)   tlakové trubky sloužící k uložení přenosových systémů, například elektrických silových kabelů a telefonních kabelů,
n)   lodě, rakety, letadla a mobilní zařízení na moři, jakož i zařízení zvlášť určená k instalaci na jejich palubě nebo k jejich pohonu,
o)   tlaková zařízení tvořená ohebným pláštěm, těmito zařízeními jsou zejména pneumatiky, vzduchové polštáře, míče, nafukovací čluny a další podobná tlaková zařízení,
p)   tlumiče výfuku a sání,
q)   láhve nebo plechovky pro nápoje sycené oxidem uhličitým, určené ke konečné spotřebě,
r)   nádoby určené k přepravě a distribuci nápojů, jejichž součin PS ×V není větší než 500 bar ×L a jejichž nejvyšší dovolený tlak nepřekračuje 7 bar,
s)   zařízení, na která se vztahují jiné právní předpisy7), a zařízení, na která se vztahuje předpis Mezinárodní námořní organizace pro přepravu nebezpečného zboží po moři,
t)   otopná tělesa a potrubí teplovodních otopných systémů a
u)   nádoby určené k jímání kapalin, u nichž tlak plynu nad kapalinou není větší než 0,5 bar.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   tlakovým zařízením nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj, a to včetně prvků připojených k součástem vystaveným tlaku, jako jsou příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka,
b)   nádobou těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným zařízením; nádoba se může skládat z více než jednoho tlakového prostoru,
c)   potrubím potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém; potrubí zahrnuje zejména trubky nebo soustavu trub nebo trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo případně jiné části vystavené tlaku; za potrubí se považují také výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu,
d)   bezpečnostní výstrojí zařízení určená k ochraně tlakového zařízení před překročením nejvyšších dovolených mezí, včetně zařízení pro přímé omezení tlaku, jako jsou pojistné ventily, membránová pojistná zařízení, vzpěrné tyče, řízené pojistné systémy, a omezujících zařízení, která buď uvádějí v činnost korekční zařízení, nebo zabezpečují odstavení nebo odstavení a blokování, jako jsou tlakové spínače, teplotní spínače nebo hladinové spínače a měřicí, řídicí a regulační zařízení související s bezpečností,
e)   tlakovou výstrojí zařízení, která mají provozní funkci a jejichž těleso je vystaveno tlaku,
f)   tlakem takový tlak, který je vztažen k atmosférickému tlaku, v důsledku čehož se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou,
g)   nejvyšším dovoleným tlakem výrobcem udaný nejvyšší tlak, pro který je tlakové zařízení navrženo a který je definován v určitém jím udaném místě, kde jsou připojena ochranná nebo omezující zařízení, nebo v nejvyšším místě tlakového zařízení, případně v kterémkoli jiném stanoveném místě, přičemž nejvyšší dovolený tlak se označuje písmeny PS,
h)   nejvyšší, popřípadě nejnižší dovolenou teplotou výrobcem udaná nejvyšší, popřípadě nejnižší teplota, pro kterou je tlakové zařízení navrženo, přičemž nejvyšší a nejnižší dovolená teplota se označuje písmeny TS,
i)   objemem vnitřní objem každého tlakového prostoru, včetně objemu hrdel až k prvnímu spoji nebo svaru, po odečtení objemu trvalých vnitřních součástí, přičemž objem se označuje písmenem V,
j)   jmenovitou světlostí číselné označení velikosti společné pro všechny části potrubního systému, pokud nejsou označeny vnějším průměrem nebo rozměrem závitu, přičemž z referenčních důvodů je to zaokrouhlené číslo, které jen přibližně souvisí s výrobními rozměry; jmenovitá světlost se označuje písmeny DN, za kterými následuje číslo,
k)   tekutinou plyny, kapaliny a páry jak v podobě čisté fáze, tak ve směsi, přičemž tekutina může obsahovat suspenzi pevných látek,
l)   nerozebíratelnými spoji spoje, které nelze rozpojit jinak než destruktivním způsobem,
m)   evropským schválením pro materiály technický dokument, v němž jsou definovány vlastnosti materiálů určených k opakovanému použití při výrobě tlakových zařízení, na které se nevztahuje žádná harmonizovaná norma,
n)   výrobcem rovněž osoba, která vyrábí tlakové zařízení nebo sestavu nebo si nechává tlakové zařízení nebo sestavu navrhnout nebo vyrobit a toto tlakové zařízení nebo sestavu používá pro vlastní potřebu,
o)   technickou specifikací dokument, který předepisuje technické požadavky, které má tlakové zařízení nebo sestava splňovat.

