Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


202

VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009  Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb. a vyhlášky č. 131/2013 Sb., se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

㤠1a

Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice5), obsahují

a)   převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno6),
b)   podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením6),
c)   úpravy obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání,
d)   organizační formu vzdělávání, pokud vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení,
e)   informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, a
f)   platnost doporučení školského poradenského zařízení.


5) § 16 a 28 školského zákona.
6) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen „individuální údaje“)“ vkládají slova „v termínech, způsobem a“.

3. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova „(dále jen „agregované údaje“)“ vkládají slova „v termínech, způsobem a“.

4. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi (dále jen „údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně“) v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

5. V § 3 odst. 2 se text „1 a 2“ nahrazuje textem „1 až 3“.

6. V § 3 odst. 2 větě druhé se za slovo „údaje“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. a) a b)“.

7. V § 3 odst. 5 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovy „Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)“ a slova „v případech stanovených touto vyhláškou“ se zrušují.

8. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Připadne-li poslední den pro předání údajů na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro předání údajů nejbližší příští pracovní den.“.

9. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se v případě základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup, v případě ostatních škol a školských zařízení na formuláři, který obsahuje údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a jehož vzor se zveřejňuje ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

10. V § 4 odst. 4 se ve větě první slovo „prvním“ zrušuje.

11. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Popisy struktur a vzor formuláře podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajů.“.

12. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

(1) Mateřské školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 4 a 10 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které

a)   prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školy,
b)   není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,
c)   není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku,
d)   při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako mateřská škola, a
e)   za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném rozsahu vyplývajícím ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

(2) Základní školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 5 přílohy č. 1 a podle čl. 11 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které

a)   prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školy,
b)   není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,
c)   není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku,
d)   při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako základní škola, a
e)   za běžných podmínek uskutečňuje vzdělávání v plném týdenním rozsahu povinných vyučovacích hodin podle rámcového vzdělávacího programu pro stupeň základního vzdělávání nebo v plném týdenním rozsahu povinných vyučovacích hodin podle příslušného rámcového vzdělávacího programu pro jednotlivé ročníky stupně základního vzdělávání do maximální výše podle § 26 odst. 2 školského zákona.

(3) Střední školy předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 4 přílohy č. 1 a podle čl. 6 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školy, které

a)   prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školy,
b)   není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy spojeno stavebně nebo technicky,
c)   není s jiným odloučeným pracovištěm téže školy umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku, a
d)   při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako střední škola.

(4) Školní družiny předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle čl. 12 přílohy č. 2 za každé jednotlivé odloučené pracoviště školní družiny, které

a)   prostorově nesouvisí s jiným odloučeným pracovištěm téže školní družiny,
b)   není s jiným odloučeným pracovištěm spojeno stavebně nebo technicky,
c)   není s jiným odloučeným pracovištěm téže školní družiny umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku, a
d)   při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení jako školní družina.

(5) Zařízení školního stravování a domovy mládeže předávají údaje ze školní matriky a dokumentace škol podle odstavce 4.“.

13. V příloze č. 1 nadpis článku 1 zní: „Termíny a způsob předávání údajů“.

14. V příloze č. 1 čl. 1 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „s výjimkou údajů předávaných podle čl. 2, které se předávají do 15. listopadu k rozhodnému datu 31. října téhož školního roku“.

15. V příloze č. 1 čl. 1 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

16. V příloze č. 1 čl. 1 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola zřizovaná ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy.“.

17. V příloze č. 1 čl. 2 odst. 2 větě první se slova „pro studenty se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona“.

18. V příloze č. 1 čl. 2 odst. 2 písmena b) až d) včetně poznámky pod čarou č. 7 znějí:

„b)   údaj, zda se jedná o studenta uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona zařazeného do studijní skupiny nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, údaj o případném vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a údaj o případném mimořádném nadání studenta,
c)   druh znevýhodnění studenta, které brání v naplnění jeho vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními, identifikátor znevýhodnění,
d)   údaje o potřebě navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu vyplývající ze zdravotního postižení studenta, pokud mu dosud nebyla přiznána podpůrná opatření7).


7) Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V příloze č. 1 čl. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje textem „ , a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   údaje o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních.“.

20. V příloze č. 1 čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 se slova „pro žáky se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „nebo školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona“.

21. V příloze č. 1 čl. 5 odst. 2 se slova „ , včetně informace o způsobu integrace žáka“ zrušují.

22. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně poznámek pod čarou č. 8 až 11 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. Za přílohu č. 2 se doplňuje příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 364/2005  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1447 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1447 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 47 školských předpisů, které jsou rozděleny do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova ...

Cena: 273 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.