Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


209

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014  Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 51/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 7 zní:

„(7) Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, IV a VII doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku nejdříve 1. září; v případě finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III a IV lze ohlášení doručit nejpozději 31. března. Ohlášení je platné pro období ode dne doručení ohlášení do 31. srpna. Ohlášení se podává souhrnně za všechny práce prováděné v období platnosti ohlášení.“.

2. V § 2 odst. 8 se slovo „Registrace“ nahrazuje slovem „Ohlášení“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) V případě změny některé ze skutečností uvedených v ohlášení nebo žádosti, které se týkají údajů o žadateli, jeho adrese pro doručování nebo bankovním spojení, žadatel bez zbytečného odkladu tuto změnu oznámí Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu a doloží ji příslušnými doklady.“.

4. V § 3 odst. 2 se slova „v případě příspěvku, jehož předmět je uveden v odstavci 3 písm. b), také o ostatní lesy, nejsou-li ve vlastnictví státu“ nahrazují slovy „ , nejsou-li ve vlastnictví státu, také o ostatní lesy“.

5. V § 3 odst. 3 písm. d) se slova „před obnovou“ nahrazují slovy „při obnově“.

6. V § 3 odst. 4 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

7. V § 3 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větami „V případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese doručená příslušnému krajskému úřadu má více než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na svých internetových stránkách. K žádosti se jako doklad o splnění předmětu finančního příspěvku uvedeného v odstavci 3 přikládají kopie faktur s uvedením druhu použitých technologií a počtu technických jednotek, odpovídajících části I přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Ke kopiím faktur se přikládá výpis z lesní hospodářské evidence, případně výrobně technické doklady, s uvedením porostních skupin, ve kterých byly technologie použity, a odpovídajícího počtu technických jednotek. V případě splnění předmětu finančního příspěvku svépomocí se jako doklad o splnění předmětu finančního příspěvku přikládá výpis z lesní hospodářské evidence nebo výrobně technické doklady.“.

8. V poznámce pod čarou č. 7 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“ zrušují.

9. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nebo o ostatní lesy, které nejsou ve vlastnictví státu a nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem nebo v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8)“.

10. V § 4 odst. 2 písm. d) se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

11. V § 4 odst. 3 se za slovo „obrany“ vkládají slova „nebo příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

12. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „V případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku doručená příslušnému krajskému úřadu má více než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na svých internetových stránkách.“.

13. V § 4 odst. 5 větě druhé se slova „musí se jednat o lesy vrácené oprávněné osobě (dále jen „lesy restituční“) nebo o lesy zařazené“ zrušují.

14. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první pro každou dřevinu dodržen počet sazenic uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

15. V nadpisu § 8 se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

16. V § 8 odst. 1 se za slovy „reprodukčního materiálu12)“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a v případě lesů restitučních doklad o vrácení vlastnického práva oprávněné osobě“ se zrušují.

17. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova „v lesích“ doplňují slova „a tímto nařízením“.

18. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou pro každou dřevinu dodržen počet poloodrostků i odrostků uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

19. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

20. V § 8 odst. 6 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a s kořenovým krčkem o tloušťce stanovené jiným právním předpisem30)“, ve větě třetí se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „a s kořenovým krčkem o tloušťce stanovené jiným právním předpisem30)“.

Poznámka pod čarou č. 30 zní:


30) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.  149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.“.

21. V § 12 odst. 2 písm. d) se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

22. V § 12 odst. 3 se za slovo „prostředí“ doplňují slova „do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

23. V § 12 odst. 5 větě druhé se slova „musí se jednat o lesy restituční nebo o lesy zařazené“ zrušují.

24. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první pro každou dřevinu dodržen počet sazenic uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

25. V nadpisu § 16 se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

26. V § 16 odst. 1 se slova „a v případě lesů restitučních doklad o vrácení vlastnického práva oprávněné osobě“ zrušují.

27. V § 16 odstavec 5 zní:

„(5) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou pro každou dřevinu dodržen počet poloodrostků i odrostků uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

28. V § 22 odst. 3 písm. d) se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

29. V § 22 odst. 3 se na konci písmene g) doplňuje slovo „nebo“.

30. V § 22 odst. 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmena i) a j) se zrušují.

31. V § 22 odst. 4 se za slovo „úřadu“ doplňují slova „do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

32. V § 22 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů doručená příslušnému krajskému úřadu má více než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na svých internetových stránkách.“.