§ 3
Technické požadavky na tlaková zařízení

(1) Technickými požadavky na tlaková zařízení jsou základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, jejichž splnění se prokazuje posuzováním shody.

(2) Technické požadavky musí být splněny u

a)   nádob, s výjimkou nádob podle písmene b), určených pro 
1.  plyny, zkapalněné plyny, plyny rozpuštěné pod tlakem, páry, a rovněž ty kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší dovolené teplotě je o více než 0,5 bar vyšší než obvyklý atmosférický tlak 1 013 mbar, v těchto mezích:
1.1 pro tekutiny skupiny 1, je-li objem větší než 1 L a součin PS V větší než 25 bar L nebo tlak PS větší než 200 bar podle grafu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo    
1.2 pro tekutiny skupiny 2, je-li objem větší než 1 L a součin PS V větší než 50 bar L nebo tlak PS větší než 1 000 bar, a všechny přenosné hasicí přístroje a láhve pro dýchací přístroje podle grafu 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a 
2.  kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší dovolené teplotě nepřekračuje obvyklý atmosférický tlak 1 013 mbar o více než 0,5 bar, v těchto mezích:  
2.1 pro tekutiny skupiny 1, je-li objem větší než 1 L a součin PS V větší než 200 bar L nebo tlak PS větší než 500 bar podle grafu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo  
2.2 pro tekutiny skupiny 2, je-li tlak PS větší než 10 bar a součin PS V větší než 10 000 bar L nebo tlak PS větší než 1 000 bar podle grafu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
b)   tlakových zařízení vystavených působení plamene nebo jinak ohřívaných s nebezpečím přehřátí, určených pro výrobu páry nebo horké vody při teplotách vyšších než 110 °C, jejichž objem je větší než 2 L, a u všech tlakových hrnců podle grafu 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
c)   potrubí určených pro  
1.  plyny, zkapalněné plyny, plyny rozpuštěné pod tlakem, páry a kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší dovolené teplotě je o více než 0,5 bar vyšší než obvyklý atmosférický tlak 1 013 mbar, v těchto mezích:  
1.1  pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 (graf 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení), nebo  
1.2  pro tekutiny skupiny 2, je-li DN větší než 32 a součin PS DN větší než 1 000 bar podle grafu 7 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a  
2.  kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší dovolené teplotě nepřekračuje obvyklý atmosférický tlak 1 013 mbar o více než 0,5 bar, v těchto mezích:  
2.1  pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 a součin PS DN větší než 2 000 bar podle grafu 8 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo  
2.2  pro tekutiny skupiny 2, je-li PS větší než 10 bar, DN větší než 200 a součin PS DN větší než 5 000 bar podle grafu 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a
d)   bezpečnostních a tlakových výstrojí určených pro tlaková zařízení, na něž se vztahují písmena a), b) nebo c), včetně tlakových zařízení zabudovaných do sestavy.

(3) Technické požadavky musí být dále splněny u sestav, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení, na které se vztahuje odstavec 2, pokud jde o

a)   sestavy určené pro výrobu páry nebo horké vody při teplotě vyšší než 110 °C, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení vystavené působení plamene nebo jinak ohřívané, u něhož existuje nebezpečí přehřátí, nebo
b)   jiné sestavy než ty, které jsou uvedeny v písmenu a), jsou-li výrobcem určeny k dodání na trh a k uvedení do provozu jako sestavy.

(4) Odchylně od odstavce 3 písm. a) musí sestavy určené pro výrobu teplé vody při teplotách nepřesahujících 110 °C, do kterých se ručně přikládá pevné palivo a jejichž součin PS V je větší než 50 bar L, splňovat základní bezpečnostní požadavky stanovené v bodech 2.10, 2.11 a 3.4 a v bodě 5 písm. a) a d) přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Tlaková zařízení a sestavy s hodnotami nižšími nebo rovnými mezním hodnotám stanoveným v odstavci 2 písm. a), b) nebo c) a v odstavci 3 musí být navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí používanou v některém z členských států Evropské unie, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání. K těmto tlakovým zařízením a sestavám musí být přiložen návod k použití. Aniž jsou dotčena nařízení vlády a harmonizační právní předpisy Evropské unie, upravující umisťování označení CE, tato zařízení a sestavy se neopatřují označením CE.

§ 4
Klasifikace tlakových zařízení

(1) Tlaková zařízení stanovená v § 3 odst. 2 se zařazují do kategorií v souladu s přílohou č. 2 k tomuto nařízení v závislosti na nebezpečnosti. Pro účely této klasifikace se tekutiny dělí na

a)   skupinu 1, která zahrnuje látky a směsi obsažené v tlakových zařízeních s nejvyšší dovolenou teplotou, která přesahuje bod vzplanutí tekutiny; tato skupina sestává z látek a směsí, jejichž definice jsou stanoveny v čl. 2 bodech 7 a 8 nařízení (ES) č. 1272/2008, a které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle následujících tříd fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví stanovenými v částech 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008:
1.   nestabilní výbušniny nebo výbušniny podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5,
2.   hořlavé plyny kategorie 1 a 2,
3.   oxidující plyny kategorie 1,
4.   hořlavé kapaliny kategorie 1 a 2,
5.   hořlavé kapaliny kategorie 3, je-li nejvyšší dovolená teplota vyšší než bod vzplanutí,
6.   hořlavé tuhé látky kategorie 1 a 2,
7.   samovolně reagující látky a směsi typů A až F,
8.   samozápalné kapaliny kategorie 1,
9.   samozápalné tuhé látky kategorie 1,
10.   látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2 a 3,
11.   oxidující kapaliny kategorie 1, 2 a 3,
12.   oxidující tuhé látky kategorie 1, 2 a 3,
13.   organické peroxidy typů A až F,
14.   akutní orální toxicita kategorie 1 a 2,
15.   akutní dermální toxicita kategorie 1 a 2,
16.   akutní inhalační toxicita kategorie 1, 2 a 3 a
17.   toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1 a
b)   skupinu 2 sestávající z látek a směsí, které nejsou uvedeny v písmenu a).
(2) Jestliže se nádoba skládá z několika tlakových prostorů, je klasifikována podle nejvyšší kategorie příslušné pro jednotlivé tlakové prostory. Obsahuje-li tlakový prostor několik tekutin, klasifikace se provede podle tekutiny, která vyžaduje nejvyšší kategorii.

§ 5
Dodávání na trh a uvádění do provozu

(1) Tlaková zařízení a sestavy mohou být dodávány na trh a za podmínek specifikovaných výrobcem uváděny do provozu pouze tehdy, jestliže splňují požadavky stanovené tímto nařízením a jsou správně nainstalovány, udržovány a používány k určenému účelu.

(2) Na veletrzích, výstavách a jiných podobných akcích nebo při předvádění lze předvádět tlaková zařízení nebo sestavy, které nejsou ve shodě s tímto nařízením, pokud je z viditelného označení jasné, že tato tlaková zařízení nebo sestavy nejsou ve shodě a nesmí být dodávány na trh ani uváděny do provozu, dokud nebudou uvedeny do shody. Při předvádění musí být přijata bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti osob.

§ 6
Výrobce

(1) Při uvádění tlakových zařízení nebo sestav na trh nebo při jejich používání pro vlastní potřebu zajistí výrobce

a)   u tlakových zařízení nebo sestav stanovených v § 3 odst. 2 a 3, aby tato zařízení nebo sestavy byly navrženy a vyrobeny v souladu s technickými požadavky, a
b)   u tlakových zařízení nebo sestav stanovených v § 3 odst. 5, aby tato zařízení nebo sestavy byly navrženy a vyrobeny v souladu se správnou technickou praxí.

(2) V případě tlakových zařízení nebo sestav stanovených v § 3 odst. 2 a 3 výrobce vypracuje technickou dokumentaci stanovenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v § 11. Pokud byl soulad těchto tlakových zařízení nebo sestav s příslušnými požadavky příslušným postupem posuzování shody prokázán, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a umístí na tlakové zařízení nebo sestavu označení CE.

(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení nebo sestavy na trh.

(4) Výrobce zajistí, aby bylo na tlakových zařízeních nebo sestavách uvedeno číslo typu nebo výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha zařízení nebo sestavy neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení.

(5) Výrobce uvede na tlakovém zařízení nebo sestavě, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení nebo sestavě své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Adresa pro doručování musí být adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně zastihnout. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru.

(6) Výrobce zajistí, aby byly k tlakovému zařízení nebo sestavě, které jsou stanoveny v § 3 odst. 2 a 3, přiloženy jasné a srozumitelné návody a bezpečnostní informace podle bodů 3.3 a 3.4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a k tlakovému zařízení nebo sestavě, které jsou stanoveny v § 3 odst. 5 přiloženy jasné a srozumitelné návody a bezpečnostní informace podle § 3 odst. 5. Návody a informace podle bodů 3.3 a 3.4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení musí být uvedeny v českém jazyce.