33. V § 22 odst. 9 se za slova „Pinus mugo)“ vkládají slova „v obnovovaných částech porostních skupin“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo v porostech, jejichž věk v roce splnění předmětu finančního příspěvku je vyšší než 45 let“.

34. Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.“.

35. V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první pro každou dřevinu dodržen počet sazenic uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

36. V nadpisu § 26 se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

37. V § 26 odst. 2 písm. a) se za slova „v lesích“ vkládají slova „a tímto nařízením“.

38. V § 26 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou pro každou dřevinu dodržen počet sazenic, poloodrostků i odrostků uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

39. V § 34 odst. 4 se text „30. září“ nahrazuje textem „31. srpna“.

40. V § 34 odst. 5 se text „příloze č. 7“ nahrazuje textem „příloze č. 6“.

41. V § 35 odst. 4 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

42. V § 35 odst. 5 se text „příloze č. 8“ nahrazuje textem „příloze č. 7“.

43. V § 35 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větami „Žadatel, který není plátcem daně z přidané hodnoty nebo je plátcem daně z přidané hodnoty, který neuplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů včetně daně z přidané hodnoty. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v plné výši u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v částečné výši u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty včetně té části daně z přidané hodnoty na vstupu, u které si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.“.

44. V části druhé se za hlavu sedmou vkládá nová hlava osmá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 31 zní:

„HLAVA VIII
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH

§ 35a

(1) Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, které nejsou ve vlastnictví státu.

(3) Předmětem finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích je přizpůsobení hospodaření ve vojenských lesích režimu objektů důležitých pro obranu státu31).

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích doručí žadatel Ministerstvu obrany do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

(6) Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích je poskytován v režimu podpory de minimis21).

(7) Výše finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích se stanoví součinem plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou objekty důležitými pro obranu státu a nejsou ve vlastnictví státu, v hektarech a sazby 5 000 Kč na 1 ha.


31) § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

45. V § 36 odst. 1 až 4 se číslo „41“ nahrazuje textem „39 a 41“.

46. V § 36 odst. 2 se text „30. září“ nahrazuje textem „31. srpna“.

47. V § 36 odst. 5 se číslo „40“ nahrazuje číslem „39“.

48. V § 37 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období,“.

49. V § 37 odst. 2 písm. a) se slova „pro spárkatou nebo drobnou zvěř,“ zrušují.

50. V § 37 odst. 2 písm. d) se slova „a zápis o instalaci“ zrušují.

51. V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „pro spárkatou nebo drobnou zvěř“ zrušují a za text „1 ha,“ se vkládají slova „vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m“.

52. V § 37 odst. 4 se slova „až f) poskytuje jedenkrát za 10 let“ nahrazují slovy „až d) a f) poskytuje jedenkrát za 10 let a v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. e) jedenkrát za 5 let“.

53. V § 38 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládají slova „v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b)“.

54. V § 38 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládají slova „v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b)“.

55. V § 38 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stadií,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

56. V § 38 odst. 2 písm. d) se slova „popřípadě pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře i jejích vývojových stadií,“ zrušují.

57. § 40 se včetně nadpisu zrušuje.

58. V § 43 odst. 3 se text „30. září“ nahrazuje textem „31. srpna“.

59. V § 44 odst. 3 se text „30. září“ nahrazuje textem „31. srpna“.

60. Přílohy č. 1 až 12 včetně nadpisů znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Finanční příspěvky na činnosti uvedené v § 3 odst. 3 písm. a) a c) až e) a v § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se v případě lesů, které nejsou lesy vojenskými, nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem a nejsou ve vlastnictví státu, poskytují jen v případě, že práce v rámci plnění předmětu finančního příspěvku byly zahájeny nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy I, s výjimkou finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, a hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručí žadatel v roce 2016 příslušnému krajskému úřadu před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 31. července 2016.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 45, 47 až 49, 51 a 57, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodních společností

Josková, Pravdová, Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako právní subjekt. V průběhu likvidace tak dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.