(7) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků tlakových zařízení nebo sestav dodaných na trh a potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která tlaková zařízení nebo sestavy představují. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika, které představuje tlakové zařízení nebo sestava vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Výrobce vede evidenci stížností, nevyhovujících tlakových zařízení nebo sestav a stažení těchto zařízení nebo sestav z oběhu, a o těchto činnostech informuje distributory.

§ 7
Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení nebo sestavy na trh.

§ 8
Dovozce

(1) Dovozce před uvedením tlakového zařízení nebo sestavy stanovených v § 3 odst. 2 a 3 na trh zajistí, aby výrobce provedl postup posuzování shody v souladu s § 11, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby tlakové zařízení nebo sestava nesly označení CE, aby k nim byl přiložen návod a bezpečnostní informace v souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a aby výrobce splnil požadavky stanovené v § 6 odst. 4 a 5.

(2) Dovozce před uvedením tlakového zařízení nebo sestavy stanovených v § 3 odst. 5 na trh zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby byl k tlakovému zařízení nebo sestavě přiložen návod k použití a aby výrobce splnil požadavky stanovené v § 6 odst. 4 a 5.

(3) Dovozce uvede na tlakovém zařízení nebo sestavě, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení nebo sestavě své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, ostatním uživatelům a orgánu dozoru.

(4) Dovozce zajistí, aby byl k tlakovým zařízením nebo sestavám stanoveným v § 3 odst. 2 a 3 přiložen návod a bezpečnostní informace v souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém jazyce a k tlakovým zařízením nebo sestavám uvedeným v § 3 odst. 5 přiložen návod a bezpečnostní informace v českém jazyce.

(5) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků tlakových zařízení nebo sestav dodaných na trh a potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která tlaková zařízení nebo sestavy představují. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika, které představuje tlakové zařízení nebo sestava vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Dovozce vede evidenci stížností, nevyhovujících tlakových zařízení nebo sestav a stažení těchto zařízení nebo sestav z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje distributory.

(6) Dovozce po dobu 10 let od uvedení tlakového zařízení nebo sestavy na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje, že orgánu dozoru může být na požádání předložena technická dokumentace.

§ 9
Distributor

(1) Distributor před dodáním tlakového zařízení nebo sestavy stanovených v § 3 odst. 2 a 3 na trh ověří, zda

a)   tlakové zařízení nebo sestava nese označení CE,
b)   jsou k tlakovému zařízení nebo sestavě přiloženy požadované doklady a návody a bezpečnostní informace v souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy č.  1 k tomuto nařízení v českém jazyce a
c)   výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v § 6 odst. 4 a 5 a v § 8 odst. 3.

(2) Distributor před dodáním tlakového zařízení nebo sestavy uvedené v § 3 odst. 5 na trh ověří, zda

a)   je k tlakovému zařízení nebo sestavě přiložen návod k použití v českém jazyce a
b)   výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v § 6 odst. 4 a 5 a v § 8 odst. 3.

§ 10
Doba identifikace hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání tlakového zařízení nebo sestavy na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt, který mu tlakové zařízení nebo sestavu dodal nebo kterému tlakové zařízení nebo sestavu dodal.

§ 11
Postupy posuzování shody

(1) Postupy posuzování shody pro tlaková zařízení jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Tyto postupy jsou stanoveny v závislosti na kategorii, do které je dané zařízení zařazeno v souladu s § 4. Pro jednotlivé kategorie se použijí tyto postupy:

a) kategorie I  
interní řízení výroby (modul A) stanovené v části 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b) kategorie II  
1.  interní řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul A2) stanovené v části 2 přílohy č.  3 k tomuto nařízení,  
2.  zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D1) stanovené v části 6 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo  
3.  zabezpečování kvality výstupní kontroly a zkoušek tlakových zařízení (modul E1) stanovené v části 8 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
c) kategorie III  
1.  EU přezkoušení typu (modul B) – EU přezkoušení výrobního typu stanovené v části 3 bodě 3.1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a současně jeden z těchto postupů:  
1.1  shoda s typem založená na zabezpečování kvality tlakových zařízení (modul E) stanovená v části 7 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo  
1.2  shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) stanovená v části 4 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,  
2.    EU přezkoušení typu (modul B) – EU přezkoušení konstrukčního typu stanovené v části 3 bodě 3.2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a současně jeden z těchto postupů:  
2.1  shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D) stanovená v části 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo  
2.2  shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení (modul F) stanovená v části 9 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo
3.  shoda založená na úplném zabezpečování kvality (modul H) stanovená v části 11 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
d) kategorie IV  
1.  EU přezkoušení typu (modul B) – EU přezkoušení výrobního typu stanovené v části 3 bodě 3.1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a současně jeden z těchto postupů:  
1.1  shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D) stanovená v části 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo  
1.2  shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení (modul F) stanovená v části 9 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,  
2.  shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) stanovená v části 10 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo  
3.  shoda založená na úplném zabezpečování kvality s přezkoumáním návrhu (modul H1) stanovená v části 12 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(2) Výrobce si může zvolit některý z postupů stanovených pro kategorii, do které je tlakové zařízení zařazeno. Výrobce může rovněž použít některý z postupů, které se vztahují na vyšší kategorii.

(3) V rámci postupů zabezpečování kvality pro tlaková zařízení kategorií III a IV stanovená v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1, § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2.1 a § 3 odst. 2 písm. b) oznámený subjekt během neohlášené kontrolní návštěvy výrobce odebere ve výrobních nebo skladovacích prostorách vzorek zařízení, aby provedl nebo dal provést konečné posouzení podle bodu 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Za tímto účelem oznámí výrobce oznámenému subjektu zamýšlený časový plán výroby. Během prvního roku výroby oznámený subjekt uskuteční nejméně 2 návštěvy výrobce. Četnost pozdějších návštěv výrobce stanoví oznámený subjekt na základě kritérií stanovených v bodě 4.4 modulů D, E a H a v bodě 5.4 modulu H1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(4) V případě kusové výroby nádob a tlakových zařízení kategorie III stanovených v § 3 odst. 2 písm. b) oznámený subjekt v rámci postupu podle modulu H provede nebo dá provést konečné posouzení podle bodu 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro každé jednotlivé zařízení. Za tímto účelem oznámí výrobce oznámenému subjektu zamýšlený časový plán výroby.

(5) Sestavy podle § 3 odst. 3 jsou podrobovány postupu celkového posouzení shody, který zahrnuje tato posouzení:

a)   posouzení každého z tlakových zařízení stanovených v § 3 odst. 2, z nichž je sestava tvořena a jež předtím nebyla podrobena postupu posuzování shody a samostatnému označení CE; postup posuzování je dán kategorií každého jednotlivého zařízení,
b)   posouzení začlenění různých konstrukčních částí do sestavy podle bodů 2.3, 2.8 a 2.9 přílohy č. 1 k tomuto nařízení; toto posouzení se provádí z hlediska nejvyšší kategorie vztahující se na dotčená zařízení, přičemž se nepřihlíží k bezpečnostní výstroji, nebo
c)   posouzení ochrany sestavy proti překročení přípustných provozních mezí podle bodů 2.10 a 3.2.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení; toto posouzení se provádí z hlediska nejvyšší kategorie vztahující se na tlaková zařízení, která mají být chráněna.

(6) Dokumenty vztahující se k postupům posuzování shody se vypracují v úředním jazyce nebo jazycích členského státu Evropské unie, ve kterém je oznámený subjekt provádějící postupy posuzování shody usazen, nebo v jazyce, na kterém se výrobce s tímto oznámeným subjektem dohodne.

§ 12
Evropské schválení pro materiály

(1) Evropské schválení pro materiály vydá jeden z oznámených subjektů, zvláště určený pro tento úkol, na základě žádosti jednoho nebo několika výrobců materiálů nebo tlakových zařízení. Oznámený subjekt stanoví a provede nebo dá provést příslušné inspekce a zkoušky typů materiálu za účelem certifikace jejich shody s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení. V případě materiálů, jejichž bezpečné použití bylo uznáno před 29. listopadem 1999, vezme oznámený subjekt při této certifikaci shody v úvahu existující údaje.

(2) Před vydáním evropského schválení pro materiály oznámený subjekt uvědomí členské státy a Evropskou komisi tak, že jim zašle doklady prokazující splnění povinností podle odstavce 1. V průběhu 3 měsíců od odeslání těchto dokladů se členský stát Evropské unie nebo Evropská komise mohou k záležitosti vyjádřit s uvedením důvodů svého stanoviska. Oznámený subjekt vydá evropské schválení pro materiály s přihlédnutím k předloženým připomínkám.

(3) Kopie evropského schválení pro materiály musí být zaslána členským státům Evropské unie, oznámeným subjektům a Evropské komisi, která zveřejňuje a aktualizuje odkazy na uvedená schválení v Úředním věstníku Evropské unie.

(4) Jestliže oznámený subjekt, který vydal evropské schválení pro materiály, zjistí, že nemělo být vydáno, nebo jestliže se na daný typ materiálů vztahuje harmonizovaná norma, postupuje podle § 24 odst. 4 zákona a evropské schválení pro materiály odejme. O každém odnětí schválení neprodleně informuje ostatní členské státy Evropské unie, oznámené subjekty a Evropskou komisi.

§ 13
Předpoklad shody

(1) Pokud je tlakové zařízení nebo sestava stanovené v § 3 odst. 2 a 3 ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, má se za to, že je ve shodě se základními technickými požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2) Pokud jsou materiály používané pro výrobu tlakových zařízení nebo sestav ve shodě s evropskými schváleními pro materiály, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s § 12 odst. 3, má se za to, že jsou ve shodě s příslušnými základními technickými požadavky.

§ 14
EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění technických požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) EU prohlášení o shodě se vypracovává podle vzoru stanoveného v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Prohlášení obsahuje údaje stanovené v modulech uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží též do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se tlakové zařízení nebo sestava uvádí nebo dodává na trh.

(3) Pokud se na tlakové zařízení nebo sestavu vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie, stanovících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována shoda, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.

§ 15
Označení CE a další označení

(1) Označení CE, které se umísťuje před uvedením tlakového zařízení nebo sestavy na trh, se umístí viditelně, čitelně a nesmazatelně

a)   na každé tlakové zařízení podle § 3 odst. 2, nebo jeho výrobní štítek, nebo
b)   na každou sestavu podle § 3 odst. 3, nebo její výrobní štítek.

(2) Pokud umístění podle odstavce 1 vzhledem k povaze tlakového zařízení nebo sestavy není možné nebo odůvodněné, umístí se označení CE na obal a průvodní dokumenty.

(3) Tlakové zařízení nebo sestava uvedené v odstavci 1 musí být úplné nebo ve stavu, jenž umožňuje konečné posouzení stanovené v bodě 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Označení CE nemusí být umístěno na každé jednotlivé tlakové zařízení, které tvoří sestavu. Jednotlivá tlaková zařízení, která již jsou opatřena označením CE při svém zabudování do sestavy, ponesou toto označení i nadále.

(5) Identifikační číslo oznámeného subjektu, který se účastnil posuzování shody podle částí 2 a 4 až 12 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, připojuje za označení CE oznámený subjekt, nebo podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

(6) Za označením CE a případně za identifikačním číslem uvedeným v odstavci 5 může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.

§ 16
Formální nedostatky

Za formální nedostatek se považuje, pokud

a)   označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, nebo s § 15,
b)   označení CE nebylo umístěno,
c)   identifikační číslo oznámeného subjektu bylo umístěno v rozporu s § 15 nebo nebylo umístěno,
d)   označení a údaje na štítku stanovené v bodě 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebyly umístěny nebo byly umístěny v rozporu s § 15 nebo bodem 3.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
e)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,
f)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s tímto nařízením,
g)   technická dokumentace chybí nebo je neúplná,
h)   informace uvedené v § 6 odst. 5 nebo v § 8 odst. 3 chybějí nebo jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
i)   nebyl splněn jiný administrativní požadavek stanovený v § 6 nebo v § 8 nebo administrativní požadavek stanovený v § 6 odst. 1, 5 nebo 6 nebo v § 8 odst. 1, 3, 6 nebo 7 zákona.

§ 17
Přechodná ustanovení

(1) Tlaková zařízení a sestavy mohou být nadále uváděny do provozu, pokud jsou v souladu s právními předpisy platnými před 29. květnem 2002 a byly před tímto datem uvedeny na trh.

(2) Tlaková zařízení nebo sestavy splňující požadavky nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů, mohou být nadále dodávány na trh nebo uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh před 1. červencem 2015.

(3) Platné certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 26/2003  Sb. zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti podle tohoto nařízení.

§ 18
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.
2.  Nařízení vlády č. 621/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.
3.  Nařízení vlády č. 93/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

§ 19
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 19. července 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou cennými papíry, jež jsou v České republice hojně využívány. Směnečné vztahy vykazují celou řadu specifik, instituty směnečného práva a mechanismy jeho působení mnohdy výrazně vybočují z běžných ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.